Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2017, nr. 2017-0000164970, tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met de vaststelling van het quotumpercentage en variabele D voor het kalenderjaar 2018 voor de sector overheid

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 38f, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen en artikel 2.22, eerste lid, van het Besluit Wfsv;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling Wfsv wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.35 wordt onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel e na onderdeel c een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • d. voor variabele D: het totaal aantal banen bij werkgevers in de sector overheid die op grond van artikel 34, derde en vierde lid, van de Wfsv quotumheffing zijn verschuldigd, bedraagt voor het kalenderjaar 2018: 1.073.426,07.

B

Na artikel 3.36 wordt aan Hoofdstuk 3A een artikel met opschrift toegevoegd, luidende:

Artikel 3.37 Vaststelling quotumpercentage 2018 voor de sector overheid

  • 1. Het quotumpercentage, bedoeld in artikel 38f, eerste lid, van de Wfsv bedraagt voor de sector overheid voor het kalenderjaar 2018: 1,93 procent.

  • 2. De berekeningen overeenkomstig de formule in artikel 38f, tweede lid, van de Wfsv, die tot het quotumpercentage, bedoeld in het eerste lid, hebben geleid, zijn als volgt:

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 oktober 2017

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling wordt het quotumpercentage over 2018 voor de sector overheid vastgesteld op 1,93 procent. Het quotumpercentage is berekend met toepassing van de formule in artikel 38f, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv). De quotumheffing is geactiveerd voor de sector overheid voor quotumtekorten over het jaar 2018 en verder1 en is van toepassing op alle overheidswerkgevers met 25 of meer werknemers. Nu de quotumheffing voor die sector wordt geactiveerd dient ook het quotumpercentage voor dat jaar te worden vastgesteld. Bij de berekening van het quotumpercentage gaat het om de verhouding tussen het aantal banen dat conform de banenafspraak moet worden ingevuld door mensen uit de doelgroep ten opzichte van het totale aantal banen in de sector overheid.

Het quotumpercentage wordt op grond van artikel 38f, eerste lid, van de Wfsv bij ministeriële regeling vastgesteld in het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarover het quotumtekort wordt bepaald. De waarden van zes van de zeven variabelen zijn eerder vastgesteld in artikel 2.32 van het Besluit Wfsv en artikel 3.35 van de Regeling Wfsv. Het totaal aantal banen bij werkgevers die quotumheffing verschuldigd zijn in de sector overheid (variabele D) is echter variabel en moet jaarlijks worden vastgesteld. Deze regeling voorziet daarom tevens in de vaststelling van variabele D voor de sector overheid voor het kalenderjaar 2018. Door het aantal banen jaarlijks vast te stellen sluit de berekening zoveel mogelijk aan bij de actuele situatie op de arbeidsmarkt.

Om factor D te bepalen moet het totaal aantal banen bij grote werkgevers in de sector overheid worden bepaald en het aantal banen van uitgeleend personeel in de sector overheid. Bij bedrijven die personeel mogen uitlenen, bijvoorbeeld uitzendbureaus en sw-bedrijven, speelt het volgende. Ze krijgen een nulquotum over het personeel dat ze uitlenen, waardoor het quotumpercentage voor deze bedrijven niet voor uitgeleend personeel geldt. Voor het personeel dat ze niet uitlenen, geldt het reguliere quotumpercentage. Met ingang van 1 juli 20172 is daarom op grond van artikel 38f, derde lid, van de Wfsv in het Besluit Wfsv geregeld dat het aantal banen van uitgeleend personeel in mindering gebracht moet worden op het totaal aantal banen bij grote werkgevers. Op basis van deze berekening heeft UWV variabele D voor de sector overheid bepaald op 1.073.426,073 banen.

De formule voor de berekening van het quotumpercentage op grond van artikel 38f, tweede lid, van de Wfsv luidt als volgt:

De variabelen van de formule voor het quotumpercentage in 2018 zijn ingevolge artikel 2.32 van het Besluit Wfsv en artikel 3.35 van de Regeling Wfsv:

  • Variabele A = 13.5044: Het aantal banen vervuld door mensen met een arbeidsbeperking bij grote werkgevers in de sector overheid op grond van de nulmeting.

  • Variabele B = 11.250: Het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking dat grote overheidswerkgevers moeten realiseren in 2018. Bij de vaststelling van de 11.250 banen is rekening gehouden met het feit dat werkgevers gedurende 2018 de tijd hebben om het extra aantal banen te realiseren. Dit is gedaan door uit te gaan van een gewogen gemiddelde waarbij de extra banen uit 2018 voor 50% worden meegeteld.

  • Variabele C = 1.331: Het gemiddeld aantal verloonde uren van mensen met een arbeidsbeperking in de sector overheid en de sector niet-overheid tezamen. 1.331 verloonde uren per jaar komen overeen met gemiddeld 25,5 uur per week.

  • Variabele D = 1.073.426,07: Het totaal aantal banen bij grote werkgevers in de sector overheid.

  • Variabele E = 1.623: Het gemiddeld aantal verloonde uren van een werknemer bij grote werkgevers in de sector overheid. 1.623 verloonde uren per jaar komen overeen met gemiddeld 31,1 uur per week.

  • Variabele F = 534: Het aantal mensen met een arbeidsbeperking, bedoeld in artikel 38b, tweede lid, voor de sector overheid in 2018. Het betreft het aantal mensen met een medische beperking die is ontstaan voor hun 18e verjaardag of tijdens hun studie, die zonder een voorziening niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, maar met een voorziening wel.

  • Variabele G = 1.331: Het gemiddeld aantal verloonde uren van mensen met een arbeidsbeperking, bedoeld in artikel 38b, tweede lid, in de sector overheid. 1.331 verloonde uren per jaar komen overeen met gemiddeld 25,5 uur per week.

Dit leidt tot de volgende formule voor de berekening van het quotumpercentage:

Het quotumpercentage voor grote werkgevers in de sector overheid in 2018 bedraagt op grond hiervan 1,93 procent. Dit betekent dat van alle verloonde uren van grote werkgevers in de sector overheid 1,93 procent ingevuld moet worden door mensen met een arbeidsbeperking.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I, onderdeel A

In het nieuwe artikel 3.35, onderdeel d, wordt de waarde van variabele D vastgesteld voor de sector overheid voor het kalenderjaar 2018. Voor de berekening van de hoogte van variabele D zij verwezen naar het algemene deel van de toelichting.

Artikel I, onderdeel B

In het nieuwe artikel 3.37 van de Regeling Wfsv wordt het quotumpercentage voor de sector overheid vastgesteld voor het kalenderjaar 2018. Nu de quotumheffing voor de sector overheid wordt geactiveerd vanaf 1 januari 2018, moet op grond van artikel 38f, eerste lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen voorafgaand aan die datum het quotumpercentage worden vastgesteld om het quotumtekort te kunnen berekenen per werkgever in de sector overheid. Het gaat daarbij om het percentage van de verloonde uren dat bij de betreffende werkgever door arbeidsbeperkten moet worden vervuld op grond van de banenafspraak.

De berekening van het percentage overeenkomstig de formule, genoemd in artikel 38f, tweede lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt toegelicht in het algemene deel van deze toelichting.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


X Noot
1

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

van 10 oktober 2017 tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met activering van de quotumregeling voor de sector overheid (Stcrt. 2017, 58942).

X Noot
2

Besluit van 28 maart 2017 tot wijziging van het Besluit Wfsv en het Besluit SUWI in verband met het Besluit aanwijzing categorieën arbeidsbeperkten en werknemers voor berekening quotumtekort (Stb. 2017, 164).

X Noot
3

In artikel 2.22 van het Besluit Wfsv is bepaald dat variabelen in de formule van het quotumpercentage naar beneden worden afgerond op twee cijfers achter de komma.

X Noot
4

Bij de berekening van het quotumpercentage moet worden uitgegaan van de variabelen die gelden op 1-1-2018. Bij Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 juli 2017 tot wijziging van de Regeling Wfsv in verband met verruiming inlooptermijn en mogelijkheden tot reservevorming voor sectorfondsen (Stcrt. 2017, 42348) wordt variabele A voor de sector overheid gecorrigeerd van 12.196 naar 13.504 banen.

Naar boven