Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatscourant 2020, 28303Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Justitie en Veiligheid van 15 april 2020, nummer 2859550, houdende wijziging van de Beleidsregels AMIF en ISF 2014–2020

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de Minister van Justitie en Veiligheid,

Gelet op de artikelen 12, eerste lid, onderdelen b, c, d, e en g, en 15, van de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020;

Besluit:

ARTIKEL I

De Beleidsregels AMIF en ISF 2014–2020 worden als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt ‘bijlagen A, B en C’ vervangen door ‘bijlagen A, B, C, Hg, Hh en Hi’.

2. In het tweede lid wordt ‘bijlagen A of B’ vervangen door ‘bijlagen A, B of Hg’.

3. In het derde lid wordt ‘artikel C5, eerste lid, onderdelen a, b en c’ vervangen door ‘de artikelen C5, eerste lid, onderdelen a, b en c en Ha4, onderdelen b, c en d’.

B

In artikel 3, eerste lid, wordt ‘bijlagen A tot en met H’ vervangen door ‘bijlagen A tot en met Hk’.

C

In artikel 4, zesde lid, wordt ‘bijlagen D, E, F, G, H, Ha, Hb, Hc en Hd’ vervangen door ‘bijlagen D, E, F, G, H tot en met Hf, Hj en Hk’.

D

In artikel 5, derde lid, wordt ‘artikelen C5, D4, E5, F4, G4, H5, Ha4, Hb4, Hc4 en Hd4’ vervangen door ‘artikelen C5, D4, E5, F4, G4, H5, Ha4, Hb4, Hc4, Hd4, He4, Hf4, Hj4 en Hk4’.

E

In artikel 7, eerste lid, wordt ‘bijlage A, B of C’ vervangen door ‘bijlagen A, B, C, Hg, Hh of Hi’.

ARTIKEL II

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst

  • 2. Artikel I, onderdelen A, sub 1 en 2, en E, werkt terug tot en met 1 juni 2019.

  • 3. Artikel I, onderdeel A, sub 3, werkt terug tot en met 1 januari 2015.

  • 4. Artikel I, onderdeel C, werkt terug tot en met 8 mei 2019 ten aanzien van de bijlagen He en Hf en tot en met 26 november 2019 ten aanzien van de bijlagen Hj en Hk.

  • 5. Artikel I, onderdeel D, werkt terug tot en met 8 mei 2019 ten aanzien van de artikelen He4 en Hf4 en tot en met 26 november 2019 ten aanzien van de artikelen Hj4 en Hk4.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 15 april 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol

TOELICHTING

Algemeen

Deze regeling tot wijziging van de Beleidsregels AMIF en ISF 2014–2020 (hierna: beleidsregels) bevat aanpassingen in de verwijzingen naar de Subsidieregeling AMIF en ISF 2014–2020 (hierna: subsidieregeling). In de wijzigingen van de subsidieregeling van 6 mei 2019 (Stcrt. 2019, 24707), van 4 september 2019 (Stcrt. 2019, 50232) en van 15 april 2020 zijn bijlagen toegevoegd die met deze wijziging ook worden verwerkt in de beleidsregels. Het gaat om verwijzingen naar de bijlagen He, Hf, Hg, Hh, Hi, Hj en Hk. Deze bijlagen bevatten bepalingen met betrekking tot acties waarvoor subsidie kan worden verleend. Verder wordt in artikel 2 een onvolledige verwijzing gecorrigeerd.

Artikelsgewijs

Artikel I

Onderdelen A en E (artikelen 2, eerste tot en met derde lid en 7, eerste lid)

In de aanhef van artikel 2, eerste lid, en in artikel 7, eerste lid, worden de bijlagen Hg, Hh en Hi toegevoegd. Bij de wijziging van 4 september 2019 (Stcrt. 2019, 50232) zijn deze bijlagen toegevoegd aan de subsidieregeling. Deze toevoeging wordt nu ook in de beleidsregels verwerkt.

In artikel 2, tweede lid, wordt een verwijzing naar bijlage Hg van de subsidieregeling toegevoegd. De projecten die vallen onder bijlage Hg zijn gelinkt aan bijlage A van de subsidieregeling. Voor deze projecten gelden dezelfde beleidsregels. In artikel 2, derde lid, wordt een verwijzing naar artikel Ha4, onderdelen b, c en d van de subsidieregeling toegevoegd. Deze onderdelen hebben betrekking op projecten op het gebied van de bevordering van terugkeer als bedoeld in bijlage C van de subsidieregeling. Voor deze projecten gelden dezelfde beleidsregels.

Onderdeel B (artikel 3, eerste lid)

In artikel 3, eerste lid, is nader gepreciseerd dat bijlage H ook de bijlagen Ha en Hk omvat. Dit is ook in lijn met de overige verwijzingen naar bijlagen in de beleidsregels. De reis- en verblijfkosten buitenland zijn van toepassing op alle bijlagen, waarin subsidiabele activiteiten zijn opgenomen. Dit betreft een technische wijziging.

Onderdeel C (artikel 4, zesde lid)

Artikel 4, zesde lid, betreft bijlagen met subsidiabele activiteiten die vallen onder ISF. In dit lid is een verwijzing naar de bijlagen He, Hf, Hj en Hk toegevoegd.

De bijlagen He en Hf zijn bij de wijziging van 7 mei 2019 (Stcrt. 2019, 24707) toegevoegd aan de subsidieregeling. De bijlagen Hj en Hk zijn bij de wijziging van 15 april 2020 toegevoegd aan de subsidieregeling en heden gepubliceerd in de Staatscourant. Deze toevoegingen worden nu ook in de beleidsregels verwerkt.

Onderdeel D (artikel 5, derde lid)

Aan artikel 5, derde lid, is een verwijzing naar de artikelen He4, Hf4, Hj4 en Hk4 toegevoegd.

Artikel II

De onderdelen A, sub 1 en 2, en E van artikel I werken terug tot en met 1 juni 2019 omdat in de wijziging van de subsidieregeling van 4 september 2019 (Stcrt. 2019, 50232) is bepaald dat de bijlagen Hg, Hh en Hi terugwerken tot en met 1 juni 2019. Artikel I, onderdeel A, sub 3, werkt terug tot en met 1 januari 2015 omdat bijlage Ha van de subsidieregeling in werking is getreden met ingang van die datum (Stcrt. 2017, 9639).

Onderdeel C van artikel I werkt met betrekking tot de bijlagen He en Hf terug tot en met 8 mei 2019. Deze bijlagen zijn met ingang van die datum in werking getreden (Stcrt. 2019, 24707).

Voor wat betreft de bijlagen Hj en Hk geldt dat zij terugwerken tot en met 26 november 2019 omdat in de wijziging van de subsidieregeling van 15 april 2020 die heden in de Staatscourant is gepubliceerd, is bepaald dat zij terugwerken tot en met die datum (de datum waarop het aangepaste nationale programma ISF door de Europese Commissie is goedgekeurd). In overeenstemming met het vorenstaande werken de verwijzingen naar de artikelen He4 en Hf4 terug tot en met 8 mei 2019 en de verwijzingen naar de artikelen Hj4 en Hk4 tot en met 26 november 2019 (artikel I, onderdeel D).

De invoeringstermijn bedraagt minder dan twee maanden en de inwerkingtreding valt niet op een vast verandermoment. Daarmee wijkt de inwerkingtreding af van het systeem van vaste verandermomenten. Ook wijkt de inwerkingtredingsdatum af van de minimuminvoeringstermijn. Deze uitzonderingen zijn toegestaan omdat het (mede) wijzigingen betreft die onderbesteding van het Intern Veiligheidsfonds (Grenzen en Visa) voorkomen en er met de extra ontvangen middelen Europese regelgeving kan worden geïmplementeerd (artikel 4.17, vijfde lid, onder a, van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol