Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 maart 2014, 337611-118144-VGP, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de totstandkoming van Verordening (EU) 1169/2011 inzake de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304), artikel 14 van het Warenwetbesluit Bereiding en behandeling van levensmiddelen, artikel 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Producten voor bijzondere voeding, artikel 4, tweede lid, van het Warenwetbesluit Zuivel, artikel 11, vierde lid, onder b, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, artikel 20, vierde lid, onder b, van het Hoeveelheidsaanduidingenbesluit (Warenwet), artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

ARTIKEL I

De Warenwetregeling Babyvoeding wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. verordening (EU) 1169/2011:

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304).

B

In artikel 5, aanhef, wordt ‘Onverminderd het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen’ vervangen door: Onverminderd verordening (EU) 1169/2011.

ARTIKEL II

De Warenwetregeling Diepgevroren levensmiddelen wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. verordening (EU) 1169/2011:

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304).

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt ‘Onverminderd het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen onderscheidenlijk het Algemeen Aanduidingenbesluit (Warenwet)’ vervangen door: Onverminderd verordening (EU) 1169/2011.

2. In onderdeel a wordt ‘de aanduiding, bedoeld in artikel 3 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, onderscheidenlijk artikel 3, eerste lid, van het Algemeen Aanduidingenbesluit (Warenwet)’ vervangen door: de benaming, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van verordening (EU) 1169/2011.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In onderdeel a wordt ‘de aanduiding, bedoeld in artikel 3 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen, onderscheidenlijk artikel 3, eerste lid, van het Algemeen Aanduidingenbesluit (Warenwet)’ vervangen door: de benaming, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a, van verordening (EU) 1169/2011.

b. In onderdeel b wordt ‘de vermeldingen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, onder c, f en i, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen’ vervangen door: de vermeldingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder e en h, van verordening (EU) 1169/2011 en artikel 4 van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen.

2. In het tweede lid wordt ‘De in het eerste lid bedoelde aanduiding en vermeldingen’ vervangen door: De in het eerste lid bedoelde benaming en vermeldingen.

ARTIKEL III

De Warenwetregeling Energiebeperkte diëten wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In deze regeling wordt verstaan onder verordening (EU) 1169/2011: Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304).

B

In artikel 6, aanhef, wordt ‘Onverminderd het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen’ vervangen door: Onverminderd verordening (EU) 1169/2011.

ARTIKEL IV

De Warenwetregeling gedehydrateerde melk 2003 wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. verordening (EU) 1169/2011:

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304).

B

In artikel 17 wordt ‘In afwijking van artikel 28 van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen’ vervangen door: In afwijking van verordening (EU) 1169/2011.

ARTIKEL V

De Warenwetregeling Melkeiwitten (caseïne en caseïnaten) wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. verordening (EU) 1169/2011:

Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304).

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt ‘Artikel 5, eerste lid, onder c en f, van het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen inzake het vermelden van de netto-hoeveelheid en de gegevens omtrent de producent, verpakker of verkoper, is met inachtneming van het vierde lid’ vervangen door: De vermeldingen, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder e en h, van verordening (EU) 1169/2011 zijn, met inachtneming van het vierde lid,.

2. Het vierde lid, onderdeel d, komt te luiden:

  • d. artikel 9, onder e en h, van verordening (EU) 1169/2011;

ARTIKEL VI

De Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b komt te luiden:

b. light-product:

eet- of drinkwaar ten aanzien waarvan een bewering over de verlaagde energetische waarde, in overeenstemming met de bijlage bij Verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (Pb 2006, L 404), is gebezigd.

2. Onderdeel c vervalt.

B

Artikel 2, tweede lid, komt te luiden:

  • 2. In afwijking van het eerste lid mogen aan een light-product ten hoogste de hoeveelheden foliumzuur en vitamine D worden toegevoegd die krachtens het eerste lid mogen worden toegevoegd aan soortgelijke waren, indien deze ten minste een 30% hogere energetische waarde hebben dan het light-product.

ARTIKEL VII

De volgende regelingen worden ingetrokken:

  • a. de Warenwetregeling Stuksaanduiding bakkerswaren;

  • b. de Warenwetregeling Vrijstelling vermeldingen bij gasverpakkingen.

ARTIKEL VIII

Deze regeling treedt in werking met ingang van 13 december 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.

TOELICHTING

Algemeen

Op 22 november 2011 is gepubliceerd Verordening (EU) nr. 1169/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1924/2006 en (EG) nr. 1925/2006 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 87/250/EEG van de Commissie, Richtlijn 90/496/EEG van de Raad, Richtlijn 1999/10/EG van de Commissie, Richtlijn 2000/13/EG van het Europees Parlement en de Raad, Richtlijnen 2002/67/EG en 2008/5/EG van de Commissie, en Verordening (EG) nr. 608/2004 van de Commissie (PbEU 2011, L 304), verder te noemen: verordening (EU) 1169/2011.

Bij en krachtens het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen (Stb. 2013, 146) zijn regels gesteld in verband met verordening (EU) 1169/2011. Bij artikel 53 van verordening (EU) 1169/2011 is een aantal richtlijnen en een verordening met ingang van 13 december 2014 ingetrokken. De voorschriften van deze ingetrokken richtlijnen en verordening zijn opgenomen in verordening (EU) 1169/2011. In het kader van de ingetrokken richtlijnen en de ingetrokken verordening waren regels gesteld bij het Warenwetbesluit Etikettering van levensmiddelen (verder: WEL) en het Warenwetbesluit Voedingswaarde-informatie levensmiddelen (verder: VIL). Deze beide algemene maatregelen van bestuur zijn met ingang van 13 december 2014 ingetrokken (artikel 31 van het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen). In diverse ministeriële regelingen werd nog verwezen naar het WEL. Deze regeling zorgt voor het vervangen van deze verwijzingen naar het WEL door verwijzingen naar verordening (EU) 1169/2011.

Van het besluit van het kabinet inzake vaste verandermomenten van regelgeving wordt voor deze regeling afgeweken aangezien het hier Europese regelgeving betreft.

Administratieve lasten

Deze regeling heeft geen gevolgen voor de administratieve lasten voor de burger of het bedrijfsleven, en heeft ook verder geen bedrijfseffecten.

Regulier Overleg Warenwet

Het ontwerp van deze regeling is voorgelegd aan de deelnemers aan het Regulier Overleg Warenwet (ROW)1. Deze consultatie heeft niet geleid tot commentaar op het ontwerpbesluit.

Artikelsgewijs

Artikelen I tot en met V

Verwijzingen naar het WEL worden vervangen door verwijzingen naar verordening (EU) 1169/2011.

Artikel VI

In artikel 1, onderdelen b en c, van de Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen wordt verwezen naar artikel 8 van het VIL. Artikel 8 van het VIL is vervallen in verband met het van toepassing worden van verordening (EG) 1924/20062 (Stb. 2007, 211). In de Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen komen de verwijzingen naar het VIL te vervallen en wordt een verwijzing naar verordening (EG) 1924/2006 opgenomen. Voor de definitie van light-product wordt aangesloten bij de verlaagde energetische waarde genoemd in de bijlage bij verordening (EG) 1924/2006 onder het kopje ‘Verlaagde energetische waarde’. Het gaat om producten waarvan de energetische waarde met minimaal 30% is verlaagd ten opzichte van soortgelijke waren. Een definitie van soortgelijke waren is niet meer opgenomen in artikel 1 van de Warenwetregeling vrijstelling toevoeging foliumzuur en vitamine D aan levensmiddelen. Artikel 2, tweede lid, bepaalt dat het bij soortgelijke waren gaat over waren die ten minste 30% meer energie leveren dan het light-product. De hoeveelheden foliumzuur en vitamine D die aan bijvoorbeeld light-margarine (light-product) worden toegevoegd, mogen niet hoger zijn dan de hoeveelheden bij margarine (soortgelijke waar).

Artikel VII

De Warenwetregeling Stuksaanduiding bakkerswaren wordt ingetrokken (artikel VII). De grondslag van deze regeling was artikel 11, vierde lid, onderdeel b, van het WEL. Met het intrekken van het WEL door het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen is de grondslag van deze regeling komen te vervallen. De stuksaanduiding is geregeld in artikel 23 en bijlage IX van verordening (EU) 1169/2011. Bijlage IX bepaalt dat de vermelding van de nettohoeveelheid niet verplicht is voor levensmiddelen die in de regel per stuk worden verkocht, mits het aantal stuks duidelijk kan worden gezien en van buitenaf gemakkelijk kan worden geteld, of, zo dit niet het geval is, in de etikettering is vermeld.

Ook de Warenwetregeling Vrijstelling vermeldingen bij gasverpakkingen wordt ingetrokken (artikel VII). Bij deze regeling werd vrijstelling verleend van artikel 5, eerste lid, onder j, juncto artikel 22a, van het WEL. Op grond van artikel 10, eerste lid, en bijlage III, onderdeel 1.1, van verordening (EU) 1169/2011 wordt bij levensmiddelen waarvan de houdbaarheid is verlengd door middel van verpakkingsgassen die zijn toegestaan bij Verordening (EG) nr. 1333/20083 de vermelding ‘Verpakt onder beschermende atmosfeer’ gebezigd. Lidstaten hebben geen bevoegdheid om af te wijken van deze bepaling (zie artikel 39 van verordening (EU) 1169/2011). Het intrekken van het WEL en het feit dat verordening (EU) 1169/2011 geen ruimte biedt om voor gasverpakkingen nationale wetgeving vast te stellen, heeft tot gevolg het intrekken van de Warenwetregeling Vrijstelling vermeldingen bij gasverpakkingen.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers.


X Noot
1

Aan het ROW nemen vertegenwoordigers deel van ondernemers (industrie en handel), van consumenten, van ministeries (met name van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Economische Zaken), van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, en van product- en bedrijfschappen.

X Noot
2

Verordening (EG) 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 20 december 2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen (PbEU 2006, L 404).

X Noot
3

Verordening (EG) 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven (PbEU 2008, L 354).

Naar boven