Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2015, 44067Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 november 2015, 2015-0000295192, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met de aanpassing van twee overgangstermijnen en opname van een overgangsbepaling en de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 in verband met verlenging van een overgangstermijn en indexering van een bedrag

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 1.5b, derde lid, 1.5f, tweede lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit, 8, tweede lid, en 94, vijfde lid, van het Besluit stralingsbescherming;

Besluit:

ARTIKEL I

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 9.1, derde lid, en 9.2, tweede lid, wordt ‘1 januari 2016’ vervangen door: 1 januari 2017.

B

Na artikel 9.2a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9.2b Overgangsregeling certificering duikerartsen

De in artikel 6.5, eerste lid, onderdeel a, opgenomen eis geldt niet indien de aanvrager voor 1 januari 2003 al werkzaam was als duikerarts en in de periode van een jaar voor de eerste afgifte van het certificaat duikerarts aan hem, ten minste 10 personen belast met het verrichten van duikarbeid heeft gekeurd.

C

In bijlage IIb, behorend bij artikel 2.8, wordt in paragraaf 5.4 Verslag van bevindingen in de zesde zin aan het slot ‘bedraagt twee jaar’ vervangen door: eindigt met ingang van 1 januari 2017.

ARTIKEL II

De Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17 wordt ‘vanaf 1 januari 2016’ vervangen door: vanaf 1 januari 2017.

B

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt ‘€ 109,85’ vervangen door: € 110,95.

2. In het tweede lid wordt ‘€ 22,97’ vervangen door: € 23,20.

ARTIKEL III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van artikel II, onderdeel B, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2016.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 30 november 2015

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Algemeen

Met deze regeling worden de Arbeidsomstandighedenregeling en de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 gewijzigd.

De wijzigingen hebben betrekking op het verlengen van de overgangstermijnen met betrekking tot de aanwijzing van een certificerende instelling voor een vuurwerkdeskundige, de accreditatie van de dosimetrische dienst en de eisen voor arbodiensten. Daarnaast wordt opnieuw een overgangsregeling opgenomen met betrekking tot de certificering van duikerartsen.

Tot slot is de jaarlijkse indexering van de kosten van het stralingsrapport geregeld.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A

De artikelen 9.1 en 9.2 zijn met ingang van 1 januari 2016 in de Arbeidsomstandighedenregeling opgenomen (Stcrt. 2014, 36339). De in het derde respectievelijk tweede lid van deze artikelen opgenomen datum van 1 januari 2016 is vervangen door 1 januari 2017, omdat gebleken is dat de overgang van het certificatiesysteem naar een registratiesysteem toch meer tijd vergt dan aanvankelijk gedacht.

Artikel I, onderdeel B

Op 1 januari 2007 is een overgangsregeling beëindigd voor duikerartsen die niet aan de eisen zoals nu opgenomen in artikel 6.5, eerste lid, onderdeel a en b, voldoen. De overgangsregeling in artikel 9.2e werd niet meer noodzakelijk geacht (Stcrt. 2006, nr. 252). Later is gebleken dat de expertise van duikerartsen zo beperkt beschikbaar is, dat het nodig is om opnieuw een overgangsregeling te introduceren zodat nog steeds de noodzaak bestaat om de eis om ingeschreven te zijn als bedrijfsarts niet in alle gevallen te stellen. Hiermee kan een groep ervaren duikerartsen wiens ruime expertise en ervaring niet gemist kan worden, ingezet worden.

Ook nu geldt weer dat alleen duikerartsen die al op 1 januari 2003 werkzaam waren als duikerarts én die al voldoende ervaring hadden voor de overgangsregeling in aanmerking komen. De voorwaarde dat men voldoende ervaring had is, is net als in de oorspronkelijke overgangsregeling, ingevuld door de eis dat men ten minste 10 personen belast met duikarbeid heeft gekeurd in het jaar voordat men voor het eerst het certificaat ontving.

Artikel I, onderdeel C

Met ingang van 1 april 2015 is paragraaf 5.4 aangepast door de termijn van een half jaar te verlengen tot 2 jaar (Stcrt. 2015, 8497). Geconstateerd is dat deze aanpassing vragen kan oproepen omdat de termijn in de praktijk per arbodienst wordt toegepast en daarmee niet voor alle diensten op dezelfde datum zal eindigen. Daarom is er nu voor gekozen een uniforme eindtermijn op te nemen.

Artikel II, onderdeel A

In artikel 4 van de Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 zijn de criteria opgenomen op basis waarvan een dosimetrische dienst erkend wordt. Nieuw was in die regeling, die met ingang van 1 januari 2014 in werking is getreden, de precisering waarin is aangegeven dat een dosimetrische dienst geaccrediteerd moet zijn volgens NEN-EN-ISO/IEC standaard 17025:2005 (artikel 4, eerste lid, onder c). Hierover is destijds met de al erkende dosimetrische diensten overleg gevoerd. Geregeld is toen dat deze verplichting voor hen pas gaat gelden vanaf 1 januari 2016 (artikel 17 van genoemde regeling). Thans is gebleken dat meer tijd nodig is om aan deze nieuwe verplichting te voldoen. Om die reden is het overgangsrecht verlengd tot 1 januari 2017.

Artikel II, onderdeel B

Deze aanpassing betreft de jaarlijkse indexering van de aan het verstrekken van het stralingspaspoort verbonden administratieve kosten.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher