Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2021, 38956overige overheidsinformatie

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat van 26 augustus 2021 nr. DGBI/, 212 14 231 inzake de verlengbaarheid van vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroepen in de FM-band, inzake de verlengbaarheid van de vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band en inzake de verlengbaarheid van niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 (2021)

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat,

Gelet op artikel 18, tweede lid, aanhef en onder a, van het Frequentiebesluit 2013;

Besluit:

Artikel 1

De vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band, de vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band en de niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4, genoemd in kolom 1 van tabel 1, zijn verlengbaar om redenen van algemeen economisch belang, als bedoeld in artikel 18, tweede lid, onderdeel a, van het Frequentiebesluit 2013.

Tabel 1: te verlengen vergunningen

Vergunning analoog

Bijlage wijziging vergunning analoog

(Gekoppelde) DAB-vergunning

Bijlagen DAB-vergunning

Kavel B01

1

8B

4, 5, 6, 9

Kavel B02

1

8B

4, 5, 6, 9

Kavel B03

1

8B

4, 5, 6, 9

Kavel B04

1

8B

4, 5, 6, 9

Kavel B05

1

8B

4, 5, 6, 9

Kavel B06

1

5B

4, 5, 6, 11

Kavel B07

1

5B

4, 5, 6, 11

Kavel B08

1

5B

4, 5, 6, 11

Kavel B09

1

12B

4, 5, 6, 12

Kavel B10

1

5A

4, 5, 6, 7

Kavel B11

1

5A

4, 5, 6, 7

Kavel B12

1

5A

4, 5, 6, 7

Kavel B13

1

7C-N

4, 5, 6, 8

Kavel B14

1

7C-N

4, 5, 6, 8

Kavel B15

1

7C-N

4, 5, 6, 8

Kavel B16

1

5A

4, 5, 6, 7

Kavel B17

1

6A

4, 5, 6, 10

Kavel B18

1

6A

4, 5, 6, 10

Kavel B19

1

6A

4, 5, 6, 10

Kavel B20

1

12B

4, 5, 6, 12

Kavel B21

1

7C-Z

4, 5, 6, 13

Kavel B22

1

7C-Z

4, 5, 6, 13

Kavel B23

1

7C-Z

4, 5, 6, 13

Kavel B24

1

5B

4, 5, 6, 11

Kavel B25

1

7C-Z

4, 5, 6, 13

Kavel B26

1

7C-N

4, 5, 6, 8

Kavel B27

1

5A

4, 5, 6, 7

Kavel B28

1

6A

4, 5, 6, 10

Kavel B29

1

6A

4, 5, 6, 10

Kavel B30

1

12B

4, 5, 6, 12

Kavel B31

1

7C-Z

4, 5, 6, 13

Kavel B32

1

12B

4, 5, 6, 12

Kavel B33

1

8B

4, 5, 6, 9

Kavel B34

1

7C-N

4, 5, 6, 8

Kavel B35

1

5A

4, 5, 6, 7

Kavel B36

1

12B

4, 5, 6, 12

Kavel B37

1

7C-N

4, 5, 6, 8

Kavel B38

1

7C-Z

4, 5, 6, 13

Kavel C12

2

5B

4, 5, 6, 11

Vergunningen niet-gekoppelde digitale radio-omroep

-

7C-Z

3, 5, 6, 13

Artikel 2

De vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio in de FM-band en de vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band, bedoeld in artikel 1, zijn verlengbaar voor een vaste periode die aanvangt op 1 september 2022 en loopt tot en met 31 augustus 2025.

Artikel 3

De niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4,bedoeld in artikel 1, zijn verlengbaar vanaf 1 juni 2022 en deze periode loopt tot en met 31 augustus 2025.

Artikel 4

Indien een vergunning als bedoeld in artikel 1 wordt verlengd, wordt zij met ingang van de datum, genoemd in artikel 2 dan wel genoemd in artikel 3 gewijzigd overeenkomstig bijlagen 1 en 2.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit verlengbaarheid vergunningen niet-landelijke commerciële radio FM-band, vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band en niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 (2021).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 26 augustus 2021

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

Tegen dit besluit kan degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM, Rotterdam. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op genoemde site voor de precieze voorwaarden.

TOELICHTING

1. Inleiding

Sinds 2009 stimuleert de overheid digitalisering van de (ether)radio met het oog op doelmatig gebruik van schaars spectrum. Hiertoe is – eerst in 2011 en later nogmaals in 2017 – de looptijd van de vergunningen voor analoge commerciële radio (zowel landelijk als niet-landelijk) verlengd onder de voorwaarde dat partijen investeren in digitale etherradio. Door middel van de zogenoemde koppeling kregen partijen ook de beschikking over een vergunning voor digitale radio (DAB+). Met de verlengde looptijd van de vergunningen werden vergunninghouders onder andere verplicht het programma dat men analoog verspreidt óók digitaal aan te bieden (de zogenoemde simulcastverplichting).

Digitale radio DAB+ ontwikkelt zich inmiddels goed in Nederland maar ook daarbuiten. Er zijn in Nederland zes landelijk dekkende frequentielagen zo goed als geheel beschikbaar voor landelijke, niet-landelijke/regionale en lokale radiopartijen (zowel commercieel als publiek). Het aantal radioontvangers stijgt gestaag en de Europese verplichting om per december 2020 alle DAB+-radio’s in nieuw verkochte auto’s te voorzien van digitale etherontvangst zal de ontwikkeling van digitale radio DAB+ in Europa verder versterken.

In 2020 is de wereld echter opgeschrikt door de uitbraak van de wereldwijde Covid-19-pandemie. Ook de (commerciële) radiosector heeft hiervan de gevolgen ondervonden. Commerciële radiostations zijn voor hun businessmodel sterk afhankelijk van advertentie-inkomsten. Het eerste half jaar van 2020 heeft een flinke daling van de radioreclamebestedingen laten zien ten opzichte van diezelfde periode in 2019. Wel heeft de coronacrisis geleid tot een toename van de gemiddelde luistertijd (met name door thuiswerken). In het derde en vierde kwartaal van 2020 heeft de markt zich enigszins kunnen herstellen. De (uiteindelijke) totale economische gevolgen het coronavirus zijn ondanks het ingezette economisch herstel op dit moment nog onbekend.

2. Verlenging commerciële radiovergunningen

Als gevolg van de sterke terugval in advertentie-inkomsten door de uitbraak van het coronavirus in het eerste kwartaal van 2020 hebben de landelijke commerciële radiostations gevraagd of de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat kan besluiten tot een (nood)verlenging van de vergunningen voor een periode van twee tot vier jaar (na 2022). Ook de niet-landelijke partijen hebben zich hierbij aangesloten.

SEO Economisch Onderzoek, het Instituut voor informatierecht van de Universiteit van Amsterdam en Atlas voor gemeenten (hierna samen te noemen: SEO) is gevraagd onderzoek te doen naar de impact van de coronacrisis op de financiële positie van de commerciële radiostations, welke verwachtingen er zijn voor de periode tot en met augustus 2022 (wanneer de huidige FM-vergunningen aflopen) en opties te formuleren om aan de door vergunninghouders ervaren financieringsbehoefte tegemoet te kunnen komen (naast de gevraagde verlenging). In de brief van 2 oktober 2020 is de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van deze Quick scan.1

VAO Telecom

Naar aanleiding van het verzoek van partijen heeft er op 29 oktober 2020 een Voortgezet Algemeen Overleg2 Telecom plaatsgevonden. Daar is de motie-Van den Berg c.s. ingediend3. Deze motie is daarna aangenomen.4 In de motie werd aangegeven dat de radiosector door zijn afhankelijkheid van de sterk dalende advertentieopbrengsten relatief hard geraakt wordt door de coronacrisis en dat diverse radiostations hierdoor een omvangrijke additionele financieringsbehoefte hebben die potentieel bepalend is voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, maar dat het aflopen van de frequentievergunningen per 1 september 2022 een belemmerende rol speelt bij het verkrijgen van krediet. De motie verzoekt de regering om in overleg met de sector te komen tot een verlenging van de bestaande FM-licenties voor commerciële radiostations voor de duur van drie jaar, tot 1 september 2025.5

In de brief aan de Tweede Kamer van 11 november 20206 heeft de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat – om tegemoet te komen aan de gevraagde zekerheid vanuit de commerciële radiosector – een tijdelijke verlenging van de commerciële radiovergunningen toegezegd voor de duur van minimaal twee jaar. Deze termijn kan oplopen tot drie jaar indien na onderzoek zou blijken dat een dergelijke termijn proportioneel is in verhouding met het gestelde doel. Een van de aspecten die daarbij relevant zijn is de hoogte van de verlengingsprijs. Aan SEO is daarom gevraagd te adviseren over de verlengingsprijzen die partijen verschuldigd zijn voor het verlengbaar maken van hun vergunningen.

In de brief van 18 maart 20217 is nogmaals bevestigd dat eerst het onderzoek van SEO afgewacht zal worden, alvorens een besluit genomen kan worden over de exacte duur van de verlengingstermijn. De Tweede Kamer is in de brief van 19 mei8 2021 nader geïnformeerd over de termijn van de verlenging. Zie ook hieronder in paragraaf 5 van deze toelichting.

3. Verlengbaarheid van de vergunningen

De vergunningen voor commerciële radio-omroepen zijn schaars. Het uitgangspunt van het frequentiebeleid en het wettelijk kader is dat schaarse vergunningen eindig zijn en na afloop opnieuw worden verdeeld, met toepassing van een van de procedures, bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onderdelen b tot en met f, van de Telecommunicatiewet (hierna: Tw). Het verlengen van schaarse vergunningen is slechts mogelijk indien van de uitzonderingsgronden in artikel 18 Frequentiebesluit 2013 gebruik gemaakt kan worden. Uit het tweede lid, onder a, van dit artikel volgt dat vergunningen verlengd kunnen worden indien de Minister van Economische Zaken en Klimaat van oordeel is dat een verlenging het algemeen maatschappelijk, cultureel of economisch belang dient.

Veel ondernemers hebben zwaar te lijden onder de economische gevolgen van de coronacrisis. Ook de commerciële radiosector is getroffen door de Covid-19 pandemie. SEO is daarom gevraagd onderzoek te doen naar de impact van de coronacrisis op de financiële positie van de commerciële radiostations. Uit het onderzoek komt naar voren dat door de uitbraak van het coronavirus en de getroffen maatregelen de advertentie-inkomsten van de commerciële radiopartijen in de eerste twee kwartalen van 2020 sterk zijn teruggelopen. Alle commerciële radiopartijen zijn voor hun businessmodel sterk afhankelijk van advertentie-inkomsten als cruciale financieringsbron voor hun economische en creatieve activiteiten. Dit geldt niet alleen voor de radiosector maar voor de omroepsector als geheel.

SEO constateert in het advies van september 2020 dat er door het wegvallen van inkomsten een additionele financieringsbehoefte bij de commerciële radiosector kan ontstaan. Deze financieringsbehoefte van de sector als geheel is echter relatief bescheiden en ligt in de orde van grootte van enkele miljoenen in 2020 en 2021. De bescheiden financieringsbehoefte komt vooral doordat het grootste deel van de markt (in termen van marktaandeel) geen urgente financieringsbehoefte zegt te hebben, of daar reeds in heeft kunnen voorzien. Daar staat tegenover dat de stations die wel een acute financieringsbehoefte signaleren in termen van omzet weliswaar relatief klein zijn, maar het wel een substantieel aantal betreft. De vanuit de sector als geheel bescheiden financieringsbehoefte voor de individuele stations is wel omvangrijk en potentieel bepalend voor de continuïteit.

Naast de relatief sterke impact van de crisis op de sector en onzekerheid over het herstel van de advertentiemarkt op de langere termijn, geldt er een specifieke belemmering voor de commerciële radiosector. SEO constateert dat de afloop van de vergunningen op 1 september 2022 een rol zou kunnen spelen met betrekking tot het kunnen aantrekken van extra financiering om de teruglopende reclame-inkomsten op te vangen. Dit speelt nu, gedurende de coronacrisis, maar geldt ook ten algemene als de vergunning afloopt.

In eerste instantie heeft het onderzoek van SEO – ondanks de bovenstaande constateringen – niet geleid tot een besluit tot het verlengbaar maken van de geldigheidsduur van de vergunningen voor commerciële radio-omroep.9 Wel is er onderzocht of er – in lijn met de suggestie van SEO – mogelijkheden waren om specifiek voor de commerciële radiosector en specifiek voor die vergunninghouders voor wie dit het meest dringend opgaat, de kredietmaatregelen te verruimen. Op dat moment leek dit de meest passende oplossing.

Na oktober 2020 is de situatie echter gewijzigd en is er sprake van nieuwe feiten en omstandigheden die heroverweging van dit eerdere standpunt noodzakelijk maken.

Daar waar halverwege 2020 nog heel voorzichtig sprake leek van economisch herstel is op dit moment de realiteit dat de economische crisis diep heeft ingegrepen en het ongewis is op welke termijn partijen de gevolgen daarvan volledig te boven zijn.

De Nederlandse radiosector heeft zich naar aanleiding van de eerste lockdown in korte tijd geconfronteerd gezien met een directe afname van de inkomsten. In augustus 2020 was de verwachting van SEO dat hierdoor tot het einde van de looptijd van de huidige vergunningen tot 1 september 2022 in totaal een gat van gemiddeld circa een kwart van de omzet van 2019 zou kunnen vallen.10

De economische situatie vroeg en vraagt om een aanpak die werkgelegenheid en bedrijvigheid beschermt, en daarbij ook rekening houdt met de verschillen tussen bedrijven en sectoren. Daar waar nodig is dus maatwerk nodig. Het kabinet heeft diverse maatregelen genomen om de crisis te bestrijden en banen en bedrijvigheid zo veel als mogelijk te behouden. Dit heeft sinds het voorjaar van 2020 geleid tot een omvangrijk pakket aan (steun)maatregelen. Het steun- en herstelpakket voor de economie en arbeidsmarkt is op 21 januari 202111 verder verruimd om bedrijven zo veel mogelijk te (blijven) ondersteunen.

Het steun- en herstelpakket is generiek van aard om zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk te kunnen helpen. De regelingen kunnen daarom niet altijd volledig recht doen aan de situatie van alle bedrijven. Zo verschillen bedrijven onderling in hun kostenstructuur en de mate waarin ze in staat zijn hun bedrijfsvoering aan te passen. Het generieke karakter van de regelingen staat eraan in de weg om voor individuele gevallen of sectoren de regelingen aan te passen. Zo bleken er geen mogelijkheden om voor de commerciële radiosector of voor specifieke vergunninghouders de kredietmaatregelen te versoepelen.

Daarnaast geldt er voor de commerciële radiosector een specifieke situatie. Ook de radiosector stond en staat het uiteraard vrij om gebruik te maken van de generieke overheidsmaatregelen12 maar voor de commerciële FM-vergunninghouders geldt een specifieke belemmering. Naast de relatief sterke impact van de crisis op de sector en onzekerheid over het herstel van de advertentiemarkt op de lange termijn, speelt de afloop van de vergunningen hier een rol met betrekking tot het aantrekken van extra financiering.

Belangrijk criterium bij het beoordelen van een financieringsaanvraag door een kredietverlener is de mate waarin de kredietnemer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. Hiervoor wordt onder andere gekeken naar de vrije kasstromen die beschikbaar zijn om het krediet af te lossen en rente te betalen gedurende de looptijd van het krediet. Voor de FM-vergunninghouders is de looptijd van de vergunningen daarbij een factor, en wordt bij het verstrekken van financiering en het maken van afspraken over de terugbetaling ervan normaliter gekeken naar die looptijd. In de huidige situatie kan voor het aantrekken van extra financiering het aflopen van de vergunningen over ongeveer een jaar tot onzekerheid leiden. Het is immers de vraag of partijen ook na het einde van de looptijd van de huidige vergunning zullen beschikken over een nieuwe vergunning. De kans dat de bijbehorende inkomsten binnen de kredietperiode volledig zullen wegvallen, zet druk op de terugbetaalcapaciteit en is logischerwijs een beletsel bij het verkrijgen van financiering. Een kortere looptijd van financiering als oplossing hiervoor lijkt niet reëel: radiostations zouden dan in relatief korte tijd grote bedragen moeten aflossen, juist in een periode met lagere inkomsten dan in voorgaande jaren. De overheidsmaatregelen om financiering te stimuleren lijken hiervoor weinig soelaas te bieden. Enkele van deze maatregelen hanteren soortgelijke continuïteits- of terugbetalingseisen als voorwaarde om er gebruik van te kunnen maken.

De duur van de tweede lockdown en de economische impact ervan in combinatie met de specifieke behoefte vanuit de commerciële radiosector om additionele financiering aan te trekken om de gevolgen van de coronacrisis te mitigeren, maken dat het verlengen van de commerciële vergunningen een maatregel kan zijn om de continuïteit van deze sector te waarborgen. Een belangrijke overweging is daarbij dat het inzetten van het economisch herstel gebaat is met het voorkomen van onnodige faillissementen van bedrijven.

Daarbij in overweging nemend dat het verruimen van de kredietmaatregelen voor de commerciële radiosector als geheel dan wel specifiek voor die vergunninghouders voor wie dit het meest dringend opgaat geen begaanbare route is gebleken en dat maatwerk geboden is om de werkgelegenheid en bedrijvigheid te beschermen, zijn er voldoende redenen om te stellen dat verlenging van de vergunningen voor commerciële radio-omroep in de FM en AM-band en de verlenging van de niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 het algemeen economische belang dient.

4. Belangenafweging marktpartijen

Het voornemen om de verleende FM-vergunningen, de verleende hoogvermogen middengolfvergunning en de niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 verlengbaar te stellen op grond van artikel 18, tweede lid, aanhef en onder a, van het Frequentiebesluit 2013 vergt een zorgvuldige afweging van alle belangen.

Partijen zijn daarom in de gelegenheid gesteld om gedurende een periode van zes weken hun zienswijzen naar voren te brengen. In paragraaf 9 van deze toelichting wordt ingegaan op de individuele zienswijzen die door partijen zijn ingediend tijdens de consultatieprocedure.

Huidige FM vergunninghouders, de bestaande hoge middengolfvergunninghouder en bestaande niet-gekoppelde vergunninghouders voor digitale radio-omroep in laag 4

De huidige FM-vergunninghouders hebben gevraagd om een noodverlenging van hun vergunningen met drie jaar vanwege de sterke terugval in advertentie-inkomsten door de uitbraak van het coronavirus. Zij worden hierin gesteund door de motie-Van den Berg c.s. zoals aangenomen in de Tweede Kamer.13 Dit besluit benadeelt de bestaande FM-vergunninghouders, de bestaande hoge middengolfvergunninghouder en bestaande niet-gekoppelde vergunninghouders voor digitale radio-omroep in laag 4 derhalve niet.

Potentiële nieuwkomers

Zoals hiervoor werd aangegeven is de looptijd van de vergunningen voor analoge commerciële radio-omroep (zowel landelijk als niet-landelijk) in de afgelopen jaren tot tweemaal toe – eerst in 2011 en later nogmaals in 2017 – verlengd onder de voorwaarde dat partijen investeren in digitale etherradio. Door middel van de zogenoemde koppeling kregen partijen ook de beschikking over een vergunning voor digitale radio-omroep (DAB+) waarmee zij hun bestaande analoge radioprogramma dienden uit te zenden (de zogenoemde simulcastverplichting). Daarnaast was in sommige allotments ook ruimte voor extra radioprogramma’s. Digitale radio DAB+ ontwikkelt zich inmiddels goed in Nederland en in veel andere Europese landen.

Als gevolg van de digitalisering is er meer spectrum beschikbaar gekomen voor commerciële radio. Een voorbeeld hiervan is de zogenaamde DAB+ laag 7, een landelijk dekkende digitale laag waarvoor recent 12 vergunningen zijn verdeeld door middel van een veiling. De beschikbare vergunningen zijn verdeeld tussen bestaande partijen en ook een nieuwe partij waardoor deze laag volop mogelijkheden biedt voor alle partijen om toe te treden tot de markt voor landelijke (digitale) radio. Deze veiling markeert derhalve een belangrijke stap om toekomstbestendige commerciële radio in Nederland mogelijk te maken. Een belangrijk aspect hierbij is dat de vergunningen in deze landelijke laag voor langere periode zijn uitgegeven: ten weten voor een periode van twaalf jaar. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid voor radiopartijen om – middels een overeenkomst – te worden doorgegeven op het digitale radionetwerk van MTVNL.

Ook op de markt voor commerciële (analoge) FM-radio is toetreding voor nieuwe partijen mogelijk gebleken. Zo bestaat er voor derden op grond van de wet14 de mogelijkheid om een vergunning dan wel een gehele radioonderneming (inclusief vergunning) over te dragen. In het verleden is daarvan veelvuldig gebruikgemaakt. Ook zijn er in 2011 en 2013 verdelingen geweest van landelijke commerciële FM-vergunningen (de kavels A7 en A8).

Ook voor partijen die geen landelijke radioambitie hebben, zijn er in de afgelopen periode diverse mogelijkheden geweest om toe te treden tot de radiomarkt. Zowel in 2018 als in 2020 hebben veilingprocedures plaatsgevonden voor niet-landelijke FM-vergunningen gekoppeld met vergunningen voor digitale radio. Ook voor digitale radio heeft een (tijdelijke) uitgifte plaatsgevonden van 22 klein-regionale/lokale allotments in de zogenoemde DAB+ laag 6. Daarnaast is een uitgifteproces opgestart van een 16-tal kleinere FM-frequenties met een lokaal bereik.

Op de kortere termijn heeft een verlenging tot gevolg dat derden niet in aanmerking kunnen komen voor één of meer niet-landelijke FM-kavels, een hoogvermogen middengolfvergunning en de niet-gekoppelde vergunningen (voor digitale radio-omroep in laag 4) in het kader van een nieuwe verdeling. Gegeven de ontwikkeling van digitale radio en de mogelijkheden die dit ook voor nieuwkomers biedt, alsmede de instapmomenten die er in de afgelopen jaren zijn geweest door verdelingen, overdracht dan wel overnames is een verlenging die strekt tot herstel van de economische positie van bestaande radiopartijen als gevolg van de coronacrisis niet onevenredig ten opzichte van het belang van mogelijke potentiële nieuwkomers. Daarbij wordt mede in ogenschouw genomen de beperkte duur van de verlenging.

Alles in samenhang beziend, wordt op dit moment het belang van een verlenging, het kunnen aantrekken van additionele financiering en het herstel van radiopartijen van de gevolgen van de coronacrisis geacht zwaarder te wegen dan het kortetermijnbelang van potentiële nieuwkomers om in een nieuwe verdeling toe te treden tot de markt.

5. Duur van de verlenging

Van belang bij de tijdelijke verlenging van de looptijd van de vergunningen voor commerciële radio-omroep is het gegeven dat het gaat om een derde verlenging op rij, daar waar de wet uitgaat van het beginsel ‘veilen tenzij’. Hoewel uit de hierboven gemaakte belangenafweging volgt dat het algemeen economisch belang zwaarder mag wegen dan het belang van potentiële nieuwe partijen om toe te treden tot de markt, is het wel van belang dat de termijn van die verlenging niet onevenredig lang is. Op deze wijze kan verzekerd worden dat de gekozen termijn proportioneel is in verhouding tot het gestelde doel.

Bij de totstandkoming van de beslissing welke termijn proportioneel is, hebben de belangen van de kleinere landelijke radiopartijen zwaar gewogen aangezien deze partijen zwaar getroffen zijn door de plotselinge terugval in reclame-inkomsten en ook een langere periode nodig zullen hebben om daarvan te herstellen.

SEO heeft in de Quick-scan van eind augustus 2020 aangegeven dat juist daar waar het aankomt op een financieringsbehoefte voor individuele partijen, die financieringsbehoefte omvangrijk en potentieel bepalend is voor de continuïteit. Dit geldt met name voor kleinere niet-landelijke partijen die veelal harder getroffen zijn door de terugval in reclame-inkomsten.

Vanuit het perspectief van de mogelijkheid van het aantrekken van additionele financiering is de verwachting dat een kortere verlengingstermijn weinig soelaas gaat zou bieden aangezien een kortere termijn onvoldoende garanties en zekerheid biedt om een marktconforme financiering te kunnen verstrekken. Een kortere looptijd van financiering zou bovendien tot gevolg hebben dat radiostations in relatief korte tijd grote bedragen moeten aflossen, juist in een periode met lagere inkomsten dan in voorgaande jaren. Een verlengingstermijn van drie jaar lijkt daarom redelijk om te voorzien in additionele financiering en met name de kleinere partijen voldoende tijd te geven om de gevolgen van de coronacrisis te mitigeren.

De looptijd van de niet-landelijke commerciële FM-vergunningen, de verleende hoogvermogen middengolfvergunning en de niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep in laag 4 wordt daarom verlengbaar gemaakt voor een periode van drie jaar.

6. Eenmalig bedrag

Op grond van artikel 3.15 van de Tw kan de Minister van Economische Zaken en Klimaat in het geval van een verlenging van de vergunning, teneinde een optimaal gebruik van frequentieruimte te waarborgen, in overeenstemming met de Minister van Financiën, bij ministeriële regeling bepalen dat de houder van een vergunning een bedrag verschuldigd is voor het gebruik van de frequentieruimte waarop de vergunning betrekking heeft.

In 2020 hebben SEO en IViR als input voor het Adviescollege Verdeling Frequentieruimte Commerciële Radio onderzoek gedaan en een advies uitgebracht dat specifiek gericht is op de niet-landelijke markt. In het advies wordt geconcludeerd dat de methodiek die tweemaal is gebruikt om de waarde van de vergunningen bij verlenging van de commerciële radiovergunningen te bepalen minder geschikt is voor de niet-landelijke markt. Ook wordt geconcludeerd dat een herverdeling van de niet-landelijke vergunningen met inachtneming van de ontstane samenwerkingsverbanden en synergie-effecten meer in de rede zou liggen.

Mede gelet op bovenstaande adviezen en het voornemen om na de totstandbrenging van de verlenging de niet-landelijke vergunningen voorwaardelijk te gaan veilen, wordt het niet opportuun geacht om een verleningsprijs op te leggen op basis van een nog een nieuw te ontwikkelen methodiek. Bij de verlenging van de vergunningen voor de niet-landelijke commerciële FM-vergunningen is derhalve geen bedrag verschuldigd als bedoeld in artikel 3.15 van de Telecommunicatiewet. Ook voor de hoogvermogen middengolf en de niet gekoppelde vergunningen in laag 4 zijn geen bedragen verschuldigd.

In samenhang met de appreciatie van het advies van het Adviescollege Verdeling Frequentieruimte Commerciële Radio zal nader bezien worden welke recht wordt gedaan aan de dynamiek in de niet-landelijke markt, waarbij waarde wordt gecreëerd door vele vergunningen geheel of gedeeltelijk te combineren.

7. Toelichting op en wijzigingen in de vergunningen

De FM-vergunningen zullen worden verlengd zoals zij nu gelden, met een aantal kleinere wijzigingen. Met de wet van 14 maart 2018 is artikel 3.11 van de Telecommunicatiewet gewijzigd en is artikel 6.24 van de Mediawet 2008 komen te vervallen.15 Ten aanzien van de maximale hoeveelheid frequentieruimte die kan worden verworven voor commerciële analoge radio-omroep, is op 1 maart 2020 de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep16 (hierna: de Tijdelijke regeling) in werking getreden. Bij de verlenging van de looptijd van de niet-landelijke commerciële FM-vergunningen, de verleende hoogvermogen middengolfvergunning worden de vergunningen in lijn met deze Tijdelijke regeling aangepast. De oude tekst waarin nog verwezen wordt naar artikel 6.24 van de Mediawet 2008 is niet langer juist. Ook inhoudelijk is artikel 5 – dat ziet op informatieverstrekking aan Agentschap Telecom – in lijn gebracht met hetgeen nu opgenomen is in de Tijdelijke regeling. Voor

De overheid wil ondanks de Covid-19-pandemie ook de komende jaren blijven inzetten op het in 2009 in gang gezette digitaliseringsbeleid. Het bevorderen van een doelmatig gebruik van frequentiespectrum door onder andere het aanmoedigen van digitalisering blijft het belangrijkste beleidsdoel voor de commerciële radiomarkt en zal op niet al te lange termijn moeten leiden tot de afschakeling van de analoge FM-frequenties. Het bovenstaande betekent dat van de commerciële radiosector verwacht mag worden dat zij onverminderd doorgaan met het doen van investeringen in het digitale netwerk wanneer het economisch herstel intreedt.

Dit sluit ook aan bij de resultaten van de Taskforce Digitale Radio. Als gevolg van het advies van deze Taskforce gaan de niet-landelijke commerciële FM-omroepen en de commerciële vergunninghouder voor hoogvermogen middengolf over naar een nieuwe digitale laag (DAB-laag 4) en daarmee naar een indeling die gebaseerd is op de provinciegrenzen. Deze nieuwe laag is frequentie-technisch beter toegesneden op de wensen van de niet-landelijke partijen.

De gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep DAB+ zullen op volgorde van binnenkomst worden verleend. Dit volgt uit de wijziging van het Nationaal Frequentieplan 2014 die gelijktijdig met dit besluit wordt vastgesteld.17 Een ontwerp van een gekoppelde en niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep DAB+ zal tegelijk met dit ontwerp bekendmakingsbesluit geconsulteerd worden.

Vanaf 1 juni 2022 tot 1 september 2025 is de frequentieruimte behorend bij een FM-vergunning voor niet-landelijke commerciële radio-omroep dan wel behorend bij een commerciële middengolfvergunning (C-kavel) gekoppeld met 1/12e deel van de capaciteit van een bijbehorende frequentieblok ten behoeve van in elk geval het ongewijzigd en gelijktijdig digitaal uitzenden van de radioprogramma’s die op grond van de analoge commerciële vergunningen worden uitgezonden. De simulcastverplichting blijft dus gelden.

Om recht te doen aan de economische situatie van de commerciële radiosector die is ontstaan als gevolg van de Covid-19-pandemie zal de ingebruiknameverplichting in de vergunningen voor digitale radio-omroep niet verder worden verzwaard. Hetgeen nu in de vergunning voor digitale radio-omroep staat, blijft ongewijzigd. De vergunninghouder biedt de dienst aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst. Hierbij wordt wel opgemerkt dat het hier een ondergrens betreft; het staat de vergunninghouders uiteraard vrij een hogere verzorging te realiseren.

In verband met de transitie voor DAB-laag 4 geldt voor de niet-gekoppelde vergunningen voor digitale radio-omroep dat het nieuwe allotment in de periode tussen 1 juni 2022 en 1 september 2022 in gebruik wordt genomen. De einddatum van deze vergunningen valt samen met die van de niet-landelijke commerciële FM-vergunningen en de verleende hoogvermogen middengolfvergunning. Op het moment van inwerkingtreding van de nieuwe vergunningen zal ook de datum waarop de vergunningen eindigen worden gewijzigd. De in dit besluit genoemde vergunningen zullen allen op 31 augustus 2025 aflopen.

8. Aanvraag tot verlenging

Er zal een eenvoudige aanvraagprocedure gehanteerd worden, die vergelijkbaar is met de procedure die gold bij de verlenging van de commerciële AM en FM-vergunningen in 2017.

Voor de aanvraag zelf zal een aanvraagformulier worden opgesteld, waarin aangegeven dient te worden voor welke vergunningen een verlenging wordt aangevraagd. Voor de aanvragen die betrekking hebben op de verlenging van een AM- of FM-vergunning(en) ziet de aanvraagprocedure zowel op de verlenging van de AM- of FM-vergunning(en) als ook op de aanvraag voor een gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep (DAB+). Het bovenstaande geldt niet voor zover het een aanvraag voor niet gekoppelde vergunning betreft.

Zoals hierboven is aangegeven is een ontwerp van een gekoppelde en niet-gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep (DAB+) tegelijk met dit ontwerpbesluit geconsulteerd, zodat partijen al eerder op de hoogte waren van wijzigingen.

9. Consultatie

Dit besluit is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Dit houdt in dat het voorgenomen besluit zes weken, namelijk van 31 mei 2021 tot en met 7 juli 2021, publiek ter inzage heeft gelegen zodat eenieder zijn of haar zienswijze hierop kon geven. Hieronder wordt op de gegeven zienswijzen ingegaan voor zover zij betrekking hebben op dit besluit tot verlengbaarheid van de niet-landelijke commerciële vergunningen, de hoogvermogen middengolf, de niet gekoppelde vergunningen in laag 4 en de daarbij behorende bijlagen. Dit betekent dat niet nader zal worden ingegaan op zienswijzen die betrekking hebben op andere onderwerpen of beleidsmatige wensen.

Een respondent is van mening dat het in casu niet gaat om een verlenging die het algemeen economisch belang dient. Het gaat hier alleen om het belang van de zittende commerciële radiopartijen, aldus deze respondent. Een economisch belang zou volgens deze respondent gelegen kunnen zijn in het voorkomen van economische problemen bij consumenten en bedrijfsleven, zoals verschraling van het aanbod of het verlies van afzetmogelijkheden voor adverteerders. Hiervan is bij deze verlenging echter geen sprake.

Over het al dan niet aanwezig zijn van een algemeen economisch belang in de zin van artikel 18, tweede lid, onder a, van het Frequentiebesluit 2013 wordt het volgende opgemerkt. In de toelichting bij het besluit van 10 juli 2014, houdende wijziging van het Frequentiebesluit 2013 in verband met de aanpassing van de voorschriften met betrekking tot de verlenging van vergunningen voor schaarse frequentieruimte18 is opgenomen dat de Minister van Economische Zaken en Klimaat, als eerstverantwoordelijke Minister voor het frequentiebeleid, beoordeelt of naar zijn oordeel de verlengbaarheid van in beginsel eindige vergunningen het algemeen maatschappelijk, cultureel of economisch belang dient, of naar zijn oordeel de verlengbaarheid van belang is voor de bevordering van de overgang van analoge naar digitale techniek. De Minister zal ter voorbereiding van een dergelijk besluit onder meer gebruik kunnen maken van informatie over de betreffende markt waarover hij ambtshalve reeds beschikt, informatie over investeringsstrategieën en financiële belangen van (potentiële) vergunninghouders, van al dan niet gevraagde adviezen van bijvoorbeeld onafhankelijke deskundigen, toezichthouders, (internationale) marktrapportages en consultatie van bestaande en potentiële marktpartijen. Uit deze toelichting valt reeds op te maken dat de wetgever ook het financiële belang van – in dit geval bestaande – vergunninghouders in de belangenafweging mag betrekken. Met andere woorden: het individuele economisch belang van de zittende radiostations valt wel degelijk onder het begrip algemeen economisch belang als bedoeld in het Frequentiebesluit 2013.

Bovendien gaat het niet alleen om het individuele belang van de verschillende vergunninghouders, maar ook om een maatregel om de continuïteit in de gehele sector te waarborgen. De economische impact van de genomen maatregelen in combinatie met de specifieke behoefte vanuit de commerciële radiosector om additionele financiering aan te trekken om de gevolgen van de coronacrisis te mitigeren door faillissementen te voorkomen, maken dat het verlengbaar maken van de huidige commerciële radiovergunningen het algemeen economisch belang dient.

Een respondent geeft aan dat ten tijde van het indienen van de motie van den Berg c.s., die oproept tot verlenging, de economische vooruitzichten nog ongewis waren. Nu ruim een half jaar later zijn de vooruitzichten veel beter en worden ook de steunmaatregelen afgebouwd. De noodzaak voor de noodverlenging komt daarmee volgens deze respondent onder druk te staan.

Daar waar halverwege 2020 nog heel voorzichtig sprake leek van economisch herstel is op dit moment de realiteit dat de economische crisis diep heeft ingegrepen en het ongewis is op welke termijn partijen de gevolgen daarvan volledig te boven zijn, ondanks het feit dat uit gegevens en prognoses blijkt dat de economie aan het herstellen is. Er is nog steeds veel onzekerheid over de nabije toekomst en vast staat dat veel bedrijven door hun reserves heen zijn. Per 27 mei 2021 heeft het kabinet om die reden dan ook de het steunpakket verlengd voor juli, augustus en september. Ondanks het feit dat de vooruitzichten nu beter zijn dan een ruim een half jaar geleden, blijft een noodverlenging een maatregel om de continuïteit van deze sector te waarborgen.

Voorts geeft deze respondent aan van mening te zijn dat het bij een verlenging op basis van de coronacrisis het niet gaat om maatwerk. Bij maatwerk moet elk individueel bedrijf aantonen dat het recht heeft op financiële compensatie. De verlenging is meer een algemene maatregel waar niemand iets hoeft aan te tonen en men achteraf niets teruggestort hoeft te worden. Het gaat hier enkel en alleen om het uitbreiden van de exploitatiemogelijkheden van de niet-landelijke commerciële partijen volgens deze respondent.

Het is inderdaad juist dat een verlenging op grond van het algemeen economisch belang een ander soort maatregelen is dan het generieke pakket aan steun- en herstelmaatregelen dat het kabinet sinds het voorjaar van 2020 heeft ingesteld. Door het generieke karakter daarvan kunnen de regelingen die vallen in dit pakket niet altijd volledig recht doen aan de unieke situatie van alle bedrijven. Zo verschillen bedrijven onderling in hun kostenstructuur en de mate waarin ze in staat zijn hun bedrijfsvoering aan te passen. Bovendien staat het generieke karakter van de regelingen eraan in de weg om voor individuele gevallen of sectoren de regelingen aan te passen. Gelet op de specifieke behoefte die vanuit de commerciële radiosector naar voren zijn gebracht is in die zin een tijdelijke verlenging die het voor deze sector mogelijk maakt om additionele financiering aan te trekken en daardoor de gevolgen van de coronacrises te mitigeren wel degelijk te beschouwen als maatwerk. Het feit dat een dergelijke (nood)verlenging naar zijn aard anders uitwerkt dan de andere steun/ en herstelmaatregelen doet hier niets aan af. De (nood)verlenging is dan ook uitdrukkelijk niet bedoeld om de exploitatiemogelijkheden van de commerciële radiopartijen uit te breiden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, M.C.G. Keijzer

BIJLAGE 1. WIJZIGINGEN TE VERLENGEN VERGUNNINGEN NIET-LANDELIJKE COMMERCIËLE RADIO-OMROEPEN VOOR DE FM-BAND

De artikelen behorende bij de vergunningen voor niet-landelijke commerciële radio-omroep, bedoeld in artikel 1 van het besluit, worden als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt onderdeel d, onder verlettering van onderdeel e tot d.

B

In artikel 1 vervalt onderdeel f, onder verlettering van de onderdelen g, h en i tot e, f en g voor de kavels B01 tot en met B04, B06 tot en met B26, B35 en B37.

C

In artikel 1 vervalt onderdeel f, onder verlettering van de onderdelen g en h tot e en f voor de kavels B05, B27 tot en met B34, B36 en B38.

D

In artikel 1 vervalt onderdeel i voor de kavels B05, B27 tot en met B34 en B36.

E

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘instellingen’ telkens vervangen door ‘rechtspersonen die een FM-vergunning houden of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,’.

F

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘instelling’ telkens vervangen door ‘rechtspersoon die een FM-vergunning houdt of diens groepsmaatschappijen, als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek,’.

G

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘vergunninghouder’ telkens vervangen door ‘vergunninghouder of diens groepsmaatschappijen’

H

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘instellingen’ telkens vervangen door ‘rechtspersonen’.

I

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘instelling’ telkens vervangen door ‘rechtspersoon’.

J

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘Agentschap Telecom’ telkens vervangen door ‘de Minister’.

K

In artikel 5, tweede lid, wordt ‘artikel 6.24 van de Mediawet 2008’ telkens vervangen door ‘artikel 3 van de Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële radio-omroep’.

L

In de vergunning voor kavel B27 vervalt artikel 6, onder vernummering van de artikelen 7 en 8 tot 6 en 7.

M

Het laatste artikel luidt telkens: Deze vergunning is geldig van <ingangsdatum> tot en met 31 augustus 2025, dan wel de dag waarop de vergunninghouder niet langer tevens houder is van de aan deze vergunning gekoppelde vergunning voor digitale radio-omroep met dossiernummer <dossiernummer> (allotment <allotment>).

BIJLAGE 2. WIJZIGINGEN TE VERLENGEN VERGUNNING COMMERCIËLE RADIO-OMROEP IN DE AM-BAND

De vergunning voor commerciële radio-omroep in de AM-band, bedoeld in artikel 1 van het besluit, worden als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6 wordt ‘31 augustus 2022’ vervangen door: ‘31 augustus 2025’.

BIJLAGE 3

Concept-vergunning niet-gekoppelde digitale radio-omroep (laag 4)

Artikel 1. Definities

 • 1. In deze vergunning wordt verstaan onder:

  a. minister:

  Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  b. ITU:

  Internationale Telecommunicatie Unie;

  c. MIFR:

  Master International Frequency Register, zijnde het register waarin radiostations met hun frequentieruimte zijn opgenomen, bedoeld in artikel 4.3 van het Radioreglement van de ITU;

  d. notificatieverzoek:

  verzoek van de samenwerkende vergunninghouders aan de minister tot het doen van een notificatie van een in gebruik genomen dan wel te nemen (gedeelte van de) frequentieruimte op een bepaalde plaats, met als doel (dit gedeelte van) de frequentieruimte op die bepaalde plaats na goedkeuring door het radiocommunicatiebureau van de ITU te registreren in het MIFR teneinde internationale bescherming van (dit gedeelte van) de frequentieruimte op die bepaalde plaats te bewerkstelligen;

  e. GE06:

  Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial Broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174-230 MHz and 470-862 MHz; Genève 2006;

  f. samenwerkende vergunninghouders:

  vergunninghouders die houder zijn van een deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het in artikel 2, eerste lid, genoemde frequentiebereik;

  g. N:

  het aantal houders van een vergunning op een bepaald moment binnen het in artikel 2, eerste lid, genoemde frequentiebereik;

  h. samenwerkingsovereenkomst:

  overeenkomst als bedoeld in artikel 3.21 van de Telecommunicatiewet;

  i. allotment:

  het gebied dat gelegen is binnen de contouren zoals gevisualiseerd in bijlage I inclusief het daar genoemde frequentieblok;

  j. frequentieblok:

  frequentiekanaal met vastgestelde frequenties als onder- en bovengrens;

  k. ziekenhuis:

  instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

  l. mobiele ontvangst:

  mobile reception, zoals bedoeld in paragraaf 1.3.13 van GE06;

  m. binnenontvangst:

  portable reception class B, zoals bedoeld in paragraaf 1.3.12 van GE06.

 • 2. De definities in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 zijn van toepassing.

Artikel 2. Gebruiksrecht

 • 1. Het gebruiksrecht omvat, onverminderd het vijfde en zesde lid, het gebruik van 1/12e deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik 191,584 MHz-193,120 MHz (allotment 7C-Z).

 • 2. De vergunninghouder neemt de in het eerste lid bedoelde frequentieruimte in gebruik tussen 1 juni 2022 en 1 september 2022 en houdt deze in gebruik.

 • 3. De vergunninghouder heeft binnen de in het tweede lid genoemde termijn niet langer dan vier aaneengesloten weken twee vergunde frequentieblokken tegelijkertijd in gebruik binnen allotment 7C-Z.

 • 4. De vergunninghouder gebruikt de aan hem toegewezen frequentieruimte voor: a. het aanbieden van ten minste één programmakanaal bestaande uit radioprogramma’s, die worden uitgezonden in een kwaliteit die ten minste gelijk is aan 48 kb/s (stereo-uitzending), indien gebruik wordt gemaakt van AAC+, of, indien gebruik wordt gemaakt van een andere techniek, met een geluidskwaliteit die ten minste vergelijkbaar is met de kwaliteit die met stereo kan worden behaald door middel van de eerdergenoemde techniek., of

  • b. het verhogen van de bitrate van het radioprogramma dat de vergunninghouder uitzendt op grond van een andere vergunning in hetzelfde frequentieblok en allotment conform diens vergunningvoorschriften met dien verstande dat ten hoogste 1/6e deel van de capaciteit van de frequentieruimte in het allotment waarop deze vergunning betrekking heeft wordt gebruikt voor het uitzenden van één programmakanaal.

 • 5. Indien een andere vergunning voor het gebruik van een deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het in het eerste lid genoemde frequentiebereik niet is verleend dan wel is ingetrokken, is de vergunninghouder tot de dag van inwerkingtreding van het besluit waarmee die vergunning voor het eerst onderscheidenlijk opnieuw wordt verleend, gerechtigd 1/N-de deel van de capaciteit van die niet-verleende of ingetrokken vergunning te gebruiken.

 • 6. De vergunninghouder is gerechtigd een deel van de capaciteit te laten gebruiken door een andere samenwerkende vergunninghouder, indien:

  • a. beide vergunninghouders daarmee schriftelijk hebben ingestemd, en

  • b. hij blijft voldoen aan de voorschriften en beperkingen in zijn vergunning.

 • 7. De vergunninghouder die een schriftelijke instemming heeft gegeven als bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, zendt hiervan onmiddellijk een afschrift aan de minister.

Artikel 3. Samenwerking vergunninghouders

 • 1. De vergunninghouder gaat de samenwerkingsovereenkomst schriftelijk aan.

 • 2. De vergunninghouder verstrekt een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst en aanvullingen of wijzigingen daarvan onmiddellijk aan de minister.

 • 3. De vergunninghouder sluit tezamen met de andere samenwerkende vergunninghouders een overeenkomst als bedoeld in artikel 10.15, tweede lid, onderdeel b, van de Telecommunicatiewet met een rechtspersoon die namens hen het elektronische communicatienetwerk zal aanleggen en in stand houden voor het gezamenlijk gebruik van de in artikel 2 genoemde frequentieruimte dan wel treedt toe tot een reeds bestaande overeenkomst, als voormeld.

 • 4. In het belang van doelmatig gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik genoemd in artikel 2, eerste lid, wordt in de overeenkomst, bedoeld in het derde lid, bepaald dat het in gebreke blijven van een andere samenwerkende vergunninghouder jegens de rechtspersoon, bedoeld in het derde lid, niet tot gevolg heeft dat de aanleg van het elektronische communicatienetwerk als bedoeld in het derde lid en de uitzending van de radioprogramma’s, bedoeld in artikel 2, vierde lid, ten behoeve van de vergunninghouder wordt gestaakt, onderbroken of beperkt.

 • 5. Indien na het tijdstip waarop de samenwerkingsovereenkomst in werking treedt een vergunning wordt verleend voor een deel van het gebruik van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik genoemd in artikel 2, eerste lid, zorgt de vergunninghouder ervoor dat die nieuwe vergunninghouder op non-discriminatoire voorwaarden partij kan worden bij de samenwerkingsovereenkomst.

 • 6. De samenwerkingsovereenkomst dient binnen twaalf weken na verlening van de vergunning te worden afgesloten.

Artikel 4. Technische beschrijving

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de technische beschrijving zoals deze in bijlagen I en II is opgenomen.

 • 2. De vergunninghouder voldoet aan het spectrummasker 1 zoals opgenomen in bijlage I.

 • 3. De vergunninghouder voldoet aan de protectieverhoudingen zoals opgenomen in bijlage I.

Artikel 5. Registratie van frequentieruimte

 • 1. De vergunninghouder staakt of beperkt het gebruik van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2, voor zover dit leidt tot niet toegestane belemmeringen in het gebruik van in het MIFR door anderen geregistreerde frequentieruimte.

 • 2. Bij het gebruik van de frequentieruimte heeft de vergunninghouder geen aanspraak op enigerlei vorm van bescherming van dat gebruik, indien verstoring van het gebruik plaatsvindt door het gebruik van in het MIFR geregistreerde frequentieruimte.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing voor zover de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2, in het MIFR is geregistreerd door de samenwerkende vergunninghouders.

 • 4. Teneinde registratie in het MIFR in gang te zetten, kunnen de samenwerkende vergunninghouders een notificatieverzoek daartoe indienen bij de minister.

 • 5. Het notificatieverzoek geschiedt met gebruikmaking van het ‘Formulier kennisgeving ingebruikname en notificatie’, opgenomen op de USB-stick, onderdeel van bijlage II.

Artikel 6. Ingebruiknameverplichting

 • 1. Vanaf 1 januari 2023 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

 • 2. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie gebruikt wordt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5 van GE06.

 • 3. Voor de ingebruiknameverplichting wordt onder geografische verzorging binnen een allotment verstaan de verzorging in het allotment inclusief binnenwater, exclusief buitenwater. Tot het buitenwater worden gerekend de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde.

Artikel 7. Wegnemen belemmeringen

 • 1. Indien op enige plaats binnenshuis door het gewenste signaal van de in het kader van deze vergunning gebruikte radioapparaten belemmeringen in de ontvangst van kabeltelevisie worden veroorzaakt draagt de natuurlijke persoon of rechtspersoon bedoeld in het vierde lid, dan wel indien deze verzaakt, de vergunninghouder, er op verzoek van degene die de belemmeringen ondervindt, zorg voor dat deze onmiddellijk op kosten van de samenwerkende vergunninghouders worden verholpen, voor zover ter plaatse:

  • a. de hoogfrequentdichtheid van de gebruikte aansluitkabels en de daaraan bevestigde connectoren een waarde hebben van ten minste 70 dB, en

  • b. het stoorsignaal als gevolg van het krachtens deze vergunning gebruiken van frequentieruimte hoger is dan 23 dBμV.

 • 2. De in het eerste lid, onder b, genoemde waarde dient evenredig verhoogd te worden met de waarde van het signaalniveau op het abonnee-overnamepunt boven de vereiste minimumwaarde van 60 dBμV.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bedoeld in het vierde lid, danwel de vergunninghouder niet gehouden televisie-ontvangapparaten en aanverwante apparatuur te vervangen die:

  • a. niet geschikt zijn om een stoorspanning van 23 dBμV vermeerderd met de signaalspanning op het kabeltelevisienet bij het abonnee-overnamepunt te ontvangen, of

  • b. een hoogfrequentdichtheid van minder dan 70 dB hebben.

 • 4. De samenwerkende vergunninghouders wijzen één natuurlijke persoon of rechtspersoon aan die de belemmeringen en de kosten, bedoeld in het eerste lid, wegneemt respectievelijk vergoedt.

 • 5. De vergunninghouder is verplicht 1/Ne deel van de kosten, bedoeld in het eerste lid, te vergoeden.

Artikel 8. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten

 • 1. De vergunninghouder veroorzaakt:

  • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radioapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

  • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radioapparaat heeft geplaatst met schriftelijke instemming van dat ziekenhuis.

 • 3. Artikel 7, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Kennisgeving ingebruikname

 • 1. De vergunninghouder stelt de minister van elke wijziging in het gebruik van de frequentieruimte uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging schriftelijk in kennis.

 • 2. De vergunninghouder overlegt de technische gegevens in elektronische vorm conform het format zoals opgenomen op de USB-stick, onderdeel van bijlage II.

Artikel 10. Correspondentie

 • 1. Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan Agentschap Telecom te Groningen, tenzij door of vanwege de minister anders wordt aangegeven.

 • 2. De verplichting, bedoeld in artikelen 3, tweede lid, en 9, geldt niet voor zover een gemachtigde namens een andere vergunninghouder de verplichte kennisgeving of mededeling doet.

Artikel 11. Duur van de vergunning

Deze vergunning is geldig van <ingangsdatum> tot en met 31 augustus 2025.

BIJLAGE 4

Concept-vergunning gekoppelde digitale radio-omroep (laag 4)

Artikel 1. Definities

 • 1. In deze vergunning wordt verstaan onder:

  a. minister:

  Minister van Economische Zaken en Klimaat;

  b. ITU:

  Internationale Telecommunicatie Unie;

  c. MIFR:

  Master International Frequency Register, zijnde het register waarin radiostations met hun frequentieruimte zijn opgenomen, bedoeld in artikel 4.3 van het Radioreglement van de ITU;

  d. notificatieverzoek:

  verzoek van de samenwerkende vergunninghouders aan de minister tot het doen van een notificatie van een in gebruik genomen dan wel te nemen (gedeelte van de) frequentieruimte op een bepaalde plaats, met als doel (dit gedeelte van) de frequentieruimte op die bepaalde plaats na goedkeuring door het radiocommunicatiebureau van de ITU te registreren in het MIFR teneinde internationale bescherming van (dit gedeelte van) de frequentieruimte op die bepaalde plaats te bewerkstelligen;

  e. GE06:

  Final Acts of the Regional Radiocommunication Conference for planning of the digital terrestrial Broadcasting service in parts of Regions 1 and 3, in the frequency bands 174–230 MHz and 470–862 MHz; Genève 2006;

  f. samenwerkende vergunninghouders:

  vergunninghouders die houder zijn van een deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het in artikel 2, eerste lid, genoemde frequentiebereik;

  g. N:

  het aantal houders van een vergunning op een bepaald moment binnen het in artikel 2, eerste lid, genoemde frequentiebereik;

  h. samenwerkingsovereenkomst:

  overeenkomst als bedoeld in artikel 3.21 van de Telecommunicatiewet;

  i. allotment:

  het gebied dat gelegen is binnen de contouren zoals gevisualiseerd in bijlage I inclusief het daar genoemde frequentieblok;

  j. frequentieblok:

  frequentiekanaal met vastgestelde frequenties als onder- en bovengrens;

  k. ziekenhuis:

  instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het Uitvoeringsbesluit WTZi;

  l. mobiele ontvangst:

  mobile reception, zoals bedoeld in paragraaf 1.3.13 van GE06;

  m. binnenontvangst:

  portable reception class B, zoals bedoeld in paragraaf 1.3.12 van GE06.

 • 2. De definities in artikel 1.1, eerste lid, van de Mediawet 2008 zijn van toepassing.

Artikel 2. Gebruiksrecht

 • 1. Het gebruiksrecht omvat, onverminderd het vijfde en zesde lid, het gebruik van 1/12e deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik <frequentiebereik> MHz (allotment <allotment>).

 • 2. De vergunninghouder neemt de in het eerste lid bedoelde frequentieruimte in gebruik tussen 1 juni 2022 en 1 september 2022 en houdt deze in gebruik.

 • 3. De vergunninghouder heeft binnen de in het tweede lid genoemde termijn niet langer dan vier aaneengesloten weken twee vergunde frequentieblokken tegelijkertijd in gebruik binnen allotment <allotment>.

 • 4. De vergunninghouder gebruikt de aan hem toegewezen frequentieruimte voor het aanbieden van ten minste één programmakanaal bestaande uit radioprogramma’s, waarbij dat programmakanaal wordt gebruikt voor het gelijktijdig en ongewijzigd uitzenden van radioprogramma’s die door middel van de overeenkomstig het NFP 2014 gekoppelde vergunning (kavel <kavel> met dossiernummer <dossiernummer>) worden uitgezonden in een kwaliteit die ten minste gelijk is aan 48 kb/s (stereo-uitzending), indien gebruik wordt gemaakt van AAC+, of, indien gebruik wordt gemaakt van een andere techniek, met een geluidskwaliteit die ten minste vergelijkbaar is met de kwaliteit die met stereo kan worden behaald door middel van de genoemde techniek.

 • 5. Indien een andere vergunning voor het gebruik van een deel van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het in het eerste lid genoemde frequentiebereik niet is verleend dan wel is ingetrokken, is de vergunninghouder tot de dag van inwerkingtreding van het besluit waarmee die vergunning voor het eerst onderscheidenlijk opnieuw wordt verleend, gerechtigd 1/Ne deel van de capaciteit van die niet-verleende of ingetrokken vergunning te gebruiken.

 • 6. De vergunninghouder is gerechtigd een deel van de capaciteit te laten gebruiken door een andere samenwerkende vergunninghouder, indien:

  • a. beide vergunninghouders daarmee schriftelijk hebben ingestemd, en

  • b. hij blijft voldoen aan de voorschriften en beperkingen in zijn vergunning.

 • 7. De vergunninghouder die een schriftelijke instemming heeft gegeven als bedoeld in het zesde lid, onderdeel a, zendt hiervan onmiddellijk een afschrift aan de minister.

Artikel 3. Samenwerking vergunninghouders

 • 1. De vergunninghouder gaat de samenwerkingsovereenkomst schriftelijk aan.

 • 2. De vergunninghouder verstrekt een afschrift van de samenwerkingsovereenkomst en aanvullingen of wijzigingen daarvan onmiddellijk aan de minister.

 • 3. De vergunninghouder sluit tezamen met de andere samenwerkende vergunninghouders een overeenkomst als bedoeld in artikel 10.15, tweede lid, onderdeel b, van de Telecommunicatiewet met een rechtspersoon die namens hen het elektronische communicatienetwerk zal aanleggen en in stand houden voor het gezamenlijk gebruik van de in artikel 2 genoemde frequentieruimte dan wel treedt toe tot een reeds bestaande overeenkomst, als voormeld.

 • 4. In het belang van doelmatig gebruik van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik genoemd in artikel 2, eerste lid, wordt in de overeenkomst, bedoeld in het derde lid, bepaald dat het in gebreke blijven van een andere samenwerkende vergunninghouder jegens de rechtspersoon, bedoeld in het derde lid, niet tot gevolg heeft dat de aanleg van het elektronische communicatienetwerk als bedoeld in het derde lid en de uitzending van de radioprogramma’s, bedoeld in artikel 2, vierde lid, ten behoeve van de vergunninghouder wordt gestaakt, onderbroken of beperkt.

 • 5. Indien na het tijdstip waarop de samenwerkingsovereenkomst in werking treedt een vergunning wordt verleend voor een deel van het gebruik van de capaciteit van de frequentieruimte binnen het frequentiebereik genoemd in artikel 2, eerste lid, zorgt de vergunninghouder ervoor dat die nieuwe vergunninghouder op non-discriminatoire voorwaarden partij kan worden bij de samenwerkingsovereenkomst.

 • 6. De samenwerkingsovereenkomst dient binnen twaalf weken na verlening van de vergunning te worden afgesloten.

Artikel 4. Technische beschrijving

 • 1. Het gebruik van de frequentieruimte vindt plaats met inachtneming van de technische beschrijving zoals deze in bijlagen I en II is opgenomen.

 • 2. De vergunninghouder voldoet aan het spectrummasker 1 zoals opgenomen in bijlage I.

 • 3. De vergunninghouder voldoet aan de protectieverhoudingen zoals opgenomen in bijlage I.

Artikel 5. Registratie van frequentieruimte

 • 1. De vergunninghouder staakt of beperkt het gebruik van de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2, voor zover dit leidt tot niet toegestane belemmeringen in het gebruik van in het MIFR door anderen geregistreerde frequentieruimte.

 • 2. Bij het gebruik van de frequentieruimte heeft de vergunninghouder geen aanspraak op enigerlei vorm van bescherming van dat gebruik, indien verstoring van het gebruik plaatsvindt door het gebruik van in het MIFR geregistreerde frequentieruimte.

 • 3. Het bepaalde in het eerste en tweede lid is niet van toepassing voor zover de frequentieruimte, bedoeld in artikel 2, in het MIFR is geregistreerd door de samenwerkende vergunninghouders.

 • 4. Teneinde registratie in het MIFR in gang te zetten, kunnen de samenwerkende vergunninghouders een notificatieverzoek daartoe indienen bij de minister.

 • 5. Het notificatieverzoek geschiedt met gebruikmaking van het ‘Formulier kennisgeving ingebruikname en notificatie’, opgenomen op de USB-stick, onderdeel van bijlage II.

Artikel 6. Ingebruiknameverplichting

 • 1. Vanaf 1 januari 2023 biedt de vergunninghouder de dienst, omschreven in artikel 2, aan met een geografische verzorging van 90% mobiele ontvangst en een demografische verzorging van 75% binnenontvangst.

 • 2. De geografische verzorging zoals bedoeld in het eerste lid is voor mobiele ontvangst vastgesteld op een veldsterkte van 60 dBµV/m en de demografische verzorging voor binnenontvangst op een veldsterkte van 66 dBµV/m op 10 meter hoogte voor 50% van de tijd en plaats en bij een referentiefrequentie van 200 MHz. Indien een andere centrumfrequentie wordt gebruikt, wordt de voorgeschreven veldsterkte aangepast conform annex 3.5 van GE06.

 • 3. Voor de ingebruiknameverplichting wordt onder geografische verzorging binnen een allotment verstaan de verzorging in het allotment inclusief binnenwater, exclusief buitenwater. Tot het buitenwater worden gerekend de Waddenzee, de Eems, de Dollard, de Noordzee, de Oosterschelde en de Westerschelde.

Artikel 7. Wegnemen belemmeringen

 • 1. Indien op enige plaats binnenshuis door het gewenste signaal van de in het kader van deze vergunning gebruikte radioapparaten belemmeringen in de ontvangst van kabeltelevisie worden veroorzaakt draagt de natuurlijke of rechtspersoon bedoeld in het vierde lid, dan wel indien deze verzaakt, de vergunninghouder, er op verzoek van degene die de belemmeringen ondervindt, zorg voor dat deze onverwijld op kosten van de samenwerkende vergunninghouders worden verholpen, voor zover ter plaatse:

  • a. de hoogfrequentiedichtheid van de gebruikte aansluitkabels en de daaraan bevestigde connectoren een waarde hebben van ten minste 70 dB, en

  • b. het stoorsignaal als gevolg van het krachtens deze vergunning gebruiken van frequentieruimte hoger is dan 23 dBμV.

 • 2. De in het eerste lid, onder b, genoemde waarde dient evenredig verhoogd te worden met de waarde van het signaalniveau op het abonnee-overnamepunt boven de vereiste minimumwaarde van 60 dBμV.

 • 3. Onverminderd het bepaalde in het eerste en tweede lid, is de natuurlijke persoon of rechtspersoon, bedoeld in het vierde lid, dan wel de vergunninghouder niet gehouden televisie-ontvangapparaten en aanverwante apparatuur te vervangen die:

  • a. niet geschikt zijn om een stoorspanning van 23 dBμV vermeerderd met de signaalspanning op het kabeltelevisienet bij het abonnee-overnamepunt te ontvangen, of

  • b. een hoogfrequentdichtheid van minder dan 70 dB hebben.

 • 4. De samenwerkende vergunninghouders wijzen één natuurlijke persoon of rechtspersoon aan die de belemmeringen en de kosten, bedoeld in het eerste lid, wegneemt respectievelijk vergoedt.

 • 5. De vergunninghouder is verplicht 1/Ne deel van de kosten, bedoeld in het eerste lid, te vergoeden.

Artikel 8. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten

 • 1. De vergunninghouder veroorzaakt:

  • a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radioapparaten in andere radioapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en

  • b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter.

 • 2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radioapparaat heeft geplaatst met schriftelijke instemming van dat ziekenhuis.

 • 3. Artikel 7, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Kennisgeving ingebruikname

 • 1. De vergunninghouder stelt de minister van elke wijziging in het gebruik van de frequentieruimte uiterlijk vier weken voorafgaand aan de wijziging schriftelijk in kennis.

 • 2. De vergunninghouder overlegt de technische gegevens in elektronische vorm conform het format zoals opgenomen op de USB-stick, onderdeel van bijlage II.

Artikel 10. Correspondentie

 • 1. Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan Agentschap Telecom te Groningen, tenzij door of vanwege de minister anders wordt aangegeven.

 • 2. De verplichting, bedoeld in artikelen 3, tweede lid, en 9, geldt niet voor zover een gemachtigde namens een andere vergunninghouder de verplichte kennisgeving of mededeling doet.

Artikel 11. Duur van de vergunning

Deze vergunning is geldig van <ingangsdatum> tot en met 31 augustus 2025.

BIJLAGE 5

Bijlage Kennisgeving ingebruikname en technische beschrijving

A. Kennisgeving ingebruikname

Het format zoals bedoeld in artikel 5 en artikel 9 van de vergunning is opgenomen op de USB-stick.

B. Technische beschrijving

De technische beschrijving zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, is ook opgenomen op de USB-stick. Deze bestaat uit de volgende onderdelen:

 • 1. GE06 Final acts

 • 2. GE06 NL allotments

 • 3. GE06 Bilaterale afspraken

BIJLAGE 6

Bijlage Toelichting

I ALGEMEEN

1. Inleiding

Met de onderhavige vergunning worden de frequentiegebruiksrechten geregeld voor digitale radio-omroep. De in de vergunning opgenomen frequentie-indeling volgt uit internationale afspraken gemaakt tijdens de internationale conferentie in Genève in 2006 (GE06) en bilaterale afspraken tussen lidstaten, die als doel hebben om de inzetbaarheid en beschikbaarheid van de frequentieruimte voor digitale omroep in Nederland zo goed mogelijk passend te maken. Van alle geldende afspraken zijn overzichten met voorwaarden en beperkingen samengesteld, die u in de bijlagen aantreft. De frequentieruimte bestaat uit één of meer frequentieblokken die in vast omlijnde geografische gebieden in Nederland inzetbaar zijn.

2. Beschikbaarheid van frequentieruimte
Figuren 1 en 2: Oude situatie en nieuwe situatie DAB-laag 4.

Figuren 1 en 2: Oude situatie en nieuwe situatie DAB-laag 4.

In de afbeeldingen zijn de oude situatie en de nieuwe situatie voor DAB-laag 4 opgenomen.

De nieuwe DAB-laag 4 is opgebouwd uit HOL2401 (frequentieblok 5A), HOL2402 (frequentieblok 7C), HOL2403 (frequentieblok 8B), HOL2404 (frequentieblok 6A), HOL2405 (frequentieblok 5B), HOL2406 (frequentieblok 12B) en HOL2407 (frequentieblok 7C).

Voor de genoemde frequentieblokken zijn in de basis internationale frequentierechten toegekend tijdens de GE06 conferentie zoals opgenomen in bijlage I in tabel 1 met aanvullingen zoals beschreven in tabel 2. Ten gevolge van bilaterale onderhandelingen met Duitsland, Frankrijk en België kunnen nog nadere wijzigingen optreden. De huidige indicatie van de wijzigingen is te vinden in tabel 3 van bijlage I.

Een aanpassing van de frequentierechten kan leiden tot aanpassing van bijlage I van de vergunning. De kans bestaat dat ten gevolge van internationale onderhandelingen nog wijzigingen optreden. Als gevolg hiervan kan de vergunning ambtshalve worden gewijzigd conform internationale afspraken, zonder dat hierdoor een recht op compensatie ontstaat.

3. Voorschriften en beperkingen
Algemeen

Aan het gebruik van frequentieruimte is een aantal voorschriften en beperkingen verbonden. Het frequentiegebruik is gebonden aan een spectrummasker. Een spectrummasker is ingesteld om doelmatig ethergebruik te bevorderen en om te faciliteren dat aan de technologie verder geen bijzondere eisen worden gesteld. Door toepassing van een spectrummasker wordt eventuele storing op naastliggende frequentieblokken van andere vergunninghouders (zogenoemde nabuurkanaalinterferentie) beperkt.

Nabuurkanaalinterferentie

Onderzoeksresultaten tonen aan dat nabuurkanaalinterferentie hinderlijke storing veroorzaakt indien op de ontvangstlocatie het vermogensverschil tussen de ontvangstsignalen van de twee (T-DAB) netwerken tussen de eerste nabuurkanalen met meer dan 23 dB wordt overschreden.

De vergunninghouder behoort zijn netwerken uit te rollen volgens het principe van good engineering practice. Daarmee kan reeds veel storing worden voorkomen. De houder van een vergunning voor digitale radio-omroep mag, binnen de grenzen van de vergunning, zelf bepalen waar hij welke zender in gebruik neemt. Ook mag hij een zender verplaatsen binnen de grenzen van de vergunning. Daarnaast kunnen vergunninghouders problemen van nabuurkanaalinterferentie zelf voorkomen en oplossen.

Oplossingsrichtingen voor nabuurkanaalinterferentie

Er zijn meerdere oplossingsrichtingen, geschikt voor het voorkomen van nabuurkanaalinterferentie, onder andere:

 • het plaatsen van de zender op een gecombineerde zenderlocatie;

 • het plaatsen van een zogenoemde gap filler, dat is een kleinvermogenszender die in staat is het verzorgingsgat in het naburige kanaal, dat is ontstaan door een nieuwe zender, te dichten;

 • het aanpassen van de netwerktopologie, zodanig dat rekening wordt gehouden met de opstelpunten van de andere vergunninghouder.

Uiteraard zal in veel gevallen overleg met de andere vergunninghouder(s) van belang zijn bij het kunnen oplossen of voorkomen van nabuurkanaalinterferentie.

4. Samenwerking tussen de verschillende vergunninghouders

Er zijn verschillende frequentieblokken. Per frequentieblok geldt dat wordt vergund aan (maximaal) 12 vergunninghouders, waarbij iedere vergunninghouder 1/12e deel van de capaciteit krijgt toebedeeld in een gelijk deel van het frequentiespectrum. Technisch gezien dienen de vergunninghouders één gezamenlijk netwerk uit te (doen) rollen. Met het oog hierop is in artikel 3.21 van de Telecommunicatiewet bepaald dat vergunninghouders een samenwerkingsovereenkomst moeten sluiten, zie ook de toelichting bij artikel 3.

De vergunninghouder dient zijn radioprogramma – in geval van koppeling van de vergunning voor digitale radio-omroep aan een vergunning voor analoge radio-omroep gelijktijdig en ongewijzigd – uit te zenden in ten minste met FM-vergelijkbare stereo geluidskwaliteit althans een geluidskwaliteit die ten minste vergelijkbaar is met de geluidskwaliteit die kan worden behaald met een AAC+ 48 kb/s stereo-uitzending. De laatste toevoeging is gekozen om digitaal ‘handen en voeten’ te geven aan het analoge begrip FM-stereokwaliteit. Uiteraard mag, binnen de grenzen van zijn vergunning, de houder kiezen voor een hoger kwaliteitsniveau. Daarnaast mag de vergunninghouder de eventueel overgebleven ruimte binnen de aan hem toegewezen capaciteit ook gebruiken voor andere omroepdiensten dan radio. Dit volgt ook uit de bestemming in het Nationaal Frequentieplan 2014 (hierna: NFP).

De vergunninghouder van een niet-gekoppelde vergunning, die op grond van een gekoppelde vergunning al een radioprogramma uitzendt in hetzelfde frequentieblok en allotment, mag de capaciteit van de toegewezen frequentieruimte van de niet-gekoppelde vergunning ook (mede) gebruiken voor het verhogen van de bitrate van dat radioprogramma. Hiermee wordt het mogelijk de audiokwaliteit van het reeds bestaande radioprogramma van de vergunninghouder te verbeteren.

Mocht – om wat voor reden dan ook – een of meer van de vergunningen worden ingetrokken krachtens artikel 3.19 van de Telecommunicatiewet, dan gaat de resterende capaciteit van rechtswege en pro rato tijdelijk over naar de overgebleven vergunninghouders. Dit is geregeld in artikel 2, vijfde lid, van de vergunning. Na de intrekking zal die vergunning in beginsel opnieuw verdeeld worden. Alsdan zal de capaciteit van 1/12e deel vergund worden aan de nieuwe vergunninghouder.

Verder is relevant dat de gewenste bitrate per type programma kan verschillen. De nuances van klassieke muziek vergen doorgaans een hogere bitrate dan de bitrate die is benodigd voor het overbrengen van spraak. In de onderlinge verschillen in bitrate is voorzien door te regelen dat de vergunninghouders afspraken kunnen maken over het ‘verdelen’ van capaciteit aan elkaar.

Randvoorwaarde is wel dat – in geval van een gekoppelde vergunning – de vergunninghouder zijn analoge radioprogramma ook digitaal uitzendt in de minimaal voorgeschreven stereo geluidskwaliteit en het NFP in acht neemt.

Een samenwerkingsverband treedt niet in de plaats van de verplichtingen van de vergunninghouder. Deze blijft daarvoor zelf rechtens aanspreekbaar. Iedere vergunninghouder is verplicht om zijn vergunningvoorschriften na te komen ongeacht een samenwerkingsverband.

5. Overig

Ten aanzien van de te gebruiken technologie zijn geen bijzondere eisen gesteld. Wel is een spectrummasker voorgeschreven (zie bijlage I).

6. Consultatie

Een ontwerp van deze vergunning is zes weken van 31 mei 2021 tot en met 13 juli 2021 geconsulteerd met inachtneming van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Hieronder wordt op de gegeven zienswijzen ingegaan.

Een respondent geeft aan dat artikel 2.3 van de vergunning leest als een nieuwe gebruiksbeperking. In het desbetreffende artikel is bepaald dat de vergunninghouder niet langer dan vier aaneengesloten weken twee vergunde frequentieblokken tegelijkertijd in gebruik mag hebben binnen allotment 7C-Z. De respondent wil graag nadere uitleg over de betekenis van deze bepaling.

Hierover wordt het volgende opgemerkt. Het artikel is bedoeld om de overgang tussen de oude DAB-laag 4 en de nieuwe DAB-laag 4 mogelijk te maken. Het artikel regelt derhalve dat niet langer dan vier weken simultaan uitgezonden mag worden op de ‘oude’ en ‘nieuwe’ DAB-laag 4.

De periode waarin deze overgang moet plaatsvinden is gelegen tussen 1 juni en 1 september 2022 waarbinnen maximaal vier weken twee frequentieblokken gelijktijdig in bedrijf mogen zijn. Na ingebruikname en in elk geval na ommekomst van die termijn van vier weken geldt het nieuwe gebruiksrecht.

II ARTIKELSGEWIJS

Artikel 1

In artikel 1 zijn de definities opgenomen.

Artikel 2

In artikel 2 is het gebruiksrecht opgenomen. De vergunninghouder dient de frequentieruimte tussen 1 juni 2022 en 1 september 2022 in gebruik te nemen en te houden. De vergunninghouder krijgt binnen deze drie maanden een aaneengesloten periode van maximaal vier weken om het netwerk om te bouwen van de oude naar de nieuwe situatie van DAB-laag 4. Uiterlijk na afloop van deze vier weken houdt de vergunninghouder de nieuwe frequentieruimte in gebruik. Op dat moment komt het gebruiksrecht zoals de vergunninghouder dat onder de oude situatie van DAB-laag 4 had ten einde. Verder is de bestemming van de vergunning gekoppeld aan de bestemming in het geldende NFP, zodat wijzigingen in het NFP direct doorwerken in de vergunning. Ook is de minimale geluidskwaliteit kwalitatief voorgeschreven en is geregeld hoe eventueel bitrates kunnen worden uitgeruild.

Artikel 3

In artikel 3, eerste en tweede lid, is geregeld dat de overeenkomst, bedoeld in artikel 3.21 van de Telecommunicatiewet, (schriftelijk) dient te worden aangegaan en dat een afschrift hiervan en de wijzigingen daarop onmiddellijk aan de minister dienen te worden verstrekt. Het is mogelijk dat een vergunning voor digitale radio-omroep al dan niet op aanvraag wordt ingetrokken. In dat geval komt er een vergunning voor uitgifte beschikbaar. De nieuwe vergunninghouder zal dan tot de samenwerkingsovereenkomst moeten toetreden. Het vijfde lid zorgt ervoor dat die toetreding op basis van non-discriminatoire voorwaarden geschiedt.

De vergunninghouders worden geconfronteerd met de situatie dat zij gezamenlijk een netwerk dienen uit te rollen. De leden drie tot en met vijf zijn bedoeld om de samenwerking te stimuleren. Het derde lid bevat voorschriften om de samenwerking te bespoedigen en de kans op conflicten te minimaliseren. De gezamenlijke vergunninghouders dienen daarom met een rechtspersoon een overeenkomst te sluiten in de zin van artikel 10.15, tweede lid, onder b, van de Telecommunicatiewet. Deze rechtspersoon legt namens de vergunninghouders het elektronische netwerk aan en houdt deze voor hen in stand. Er gelden geen beperkingen aan de keuze voor een bepaalde rechtspersoon.

Het toezicht door de minister is alleen gericht op de naleving van de bij of krachtens de wet gestelde voorschriften inclusief de vergunning. De gezamenlijke vergunninghouders kunnen uiteraard wel civielrechtelijk eventueel geleden schade of sancties verhalen op de partij die in gebreke blijft.

Verder is bepaald dat het contract met de rechtspersoon verplicht dat het niet voldoen aan de contractuele verplichtingen van één of meerdere samenwerkende vergunninghouders geen gevolgen heeft voor de overige vergunninghouders die wel hun afspraken nakomen. Met dit voorschrift wordt beoogd te bereiken dat in de wisselwerking tussen de vergunninghouders en de rechtspersoon die namens hen het netwerk uitrolt, gekozen wordt voor die vorm van samenwerking waarbij de kans op succes zo groot mogelijk is.

Artikel 4
Spectrummasker

Artikel 4 verwijst naar het voorgeschreven spectrummasker 1 van figuur 1 in bijlage I en naar de overige technische voorwaarden verbonden aan het gebruik van de frequentieruimte. In figuur 1 van bijlage I worden drie spectrummaskers weergegeven. Het voorgeschreven spectrummasker 1 betreft het masker voor niet-kritische omstandigheden. Het spectrummasker regelt de maximale bandbreedte van het radiosignaal en is van belang om doelmatig ethergebruik te bevorderen. De voorwaarden zijn opgesomd in bijlage I van deze vergunning. Het spectrummasker toont een grafische weergave van een (denkbeeldige) omhullende dempingswaarde in een frequentieblok waarbinnen het frequentie-gebruik kan plaatsvinden. Gezien het toenemend gebruik van frequentieruimte in Band III en daarmee de toenemende kans op nabuurkanaalinterferentieproblemen, wordt echter geadviseerd om spectrummasker 2 voor kritische omstandigheden te hanteren.

Nabuurkabaalinterferentie

oor het voorkomen van nabuurkanaalinterferentie dient de vergunninghouder het netwerk dusdanig te ontwerpen dat men voldoet aan de protectieverhoudingen zoals opgenomen in tabel 3 van bijlage I. Door de Universiteit Twente (Schiphorst, R., A T-DAB field trial using a low-mast infrastructure, University of Twente, paragraaf 4.5.5, november 2006) is onderzoek gedaan naar nabuurkanaalinterferentie. De tabel en de keuze voor spectrummasker 1 in bijlage I van deze vergunning is mede op dit onderzoek gebaseerd. De gebruikte verhouding van 23 dB in tabel 3 van bijlage I is gebaseerd op een statistisch gecorrigeerde protectieverhouding bij eerste nabuurkanaalinterferentie. Daarnaast is rekening gehouden met ervaringen met digitale omroep in Verenigd Koninkrijk. Om inzicht te verkrijgen omtrent de omvang van de nabuurkanaalinterferentie kunnen de nabuurkanaalinterferentieberekeningen volgens de in de GE06 overeenkomst beschreven procedures en het planningsmodel ITU-R P1546 als uitgangspunt worden genomen. Verder geeft publicatie EBU Tech 3391 Guidelines for DAB network planning inzicht in de aanpak van nabuurkanaalinterferentie in de praktijk in Verenigd Koninkrijk (https://tech.ebu.ch/publications/tech3391). Bovengenoemde onderzoeken kunnen ook worden opgevraagd bij Agentschap Telecom.

Geografische grenzen van allotments

In bijlage I wordt omschreven in welk geografisch gebied binnen Nederland de allotments kunnen worden gebruikt en onder welke voorwaarden. Het geografische gebied is geschetst aan de hand van tijdens GE06 afgesproken grenspunten. Op de bijgesloten USB-stick staan de geografische grenzen van elk allotment nader gespecificeerd en is ook informatie te vinden over de ligging van een allotment ten opzichte van andere allotments. De samenwerkende vergunninghouders moeten hun netwerk zo inrichten dat voldaan wordt aan de waarden bedoeld in bijlage I.

Artikel 5

Dit artikel beschrijft de procedure om opgenomen te worden in het Master International Frequency Register (MIFR), het frequentieregister van de Internationale Telecommunicatie Unie (ITU). Dit register is ingesteld om in het geval van storing tussen zenders te kunnen bepalen wie (internationaal) welke rechten heeft ten aanzien van het gebruik van de betwiste frequentieruimte. Opname in het register gaat per zenderopstelpunt (assignment) en kan niet voor een geheel frequentieblok (allotment) plaatsvinden.

Omdat deze vergunning frequentiegebruiksrechten in de vorm van allotments bevat, opdat een vergunninghouder zijn eigen netwerk kan plannen, moet – indien de vergunninghouder voor zijn

Artikel 8

Ingevolge artikel 17 van het Frequentiebesluit 2013 is de Minister van Economische Zaken en Klimaat bevoegd om aan een vergunning voor het gebruik van frequentieruimte voorschriften en beperkingen te verbinden ter voorkoming van storingen of belemmeringen door het gewenste signaal van een radioapparaat in andere apparaten. De minister heeft, onverminderd de bepalingen ten aanzien van interferentie in kabeltelevisienetwerken bedoeld in artikel 7, als vaste beleidslijn in iedere vergunning waarin géén voorschriften over het maximale zendvermogen zijn opgenomen, het voorschrift op te nemen dat de vergunninghouder geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal mag veroorzaken. Deze beleidslijn is vastgelegd in de Beleidsregel storing door het gewenste signaal van radiozendapparaten.

Artikel 9

Wanneer wijzigingen in het gebruik van de frequentieruimte plaatsvinden, zoals de ingebruikname, informeert de vergunninghouder Agentschap Telecom uiterlijk vier weken voorafgaand aan de beoogde wijziging. Dit is van belang om snel maatregelen te kunnen nemen bij eventuele storingen, zoals storing op kabelnetwerken of op buitenlandse allotments. Storing kan worden voorkomen door goede voorlichting. Sinds 1 januari 2011 verzorgt het Antennebureau de publieksvoorlichting over interferentie op de ontvangst van kabeltelevisie. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het Antennebureau. De contactgegevens zijn via http://www.antennebureau.nl te raadplegen.

De technische gegevens behorende bij de kennisgeving van ingebruikname zoals bedoeld in artikel 9 dient conform circulair letter CR262 en in elektronische vorm (GE06 ITU Terrasys format) te worden aangeleverd. Een voorbeeld van dit format en CR262 zijn opgenomen op de USB-stick, onderdeel van bijlage II. Indien u tevens het gebruik van uw frequentieruimte wilt (laten) notificeren in het MIFR kunt u dit kenbaar maken.

Artikel 10

In artikel 10 wordt de wijze van correspondentie geregeld van vergunninghouders aan Agentschap Telecom. De mogelijkheid bestaat om bijvoorbeeld (een) samenwerkende vergunninghouder(s) of een operator te machtigen om voor de vergunninghouder(s) meldingen te doen bij Agentschap Telecom. De machtigingsbepaling kan indien gewenst worden opgenomen in de samenwerkingsovereenkomst. Wel dient ook de gemachtigde gebruik te maken van het formulier bedoeld in bijlage II en dienen de gegevens elektronisch te worden aangeleverd bij Agentschap Telecom

Artikel 11

Dit artikel regelt de inwerkingtreding en looptijd van de vergunning.

BIJLAGE 7

Bijlage Allotment 5A

Allotment HOL2401 met frequentieblok 5A wordt samengevat weergegeven als ‘allotment 5A’.

Het spectrummasker, bedoeld in artikel 4, tweede lid, is als volgt:

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Bron: GE06 pagina 169

Nabuurkanaalinterferentie

De tabel voor protectieverhoudingen zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, is als volgt:

Tabel 1

Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–35

-40

–45

Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–23

–28

–33

Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid %

Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid %

99

95

standaarddeviatie 4,3 dB

standaarddeviatie 7,41 dB

Technische beschrijving allotment 5A

De technische beschrijving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, luidt als volgt:

Overzicht allotment 5A (174,160–175,696 MHz)

De regionale laag voor digitale radio-omroep, de zogenaamde DAB-laag 4, heeft de omtrek beschreven in figuur 2. Deze laag is opgebouwd uit HOL2401 (frequentieblok 5A), HOL2402 (frequentieblok 7C), HOL2403 (frequentieblok 8B), HOL2404 (frequentieblok 6A), HOL2405 (frequentieblok 5B), HOL2406 (frequentieblok 12B), HOL2407 (frequentieblok 7C).

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Gedurende GE06 is een aantal nadere afspraken gemaakt met de Nederland omringende landen. Deze afspraken bevatten in essentie hetgeen is weergeven in de onderstaande tabellen.

De vergunninghouder respecteert de afspraken die Nederland heeft gemaakt. De volledige afspraken zijn opgenomen in bijlage II. Bij tegenstrijdigheid van de samenvatting in de tabellen en de afspraken, opgenomen in bijlage II, prevaleren de laatstgenoemde.

De bilaterale afspraken zijn een verbijzondering van de algemene planningscriteria van GE06 met als doel incompatibiliteiten tussen de assignments of allotments in het GE06-plan op te heffen. De implementatie moet zowel voldoen aan GE06 als aan de aanvullende voorwaarden in de onderstaande tabellen.

Indien in de tabellen geen aanvullende beschermingseisen zijn gesteld, dan mag een actueel netwerk evenveel interferentie produceren als een referentienetwerk.

Gedurende de looptijd van deze vergunning is het mogelijk dat voor de toekomstige DAB-laag 6 vergunningen worden uitgegeven ten behoeve van lokale digitale radio-omroep. Hierbij wordt herhaling van het hierbij vergunde frequentieblok binnen Nederland niet uitgesloten. De te accepteren en te beschermen interferenties vallen hierbij binnen de internationale afspraken (zie tabel 1 en 2). De maximaal te accepteren interferentie van de toekomstige DAB-laag 6 voor dit allotment is 35 dBuV/m. Uitgangspunt is dat houders van vergunningen van de toekomstige DAB-laag 6 de storing uit laag DAB-laag 4 accepteren.

Het gemarkeerde gebied heeft betrekking op allotment 5A.

Figuur 3. Overzicht van GE06 23 FR en allotment 5A (HOL2401).

Figuur 3. Overzicht van GE06 23 FR en allotment 5A (HOL2401).

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Afspraken gemaakt tijdens conferentie

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van veldsterkten door, en bescherming van, buitenlandse allotments in overeenstemming met de procedure, bedoeld in artikel 5 jo. Section II van Annex 4 ‘Examination of conformity with the digital Plan entry’ van de GE06 overeenkomst.

Tabel 1 Resultaten van de vastgestelde bilaterale afspraken tijdens GE06.

Blok 5A (23 FR)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

De cumulatieve veldsterkte van het Engelse allotment G_50080 (Suffolk) op de grens van het Nederlandse allotment 23 FR zal 40 dB(μV/m) niet overschrijden.

De cumulatieve veldsterkte van het Nederlandse allotment 23 FR op de grens van het Engelse allotment G_50080 (Suffolk) zal 40 dB(μV/m) niet overschrijden.

Duitsland (D)

Maximaal 38 dB(μV/m) is van het Duitse T-DAB allotment

(D-NW-DUE-23-05) toegestaan op de grens van het Nederlandse T-DAB allotment 23 FR.

Maximaal 38 dB(μV/m) is van het Nederlandse T-DAB allotment 23 FR toegestaan op de grens van het Duitse T-DAB allotment

(D-NW-DUE-23-05).

België (BEL)

De Nederlandse administratie accepteert zonder restricties voor allotment 23 FR de implementatie van Referentie Netwerk RN 6 (RPC 5) van de allotments BELDABVG003 en BELDABVG004.

De maximale interferentie veldsterkte veroorzaakt door het Nederlandse allotment

23 FR is op de grens van de allotments BELDABVG003 en BELDABVG004 beperkt tot 37 dB(μV/m).

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 45 dB(μV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2)

Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB

(RPC 5) Emax int= 45 dB(µV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2) Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Aanvullende bilaterale afspraken

Tabel 2 bevat een uittreksel van de resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken die na GE06 zijn gesloten. Deze aanvullende bilaterale afspraken zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1.

Tabel 2 Resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken.

Blok 5A (23 FR)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Suffolk niet langer in gebruik.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Indicatie aanvullende verruimingen/beperkingen

Tabel 3 bevat een indicatie van aanvullende voorwaarden. Deze zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1 en tabel 2 en zijn indicatief. Met de hiergenoemde administraties hebben wel besprekingen plaatsgevonden, echter de resultaten van deze besprekingen zijn niet geformaliseerd in een bilaterale overeenkomst.

Tabel 3 Indicatie van aanvullende verruimingen/beperkingen.

Blok 5A

(HOL2401)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Het cumulatieve maximum van 38 dB(μV/m) laagvermogens T-DAB interferentie op de Nederlandse kustlijn.

Maximum van 40 dB(μV/m) DAB interferentie van HOL2401 op de Engelse kustlijn.

Het cumulatieve maximum van 38 dB(μV/m) laagvermogens DAB interferentie op de Engelse kustlijn.

Duitsland (D)

Mogelijk sprake van verruiming.

Mogelijk sprake van verruiming.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

BIJLAGE 8

Bijlage Allotment 7C-N

Allotment HOL2407 met frequentieblok 7C wordt samengevat weergegeven als ‘allotment 7C-N’ (N staat voor Noord).

Het spectrummasker, bedoeld in artikel 4, tweede lid, is als volgt:

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Bron: GE06 pagina 169

Nabuurkanaalinterferentie

De tabel voor protectieverhoudingen zoals bedoeld in 4, derde lid, is als volgt:

Tabel 1

Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–35

–40

–45

Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–23

–28

–33

Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid %

Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid %

99

95

standaarddeviatie 4,3 dB

standaarddeviatie 7,41 dB

Technische beschrijving allotment 7C-N

De technische beschrijving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, luidt als volgt:

Overzicht allotment 7C-N (191,584–193,120 MHz)

De regionale laag voor digitale radio-omroep, de zogenaamde DAB-laag 4, heeft de omtrek beschreven in figuur 2. Deze laag is opgebouwd uit HOL2401 (frequentieblok 5A), HOL2402 (frequentieblok 7C), HOL2403 (frequentieblok 8B), HOL2404 (frequentieblok 6A), HOL2405 (blok frequentie5B), HOL2406 (blok frequentie12B), HOL2407 (blok frequentie7C).

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Gedurende GE06 is een aantal nadere afspraken gemaakt met de Nederland omringende landen. Deze afspraken bevatten in essentie hetgeen is weergeven in de onderstaande tabellen.

De vergunninghouder respecteert de afspraken die Nederland heeft gemaakt. De volledige afspraken zijn opgenomen in bijlage II. Bij tegenstrijdigheid van de samenvatting in de tabellen en de afspraken, opgenomen in bijlage II, prevaleren de laatstgenoemde.

De bilaterale afspraken zijn een verbijzondering van de algemene planningscriteria van GE06 met als doel incompatibiliteiten tussen de assignments of allotments in het GE06-plan op te heffen. De implementatie moet zowel voldoen aan GE06 als aan de aanvullende voorwaarden in de onderstaande tabellen.

Indien in de tabellen geen aanvullende beschermingseisen zijn gesteld, dan mag een actueel netwerk evenveel interferentie produceren als een referentienetwerk.

Gedurende de looptijd van deze vergunning, is het mogelijk dat voor de toekomstige DAB-laag 6 vergunningen worden uitgegeven ten behoeve van lokale digitale radio-omroep. Hierbij wordt herhaling van het hierbij vergunde frequentieblok binnen Nederland niet uitgesloten. De te accepteren en te beschermen interferenties vallen hierbij binnen de internationale afspraken (zie tabel 1 en 2). De maximaal te accepteren interferentie van de toekomstige DAB-laag 6 voor dit allotment is 35 dBuV/m. Uitgangspunt is dat houders van vergunningen van de toekomstige DAB-laag 6 de storing uit laag DAB-laag 4 accepteren.

Het gemarkeerde gebied heeft betrekking op allotment 7C-N.

Figuur 3. Overzicht van GE06 23 DR en 23 GR en allotment 7C-N (HOL2402).

Figuur 3. Overzicht van GE06 23 DR en 23 GR en allotment 7C-N (HOL2402).

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Afspraken gemaakt tijdens conferentie

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van veldsterkten door, en bescherming van, buitenlandse allotments in overeenstemming met de procedure, bedoeld in artikel 5 jo. Section II van Annex 4 ‘Examination of conformity with the digital Plan entry’ van de GE06 overeenkomst.

Tabel 1 Resultaten van de vastgestelde bilaterale afspraken tijdens GE06.

Blok 7C

(23 DR en 23 GR)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

Maximaal 38 dB(μV/m) is van het Duitse T-DAB allotment

D-NI-STA-23-05 toegestaan op de grens van de Nederlandse T-DAB allotments 23 DR en 23 GR.

Maximaal 38 dB(μV/m) is van de Nederlandse T-DAB allotments

23 DR en 23 GR toegestaan op de grens van het Duitse T-DAB allotment D-NI-STA-23-05.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte

Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 45 dB(μV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2)

Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB

(RPC 5) Emax int= 45 dB(µV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2) Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Aanvullende bilaterale afspraken

Tabel 2 bevat een uittreksel van de resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken die na GE06 zijn gesloten. Deze aanvullende bilaterale afspraken zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1.

Tabel 2 Resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken.

Blok 7C

(23 DR en 23 GR)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Indicatie aanvullende verruimingen/beperkingen

Tabel 3 bevat een indicatie van aanvullende voorwaarden. Deze zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1 en tabel 2 en zijn indicatief. Met de hiergenoemde administraties hebben wel besprekingen plaatsgevonden, echter de resultaten van deze besprekingen zijn niet geformaliseerd in een bilaterale overeenkomst.

Tabel 3 Indicatie van aanvullende verruimingen/beperkingen.

Blok 7C (HOL2402)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

BIJLAGE 9

Bijlage Allotment 8B

Allotment HOL2403 met frequentieblok 8B wordt samengevat weergegeven als ‘allotment 8B’.

Het spectrummasker, bedoeld in artikel 4, tweede lid, is als volgt:

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Bron: GE06 pagina 169

Nabuurkanaalinterferentie

De tabel voor protectieverhoudingen zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, is als volgt:

Tabel 1

Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–35

–40

–45

Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–23

–28

–33

Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid %

Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid %

99

95

standaarddeviatie 4,3 dB

standaarddeviatie 7,41 dB

Technische beschrijving allotment 8B

De technische beschrijving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, luidt als volgt:

Overzicht allotment 8B (196,880–198,416 MHz)

De regionale laag voor digitale radio-omroep, de zogenaamde DAB-laag 4, heeft de omtrek beschreven in figuur 2. Deze laag is opgebouwd uit HOL2401 (frequentieblok 5A), HOL2402 (frequentieblok 7C), HOL2403 (blok 8B), HOL2404 (frequentieblok 6A), HOL2405 (frequentieblok 5B), HOL2406 (frequentieblok 12B), HOL2407 (frequentieblok 7C).

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Gedurende GE06 is een aantal nadere afspraken gemaakt met de Nederland omringende landen. Deze afspraken bevatten in essentie hetgeen is weergeven in de onderstaande tabellen.

De vergunninghouder respecteert de afspraken die Nederland heeft gemaakt. De volledige afspraken zijn opgenomen in bijlage II. Bij tegenstrijdigheid van de samenvatting in de tabellen en de afspraken, opgenomen in bijlage II, prevaleren de laatstgenoemde.

De bilaterale afspraken zijn een verbijzondering van de algemene planningscriteria van GE06 met als doel incompatibiliteiten tussen de assignments of allotments in het GE06-plan op te heffen. De implementatie moet zowel voldoen aan GE06 als aan de aanvullende voorwaarden in de onderstaande tabellen.

Indien in de tabellen geen aanvullende beschermingseisen zijn gesteld, dan mag een actueel netwerk evenveel interferentie produceren als een referentienetwerk.

Gedurende de looptijd van deze vergunning, is het mogelijk dat voor de toekomstige DAB-laag 6 vergunningen worden uitgegeven ten behoeve van lokale digitale radio-omroep. Hierbij wordt herhaling van het hierbij vergunde frequentieblok binnen Nederland niet uitgesloten. De te accepteren en te beschermen interferenties vallen hierbij binnen de internationale afspraken (zie tabel 1 en 2). De maximaal te accepteren interferentie van de toekomstige DAB-laag 6 voor dit allotment is 35 dBuV/m. Uitgangspunt is dat houders van vergunningen van de toekomstige DAB-laag 6 de storing uit laag DAB-laag 4 accepteren.

Het gemarkeerde gebied heeft betrekking op frequentieblok 8B.

Figuur 3. Overzicht van GE06 HOL0903H en allotment 8B (HOL2403).

Figuur 3. Overzicht van GE06 HOL0903H en allotment 8B (HOL2403).

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Afspraken gemaakt tijdens conferentie

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van veldsterkten door, en bescherming van, buitenlandse allotments in overeenstemming met de procedure, bedoeld in artikel 5 jo. Section II van Annex 4 ‘Examination of conformity with the digital Plan entry’ van de GE06 overeenkomst.

Tabel 1 Resultaten van de vastgestelde bilaterale afspraken tijdens GE06.

Blok 8B (HOL0903H)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

De cumulatieve veldsterkte van de Engelse PMR toepassingen op de Nederlandse kust zal de 31 dB(μV/m) niet overschrijden.

De veldsterkte van de Nederlandse T-DAB allotment HOL0905H op de Engelse kust zal de 55 dB(μV/m) niet overschrijden.

Duitsland (D)

Maximaal 38 dB(μV/m) van de Duitse T-DAB allotments toegestaan op de grens van het Nederlandse T-DAB allotment HOL0903H.

Maximaal 38 dB(μV/m) is van het Nederlandse T-DAB allotment toegestaan op de grens van het Duitse T-DAB allotment (D-NW-AAC-23-05).

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotmentgrenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte van het uitgewerkte netwerk in agreement HOL-F 15 juni 2006 (annex 1) niet wordt overschreden.

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotmentgrenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte van het uitgewerkte netwerk in agreement HOL-F 15 juni 2006 (annex 1) niet wordt overschreden.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Aanvullende bilaterale afspraken

Tabel 2 bevat een uittreksel van de resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken die na GE06 zijn gesloten. Deze aanvullende bilaterale afspraken zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1.

Tabel 2 Resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken.

Blok 8B (HOL0903H)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

De cumulatieve veldsterkte van de Engelse PMR toepassingen op de Nederlandse kust zal de 33 dB(μV/m) niet overschrijden.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Indicatie aanvullende verruimingen/beperkingen

Tabel 3 bevat een indicatie van aanvullende voorwaarden. Deze zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1 en tabel 2 en zijn indicatief. Met de hiergenoemde administraties hebben wel besprekingen plaatsgevonden, echter de resultaten van deze besprekingen zijn niet geformaliseerd in een bilaterale overeenkomst.

Tabel 3 Indicatie van aanvullende verruimingen/beperkingen.

Blok 8B (HOL2403)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Het cumulatieve maximum van 38 dB(μV/m) laagvermogens T-DAB interferentie op de Nederlandse kustlijn.

De veldsterkte van de Nederlandse T-DAB allotment HOL2403 op de Engelse kust zal de 48 dB(μV/m) niet overschrijden.

Het cumulatieve maximum van 38 dB(μV/m) laagvermogens DAB interferentie op de Engelse kustlijn.

Duitsland (D)

Mogelijk sprake van verruiming of beperking.

Mogelijk sprake van verruiming of beperking.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

De veldsterkte van de Franse T-DAB allotment Nord Pas de Calais Somme + Pas-de Calais-Quest op de Nederlandse allotment HOL2403 zal de 40 dB(μV/m) niet overschrijden.

Detail:

H01-02: 40 dBuV/m; H03: 41 dBuV/m; H04: 42 dBuV/m; H05: 44 dBuV/m

Allotment NH-FL: 38 dBuV/m (in land)

Allotment Randstad: 43 dBuV/m (in land)

De veldsterkte van de Nederlandse T-DAB allotment HOL2403 op de Franse kust zal de 43 dB(μV/m) niet overschrijden.

Detail:

Franse kust: F01-06:43 dBuV/m

F07: 42 dBuV/m; F08: 41 dBuV/m; F09-27: 39 dBuV/m

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

BIJLAGE 10

Bijlage Allotment 6A

Allotment HOL2404 met frequentieblok 6A wordt samengevat weergegeven als ‘allotment 6A’.

Het spectrummasker, bedoeld in artikel 4, tweede lid, is als volgt:

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Bron: GE06 pagina 169

Nabuurkanaalinterferentie

De tabel voor protectieverhoudingen zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, is als volgt:

Tabel 1

Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–35

–40

–45

Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–23

–28

–33

Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid %

Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid %

99

95

standaarddeviatie 4,3 dB

standaarddeviatie 7,41 dB

Technische beschrijving allotment 6A

De technische beschrijving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, luidt als volgt:

Overzicht allotment 6A (181,168–182,704 MHz)

De regionale laag voor digitale radio-omroep, de zogenaamde DAB-laag 4, heeft de omtrek beschreven in figuur 2. Deze laag is opgebouwd uit HOL2401 (frequentieblok 5A), HOL2402 (frequentieblok 7C), HOL2403 (frequentieblok 8B), HOL2404 (frequentieblok 6A), HOL2405 (frequentieblok 5B), HOL2406 (frequentieblok 12B), HOL2407 (frequentieblok 7C).

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Gedurende GE06 is een aantal nadere afspraken gemaakt met de Nederland omringende landen. Deze afspraken bevatten in essentie hetgeen is weergeven in de onderstaande tabellen.

De vergunninghouder respecteert de afspraken die Nederland heeft gemaakt. De volledige afspraken zijn opgenomen in bijlage II. Bij tegenstrijdigheid van de samenvatting in de tabellen en de afspraken, opgenomen in bijlage II, prevaleren de laatstgenoemde.

De bilaterale afspraken zijn een verbijzondering van de algemene planningscriteria van GE06 met als doel incompatibiliteiten tussen de assignments of allotments in het GE06-plan op te heffen. De implementatie moet zowel voldoen aan GE06 als aan de aanvullende voorwaarden in de onderstaande tabellen.

Indien in de tabellen geen aanvullende beschermingseisen zijn gesteld, dan mag een actueel netwerk evenveel interferentie produceren als een referentienetwerk.

Gedurende de looptijd van deze vergunning, is het mogelijk dat voor de toekomstige DAB-laag 6 vergunningen worden uitgegeven ten behoeve van lokale digitale radio-omroep. Hierbij wordt herhaling van het hierbij vergunde frequentieblok binnen Nederland niet uitgesloten. De te accepteren en te beschermen interferenties vallen hierbij binnen de internationale afspraken (zie tabel 1 en 2). De maximaal te accepteren interferentie van de toekomstige DAB-laag 6 voor dit allotment is 35 dBuV/m. Uitgangspunt is dat houders van vergunningen van de toekomstige DAB-laag 6 de storing uit laag DAB-laag 4 accepteren.

Het gemarkeerde gebied heeft betrekking op frequentieblok 6A.

Figuur 3. Overzicht van GE06 HOL0902H en allotment 6A (HOL2404).

Figuur 3. Overzicht van GE06 HOL0902H en allotment 6A (HOL2404).

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Afspraken gemaakt tijdens conferentie

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van veldsterkten door, en bescherming van, buitenlandse allotments in overeenstemming met de procedure, bedoeld in artikel 5 jo. Section II van Annex 4 ‘Examination of conformity with the digital Plan entry’ van de GE06 overeenkomst.

Tabel 1 Resultaten van de vastgestelde bilaterale afspraken tijdens GE06.

Blok 6A (HOL0902H)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

De cumulatieve veldsterkte van de Engelse PMR toepassingen op de Nederlandse kust zal de 43 dB(μV/m) niet overschrijden.

De veldsterkte van de Nederlandse T-DAB allotment HOL0902H op de Engelse kust zal de 37 dB(μV/m) niet overschrijden.

Duitsland (D)

Maximaal 38 dB(μV/m) van de Duitse T-DAB allotments toegestaan op de grens van het Nederlandse T-DAB allotment HOL0902H.

Maximaal 38 dB(μV/m) van de Nederlandse T-DAB allotment HOL0902H toegestaan op de grens van de respectievelijke Duitse T-DAB allotments.

België (BEL)

De cumulatieve veldsterkte van alle DVB assignments van allotment BELDVBCF001 zal de 41 dBµV/m niet overschrijden op de grens van allotment HOL0902H.

De veldsterkte van de Nederlandse T-DAB allotment HOL0902H op allotment BELDVBCF001 zal de 35 dB(μV/m) niet overschrijden.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 45 dB(μV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2)

Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 45 dB(µV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2) Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Aanvullende bilaterale afspraken

Tabel 2 bevat een uittreksel van de resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken die na GE06 zijn gesloten. Deze aanvullende bilaterale afspraken zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1.

Tabel 2 Resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken.

Blok 6A (HOL0902H)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

≤ 41.0 dBμV/m on allotment 07 Groningen Stad

≤ 41.0 dBμV/m on allotment 19 Vechtdal (zie figuur 4).

Extensie Bremen.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Indicatie aanvullende verruimingen/beperkingen

Tabel 3 bevat een indicatie van aanvullende voorwaarden. Deze zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1 en tabel 2 en zijn indicatief. Met de hiergenoemde administraties hebben wel besprekingen plaatsgevonden, echter de resultaten van deze besprekingen zijn niet geformaliseerd in een bilaterale overeenkomst.

Tabel 3 Indicatie van aanvullende verruimingen/beperkingen.

Blok 6A (HOL2404)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Het cumulatieve maximum van 43 dB(μV/m) laagvermogens T-DAB interferentie op de Nederlandse kustlijn.

Het cumulatieve maximum van 37 dB(μV/m) laagvermogens DAB interferentie op de Engelse kustlijn.

Duitsland (D)

Mogelijk sprake van beperking (algemene norm 40 dB(μV/m)).

Mogelijk sprake van verruiming (algemene norm 40 dB(μV/m)).

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

BIJLAGE 11

Bijlage Allotment 5B

Allotment HOL2405 met frequentieblok 5B wordt samengevat weergegeven als ‘allotment 5B’.

Het spectrummasker, bedoeld in artikel 4, tweede lid, is als volgt:

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Bron: GE06 pagina 169

Nabuurkanaalinterferentie

De tabel voor protectieverhoudingen zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, is als volgt:

Tabel 1

Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, dB

   

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–35

–40

–45

Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, dB

   

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–23

–28

–33

Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid %

Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid %

99

95

standaarddeviatie 4,3 dB

standaarddeviatie 7,41 dB

Technische beschrijving allotment 5B

De technische beschrijving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, luidt als volgt:

Overzicht allotment 5B (175,872–177,408 MHz)

De regionale laag voor digitale radio-omroep, de zogenaamde DAB-laag 4, heeft de omtrek beschreven in figuur 2. Deze laag is opgebouwd uit HOL2401 (frequentieblok 5A), HOL2402 (frequentieblok 7C), HOL2403 (frequentieblok 8B), HOL2404 (frequentieblok 6A), HOL2405 (frequentieblok 5B), HOL2406 (frequentieblok 12B), HOL2407 (frequentieblok 7C).

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Gedurende GE06 is een aantal nadere afspraken gemaakt met de Nederland omringende landen. Deze afspraken bevatten in essentie hetgeen is weergeven in de onderstaande tabellen.

De vergunninghouder respecteert de afspraken die Nederland heeft gemaakt. De volledige afspraken zijn opgenomen in bijlage II. Bij tegenstrijdigheid van de samenvatting in de tabellen en de afspraken, opgenomen in bijlage II, prevaleren de laatstgenoemde.

De bilaterale afspraken zijn een verbijzondering van de algemene planningscriteria van GE06 met als doel incompatibiliteiten tussen de assignments of allotments in het GE06-plan op te heffen. De implementatie moet zowel voldoen aan GE06 als aan de aanvullende voorwaarden in de onderstaande tabellen.

Indien in de tabellen geen aanvullende beschermingseisen zijn gesteld, dan mag een actueel netwerk evenveel interferentie produceren als een referentienetwerk.

Gedurende de looptijd van deze vergunning, is het mogelijk dat voor de toekomstige DAB-laag 6 vergunningen worden uitgegeven ten behoeve van lokale digitale radio-omroep. Hierbij wordt herhaling van het hierbij vergunde frequentieblok binnen Nederland niet uitgesloten. De te accepteren en te beschermen interferenties vallen hierbij binnen de internationale afspraken (zie tabel 1 en 2). De maximaal te accepteren interferentie van de toekomstige DAB-laag 6 voor dit allotment is 35 dBuV/m. Uitgangspunt is dat houders van vergunningen van de toekomstige DAB-laag 6 de storing uit laag DAB-laag 4 accepteren.

Het gemarkeerde gebied heeft betrekking op frequentieblok 5B.

Figuur 3. Overzicht van GE06 23 WE, 23 RM en 23 ZL en allotment 5B (HOL2405).

Figuur 3. Overzicht van GE06 23 WE, 23 RM en 23 ZL en allotment 5B (HOL2405).

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Afspraken gemaakt tijdens conferentie

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van veldsterkten door, en bescherming van, buitenlandse allotments in overeenstemming met de procedure, bedoeld in artikel 5 jo. Section II van Annex 4 ‘Examination of conformity with the digital Plan entry’ van de GE06 overeenkomst.

Tabel 1 Resultaten van de vastgestelde bilaterale afspraken tijdens GE06.

Blok 5B (23 WE, 23 RM, 23 ZL)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

De cumulatieve veldsterkte van de Engelse PMR toepassingen op de Nederlandse kust zal de 31 dB(μV/m) niet overschrijden.

De cumulatieve veldsterkte van de Nederlandse allotments 23 RM, 23 WE en 23 ZL op de Engelse kust zal de 55 dB(μV/m) niet overschrijden.

Duitsland (D)

Maximaal 38 dB(μV/m) is van het Duitse T-DAB allotment

(D-NW-MUE-23-05) toegestaan op de grens van de Nederlandse T-DAB allotments 23 WE, 23 RM en 23 ZL.

Maximaal 38 dB(μV/m) is van de Nederlandse T-DAB allotments 23 WE, 23 RM en 23 ZL toegestaan op de grens van het Duitse T-DAB allotment (D-NW-MUE-23-05).

België (BEL)

De maximale interferentie veroorzaakt door het Belgische allotment BELDABCF303 is op de grens van de Nederlandse allotments 23 WE, 23 RM en 23 ZL beperkt tot 38 dB(μV/m).

De maximale interferentie veldsterkte veroorzaakt door de Nederlandse allotments 23 WE, 23 RM en 23 ZL is op de grens van het allotment BELDABCF303 beperkt tot 38 dB(μV/m).

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 45 dB(μV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2)

Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

– VHF, DVBT interfering T-DAB

(RPC 5) Emax int= 45 dB(µV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2) Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Aanvullende bilaterale afspraken

Tabel 2 bevat een uittreksel van de resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken die na de GE06 zijn gesloten. Deze aanvullende bilaterale afspraken zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1.

Tabel 2 Resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken.

Blok 5B (23 WE, 23 RM, 23 ZL)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Indicatie aanvullende verruimingen/beperkingen

Tabel 3 bevat een indicatie van aanvullende voorwaarden. Deze zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1 en tabel 2 en zijn indicatief. Met de hiergenoemde administraties hebben wel besprekingen plaatsgevonden, echter de resultaten van deze besprekingen zijn niet geformaliseerd in een bilaterale overeenkomst.

Tabel 3 Indicatie van aanvullende verruimingen/beperkingen.

Blok 5B

(HOL2405)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Het cumulatieve maximum van 37 dB(μV/m) laagvermogens T-DAB interferentie op de Nederlandse kustlijn.

Het cumulatieve maximum van 38 dB(μV/m) laagvermogens DAB interferentie op de Engelse kustlijn.

Duitsland (D)

Mogelijk sprake van verruiming.

Mogelijk sprake van verruiming.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

BIJLAGE 12

Bijlage Allotment 12B

Allotment HOL2406 met frequentieblok 12B wordt samengevat weergegeven als ‘allotment 12B’.

Het spectrummasker, bedoeld in artikel 4, tweede lid, is als volgt:

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Bron: GE06 pagina 169

Nabuurkanaalinterferentie

De tabel voor protectieverhoudingen zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, is als volgt:

Tabel 1

Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–35

–40

–45

Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–23

–28

–33

Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid %

Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid %

99

95

standaarddeviatie 4,3 dB

standaarddeviatie 7,41 dB

Technische beschrijving allotment 12B

De technische beschrijving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, luidt als volgt:

Overzicht allotment 12B (224,880-226,416 MHz)

De regionale laag voor digitale radio-omroep, de zogenaamde DAB-laag 4, heeft de omtrek beschreven in figuur 2. Deze laag is opgebouwd uit HOL2401 (blok 5A), HOL2402 (blok 7C-Noord), HOL2403 (blok 8B), HOL2404 (blok 6A), HOL2405 (blok 5B), HOL2406 (blok 12B), HOL2407 (blok 7C-Zuid).

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Gedurende GE06 is een aantal nadere afspraken gemaakt met de Nederland omringende landen. Deze afspraken bevatten in essentie hetgeen is weergeven in de onderstaande tabellen. De vergunninghouder respecteert de afspraken die Nederland heeft gemaakt. De volledige afspraken zijn opgenomen in bijlage II. Bij tegenstrijdigheid van de samenvatting in de tabellen en de afspraken, opgenomen in bijlage II, prevaleren de laatstgenoemde.

De bilaterale afspraken zijn een verbijzondering van de algemene planningscriteria van GE06 met als doel incompatibiliteiten tussen de assignments of allotments in het GE06-plan op te heffen. De implementatie moet zowel voldoen aan GE06 als aan de aanvullende voorwaarden in de onderstaande tabellen.

Indien in de tabellen geen aanvullende beschermingseisen zijn gesteld, dan mag een actueel netwerk evenveel interferentie produceren als een referentienetwerk.

Gedurende de looptijd van deze vergunning, is het mogelijk dat voor de toekomstige DAB-laag 6 vergunningen worden uitgegeven ten behoeve van lokale digitale radio-omroep. Hierbij wordt herhaling van het hierbij vergunde frequentieblok binnen Nederland niet uitgesloten. De te accepteren en te beschermen interferenties vallen hierbij binnen de internationale afspraken (zie tabel 1 en 2). De maximaal te accepteren interferentie van de toekomstige DAB-laag 6 voor dit allotment is 35 dBuV/m. Uitgangspunt is dat houders van vergunningen van de toekomstige DAB-laag 6 de storing uit laag DAB-laag 4 accepteren.

Het gemarkeerde gebied heeft betrekking op frequentieblok 12B.

Figuur 3. Overzicht van GE06 23 GL en 23 UT en allotment 12B (HOL2406).

Figuur 3. Overzicht van GE06 23 GL en 23 UT en allotment 12B (HOL2406).

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Afspraken gemaakt tijdens conferentie

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van veldsterkten door, en bescherming van, buitenlandse allotments in overeenstemming met de procedure, bedoeld in artikel 5 jo. Section II van Annex 4 ‘Examination of conformity with the digital Plan entry’ van de GE06 overeenkomst.

Tabel 1 Resultaten van de vastgestelde bilaterale afspraken tijdens GE06.

Blok 12B

(23 GL en 23 UT)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Het Engelse allotment G-90001 kan worden geïmplementeerd volgens de conformiteitscriteria in sectie II van Annex 4 van de GE06 overeenkomst. Na juli 2009 wordt een marge van 3 dB geaccepteerd. De volgens Wiesbaden 1995 reeds gecoördineerde assignments moeten worden gerespecteerd.

Het Nederlandse allotment 23 UT kan worden geïmplementeerd volgens de conformiteitscriteria in sectie II van Annex 4 van de GE06 overeenkomst. Na juli 2009 wordt een marge van 3 dB geaccepteerd.

Duitsland (D)

Maximaal 38 dB(μV/m) is van het Duitse T-DAB allotment

D-NI-HBU-23-04 toegestaan op de grens van het Nederlandse

T-DAB allotments 23 GL en 23 UT.

Maximaal 38 dB(μV/m) zijn van de Nederlandse T-DAB allotments

23 GL en 23 UT toegestaan op de grens van het Duitse T-DAB allotment D-NI-HBU-23-04.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 45 dB(μV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2)

Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Actuele netwerken kunnen worden geïmplementeerd zolang op de allotment grenzen de maximaal te accepteren cumulatieve interferentie veldsterkte Emax int niet wordt overschreden:

VHF, DVBT interfering T-DAB

(RPC 5) Emax int= 45 dB(µV/m)

VHF, single T-DAB block interfering DVBT (RPC 2) Emax int= 39 dB(μV/m)

VHF, T-DAB interfering T-DAB (RPC 5) Emax int= 39 dB(μV/m)

Aanvullende bilaterale afspraken

Tabel 2 bevat een uittreksel van de resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken die na GE06 zijn gesloten. Deze aanvullende bilaterale afspraken zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1.

Tabel 2 Resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken.

Blok 12B

(23 GL en 23 UT)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Indicatie aanvullende verruimingen/beperkingen

Tabel 3 bevat een indicatie van aanvullende voorwaarden. Deze zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1 en tabel 2 en zijn indicatief. Met de hiergenoemde administraties hebben wel besprekingen plaatsgevonden, echter de resultaten van deze besprekingen zijn niet geformaliseerd in een bilaterale overeenkomst.

Tabel 3 Indicatie van aanvullende verruimingen/beperkingen.

Blok 12B

(HOL2406)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Geen beperkingen of verruimingen.

Cumulatieve maximum van 36 dB(μV/m) van HOL2406 en 35 dB(μV/m) laagvermogen DAB interferentie op de Engelse kustlijn.

Duitsland (D)

Mogelijk sprake van verruiming.

Mogelijk sprake van verruiming.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

BIJLAGE 13

Bijlage Allotment 7C-Z

Allotment HOL2407 met frequentieblok 7C wordt samengevat weergegeven als ‘allotment 7C-Z’ (Z staat voor Zuid).

Het spectrummasker, bedoeld in artikel 4, tweede lid, is als volgt:

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Figuur 1. Spectrum mask 1 for T-DAB transmitters operating in non-critical cases

Bron: GE06 pagina 169

Nabuurkanaalinterferentie

De tabel voor protectieverhoudingen zoals bedoeld in artikel 4, derde lid, is als volgt:

Tabel 1

Protectieverhouding exclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–35

–40

–45

Protectieverhouding inclusief statistische correctiefactor, dB

 

1e nabuurkanaal

2e nabuurkanaal

3e nabuurkanaal

–23

–28

–33

Buitenomgeving locatie waarschijnlijkheid %

Binnenshuis locatie waarschijnlijkheid %

99

95

standaarddeviatie 4,3 dB

standaarddeviatie 7,41 dB

Technische beschrijving allotment 7C

De technische beschrijving, bedoeld in artikel 4, eerste lid, luidt als volgt:

Overzicht allotment 7C (191,584–193,120 MHz)

De regionale laag voor digitale radio-omroep, de zogenaamde DAB-laag 4, heeft de omtrek beschreven in figuur 2. Deze laag is opgebouwd uit HOL2401 (frequentieblok 5A), HOL2402 (frequentieblok 7C), HOL2403 (frequentieblok 8B), HOL2404 (frequentieblok 6A), HOL2405 (frequentieblok 5B), HOL2406 (frequentieblok 12B), HOL2407 (frequentieblok 7C).

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Figuur 2. Overzicht allotments. De punten waaruit de omtrek van elk allotment is opgebouwd zijn op een USB-stick opgenomen. Deze USB-stick maakt onderdeel uit van bijlage II.

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Gedurende GE06 is een aantal nadere afspraken gemaakt met de Nederland omringende landen. Deze afspraken bevatten in essentie hetgeen is weergeven in de onderstaande tabellen.

De vergunninghouder respecteert de afspraken die Nederland heeft gemaakt. De volledige afspraken zijn opgenomen in bijlage II. Bij tegenstrijdigheid van de samenvatting in de tabellen en de afspraken, opgenomen in bijlage II, prevaleren de laatstgenoemde.

De bilaterale afspraken zijn een verbijzondering van de algemene planningscriteria van GE06 met als doel incompatibiliteiten tussen de assignments of allotments in het GE06-plan op te heffen. De implementatie moet zowel voldoen aan GE06 als aan de aanvullende voorwaarden in de onderstaande tabellen.

Indien in de tabellen geen aanvullende beschermingseisen zijn gesteld, dan mag een actueel netwerk evenveel interferentie produceren als een referentienetwerk.

Gedurende de looptijd van deze vergunning, is het mogelijk dat voor de toekomstige DAB-laag 6 vergunningen worden uitgegeven ten behoeve van lokale digitale radio-omroep. Hierbij wordt herhaling van het hierbij vergunde frequentieblok binnen Nederland niet uitgesloten. De te accepteren en te beschermen interferenties vallen hierbij binnen de internationale afspraken (zie tabel 1 en 2). De maximaal te accepteren interferentie van de toekomstige DAB-laag 6 voor dit allotment is 35 dBuV/m. Uitgangspunt is dat houders van vergunningen van de toekomstige DAB-laag 6 de storing uit laag DAB-laag 4 accepteren.

Het gemarkeerde gebied heeft betrekking op frequentieblok 7C.

Figuur 3. Overzicht GE06 0905H en allotment 7C (HOL2407).

Figuur 3. Overzicht GE06 0905H en allotment 7C (HOL2407).

Resultaten afspraken Nederland omringende landen

Afspraken gemaakt tijdens conferentie

Tabel 1 geeft de afwijkingen weer van de acceptatie van veldsterkten door, en bescherming van, buitenlandse allotments in overeenstemming met de procedure, bedoeld in artikel 5 jo. Section II van Annex 4 ‘Examination of conformity with the digital Plan entry’ van de GE06 overeenkomst.

Tabel 1 Resultaten van de vastgestelde bilaterale afspraken tijdens GE06.

Blok 7C (HOL0905H)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Niet relevant.

Niet relevant.

Duitsland (D)

Maximaal 35 dB(μV/m) van de Duitse DVB-T allotments toegestaan op de grens van het Nederlandse T-DAB allotment HOL0905H.

Maximaal 35 dB(μV/m) van de Nederlandse T-DAB allotment HOL0905H toegestaan op de grens van de respectievelijke Duitse DVB-T allotments.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Maximaal 36 dB(μV/m) van de Franse T-DAB allotments toegestaan op de grens van het Nederlandse T-DAB allotment HOL0905H.

Maximaal 38 dB(μV/m) van de Nederlandse T-DAB allotment HOL0905H toegestaan op de grens van de respectievelijke Franse T-DAB allotments.

Luxemburg (LUX)

Maximaal 39 dB(μV/m) van de Luxemburgse T-DAB allotment

toegestaan op de grens Nederland.

Maximaal 41 dB(μV/m) van HOL0905H toegestaan op de grens Luxemburg.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Aanvullende bilaterale afspraken

Tabel 2 bevat een uittreksel van de resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken die na de GE06 zijn gesloten. Deze aanvullende bilaterale afspraken zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1.

Tabel 2 Resultaten van de vastgestelde aanvullende bilaterale afspraken.

Blok 7C (HOL0905H)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Duitsland (D)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Indicatie aanvullende verruimingen/beperkingen

Tabel 3 bevat een indicatie van aanvullende voorwaarden. Deze zijn een aanpassing ten opzichte van de implementatiemogelijkheden genoemd in tabel 1 en tabel 2 en zijn indicatief. Met de hiergenoemde administraties hebben wel besprekingen plaatsgevonden, echter de resultaten van deze besprekingen zijn niet geformaliseerd in een bilaterale overeenkomst.

Tabel 3 Indicatie van aanvullende verruimingen/beperkingen.

Blok 7C (HOL2407)

NEDERLAND (HOL)

LAND

Accepteert

Beschermt

Verenigd Koninkrijk (G)

Het cumulatieve maximum van 38 dB(μV/m) laagvermogens T-DAB interferentie op de Nederlandse kustlijn.

Het cumulatieve maximum van 38 dB(μV/m) laagvermogens T-DAB interferentie op de Engelse kustlijn.

Duitsland (D)

Mogelijk sprake van verruimingen.

Mogelijk sprake van verruiming.

België (BEL)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Frankrijk (F)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.

Luxemburg (LUX)

Maximaal 40 dB(μV/m) van de Luxemburgse T-DAB allotment

toegestaan op de grens Nederland.

Maximaal 42 dB(μV/m) van HOL2407 toegestaan op de grens Luxemburg.

Denemarken (DNK)

Geen verruimingen of beperkingen.

Geen verruimingen of beperkingen.


X Noot
1

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 24 095, nr. 518.

X Noot
2

Als vervolg op het Algemeen Overleg van 11 juni 2020.

X Noot
3

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 24 095, nr. 519.

X Noot
4

Tijdens plenair debat op 3 november 2020.

X Noot
5

Op 3 november is de motie-Van den Berg c.s. aangenomen (Handelingen Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, vergadernummer 19, item 18).

X Noot
6

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020-2021, 24 095, nr. 524.

X Noot
7

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 24 095, nr. 530.

X Noot
8

Tweede Kamer, vergaderjaar 2020–2021, 24 095, nr. 531.

X Noot
9

Brief van 2 oktober 2020 aan de TK, 24 095, nr. 518.

X Noot
10

Zie blz. 18 van de Quick-scan ‘Noodverlenging commerciële radiovergunningen’ van 31 augustus 2020.

X Noot
11

Kamerstuk 35 420, nr. AB.

X Noot
12

Veel niet-landelijke radiopartijen hebben daar dan ook gebruik van gemaakt.

X Noot
13

Zie voetnoot 3.

X Noot
14

Zie artikel 3.20 van de Tw.

X Noot
15

Wet van 14 maart 2018 tot wijziging van de Telecommunicatiewet en van de Mediawet 2008 (gebruiksbeperking frequentieruimte en digitale radio-omroep) (Stb. 2018, 87).

X Noot
16

Destijds luidde de citeertitel van de Tijdelijke regeling nog: Tijdelijke regeling gebruiksbeperking commerciële FM-radio-omroep. Omdat met de Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 7 (Stcrt. 2020, 66397) ook een gebruiksbeperking voor DAB-spectrum is toegevoegd aan de Tijdelijke regeling, is de aanduiding 'FM-' in die citeertitel vervallen.

X Noot
17

Op 26 augustus 2021.