Besluit permanente educatie Wbtv

Gelet op:

 • artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375);

 • de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555);

 • de artikelen II onderdeel F en IV van het Besluit van 24 juni 2020 tot wijzing van het Besluit tarieven in strafzaken 2003, het Besluit beëdigde tolken en vertalers en het Besluit proceskosten bestuursrecht in verband met het instellen van minimumtarieven en het borgen van de kwaliteit en integriteit van beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2020,220)

 • artikel 14 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv (Stcrt. 2013, nr. 17541);

 • artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stcrt. 2009, nr. 15358);

 • de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de Raad voor de Rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het Register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, nr. 1030);

 • het advies van het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers van 31 juli 2019;

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit permanente educatie Wbtv vast:

Begrippen en definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Besluit btv:

Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb 2008,555);

b. deskundige:

een docent met praktijkervaring;

c. overige activiteit:

relevante activiteit die voldoet aan de voorwaarden uit artikel 7;

d. permanente educatie:

deskundigheidsbevorderende en relevante activiteiten waarmee kennis en vakbekwaamheid op peil worden gehouden of uitgebreid;

e. Raad:

de Raad voor Rechtsbijstand;

f. Rbtv:

Register beëdigde tolken en vertalers;

g. scholingsactiviteit:

relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat;

h. relevant:

een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt aan het op peil houden of uitbreiden van de wettelijke competenties uit artikel 3 van de Wet beëdigde tolken en vertalers;

i. tolk:

een tolk die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

j. Uitwijklijst:

een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;

k. vertaler:

een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

l. Wbtv:

Wet beëdigde tolken en vertalers.

Permanente educatie

Artikel 2

 • 1. Een tolk of vertaler dient tenminste 80 PE-punten te registreren voor activiteiten die gedurende zijn periode van inschrijving in het Rbtv, dan wel plaatsing op de Uitwijklijst, hebben plaatsgevonden.

 • 2. Tenminste 40 PE-punten dienen te zijn behaald op basis van scholingsactiviteiten. De overige PE-punten kunnen worden behaald door overige activiteiten.

Artikel 3

De tolk of vertaler registreert de PE-punten in een door de Raad ter beschikking gestelde beveiligde persoonlijke digitale omgeving.

Artikel 4

Indien in de inschrijfperiode of plaatsingsperiode van vijf jaar meer dan 80 PE-punten zijn geregistreerd, telt bij een verlenging van de inschrijving of plaatsing het overschot niet mee voor een volgende periode van inschrijving of plaatsing.

Scholingsactiviteiten

Artikel 5

 • 1. Een scholingsactiviteit dient aan de volgende criteria te voldoen:

  • a. Onderwerp en leerdoelen zijn gericht op het op peil houden van de wettelijke competenties uit artikel 3 van de Wbtv;

  • b. Scholingsactiviteiten worden geëvalueerd;

  • c. Een deelnemer ontvangt een certificaat c.q. bewijs van deelname van de aanbieder van een scholingsactiviteit;

  • d. Een deelnemer ontvangt een omschrijving van de scholingsactiviteit van de aanbieder van de scholingsactiviteit.

 • 2. De omschrijving van een scholingsactiviteit bevat tenminste de volgende informatie:

  • a. doelgroep;

  • b. leerdoelen;

  • c. globale inhoud;

  • d. een overzicht van het lesmateriaal inclusief omvang;

  • e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);

  • f. totaal aantal uren studiebelasting;

  • g. totaal aantal PE-punten;

  • h. deskundigen (incl. curriculum vitae);

  • i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Artikel 6

 • 1. Een aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd op basis van de studiebelasting.

 • 2. De studiebelasting wordt bepaald op de volgende wijze:

  • a. Eén contactuur (zestig minuten) is gelijk aan 1 PE-punt;

  • b. Voorbereiding wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:

   • i. Lezen: per 20 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;

   • ii. Huiswerkopdrachten maken: per 4 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;

   • iii. Vertaalopdrachten: per 250 woorden in de brontekst wordt 1 PE-punt toegekend.

Overige activiteiten

Artikel 7

Een tolk of vertaler kan conform onderstaande tabel PE-punten registreren voor overige activiteiten:

 

Activiteit

Methode berekenen PE-punten

Maximaal aantal PE-punten

Controle en beoordelingsvoorwaarden

1

Verblijf van minimaal 10 dagen

met een zakelijk karakter in het

taalgebied van de bron- of

doeltaal.

Per verblijf 5 PE-punten

Maximaal 10 PE-punten

Vormvrij. Te denken valt aan vliegtickets, facturen van hotel en een verklaring over het zakelijke karakter van het verblijf.

2

Het bezoeken van/stage lopen

bij werkgerelateerde

instellingen, organisaties,

bedrijven e.d..

Per activiteit 2 PE-punten

Maximaal 10 PE-punten

Verklaring van de instelling met vermelding van tenminste een omschrijving van de stage/doel van het bezoek en de tijdsbesteding.

3

Het optreden als docent,

examinator, cursusleider of

spreker.

Per contactuur 1 PE-punt. Voor de voorbereiding rekent men 25% van het totaal aantal uren.

Maximaal 20 PE-punten

Verklaring van de opdrachtgever incl. dagprogramma en eventuele facturen.

4

Het vervullen van een

bestuursfunctie in een beroeps-

of branchevereniging voor tolken

en/of vertalers.

Per functie die minimaal 1 jaar is bekleed 5 PE-punten.

Maximaal 10 PE-punten

Uittreksel van de kamer van koophandel c.q. een verklaring van het dagelijks bestuur waaruit de functie en de duur blijkt.

5

Wetenschappelijke publicaties en

publicaties in vakbladen.

Per 500 woorden 1 PE-punt.

Maximaal 20 PE-punten

De publicatie zelf inclusief de onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor publicatie wordt voldaan.

6

Intervisie of collegiale toetsing

Per uur 1 PE-punt

Maximaal 20 PE-punten

Omschrijving van de activiteit en presentielijst ondertekend door alle betrokkenen.

7

Werkervaring als beroepstolk

en/of -vertaler

Per 200 uur 1 PE-punt

Per 100.000 woorden 1 PE-punt

Maximaal 5 PE-punten

Referenties, verklaringen, urenstaten van werk- en opdrachtgevers of een zelf opgesteld overzicht van werkervaring.

8

Zelfstudie, het bijhouden van

vakliteratuur en ondersteunende

literatuur

Per uur 1 PE-punt

Maximaal 5 PE-punten

Omschrijving van de activiteit, abonnement/aanschaf vakliteratuur.

Artikel 8

Het Besluit Permanente educatie Wbtv, zoals gepubliceerd op 2 februari 2015 (Stcrt. 2015, nr. 2300) en de Nadere regels Besluit PE, zoals gepubliceerd op 1 mei 2015 (Stcrt. 2015, nr. 2303-n1), worden ingetrokken.

Artikel 9

 • 1. Dit besluit wordt aangehaald als Besluit permanente educatie Wbtv.

 • 2. Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

Utrecht, 14 juli 2020

I.D. Nijboer Algemeen directeur / Bestuurder Raad voor Rechtsbijstand

TOELICHTING

In dit besluit wordt invulling gegeven aan artikel 8, vierde lid, van de Wet beëdigde tolken en vertalers (hierna: Wbtv) en artikel 11, onder b, van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (hierna: Besluit btv). Bij de verlenging van de inschrijving in het Rbtv moet de tolk of vertaler aantonen dat hij zijn vakbekwaamheid heeft onderhouden.

In april 2017 is het programma Tolken in de Toekomst binnen het Ministerie van Justitie & Veiligheid van start gegaan. De voorstellen uit het Programma Tolken in de Toekomst zijn de aanleiding voor de wijziging van het beleid. In het nieuwe beleid wordt werkervaring geïntroduceerd als nieuw onderdeel van permanente educatie. (Ruime) werkervaring kan immers een relevante bijdrage leveren aan de kwaliteitsborging die met permanente educatie wordt beoogd. Verder wordt, om het systeem sluitend te maken, aansluiting gezocht bij de wettelijke competenties uit artikel 3 van de Wbtv. Activiteiten die niet bijdragen aan het op peil houden of uitbreiden van deze competenties, komen niet meer in aanmerking voor PE-punten.

Verder heeft de Raad in het kader van het vereenvoudigen van de regeldruk de Nadere Regels Besluit PE opgenomen in dit Besluit permanente educatie Wbtv.

De Raad heeft het Kwaliteitsinstituut Wbtv verzocht haar te adviseren over het nieuwe beleid Permanente educatie. Het Kwaliteitsinstituut Wbtv heeft op 31 juli 2019 advies uitgebracht.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel bevat de begripsbepalingen. Een aantal belangrijke definities wordt hieronder toegelicht.

Permanente educatie en relevant

Permanente educatie is gedefinieerd als ‘deskundigheidsbevorderende en relevante activiteiten waarmee kennis en vakbekwaamheid op peil worden gehouden of uitgebreid’. Wat onder deskundigheidsbevorderend en relevant moet worden begrepen, is voor elke beroepsbeoefenaar verschillend. Afhankelijk van zijn werkveld en specialisme kan een activiteit deskundigheidsbevorderend en relevant zijn voor de ene tolk of vertaler, terwijl dat voor een ander niet hoeft te gelden. Om toch een eenduidige invulling aan deze begrippen te geven, moet de tolk of vertaler aan de hand van de wettelijke competenties uit artikel 3 van de Wbtv kunnen motiveren welke competentie met de geregistreerde activiteit op peil word(en)t gehouden. Met andere woorden: Een activiteit is relevant wanneer deze rechtstreeks bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van competenties uit artikel 3 van de Wbtv. Deze competenties zijn:

 • attitude van een tolk voor de tolk;

 • attitude van een vertaler voor de vertaler;

 • integriteit;

 • taalvaardigheid in de brontaal;

 • taalvaardigheid in de doeltaal;

 • kennis van de cultuur van het land of gebied van de brontaal;

 • kennis van de cultuur van het land of gebied van de doeltaal;

 • tolkvaardigheid voor de tolk;

 • vertaalvaardigheid voor de vertaler.

In het beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen individuele of algemene relevantie. De tolk of vertaler is vrij om, binnen de kaders van dit beleid, zijn permanente educatie in te vullen. Met het registreren van PE-punten is er per definitie sprake van individuele relevantie. In het algemeen kan wel gesteld worden dat aangewezen opleidingen in beginsel voor een ieder en dus algemeen relevant zijn. Het is echter nog steeds aan de tolk of vertaler om voor zichzelf te bepalen of de betreffende activiteit voor hem relevant is.

Scholingsactiviteit

Voor de definiëring van het begrip scholingsactiviteit is aangesloten bij artikel 13 van het Besluit btv. Een scholingsactiviteit kan in ieder geval worden geregistreerd als deze is gevolgd bij een aangewezen opleiding, zoals bedoeld in artikel 13 van het Besluit btv. Scholingsactiviteiten die gevolgd worden bij niet-aangewezen aanbieders kunnen in beginsel geregistreerd worden. Hierbij is het van belang dat scholingsactiviteiten door deskundigen worden gegeven. De deskundigheid en ervaring kan bijvoorbeeld blijken uit (een combinatie van) deelname aan geaccrediteerde scholingsactiviteiten, het geven van symposia en lezingen, het publiceren van artikelen over het betreffende vakgebied in tijdschrift(en), uitgebreide en bijzondere werkervaring, het optreden als docent en examinator, het ontwikkelen van lesmateriaal, het verrichten van bestuursactiviteiten op het betreffende vakgebied en het deelnemen aan werkgroepen, commissies en overlegvormen. Een scholingsactiviteit die is gevolgd bij een aangewezen opleiding wordt per definitie gegeven door een deskundige. Als scholingsactiviteit worden in ieder geval aangemerkt: opleidingen, cursussen, workshops, seminars, conferenties, congressen en sectievergaderingen van beroepsverenigingen. Afstandsonderwijs valt ook onder de reikwijdte van het begrip scholingsactiviteit.

Overige activiteiten

Naast scholingsactiviteiten kunnen tolken en vertalers ook PE-punten registreren voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten. De overige activiteiten zijn ingedeeld in diverse categorieën. In artikel 7 is per categorie (eerste kolom) aangegeven op welke wijze het aantal te registreren PE-punten moet worden berekend (tweede kolom). In de derde kolom staat aangegeven wat het maximum aantal PE-punten is dat meetelt bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst. Het staat de betrokken tolk of vertaler natuurlijk vrij om meer punten in deze categorieën te registreren. Het overschot aan geregistreerde PE-punten per categorie, respectievelijk in totaal zal echter niet meetellen bij de beoordeling van een verzoek tot verlenging. In de vierde kolom staat aangegeven op welke wijze de registratie van de PE-punten dient te worden onderbouwd, zodat deze activiteiten te controleren en inhoudelijk te beoordelen zijn. Voor alle overige activiteiten dient een tolk of vertaler aan te kunnen geven waarom deze activiteit in zijn geval relevant en deskundigheidsbevorderend is. Deze motivering zal dan ook moeten ingaan op de wettelijke competentie die de tolk en vertaler op peil beoogt te houden en hoe hij dit met de geregistreerde activiteit heeft bewerkstelligd. Per activiteit gelden nog aanvullende criteria. Bij het registreren van PE-punten voor activiteiten in een van de genoemde categorieën dient een motivering c.q. onderbouwing te worden bijgevoegd.

Artikel 2

Een tolk of vertaler dient gedurende zijn inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst tenminste 80 PE-punten te registreren per talencombinatie of vertaalrichting. De activiteiten waar de geregistreerde punten betrekking op hebben, dienen vanzelfsprekend te zijn uitgevoerd gedurende de periode van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst.

Een tolk of vertaler dient tenminste 40 PE-punten te registreren op basis van scholingsactiviteiten. Dit minimum aantal punten is opgenomen omdat het uitgangspunt van de wetgever is dat vakbekwaamheid door middel van een opleiding wordt onderhouden. Desalniettemin is er duidelijk behoefte aan alternatieve wijzen van het onderhouden van vakbekwaamheid. Er is dan ook ruimte voor een vrije invulling van permanente educatie anders dan scholingsactiviteiten.

Bij de beoordeling van een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst, controleert de Raad steekproefsgewijs of de activiteiten waarvoor PE-punten zijn geregistreerd aangemerkt kunnen worden als permanente educatie en voldoen aan de criteria die in dit beleid genoemd worden. Mocht blijken dat ten onrechte PE-punten zijn geregistreerd, dan kan een verlengingsverzoek worden afgewezen.

Artikel 3

De Raad stelt een persoonlijke digitale omgeving beschikbaar voor elke tolk of vertaler. Deze persoonlijke omgeving is beveiligd en kan enkel benaderd worden middels een gebruikersnaam en wachtwoord (DigiD of gelijkwaardig). In die gevallen dat tolken of vertalers hier niet over kunnen beschikken zal door de Raad maatwerk geleverd worden bij het registreren van PE-punten.

Om de administratieve lasten voor tolken en vertalers te verminderen is ervoor gekozen om te werken met een registratiesysteem in plaats van het per verzoek beoordelen van de scholingsactiviteit. De tolk of vertaler dient zorg te dragen voor een juiste registratie van zijn PE-punten gedurende de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst waarvoor de plicht uit artikel 2 geldt.

Artikel 4

Het is mogelijk om meer dan 80 PE-punten te registreren gedurende een inschrijvings- of plaatsingsperiode. De Raad is met het Kwaliteitsinstituut Wbtv van mening dat het onwenselijk is dat een tolk of vertaler deze punten ook voor een volgende periode van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst mee kan laten tellen. Permanente educatie moet immers voortdurend plaatsvinden. Tevens past het overhevelen van het overschot aan punten niet in het wettelijk stelsel, waarbij bijscholing een verlengingscriterium is. Bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving c.q. plaatsing wordt immers beoordeeld of een tolk of vertaler gedurende zijn inschrijving c.q. plaatsing heeft voldaan aan zijn bijscholingsverplichting. Een overschot aan PE-punten telt dus niet mee voor de beoordeling of een tolk of vertaler heeft voldaan aan zijn bijscholingsverplichting gedurende zijn verlengde inschrijving of plaatsing.

Artikel 5

Scholingsactiviteiten dienen te voldoen aan de in dit artikel gestelde criteria. Het is nadrukkelijk het uitgangspunt van het beleid dat permanente educatie deskundigheidsbevorderend en relevant is. Een scholingsactiviteit dient dan ook gericht te zijn op het op peil houden of uitbreiden van de wettelijke competenties uit artikel 3 van de Wbtv. Activiteiten die niet bijdragen aan het peil houden of uitbreiden van deze competenties, zoals bijvoorbeeld activiteiten die zien op de administratie van de tolk of vertaler of verzekeringen voor ZZP’ers, komen niet in aanmerking voor PE-punten. Om voor een scholingsactiviteit PE-punten te registreren zal hierover informatie moeten worden overgelegd. De omschrijving van een scholingsactiviteit dient de in dit artikel genoemde informatie te bevatten. Deze informatie dient van de aanbieder van de scholingsactiviteit te komen.

Scholingsactiviteiten kunnen worden aangeboden door diverse instellingen en personen. Het is mogelijk om aangewezen te worden als erkende opleidingsinstelling. Scholingsactiviteiten die worden gevolgd bij erkende opleidingsinstellingen voldoen aan de criteria genoemd in dit artikel. Deze criteria zijn ook van toepassing op scholingsactiviteiten die zijn gevolgd bij niet erkende opleidingen. Een tolk of vertaler kan enkel PE-punten registreren voor scholingsactiviteiten bij niet erkende opleidingen als de scholingsactiviteit voldoet aan de criteria uit artikel 5. De tolk of vertaler dient zich hiervan te vergewissen.

Artikel 6

Het aantal punten dat een tolk of vertaler kan registreren voor een scholingsactiviteit wordt bepaald door de aanbieder van de scholingsactiviteit. Op deze manier is het mogelijk om uren die besteedt zijn aan voorbereiding en huiswerk te registreren. De aanbieder van de scholingsactiviteiten bepaalt op objectieve wijze de totale studiebelasting en daarmee het maximaal aantal te registreren PE-punten. Hiermee wordt aangesloten bij het reguliere onderwijs, waarbij de onderwijsinstelling de studiebelasting van een vak bepaalt. Het aantal te registreren PE-punten staat dan ook niet ter discussie. De controle op deze criteria zal bij aangewezen opleiding op instellingsniveau plaats vinden en niet op individueel niveau. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat tolken of vertalers zelfstandig het aantal PE-punten bepalen bij een scholingsactiviteit.

Om te voorkomen dat iedere aanbieder een eigen rekenmethodiek hanteert is in dit artikel bepaalt op welke wijze het aantal PE-punten kan berekenen. Eén PE-punt is gelijkgesteld aan één volledig uur (60 minuten) dat met scholingsactiviteiten aan permanente educatie is besteed. Bij het bereken van het aantal punten worden het aantal uren, pagina’s c.q. woorden naar beneden afgerond. Het is mogelijk om PE-punten per kwartier (15 minuten) te registreren. Als voorbeeld: Voor een scholingsactiviteit van één uur en 55 minuten kunnen 1,75 PE-punten geregistreerd worden. Voor zover een scholingsactiviteit wordt gevolgd bij een geaccrediteerde opleidingsinstelling en bij afronding hieraan studiepunten (ECTS) worden toegekend dan wordt de studiebelasting bepaald aan de hand van het aantal behaalde studiepunten. Bij niet aangewezen opleidingsinstellingen dient de tolk of vertaler zich ervan te vergewissen dat de studiebelasting in redelijke verhouding staat tot het aantal te registreren PE-punten.

Artikel 7

Indien een tolk of vertaler een activiteit registreert, geeft hij hiermee aan dat hij kan aantonen dat deze activiteit door hem is gevolgd/uitgevoerd en kan hij onderbouwen wat de duur en inhoud van de activiteit is. Het is aan de tolk of vertaler om ervoor te zorgen dat bescheiden hiervan beschikbaar zijn. Activiteiten mogen gedurende een inschrijving niet meerdere malen worden opgevoerd als deze inhoudelijk gelijk zijn.

 • 1. Verblijf van minimaal 10 dagen met een zakelijk karakter in het taalgebied van de bron- of doeltaal

  Het verblijven in het taalgebied van de bron- of doeltaal is op zich relevant als het gaat om het op peil houden van de competenties taalvaardigheid en kennis van de cultuur. Hierbij zijn twee aspecten van belang. Het verblijf dient een minimale duur te hebben van 10 dagen. Het lang verblijven in het land van de bron- of doeltaal zorgt ervoor dat de actieve kennis van de taal en cultuur geactiveerd wordt. Met kortdurende verblijven wordt dit niet gerealiseerd. Daarnaast is het van belang dat het verblijf een zakelijk karakter kent. Vakanties en familiebezoeken kunnen niet aangemerkt worden als PE-activiteit. Het taalgebied van bron- of doeltaal kan nimmer het land zijn waar de betrokkene zijn hoofdverblijf heeft.

  Indien een activiteit in deze categorie wordt geregistreerd, dan kan daar per activiteit 5 PE-punten voor worden geregistreerd. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 10 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

 • 2. Het bezoeken van/stage lopen bij werkgerelateerde instellingen, organisaties, bedrijven e.d.

  Een blik achter de schermen van bedrijven, organisaties en instellingen, zoals bij het Internationaal Hof van Justitie, Nederlands Forensisch Instituut, fabrieken, kan van toegevoegde waarde zijn om kennis op peil te houden of uit te breiden. Stages en bedrijfsbezoeken kunnen derhalve geregistreerd worden als PE-activiteit. Hierbij is wel van belang dat de stage/het bedrijfsverzoek een concreet doel/programma kent. Om dit zo objectief mogelijk vast te kunnen stellen is een verklaring van het bedrijf/organisatie/ instelling vereist.

  Per stage/bedrijfsbezoek kunnen 2 PE-punten geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 10 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

 • 3. Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker

  Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker kan van toegevoegde waarde zijn om kennis op peil te houden. Om PE-punten hiervoor te registreren is een verklaring van de opdrachtgever, het dagprogramma, facturen en betalingsbewijzen vereist.

  Per contactuur dat besteed is aan activiteiten in deze categorie kan 1 PE-punt geregistreerd worden. Voor de voorbereiding kan men 25% van het totaal aantal contacturen registreren. Vanzelfsprekend geldt hiervoor dat van voorbereiding ook feitelijk sprake is en dat dit kan worden onderbouwd. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 20 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing. Voor een herhaling van een cursus/training die inhoudelijk niet of nauwelijks gewijzigd is mogen geen PE-punten worden geregistreerd.

 • 4. Het vervullen van een bestuursfunctie in een beroeps- of branchevereniging voor tolken en/of vertalers

  Een bestuursfunctie kan onder voorwaarden geregistreerd worden als PE-activiteit. De voorwaarden zijn dat de functie tenminste één aaneengesloten jaar is vervuld. Daarnaast dient men aan te tonen middels objectieve bescheiden dat men de functie ook daadwerkelijk heeft bekleed. Het meest voor de hand liggende is een uittreksel van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK). Het komt echter voor dat niet alle bestuursleden bij de KvK zijn ingeschreven. Een verklaring van het statutair bestuur kan dan als alternatief gebruikt worden.

  Per bestuursfunctie kunnen 5 PE-punten geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 10 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

 • 5. Publicaties

  Er zijn twee categorieën publicaties waarvoor PE-punten kunnen worden geregistreerd, te weten: wetenschappelijke publicaties en publicaties in een vakblad. Het vertalen van een publicatie valt nadrukkelijk niet onder deze categorie.

  Wetenschappelijke publicaties

  Voor de definitie van een wetenschappelijke publicatie wordt zoveel mogelijk aangesloten op de gangbare definitie in het Wetenschappelijk Onderwijs. Omdat de belangrijkste criteria universeel toepasbaar zijn geldt binnen het beleid de volgende definitie voor wetenschappelijke publicaties:

  Wetenschappelijke publicatie is de eerste publicatie van de originele resultaten van een onderzoek dat:

  • 1. is gepresenteerd in een vorm die het collega’s mogelijk maakt om de experimenten te herhalen en de conclusies te toetsen;

  • 2. is gepubliceerd in een tijdschrift of ander medium dat direct beschikbaar is binnen de beroepsgroep;

  • 3. per definitie peer-reviewed is, dat wil zeggen dat het door een proces van collegiale toetsing is gegaan.

  Publicaties in een vakblad

  Een vakblad is een tijdschrift dat zich specifiek richt op een bepaald beroep. Voorbeelden zijn het Nederlands Juristenblad, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Tijdschrift voor Verpleegkundigen etc. Aangezien tolken en vertalers werken in alle lagen en domeinen in de maatschappij kunnen alle vakbladen gebruikt worden voor een publicatie. De publicatie moet uiteraard een onderwerp behandelen dat voor tolken en vertalers relevant is. Online-publicaties kunnen worden geregistreerd als zij onder één van bovenstaande categorieën geschaard kunnen worden.

  Het aantal te registreren punten wordt bepaald aan de hand van het aantal woorden dat de publicatie omvat. Per 500 woorden kan 1 PE-punt geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 20 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

 • 6. Intervisie of collegiale toetsing

  Voor intervisie kunnen onder de volgende voorwaarden PE-punten worden geregistreerd:

  • - de bijeenkomsten worden begeleid door een daartoe opgeleide intervisiecoach;

  • - de intervisie vindt gestructureerd en methodisch plaats;

  • - de intervisie heeft een duidelijk, vooraf kenbaar leerdoel;

  De intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 in het Rbtv ingeschreven of op de Uitwijklijst geplaatste tolken of vertalers.

  Revisie als vorm van collegiale toetsing is voor vertalers een gebruikelijke activiteit. Hiervoor kunnen PE-punten geregistreerd worden, voor zover revisie geen onderdeel uitmaakt van een vertaalopdracht. Onder tolken is collegiale toetsing nog niet ingeburgerd. Deze categorie staat echter ook voor initiatieven vanuit deze beroepsgroep open. De objectieve onderbouwing is hier van wezenlijk belang. Zo dient de activiteit omschreven en ondertekend te worden door alle betrokkenen.

  Per uur intervisie of collegiale toetsing kan 1 PE-punten worden geregistreerd. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 20 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

 • 7. Werkervaring als beroepstolk en/of -vertaler

  Werkervaring als beroepstolk en/of -vertaler kan bijdragen aan het op peil houden van de wettelijke competenties. Daarbij kan ook werkervaring in een andere talencombinatie en/of vertaalrichting dan waarvoor de tolk of vertaler staat ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst relevant zijn. De tolk of vertaler zal de relevantie en deskundigheidsbevordering moeten onderbouwen.

  Per 200 uur tolkuren en per 100.000 vertaalde woorden kan 1 PE-punt worden geregistreerd. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 5 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

 • 8. Zelfstudie, het bijhouden van vakliteratuur en ondersteunende literatuur

  Deze categorie kent de meeste vrijheid. Hiervoor geldt echter ook een grote verantwoordelijkheid. Activiteiten die een tolk of vertaler heeft uitgevoerd, die in zijn specifieke geval relevant en deskundigheidsbevorderend zijn, maar niet ondergebracht kunnen worden in één van de overige categorieën, kunnen in deze categorie geregistreerd worden. Van belang is dat de tolk of vertaler een duidelijke omschrijving geeft van de ondernomen activiteit en, zoals voor alle activiteiten geldt, aangeeft waarom deze activiteit relevant en deskundigheidsbevorderend is. Tevens zal moeten worden onderbouwd welke competentie hij op peil beoogt te houden en hoe hij dit met de geregistreerde activiteit heeft bewerkstelligd.

  Per uur zelfstudie kan 1 PE-punt geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 5 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

Artikel 8

Het Besluit permanente educatie Wbtv (Stcrt. 2015, nr. 2300) en de Nadere regels Besluit PE (Stcrt. 2015, nr. 2303-n1) worden ingetrokken en vervangen door onderhavig besluit. Er is voor gekozen om beide regelingen in één nieuwe regeling te vervatten.

Naar boven