Besluit permanente educatie Wbtv

Gelet op:

 • artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv);

 • de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555, hierna: het Besluit btv);

 • artikel 14 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv (Staatscourant 2013 nr. 17541);

 • artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stb. 2009, 15358, hierna: de Gedragscode);

 • de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);

 • het advies van het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers van 1 oktober 2013;

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit permanente educatie Wbtv vast:

Begrippen en definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. Wbtv:

Wet beëdigde tolken en vertalers;

b. Besluit btv:

Besluit beëdigde tolken en vertalers;

c. Besluit Uitwijklijst:

Het Besluit Uitwijklijst van 26 juni 2013 (Strcrt. 26 juni 2013, nr. 17541);

d. Rbtv:

Register beëdigde tolken en vertalers;

e. Uitwijklijst:

een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;

f. Raad:

de Raad voor Rechtsbijstand;

g. tolk:

een tolk die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

h. vertaler:

een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

i. deskundige:

een docent met praktijkervaring;

j. permanente educatie:

deskundigheidsbevorderende en relevante activiteiten waarmee kennis en vakbekwaamheid op peil worden gehouden of uitgebreid;

k. relevant:

een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;

l. scholingsactiviteit:

relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat.

Permanente educatie

Artikel 2

 • 1. Een tolk of vertaler dient in het kader van zijn permanente educatie gedurende zijn inschrijving in het Rbtv dan wel plaatsing op de Uitwijklijst tenminste 80 PE-punten te registeren.

 • 2. Tenminste 40 PE-punten dienen op basis van scholingsactiviteiten geregistreerd te zijn.

Artikel 3

 • 1. Aan scholingsactiviteiten wordt per volledig uur (zestig minuten) één PE-punt geregistreerd.

 • 2. De aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd.

 • 3. De Raad kan nadere regels stellen waaraan een scholingsactiviteit en/of een aanbieder van een scholingsactiviteit en/of de wijze waarop het aantal te registeren punten wordt bepaald moeten voldoen.

Artikel 4

 • 1. In afwijking van artikel 3 kunnen PE-punten worden geregistreerd voor activiteiten anders dan scholingsactiviteiten als de activiteit:

  • gedurende de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst heeft plaatsgevonden;

  • te controleren en inhoudelijk te beoordelen is;

  • niet eerder is opgevoerd gedurende de inschrijving of plaatsing;

  • geen onderdeel is van de reguliere werkzaamheden als tolk of vertaler.

 • 2. De Raad kan nadere regels stellen over het aantal te registreren punten en de wijze waarop activiteiten te controleren en inhoudelijk te beoordelen zijn.

Artikel 5

De tolk of vertaler registreert zijn PE-punten in een door de Raad ter beschikking gestelde beveiligde persoonlijke digitale omgeving.

Artikel 6

Indien in de inschrijfperiode of plaatsingsperiode van vijf jaar meer dan 80 PE-punten zijn geregistreerd, telt bij een verlenging van de inschrijving of plaatsing het overschot niet mee voor een volgende periode van inschrijving of plaatsing.

Slotbepalingen

Artikel 7

Het Besluit Permanente educatie Wbtv, zoals gepubliceerd op 26 juni 2013 (Strcrt. 26 juni 2013, 17543), wordt ingetrokken.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PE.

Inwerkingtreding

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

De Raad voor Rechtsbijstand, P.J.M. van den Biggelaar, Directeur Stelsel

J. Wijkstra Directeur Bedrijfsvoering

TOELICHTING

Algemeen

Op 1 januari 2009 is het besluit Permanente educatie Wbtv (hierna: Besluit PE) inwerking getreden. Op 30 december 2011 en 26 juni 2013 is het Besluit PE tekstueel gewijzigd. Inhoudelijke wijzigingen zijn destijds niet beoogd.

Het huidige stelsel van permanente educatie is na viereneenhalf jaar toe aan een grondige evaluatie en volledige heroverweging. Hiertoe heeft de Raad het Kwaliteitsinstituut beëdigde tolken en vertalers (hierna: KI) verzocht haar te adviseren over het gevoerde en te voeren PE-beleid. Het KI heeft bij het opstellen van het advies informatie ingewonnen bij diverse externe adviseurs. Op 1 oktober 2013 heeft het KI haar advies aan de Raad uitgebracht.

Op basis van de praktijkervaring stelt de Raad vast dat de tolken en vertalers hun permanente educatie op een serieuze wijze invullen. Tolken en vertalers nemen deel aan meerdere activiteiten en behalen daarmee gemiddeld veel meer dan de verplichte 80 PE-punten. Tevens is het overgrote deel van de activiteiten gericht op het op peil houden of verhogen van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening. Deze professionele houding van de beroepsgroepen neemt de Raad dan ook als uitgangspunt voor het nieuwe beleid.

In dit beleid is geen overgangsregeling opgenomen. Het huidige PE-beleid kent alleen PE-punten toe aan scholingsactiviteiten. Dit Besluit permanente educatie Wbtv kent een bredere definitie van het begrip permanente educatie, zodat dit beleid gunstiger is voor tolken en vertalers. Voor een algemene overgangsregeling is derhalve geen noodzaak aanwezig.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel bevat de begripsbepalingen. Een belangrijk begrip is permanente educatie. In artikel 1 is dit gedefinieerd als ‘deskundigheidsbevorderende en relevante activiteiten waarmee kennis en vakbekwaamheid op peil wordt gehouden of uitgebreid’.

Wat onder deskundigheidsbevorderend en relevant moet worden begrepen, is voor elke beroepsbeoefenaar verschillend. Afhankelijk van zijn werkveld en specialisme kan een activiteit deskundigheidsbevorderend en relevant zijn voor de ene tolk of vertaler, terwijl dat voor een ander niet hoeft te gelden. Om toch een eenduidige invulling aan deze begrippen te geven moet de tolk of vertaler, op grond van het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’, kunnen motiveren welke competentie met de geregistreerde activiteit op peil word(en)t gehouden. Met andere woorden: Een activiteit is relevant wanneer deze rechtstreeks bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’. Deze competenties zijn:

 • 1. vertaalcompetentie/tolkcompetentie

 • 2. linguïstische en tekstuele competentie

 • 3. culturele competentie

 • 4. zoekstrategieën en onderzoekscompetentie

 • 5. technische competentie

 • 6. zakelijke en ondernemingsgerichte competentie

De competenties 4 en 5 kunnen niet direct onder één van de wettelijke competenties worden geschaard, maar kunnen desondanks van belang zijn ter ondersteuning van de zelfstandige beroepsuitoefening. Activiteiten voor het onderhouden of uitbreiden van deze competenties worden daarom ook als permanente educatie aangemerkt.

Een ander belangrijk begrip is scholingsactiviteit. Voor de definiëring van dit begrip is aangesloten bij artikel 13 van het Besluit btv. Een scholingsactiviteit kan in ieder geval worden geregistreerd als deze is gevolgd bij een aangewezen opleiding, zoals bedoeld in artikel 13 van het Besluit btv. Scholingsactiviteiten die gevolgd worden bij niet-aangewezen aanbieders kunnen in beginsel geregistreerd worden. Hierbij is het van belang dat scholingsactiviteiten door deskundigen worden gegeven. De deskundigheid en ervaring kan bijvoorbeeld blijken uit (een combinatie van) deelname aan geaccrediteerde scholingsactiviteiten, het geven van symposia en lezingen, het publiceren van artikelen over het betreffende vakgebied in tijdschrift(en), uitgebreide en bijzondere werkervaring, het optreden als docent en examinator, het ontwikkelen van lesmateriaal, het verrichten van bestuursactiviteiten op het betreffende vakgebied en het deelnemen aan werkgroepen, commissies en overlegvormen. Een scholingsactiviteit die is gevolgd bij een aangewezen opleiding wordt per definitie gegeven door een deskundige.

Een belangrijke uitbreiding van het begrip scholingsactiviteit is de mogelijkheid om de volledige studiebelasting mee te rekenen voor het registeren van PE-punten. Tevens valt afstandsonderwijs onder de reikwijdte van dit begrip. Als scholingsactiviteit worden in ieder geval aangemerkt: opleidingen, cursussen, workshops, seminars, conferenties, congressen en sectievergaderingen van beroepsverenigingen. In de toelichting bij artikel 3 wordt nader ingegaan op het begrip scholingsactiviteit.

Artikel 2

Om de administratieve lasten voor tolken en vertalers te verminderen is ervoor gekozen om te werken met een registratiesysteem in plaats van het per verzoek beoordelen van de scholingsactiviteit. De tolk of vertaler dient zorg te dragen voor een juiste registratie van zijn PE-punten gedurende de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst waarvoor de plicht uit artikel 2 geldt.

Een tolk of vertaler dient gedurende zijn inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst tenminste 80 PE-punten te registreren per talencombinatie of vertaalrichting. De activiteiten waar de geregistreerde punten betrekking op hebben, dienen vanzelfsprekend te zijn uitgevoerd gedurende de periode van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst. De Raad heeft geen jaarlijkse norm opgenomen, omdat er geen enkele beleidsmatige aanleiding is om dit in te voeren. Zoals aangegeven blijkt uit de praktijk dat tolken en vertalers meerdere activiteiten ondernemen en gemiddeld meer PE-punten behalen dan de verplichte 80 PE-punten.

Een tolk of vertaler dient tenminste 40 PE-punten te registreren op basis van scholingsactiviteiten. Dit minimum aantal punten is opgenomen omdat het uitgangspunt van de wetgever is dat vakbekwaamheid door middel van een opleiding wordt onderhouden. Desalniettemin is er duidelijk behoefte aan alternatieve wijzen van het onderhouden van vakbekwaamheid. Met deze regeling ontstaat er ruimte voor een vrije invulling van permanente educatie anders dan scholingsactiviteiten.

Het advies van het Kwaliteitsinstituut (hierna: KI) om een verdeling te maken in inhoudelijke competenties (75%) en ondersteunende competenties (25%) wordt niet overgenomen. Reden hiervoor is dat in dit beleid aangesloten wordt op de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’. Deze competenties kunnen, zoals ook het KI aangeeft, voor een deel geschaard worden onder de wettelijke competenties. Ook de competenties die niet direct onder één van de wettelijke competenties kunnen worden geschaard, kunnen zoals eerder aangegeven worden aangemerkt als permanente educatie aangemerkt.

Zoals aangegeven is deze professionele houding van de beroepsgroepen dan ook het uitgangspunt voor het nieuwe beleid.

De ervaring leert dat het overgrote deel van de toegekende PE-punten ziet op het op peil houden of verhogen van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening. Een beleidsmatige noodzaak om een onderscheid te maken ontbreekt dan ook.

Tevens wordt in dit beleid geen onderscheid gemaakt tussen individuele of algemene relevantie. De tolk of vertaler is vrij om, binnen de kaders van dit beleid, zijn permanente educatie in te vullen. Met het registreren van PE-punten is er per definitie sprake van individuele relevantie. In het algemeen kan wel gesteld worden dat aangewezen opleidingen in beginsel voor een ieder en dus algemeen relevant zijn. Het is echter nog steeds aan de tolk of vertaler om voor zichzelf te bepalen of de betreffende activiteit voor hem relevant is.

Bij de beoordeling van een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst, controleert de Raad steekproefsgewijs of de activiteiten waarvoor PE-punten zijn geregistreerd aangemerkt kunnen worden als permanente educatie en voldoen aan de criteria die in dit artikel genoemd worden. Mocht blijken dat ten onrechte PE-punten zijn geregistreerd, dan kan een verlengingsverzoek worden afgewezen.

Artikel 3

Één PE-punt is gelijkgesteld aan één volledig uur (60 minuten) dat met scholingsactiviteiten aan permanente educatie is besteed. Het is mogelijk om PE-punten per kwartier (15 minuten) te registreren, waarbij afgerond dient te worden naar beneden. Als voorbeeld:

Voor een scholingsactiviteit van één uur en 55 minuten kunnen 1,75 PE-punten geregistreerd worden.

De aanbieder van de scholingsactiviteit bepaalt hoeveel PE-punten geregistreerd mogen worden voor deelname. Hier is expliciet voor gekozen, omdat het op deze manier mogelijk is om uren die besteedt zijn aan voorbereiding en huiswerk te registreren. De aanbieder van de scholingsactiviteiten bepaalt op objectieve wijze de totale studiebelasting en daarmee het maximaal aantal te registeren PE-punten. Hiermee wordt aangesloten bij het reguliere onderwijs, waarbij de onderwijsinstelling de studiebelasting van een vak bepaalt. Het aantal te registeren PE-punten staat dan ook niet ter discussie. De Raad kan hierover nadere regels stellen. De controle op deze criteria zal bij aangewezen opleiding op instellingsniveau plaats vinden en niet op individueel niveau. Het is dus nadrukkelijk niet de bedoeling dat tolken of vertalers zelfstandig het aantal PE-punten bepalen bij een scholingsactiviteit.

Artikel 4

Activiteiten anders dan scholingsactiviteiten moeten gecontroleerd en inhoudelijk beoordeeld kunnen worden door de Raad. Indien een tolk of vertaler een activiteit registreert, geeft hij hiermee aan dat hij kan aantonen dat deze activiteit door hem is gevolgd/ uitgevoerd en kan onderbouwen wat de duur en inhoud van de activiteit is. Het is aan de tolk of vertaler om ervoor te zorgen dat bescheiden hiervan beschikbaar zijn. Activiteiten mogen gedurende een inschrijving niet meerdere malen worden opgevoerd als deze inhoudelijk gelijk zijn. Tolk- en vertaalwerkzaamheden kunnen niet als permanente educatie worden geregistreerd.

De Raad kan nadere regels stellen over het aantal te registreren PE-punten, maar ook de wijze waarop activiteiten te controleren en inhoudelijk te beoordelen zijn. Hierbij kan worden gedacht aan een maximum aantal punten per (soort) activiteit of vormvereisten voor bewijsstukken waarmee aangetoond wordt dat een activiteit door hem is gevolgd/ uitgevoerd en wat de duur en inhoud van de activiteit is.

Artikel 5

De Raad stelt een persoonlijke digitale omgeving beschikbaar voor elke tolk of vertaler. Deze persoonlijke omgeving is beveiligd en kan enkel benaderd worden middels een gebruikersnaam en wachtwoord (DigiD of gelijkwaardig). In die gevallen dat tolken of vertalers hier niet over kunnen beschikken zal door de Raad maatwerk geleverd worden bij het registeren van PE-punten.

Artikel 6

Het is mogelijk om meer dan 80 PE-punten te registreren gedurende een inschrijvings- of plaatsingsperiode. De Raad is met het KI van mening dat het onwenselijk is dat een tolk of vertaler deze punten ook voor een volgende periode van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst mee kan laten tellen. Permanente educatie moet immers voortdurend plaatsvinden. Tevens past het overhevelen van het overschot aan punten niet in het wettelijk stelsel, waarbij bijscholing een verlengingscriterium is. Bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving c.q. plaatsing wordt immers beoordeeld of een tolk of vertaler gedurende zijn inschrijving c.q. plaatsing heeft voldaan aan zijn bijscholingsplicht. Een overschot aan PE-punten telt dus niet mee voor de beoordeling of een tolk of vertaler heeft voldaan aan zijn bijscholingsverplichting gedurende zijn verlengde inschrijving of plaatsing.

Naar boven