Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 januari 2021 nummer CvTE-21.00011, houdende regels voor het aanwijzen van vakken waarin het centraal examen vo in het tweede tijdvak wordt afgenomen door het College voor Toetsen en Examens (Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2021)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2, zevende lid, onderdeel b, van de Wet College voor toetsen en examens en artikel 37, vierde lid, van het Eindexamenbesluit VO;

Besluit:

Artikel 1

Het College voor Toetsen en Examens neemt in het tweede tijdvak het centraal examen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, van het Eindexamenbesluit VO, af in de vakken vermeld in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2022.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling aangewezen vakken tweede tijdvak centrale examens vo 2021.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

BIJLAGE. AANGEWEZEN VAKKEN TWEEDE TIJDVAK DIE ONDER GEHEIMHOUDING WORDEN AFGENOMEN (BIJLAGE BEDOELD ALS IN ARTIKEL 1)

Vak/niveau

basis-beroeps-gerichte leerweg

kader-beroeps-gerichte leerweg

gemengde leerweg

theoretische leerweg

havo

vwo

 

vmbo

vmbo

vmbo

vmbo

   

aardrijkskunde BB/KB papier

x

x

       

Arabisch

x

x

x

x

x

x

biologie BB papier

x

         

Duits BB/KB papier

x

x

       

economie BB papier

x

         

Engels BB papier

x

         

Frans

x

x

       

Fries

   

x

x

x

x

geschiedenis BB/KB papier

x

x

       

maatschappijkunde BB/KB papier

x

x

       

nask 1 BB/KB papier

x

x

       

Russisch

       

x

x

Spaans

x

x

       

Turks

x

x

x

x

x

x

wiskunde BB papier

x

         

TOELICHTING

Algemeen

In deze regeling wijst het College voor Toetsen en Examens de vakken aan die het afneemt in het tweede tijdvak van de centrale examens vo.

Nadere informatie over de afname van deze examens volgt in januari 2021 via de website ‘Examenblad.nl’ (www.examenblad.nl).

In zijn brief van 16 december 20201 heeft de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, aangekondigd dat er in juli een extra herkansingstijdvak komt. Naar verwachting komen ook daarin aangewezen vakken voor. Het College voor Toetsen en Examens zal daarover een afzonderlijke regeling vaststellen.

Het College voor Toetsen en Examens, de voorzitter, P.J.J. Hendrikse

Naar boven