Besluit van de Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank van 8 juni 2020, tot wijziging van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016, zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2019 (Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB juni 2020)

De Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank,

Gelet op artikel 34, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, artikel 47a Participatiewet, artikel 8a van de Remigratiewet, de paragrafen 3 en 4 van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW, artikel 20 van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en artikel 9 van de Regeling tegemoetkoming niet-loondienstgerelateerde slachtoffers van mesothelioom, alsmede gelet op het Boetebesluit socialezekerheidswetten en het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten;

Besluit:

Artikel I

Onder bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 wordt in dit besluit verstaan: de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2019 (Stcrt. 24 september 2019, nr. 51938).

Artikel II

 • 1. De volgende onderdelen van de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016 wijzigen: SB1044, SB1046, SB1058, SB1065, SB1067, SB1292, SB1301 en SB2181.

 • 2. De gewijzigde onderdelen, genoemd in het eerste lid, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel III

 • 1. De volgende onderdelen worden toegevoegd aan de bijlage bij het Besluit Beleidsregels SVB 2016: SB1331 en SB1332.

 • 2. De nieuwe onderdelen, genoemd in het eerste lid, zijn opgenomen in de bijlage bij dit besluit.

Artikel IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel V

Dit besluit wordt aangehaald als: Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB juni 2020.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij het hoofdkantoor en de locaties van de Sociale verzekeringsbank.

Amstelveen, 8 juni 2020

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

TOELICHTING

Inleiding

De Sociale verzekeringsbank (SVB) publiceert sinds 1997 het beleid dat zij hanteert bij de uitvoering van de aan haar opgedragen wetten en regelingen. Sinds 2008 publiceert de SVB haar beleidsregels in de vorm van een website, waarbij ieder onderdeel van de SVB Beleidsregels een SB-nummer heeft.

Tot 2017 vond publicatie van de SVB Beleidsregels plaats door bekendmaking van een besluit, waarin de Raad van bestuur van de SVB alle SB-nummers opnieuw vaststelde. De volledige verzameling SB-nummers werd opgenomen als bijlage bij het besluit. De beleidsregels zijn voor de laatste keer op deze wijze vastgesteld in het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608).

Met ingang van 2017 stelt de Raad van bestuur van de SVB alleen gewijzigde, toegevoegde en vervallen SB-nummers vast. De bijlage bij het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB juni 2020 bevat daarom uitsluitend deze SB-nummers. Het Besluit Beleidsregels SVB 2016 (Stcrt. 5 september 2016, nr. 45608), zoals laatstelijk gewijzigd door het Wijzigingsbesluit Beleidsregels SVB september 2019 (Stcrt. 24 september 2019, nr. 51938) blijft de grondslag voor de ongewijzigde SB-nummers.

De SVB Beleidsregels kunnen worden geraadpleegd op de website www.svb.nl/beleidsregels. De SVB Beleidsregels kunnen ook worden ingezien bij het hoofdkantoor en de locaties van de SVB. Daar ligt tevens de bijlage bij dit besluit ter inzage.

Inhoud en reikwijdte van de beleidsregels

De beleidsregels hebben niet uitsluitend betrekking op de toepassing van zuiver discretionaire bepalingen (zogenaamde ‘kan-bepalingen’), maar ook op de uitleg van wettelijke bepalingen in situaties waarin deze meerdere interpretaties toestaan. Ook ten behoeve van een uniforme uitleg van jurisprudentie zijn regels geformuleerd.

De beleidsregels zoals de SVB die hanteert, zijn ook verwerkt in instructies gericht aan de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen. Deze instructies bevatten daarnaast administratieve en procedurele instructies. Dergelijke instructies hebben een zuiver intern karakter en worden veelvuldig aangepast, waardoor ze niet geschikt zijn voor bekendmaking aan derden. De SVB Beleidsregels worden weergegeven zonder de interne administratieve en procedurele aspecten.

Daarnaast is van belang dat de SVB Beleidsregels geen uitputtend beeld geven van het beleid van de SVB. Beleid dat nog niet is uitgekristalliseerd, of uitsluitend om strategische redenen wordt gevoerd, bijvoorbeeld om jurisprudentie uit te lokken, is bijvoorbeeld niet opgenomen. Ook de omvang van de beschrijving van de regels verschilt. De reden hiervan is gelegen in het feit dat sommige bepalingen, doordat ze al veel langer bestaan of door veelvuldiger toepassing, meer ontwikkeld zijn dan andere.

Ten slotte kan de SVB niet garanderen dat alle beleidsregels volledig actueel zijn. Er kan sprake zijn van wetswijzigingen of nieuwe rechterlijke uitspraken die nog niet zijn verwerkt. Dit is een onvermijdelijk gevolg van het feit dat de besluitvorming en de feitelijke publicatie van nieuwe beleidsregels enige tijd vergen.

De beleidsregels zijn afgesloten naar de stand van zaken op 31 december 2019.

Overzicht van wijzigingen en toevoegingen

Deze paragraaf beschrijft de wijzigingen en toevoegingen die inhoudelijk relevant zijn. Gewijzigde SB-nummers die hieronder niet worden toegelicht bevatten alleen redactionele wijzigingen.

Deel I (AOW, Anw, AKW, Participatiewet, OBR, Remigratiewet, TAS 2014 en TNS) bevat de volgende wijzigingen:

 • SB1046 (De premie voor de vrijwillige verzekering) is aangepast omdat het minimumjeugdloon vanaf 1 juli 2019 geldt tot de leeftijd van 21 jaar.

 • SB1058 (Export van uitkeringen) is gewijzigd, omdat er vanaf 1 juli 2019 niet langer recht op kinderbijslag bestaat als een kind in Kaapverdië woont. Dit is een gevolg van het voorlopig van toepassing worden van het protocol tot wijziging van het verdrag inzake sociale zekerheid tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Republiek Kaapverdië (Trb. 2018, 223).

 • Daarnaast is tussen haakjes aangegeven dat met ingang van 1 januari 2020 niet langer recht op kinderbijslag zal bestaan voor kinderen die in Kosovo wonen. Vanaf die datum is het Verdrag inzake sociale zekerheid tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië niet meer van toepassing tussen Kosovo en Nederland.

 • SB1065 (Toekenning op aanvraag) is aangepast vanwege een gewijzigde uitvoeringspraktijk. Voor bevordering van een eerste aanvraag om kinderbijslag hanteert de SVB niet langer de voorwaarde dat de betrokkene binnen 30 dagen na geboorte van het kind aangifte doet bij de burgerlijke stand.

 • Door de wijziging van SB1067 (Toekenning zonder aanvraag) kent de SVB in het vervolg kinderbijslag toe met een terugwerkende maximum van vijf jaar als de aanvrager wel op tijd aangifte heeft gedaan van de geboorte van zijn tweede of volgende kind, maar de SVB dat bericht niet of te laat heeft ontvangen van de gemeente. Daarnaast is deze beleidsregel aangepast aan de gewijzigde uitvoeringspraktijk die is toegelicht bij SB1065 over toekenning op aanvraag.

 • SB1301 (Toepassing van het woonlandbeginsel in de Anw en AKW) is gewijzigd, omdat Kaapverdië vanaf 1 juli 2019 niet meer tot de landen behoort waarvoor de SVB het woonlandbeginsel buiten toepassing laat op grond van jurisprudentie van de CRvB. Vanaf 1 januari 2020 zal ook Kosovo niet langer behoren tot de landen waarvoor het woonlandbeginsel buiten toepassing blijft. Dit is alvast kenbaar gemaakt. Zie ook de toelichting bij SB1058 over export van uitkeringen.

 • SB1331 (Gelijkstelling met een Nederlander) is een nieuwe beleidsregel over de toepassing van de Participatiewet. Een persoon met een andere dan de Nederlandse nationaliteit kan recht hebben op een AIO-aanvulling als hij op grond van de Participatiewet met een Nederlander wordt gelijkgesteld. De SVB had voor de AOW, Anw en AKW al beleid over verzekering van personen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit. Dat beleid staat in SB1029. De bepalingen in de AOW, Anw en AKW over verzekering van personen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit komen overeen met de bepalingen in de Participatiewet over recht op AIO-aanvulling voor personen met een andere dan de Nederlandse nationaliteit. In deze nieuwe beleidsregel verwijst de SVB daarom naar het beleid in SB1029.

 • SB1332 (Tijdelijke onderbreking van arbeid in Nederland) is een nieuwe beleidsregel, waarin staat op welke wijze de SVB beoordeelt of sprake is van een tijdelijke onderbreking van arbeid in de zin van artikel 6 van het Besluit uitbreiding en beperking kring der verzekerden volksverzekeringen 1999 (KB746).

Deel II (Internationaal) bevat de volgende wijziging:

 • SB2181 (Huwelijkse tijdvakken) is aangepast, omdat het beleid over de uitspraak van de CRvB van 29 juli 2011 niet meer relevant is voor Kaapverdië. Dit omdat het gewijzigde verdrag met Kaapverdië in overeenstemming is met de uitspraak van de CRvB.

De voorzitter van de Raad van bestuur, S.T. Sibma

Naar boven