Informatie over deze publicatie

Deze publicatie is op 20-01-2021 gepubliceerd door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De publicatie is van het type Besluiten van algemene strekking en heeft als identifier "stcrt-2021-2958".

Bestandsformaten

Op dit moment is de publicatie beschikbaar in de volgende formaten:

Publicatiegegevens

Onderstaande tabel bevat een overzicht van de publicatiegegevens (metadata) die bij deze publicatie horen. Deze zijn ook als los bestand beschikbaar:

Publicatiegegevens Waarde
Collectie officiële publicatie
Datum ondertekening 2021-01-15
DTD-versie Officiële Publicaties, versie 1.1
Grondslag artikel 2, zevende lid, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit VO
Identifier stcrt-2021-2958
Jaargang 2021
Onderwerp Onderwijs en wetenschap | Voortgezet onderwijs
Organisatietype ministerie
Publicatiedatum 2021-01-20
Publicatienaam Staatscourant
Publicatienummer 2958
Publicerende organisatie Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Rubriek Besluiten van algemene strekking
Taal nl
Titel Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 januari 2021 nummer CvTE-21.00011, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2021)
Uitgever Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties