Nadere regels Besluit PE

Gelet op:

artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv;

stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:

Scholingsactiviteiten

Artikel 1 Criteria scholingsactiviteiten

 • 1. Een scholingsactiviteit dient aan de volgende criteria te voldoen:

  • a. Onderwerp en leerdoelen zijn gericht op het op peil houden van de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;

  • b. Scholingsactiviteiten worden geëvalueerd;

  • c. Een deelnemer ontvangt een certificaat c.q. bewijs van deelname van de aanbieder van een scholingsactiviteit;

  • d. Een deelnemer ontvangt een omschrijving van de scholingsactiviteit van de aanbieder van de scholingsactiviteit.

 • 2. De omschrijving van een scholingsactiviteit bevat tenminste de volgende informatie:

  • a. doelgroep;

  • b. leerdoelen;

  • c. globale inhoud;

  • d. een overzicht van het lesmateriaal inclusief omvang;

  • e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);

  • f. totaal aantal uren studiebelasting;

  • g. totaal aantal PE-punten;

  • h. deskundigen (incl. curriculum vitae);

  • i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Artikel 2 Bepalen aantal PE-punten

 • 1. Een aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd op basis van de studiebelasting.

 • 2. De studiebelasting wordt bepaald op de volgende wijze:

  • a. Eén contactuur is gelijk aan 1 PE-punt;

  • b. Voorbereiding wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:

   • i. Lezen: per 20 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;

   • ii. Huiswerkopdrachten maken: per 4 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;

   • iii. Vertaalopdrachten: per 250 woorden in de brontekst wordt 1 PE-punt toegekend.

   • iv. Overige activiteiten

Artikel 3 Overige activiteiten

Een tolk of vertaler kan conform onderstaande tabel PE-punten registeren voor permanente educatie.

Activiteit

Methode berekenen

PE-punten

Maximaal aantal

PE-punten

Controle en beoordelingsvoorwaarden

Verblijf van minimaal 10 dagen met een zakelijk karakter in het taalgebied van de bron- of doeltaal

Per verblijf 5 PE-punten

Maximaal 10 punten

Vormvrij. Te denken valt aan vliegtickets, facturen van hotel en een verklaring over het zakelijke karakter van het verblijf.

Het bezoeken van/ stage lopen bij werkgerelateerde instellingen, organisaties, bedrijven e.d. (bijvoorbeeld Internationaal Hof van Justitie,

Nederlands Forensisch Instituut, fabrieken e.d.)

Per activiteit 2 PE-punten

Maximaal 10 PE-punten

Verklaring van de instelling met vermelding van tenminste een omschrijving van de stage/ doel van het bezoek en de tijdsbesteding.

Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker

1 PE-punt per contactuur. Voor de voorbereiding rekent men 25% van het totaal aantal uren.

Maximaal 20 PE-punten

Verklaring van de opdrachtgever incl. dagprogramma en eventuele facturen.

Het vervullen van een bestuursfunctie in een beroeps- of branchevereniging

5 PE-punten per functie die minimaal 1 jaar bekleed is.

Maximaal 10 PE-punten

Uittreksel van kamer van koophandel c.q. een verklaring van het dagelijks bestuur waaruit de functie en de duur blijkt.

Wetenschappelijke publicaties en publicaties in vakbladen

1 PE-punt per 500 woorden

Maximaal 20 PE-punten

De publicatie zelf inclusief de onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor publicatie wordt voldaan

Intervisie of collegiale toetsing

Per activiteit 4 PE-punten

Maximaal 20 PE-punten

Omschrijving van de activiteit en presentielijst ondertekend door alle betrokkenen.

Zelfstudie, het bijhouden van vakliteratuur en ondersteunende literatuur

Per activiteit 1 PE-punten

Maximaal 5 PE-punten

Omschrijving activiteit, Abonnement/ aanschaf vakliteratuur.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

De Raad voor Rechtsbijstand, P.J.M. van den Biggelaar, Directeur Stelsel

J. Wijkstra Directeur Bedrijfsvoering

TOELICHTING

Algemeen

Scholingsactiviteiten kunnen worden aangeboden door diverse instellingen en personen. Het is mogelijk om aangewezen te worden als erkende opleidingsinstelling. Scholingsactiviteiten die worden gevolgd bij erkende opleidingsinstellingen voldoen aan de criteria genoemd in artikel 1 van deze regeling. Deze criteria zijn ook van toepassing op scholingsactiviteiten die zijn gevolgd bij niet erkende opleidingen. Een tolk of vertaler kan enkel PE-punten registreren voor scholingsactiviteiten bij niet erkende opleidingen als de scholingsactiviteit voldoet aan de criteria van artikel 1. De tolk of vertaler dient zich hiervan te vergewissen.

Naast de scholingsactiviteiten als bedoeld in artikel 1 van het Besluit PE, is het mogelijk om PE-punten te registreren voor andere deskundigheidsbevorderende activiteiten. Om hiervoor een duidelijk kader te scheppen zijn op grond van artikel 4 van het Besluit PE bovenstaande nadere regels opgesteld. De activiteiten zijn ingedeeld in diverse categorieën. Per categorie (1e kolom) is in de 2e kolom aangegeven op welke wijze het aantal te registreren PE-punten moet worden berekend. In de 3e kolom staat aangegeven wat het maximum aantal PE-punten is dat meetelt bij een eventueel verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst. Het staat de betrokken tolk of vertaler natuurlijk vrij om meer punten in deze categorieën te registreren om zo aan afnemers kenbaar te maken welke deskundigheidsbevorderende activiteiten hij uitvoert. Het overschot aan geregistreerde PE-punten per categorie, respectievelijk in totaal zal echter niet meetellen bij de beoordeling van een verzoek tot verlenging. In de 4e kolom staat aangegeven op welke wijze de registratie van de PE-punten dient te worden onderbouwd, zodat deze activiteiten te controleren en inhoudelijk te beoordelen zijn. Voor alle activiteiten geldt dat een tolk of vertaler moet kunnen aangeven op welke wijze de geregistreerde activiteit heeft bijgedragen aan het op peil houden of ontwikkelen van één of meerdere competenties.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van het Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: Besluit PE) dienen te voldoen aan de in dit artikel gestelde criteria. Het is nadrukkelijk het uitgangspunt van het Beleid PE dat permanente educatie deskundigheidsbevorderend en relevant is. Een scholingsactiviteit dient dan ook gericht te zijn op het op peil houden van de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’.

Om voor een scholingsactiviteit PE-punten te registreren zal hierover informatie moeten worden overgelegd. De omschrijving van een scholingsactiviteit dient de in dit artikel genoemde informatie te bevatten. Deze informatie dient van de aanbieder van de scholingsactiviteit te komen.

Artikel 2

Het aantal punten dat een tolk of vertaler kan registeren voor een scholingsactiviteit wordt bepaald door de aanbieder van de scholingsactiviteit. Hierbij mag de totale studiebelasting worden meegenomen. Om te voorkomen dat iedere aanbieder een eigen rekenmethodiek hanteert is in dit artikel bepaalt op welke wijze het aantal PE-punten kan berekenen. Bij het bereken van het aantal punten worden het aantal uren, pagina’s c.q. woorden naar beneden afgerond. Voor zover een scholingsactiviteit wordt gevolgd bij een geaccrediteerde opleidingsinstelling en bij afronding hieraan studiepunten (ECTS) worden toegekend dan wordt de studiebelasting bepaald aan de hand van het aantal behaalde studiepunten. Bij niet aangewezen opleidingsinstellingen dient de tolk of vertaler zich ervan te vergewissen dat de studiebelasting in redelijke verhouding staat tot het aantal te registreren PE-punten.

Artikel 3

Voor alle categorieën dient een tolk of vertaler aan te kunnen geven waarom deze activiteit in zijn geval relevant en deskundigheidsbevorderend is. Deze motivering zal dan ook moeten ingaan op de competentie die de tolk en vertaler op peil beoogt te houden en hoe hij dit met de geregistreerde activiteit heeft bewerkstelligd. Per activiteit gelden nog aanvullende criteria. Bij het registreren van PE-punten voor activiteiten in een van de in dit artikel genoemde categorieën dient een motivering c.q. onderbouwing te worden bijgevoegd.

Verblijf van minimaal 10 dagen met een zakelijk karakter in het taalgebied van de bron- of doeltaal

Het verblijven in het taalgebied van de bron- of doeltaal is op zich relevant als het gaat om het op peil houden van de competenties taalvaardigheid en kennis van cultuur. Hierbij zijn twee aspecten van belang. Het verblijf dient een minimale duur te hebben van 10 dagen. Het lang verblijven in het land van de bron- of doeltaal zorgt ervoor dat de actieve kennis van de taal en cultuur geactiveerd wordt. Met kortdurende verblijven wordt dit niet gerealiseerd. Daarnaast is het van belang dat het verblijf een zakelijk karakter kent. Vakanties en familiebezoeken kunnen niet aangemerkt worden als PE-activiteit. Het taalgebied van bron- of doeltaal kan nimmer het land zijn waar de betrokkene zijn hoofdverblijf heeft.

Indien een activiteit in deze categorie wordt geregistreerd, dan kan daar per activiteit 5 PE-punten voor worden geregistreerd. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 10 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

Het bezoeken van/ stage lopen bij werkgerelateerde instellingen, organisaties, bedrijven e.d. (bijvoorbeeld Internationaal Hof van Justitie, Nederlands Forensisch Instituut, fabrieken e.d.)

Een blik achter de schermen van bedrijven, organisaties en instellingen kan van toegevoegde waarde zijn om kennis op peil te houden of uit te breiden. Stages en bedrijfsbezoeken kunnen derhalve geregistreerd worden als PE-activiteit. Hierbij is wel van belang dat de stage/ het bedrijfsverzoek een concreet doel/programma kent.

Om dit zo objectief mogelijk vast te kunnen stellen is een verklaring van het bedrijf/organisatie/instelling vereist.

Per stage/bedrijfsbezoek kunnen 2 PE-punten geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 10 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker

Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker kan van toegevoegde waarde zijn om kennis op peil te houden. Om punten hiervoor te registreren is een verklaring van de opdrachtgever, het dagprogramma, facturen en betalingsbewijzen vereist.

Per contactuur dat besteed is aan activiteiten in deze categorie kan 1 PE-punt geregistreerd worden. Voor de voorbereiding kan men 25% van het totaal aantal contacturen registeren. Vanzelfsprekend geldt hiervoor dat van voorbereiding ook feitelijk sprake is en dat dit kan worden onderbouwd. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 20 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing. Voor een herhaling van een cursus/ training die inhoudelijk niet of nauwelijks gewijzigd is mogen geen PE-punten worden geregistreerd.

Het vervullen van een bestuursfunctie in een beroeps- of branchevereniging

Een bestuursfunctie kan onder voorwaarden geregistreerd worden als PE-activiteit. De voorwaarden zijn dat de functie tenminste één aaneengesloten jaar is vervuld. Daarnaast dient met aan te tonen middels objectieve bescheiden dat men de functie ook daadwerkelijk heeft bekleed. Het meest voor de hand liggende is een uittreksel van de Kamer van Koophandel (hierna: KvK). Het komt echter voor dat niet alle bestuursleden bij de KvK zijn ingeschreven. Een verklaring van het statutair bestuur kan dan als alternatief gebruikt worden.

Per bestuursfunctie kunnen 5 PE-punten geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 10 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

Publicaties

Er zijn twee categorieën publicaties waarvoor PE-punten kunnen worden geregistreerd, te weten:

Wetenschappelijke publicaties

Voor de definitie van een wetenschappelijke publicatie wordt zoveel mogelijk aangesloten op de gangbare definitie in het Wetenschappelijk Onderwijs. Omdat de belangrijkste criteria universeel toepasbaar zijn geldt binnen het Beleid PE de volgende definitie voor wetenschappelijke publicaties:

‘Wetenschappelijke publicatie is de eerste publicatie van de originele resultaten van een onderzoek dat:

 • 1. is gepresenteerd in een vorm die het collega´s mogelijk maakt om de experimenten te herhalen en de conclusies te toetsen;

 • 2. is gepubliceerd in een tijdschrift of ander medium dat direct beschikbaar is binnen de beroepsgroep;

 • 3. per definitie peer-reviewed is, dat wil zeggen dat het door een proces van collegiale toetsing is gegaan.´

Publicaties in een vakblad

Een vakblad is een tijdschrift dat zich specifiek richt op een bepaald beroep. Voorbeelden zijn het Nederlands Juristenblad, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, Tijdschrift voor Verpleegkundigen etc.

Aangezien tolken en vertalers werken in alle lagen en domeinen in de maatschappij kunnen alle vakbladen gebruikt worden voor een publicatie. De publicatie moet uiteraard een onderwerp behandelen dat voor tolken en vertalers relevant is.

Online-publicaties kunnen worden geregistreerd als zij onder één van bovenstaande categorieën geschaard kunnen worden.

Het aantal te registeren punten wordt bepaald aan de hand van het aantal woorden dat de publicatie omvat. Per 500 woorden kan 1 PE-punt geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 20 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

Intervisie of collegiale toetsing

Voor intervisie kunnen onder de volgende voorwaarden PE-punten worden geregistreerd:

 • de bijeenkomsten worden begeleid door een daartoe opgeleide intervisiecoach;

 • de intervisie vindt gestructureerd en methodisch plaats;

 • de intervisie heeft een duidelijk, vooraf kenbaar leerdoel;

 • de intervisiegroep bestaat uit minimaal 5 en maximaal 8 in het Rbtv ingeschreven of op de Uitwijklijst geplaatste tolken of vertalers;

Revisie als vorm van collegiale toetsing is voor vertalers een gebruikelijke activiteit. Hiervoor kunnen PE-punten geregistreerd worden, voor zover revisie geen onderdeel uitmaakt van een vertaalopdracht. Onder tolken is collegiale toetsing nog niet ingeburgerd. Deze categorie staat echter ook voor initiatieven vanuit deze beroepsgroep open. De objectieve onderbouwing is hier van wezenlijk belang. Zo dient de activiteit omschreven en ondertekend te worden door alle betrokkenen.

Per activiteit kunnen 4 PE-punten geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 20 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

Zelfstudie, het bijhouden van vakliteratuur en ondersteunende literatuur

Deze categorie kent de meeste vrijheid. Hiervoor geldt echter ook een grote verantwoordelijkheid. Activiteiten die een tolk of vertaler heeft uitgevoerd, die in zijn specifieke geval relevant en deskundigheidsbevorderend zijn, maar niet ondergebracht kunnen worden in één van de overige categorieën, kunnen in deze categorie geregistreerd worden. Van belang is dat de tolk of vertaler een duidelijke omschrijving geeft van de ondernomen activiteit en, zoals voor alle activiteiten geldt, aangeeft waarom deze activiteit relevant en deskundigheidsbevorderend is.

Tevens zal moeten worden onderbouwd welke competentie hij op peil beoogt te houden en hoe hij dit met de geregistreerde activiteit heeft bewerkstelligd.

Per activiteit kan 1 PE-punt geregistreerd worden. Bij een verzoek tot verlenging zullen maximaal 5 PE-punten in deze categorie meetellen voor het beoordelen of voldaan is aan de bijscholingsverplichting gedurende een periode van inschrijving en/of plaatsing.

Naar boven