Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatscourant 2014, 17996Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 juni 2014, 2014-0000088548 tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling in verband met herziening van grenswaarden voor asbest en modernisering van de meetmethode alsmede enkele technische wijzigingen

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 1.5a, tweede lid, 1.5b, derde lid, 1.5d, derde lid, 1.5e, derde lid, 1.5f, tweede lid, 1.5i, tweede lid, en 4.47, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Paragraaf 4.5, met de artikelen 4.21 tot en met 4.26, vervalt.

B

Bijlage XIIIa, behorend bij artikel 4.27, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift vervalt na ‘Document: SC-540’ de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

2. In paragraaf 2.1 ‘Algemene definities’ vervalt in de kolom ‘Betekenis’ bij de omschrijving van SC-501, SC-502, SC-510, SC-520, SC-530 en SC-540 de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

3. Paragraaf 3.3.1 komt te luiden:

3.3.1. Algemeen

Vanwege de goede eigenschappen is asbest in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. I en M is samen met SZW, en VWS verantwoordelijk voor regelgeving over asbest. Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen:

 • 1. Risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is de concentratie van chrysotiele asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 2000 vezels/m3 en de concentratie van amfibole asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 10.000 vezels/m3.

 • 2. Risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is de concentratie van chrysotiele asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 2000 en de 1.000.000 vezels/m3 of de concentratie van amfibole asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 10 000 en de 1.000.000 vezels/m3.

 • 3. Risicoklasse 3: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) hoger dan 1.000.000 vezels/m3.

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit is aan deze drie risicoklassen (onderstaande tabel) een eigen specifiek veiligheidsregime gekoppeld.

Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken

 

1

Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.

Art. 4.44

2

Standaardregime conform de SC-530

Art. 4.48

3

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

4. De in paragraaf 7.14.9 'Bepalen van de indeling in een risicoklassen t.b.v. asbestinventarisatie’ opgenomen tabel komt te luiden:

Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken

 

1

Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.

Art. 4.44

2

Standaardregime conform de SC-530

Art. 4.48

3

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

5. Bijlage B ‘Definities (i)’ wordt als volgt gewijzigd:

 • a. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt bij de omschrijving van ’Risicoklassering‘ de zinsnede ’het gewijzigde Arbobesluit inzake asbest d.d. 7 juli 2006‘ vervangen door: het Arbobesluit.

 • b. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt na de omschrijving van ’V&G (veiligheids- en gezondheids coördinator)’ in de kolom ‘Begrip’ de term ’bouwplaatsen‘ vervangen door: bouwproces.

 • c. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt bij de omschrijving van ’V&G (veiligheids- en gezondheids) plan‘ de zinsnede ’artikel 4.1 van de Arbowet‘ vervangen door ’artikel 5 van de Arbowet‘ en wordt de zinsnede ’gevaar voor derden (artikel 11 van de Arbowet)’ vervangen door: gevaar voor derden (artikel 10 van de Arbowet).

 • d. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt bij de omschrijving van ’Vrijgavegrens‘ de zinsnede ’Door de overheid wordt thans een waarde gehanteerd van 0,01 vezel/ cm3‘ vervangen door: Door de overheid wordt thans een waarde gehanteerd van 10.000 vezels/m3.

C

Bijlage XIIIb, behorend bij artikel 4.27, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift vervalt na ‘Document: SC-530’ de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

2. Bij het onderdeel ‘Inhoud’ vervallen na de omschrijving van de hoofdstukken, paragrafen en de bijlagen de daarachter opgenomen nummers.

3. In paragraaf 2.1 ‘Algemene definities’ vervalt in de kolom ‘Betekenis’ bij de omschrijving van SC-501, SC-502, SC-510, SC-520, SC-530 en SC-540 de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

4. Paragraaf 3.3.1 komt te luiden:

3.3.1. Algemeen

Vanwege de goede eigenschappen is Asbest in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. I en M is samen met SZW en VWS verantwoordelijk voor regelgeving over asbest. Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen. Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen:

 • 1. Risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is de concentratie van chrysotiele asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 2000 vezels/m3 en de concentratie van amfibole asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 10.000 vezels/m3.

 • 2. Risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is de concentratie van chrysotiele asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 2000 en de 1.000.000 vezels/m3 of de concentratie van amfibole asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 10 000 en de 1.000.000 vezels/m3.

 • 3. Risicoklasse 3: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) hoger dan 1.000.000 vezels/m3.

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit is aan deze drie risicoklassen (onderstaande tabel) een eigen specifiek veiligheidsregime gekoppeld.

Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken

 

1

Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.

Art. 4.44

2

Standaardregime conform de SC-530.

Art. 4.48

3

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

5. In paragraaf 7.16.7 ‘Afronding asbestverwijderingswerk’, vijfde bolletje, wordt ‘AI/CKI/gemeente’ vervangen door: Inspectie SZW/CKI/gemeente.

6. Bijlage B ‘Definities werkveldspecifiek (i)’ wordt als volgt gewijzigd:

 • a. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt bij de omschrijving van ‘Amfiboolasbest’ het woord ’croCKIdoliet’ vervangen door: crocidoliet.

 • b. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt na de omschrijving van ’Risicobeoordeling (in niet-sloopsituaties)’ in de kolom ‘Begrip’ de aanduiding ’NEN 2991‘ vervangen door: NEN 2991:2005.

 • c. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt na de omschrijving van ’V&G (veiligheids- en gezondheids coördinator)’ in de kolom ‘Begrip’ het woord ’bouwplaatsen‘ vervangen door: bouwproces.

 • d. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt bij de omschrijving van ’V&G (veiligheids- en gezondheids) plan‘ de zinsnede ’artikel 4.1 van de Arbowet‘ vervangen door ’artikel 5 van de Arbowet‘ en wordt de zinsnede ’gevaar voor derden (artikel 11 van de Arbowet)’ vervangen door: gevaar voor derden (artikel 10 van de Arbowet).

 • e. In de kolom ‘Definitie/betekenis’ wordt bij de omschrijving van ’Vrijgavegrens‘ de zinsnede ’Door de overheid wordt thans een waarde gehanteerd van 0,01 vezel/ cm3‘ vervangen door: Door de overheid wordt thans een waarde gehanteerd van 10.000 vezels/m3.

7. In Bijlage E ‘Ascert procescertificaat asbestverwijdering (v)’ wordt onder ‘Wenken voor de afnemer/opdrachtgever’ bij punt 1) ‘AI’ vervangen door ‘Inspectie SZW’.

D

Bijlage XIIIc, behorend bij artikel 4.27, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift vervalt na ‘Document: SC-510’ de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

2. Bij het onderdeel ‘Inhoud’ vervallen na de omschrijving van de hoofdstukken, paragrafen en de bijlagen de daarachter opgenomen nummers.

3. In paragraaf 2.1 ‘Definities’ vervalt in de kolom ‘Betekenis’ bij de omschrijving van SC-501, SC-502, SC-510, SC-520, SC-530 en SC-540 de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

4. Paragraaf 3.3.1 komt te luiden:

3.3.1. Algemeen

Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. I en M is samen met SZW, en VWS verantwoordelijk voor regelgeving over asbest.

Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen.

Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen:

Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen:

 • 1. Risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is de concentratie van chrysotiele asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 2000 vezels/m3 en de concentratie van amfibole asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 10.000 vezels/m3.

 • 2. Risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is de concentratie van chrysotiele asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 2000 en de 1.000.000 vezels/m3 en de concentratie van amfibole asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 10 000 en de 1.000.000 vezels/m3.

 • 3. Risicoklasse 3: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) hoger dan 1.000.000 vezels/m3

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit is aan deze drie risicoklassen (onderstaande tabel) een eigen specifiek veiligheidsregime gekoppeld.

Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken

 

1

Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.

Art. 4.44

2

Standaardregime conform SC-530

Art. 4.48

3

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

5. In hoofdstuk 8 ‘Profiel en eindtermen’ wordt in de eerste zin onderProfiel en in onderdeel 8, onder Taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden, leidinggeven en toezicht ‘Deskundig Toezichthouder Asbest’ vervangen door: Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering.

E

Bijlage XIIId, behorend bij artikel 4.27, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift vervalt na ‘Document: SC-520’ de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

2. Bij het onderdeel ‘Inhoud’ vervallen na de omschrijving van de hoofdstukken, paragrafen en bijlagen de daarachter opgenomen nummers.

3. In paragraaf 2.1 ‘Definities’ vervalt in de kolom ‘Betekenis’ bij de omschrijving van SC-501, SC-502, SC-510, SC-520, SC-530, en SC-540 ‘ de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

4. Paragraaf 3.3.1 komt te luiden:

3.3.1. Algemeen

Asbest is in het verleden veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen en woningen, vanwege de goede eigenschappen. Asbestvezels kunnen bij inademing echter diep in de longen doordringen en op termijn buikvlieskanker, longvlieskanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Hieraan sterven jaarlijks in Nederland naar schatting zo'n 700 mensen. De termijn tussen blootstelling en ziek worden kan tientallen jaren duren. I & M is samen met SZW, en VWS verantwoordelijk voor regelgeving over asbest.

Bij activiteiten in het kader van de verwijdering van asbest is er een risico dat er asbestvezels in de ademzone van werknemers komen.

Het aantal vezels tijdens de activiteiten is onderscheiden in drie afzonderlijke risicoklassen:

 • 1. Risicoklasse 1: tijdens de werkzaamheden is de concentratie van chrysotiele asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 2000 vezels/m3 en de concentratie van amfibole asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) kleiner dan 10.000 vezels/m3.

 • 2. Risicoklasse 2: tijdens de werkzaamheden is de concentratie van chrysotiele asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 2000 en de 1.000.000 vezels/m3 en de concentratie van amfibole asbestvezels in de ademzone van de betreffende werknemer(s) tussen de 10 000 en de 1.000.000 vezels/m3.

 • 3. Risicoklasse 3: tijdens de werkzaamheden is de asbestvezelconcentratie in de ademzone van de betreffende werknemer(s) hoger dan 1.000.000 vezels/m3.

Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit is aan deze drie risicoklassen (onderstaande tabel) een eigen specifiek veiligheidsregime gekoppeld.

Risicoklasse

Beschrijving van de belangrijkste kenmerken

 

1

Licht regime, vergelijkbaar met de oude ‘vrijstellingsregelingen’.

Art. 4.44

2

Standaardregime conform SC-530

Art. 4.48

3

Verzwaard regime conform SC-530, uitsluitend voor verwijdering van ‘risicovolle’ niet-hechtgebonden materialen zoals spuitasbest, leiding- en ketelisolatie, brandwerend board en asbestkarton.

Art. 4.53a

F

Bijlage XIIIe, behorend bij artikel 4.28, wordt als volgt gewijzigd:

1. Na het opschrift vervalt na ‘Document: SC-502’ de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

2. Bij het onderdeel ‘Inhoud’ vervallen na de omschrijving van de hoofdstukken, en paragrafen de daarachter opgenomen nummers.

3. In paragraaf 2.1 ‘Definities’ vervalt in de kolom ‘Betekenis’ bij de omschrijving van SC-501, SC-502, SC-510, SC-520, SC-530 en SC-540 de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

G

Bijlage XIIIf, behorend bij artikel 4.28, wordt als volgt gewijzigd

1. Na het opschrift vervalt na ‘Document: SC-501 ‘de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

2. Bij het onderdeel ‘Inhoud’ vervallen na de omschrijving van de hoofdstukken, en paragrafen de daarachter opgenomen nummers.

3. In paragraaf 2.1 ‘Definities’ vervalt in de kolom ‘Betekenis’ bij de omschrijving van SC-501, SC-502, SC-510, SC-520, SC-530 en SC-540 de aanduiding ‘: 2011, versie 02’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 23 juni 2014

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

TOELICHTING

Algemeen

1. Inleiding

De onderhavige wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling is noodzakelijk in verband met de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen. Daarnaast zijn de artikelen van paragraaf 4.5 van de Arbeidsomstandighedenregeling vervallen in verband met de in het Arbeidsomstandighedenbesluit opgenomen wijziging van artikel 4.47, derde lid, inzake de meetmethode voor asbest. Op grond van het gewijzigde artikel 4.47, derde lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit is het wel mogelijk om bij ministeriële regeling nadere regels te stellen. Daarmee kan zonodig worden voorzien in aanpassingen die wenselijk zijn in verband met toekomstige technische ontwikkelingen.

Tot slot zijn enkele uitsluitend technische wijzigingen opgenomen.

De inhoud van paragraaf 4.5 (de artikelen 4.21 tot en met 4.26) van de Arbeidsomstandighedenregeling was oorspronkelijk opgenomen in artikel 3 van de Regeling van 16 december 1988 (Stcrt. 245) ter implementatie van bijlage I bij richtlijn 83/477/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 19 september 1983 betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico’s van blootstelling aan asbest op het werk. Bij de inwerkingtreding van de Arbeidsomstandighedenregeling werden deze bepalingen in de artikelen 4.26 tot en met 4.31 opgenomen. (Stcrt. supplement 1997, 63). In 1999 zijn deze artikelen vernummerd tot de artikelen 4.21 tot en met 4.26.

Met de wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG is deze bijlage I bij Richtlijn 83/477/EEG ingetrokken en sindsdien bepaalt artikel 7, zesde lid, van de richtlijn dat de telling van asbestvezels bij voorkeur gebeurt met een fasecontrastmicroscoop overeenkomstig de in 1997 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen methode of een methode die gelijkwaardige resultaten oplevert. Bij de implementatie van wijzigingsrichtlijn nr. 2003/18/EG is ervoor gekozen de artikelen 4.21 tot en met 4.26 alleen technisch te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met het Arbeidsomstandighedenbesluit. De meetmethode in paragraaf 4.5 van de Arbeidsomstandighedenregeling was grotendeels in overeenstemming was met de door de WHO aanbevolen methode en leverde gelijkwaardige resultaten op (Stcrt. 2006, nr. 176).

Inmiddels wordt voor de noodzakelijke metingen steeds vaker de gevoeligere en meer specifieke elektronenmicroscoop gebruikt in plaats van de fasecontrastmicroscoop die in de Richtlijn wordt genoemd. In artikel 7, zesde lid, van de Richtlijn is nog steeds bepaald dat de telling van de vezels bij voorkeur gebeurt door een fasecontrastmiscroscoop overeenkomstig de in 1997 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen methode of een methode die gelijkwaardige resultaten oplevert. Een elektronenmicroscoop is echter in bepaalde situaties noodzakelijk om de lagere concentraties asbestvezels te kunnen meten en als zodanig te identificeren. Dat pleit nu voor het laten vervallen van de artikelen 4.21 tot en met 4.26 van de Arbeidsomstandighedenregeling.

2. Administratieve lasten en nalevingskosten

Het schrappen van de gedetailleerde omschrijving van de meetmethode met de fasecontrastmicroscoop heeft geen invloed op de administratieve lasten en de nalevingskosten. In de praktijk worden de toepasselijke NEN-normen gebruikt, en is de gedetailleerde beschrijving zoals tot nu toe opgenomen in de regeling in toenemende mate door de praktijk achterhaald.

De toepasselijke NEN-normen en hun toepassingen zijn opgenomen in de certificatieschema’s.

Deze certificeringsschema’s zijn opgenomen in de bijlagen XIIIa tot en met XIIIf bij de Arbeidsomstandighedenregeling en deze schema’s zijn tevens te vinden op de website van de beheerstichting voor de certificering van werkzaamheden met asbest, www.ascert.nl.

3. Ontvangen commentaren

Uit het ontvangen advies van 2 april 2012 van de Stichting Ascert, waarin alle betrokkenen bij de uitvoering van asbestwerkzaamheden zijn vertegenwoordigd, zoals organisaties van werknemers, asbestsaneringsbedrijven, asbestinventarisatiebedrijven, certificerende instellingen, gebouweigenaren en gemeenten, (kenmerk ascert/12-070), blijkt dat de onderhavige wijzigingen naar aanleiding van de verlaging van de asbestgrenswaarden op instemming kunnen rekenen van de betrokkenen in het veld.

Op 5 juni 2014 heeft de Stichting Ascert na bespreking in het Centraal College van Deskundigen laten weten in te stemmen met de schemawijzigingen op het gebied van de grenswaardenverlaging.

4. Inwerkingtreding

Voor het tijdstip van de inwerkingtreding wordt aangesloten bij de wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit in verband met de herziening van de grenswaarden voor asbest alsmede enkele technische wijzigingen.

Artikelsgewijs

Artikel I, onderdeel A (artikel 4.21 tot en met 4.26)

In het algemeen deel van de toelichting (paragraaf 1) is al toegelicht waarom de artikelen 4.21 tot en met 4.26 vervallen.

Artikel I, onderdeel B (Bijlage XIIIa)

Door subonderdeel 1 en 2 wordt de vermelding van ‘: 2011, versie 02’ geschrapt omdat die toevoeging verwarrend is. De documentcodes SC-501, SC-502, SC-510, SC-520, SC-530 en SC-540 hebben betrekking op de in bijlage XIIIf, XIIIe, XIIIc, XIIId, XIIIb, XIIIa opgenomen certificatieschema’s en die zijn ná nog 2011 aangepast (zie bijvoorbeeld Stcrt. 2013, 35483, Stcrt. 2013, 28074, Stcrt. 2013, 19316, Stcrt. 2012, 15581).

Subonderdeel 3 betreft de wijzigingen die noodzakelijk in verband met de wijziging van de grenswaarden die met ingang van 1 juli 2014 zijn opgenomen in artikel 4.46 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (hierna: Arbobesluit). Voor de gehanteerde grenswaarden en de wijze waarop de concentratie wordt vermeld is aangesloten bij de formulering in artikel 4.46 van het Arbobesluit. De grenswaarden worden niet meer uitgedrukt in vezels per kubieke centimeters, maar in vezels per kubieke meters om aan te sluiten bij de thans gebruikelijke formulering (waaronder de terminologie in het milieubeleid).

De in subonderdeel 4 opgenomen wijzigingen zijn identiek aan de wijzigingen van dezelfde tabel in paragraaf 3.3.1 (subonderdeel 3).

De aanpassing in subonderdeel 5, onder a, is noodzakelijk omdat het Arbobesluit met ingang van 1 juli 2014 is herzien en uitgegaan moet worden van de tekst van het geldende Arbobesluit.

De aanpassing in subonderdeel 5, onder b, is noodzakelijk omdat het opschrift van het hoofdstuk 2, afdeling 5, van het Arbobesluit met ingang van 1 januari 2007 (Stb. 2006, 674) is gewijzigd van ‘Bouwplaatsen’ in ‘Bouwproces’.

De aanpassingen in subonderdeel 5, onder c, betreffen wetstechnische wijzigingen. De inhoud van artikel 4, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) staat sinds 1 november 1999 in artikel 5 van die wet. De verwijzing naar artikel 11 van de Arbowet is niet juist; sinds 1 november 1999 gaat artikel 10 in plaats van artikel 11 van de Arbowet over gevaar voor derden.

De aanpassing in subonderdeel 5, onder d, houdt verband met het feit dat grenswaarden niet meer worden uitgedrukt in vezels per kubieke centimeters, maar in vezels per kubieke meters (zie ook toelichting bij subonderdeel 3).

Artikel I, onderdeel C (bijlage XIIIb)

Door subonderdeel 1 en 3 wordt de vermelding van ‘: 2011, versie 02’ net als bij onderdeel B, subonderdeel 1 en 2, geschrapt omdat die toevoeging verwarrend is.

Met subonderdeel 2 zijn de nummers die oorspronkelijk verwezen naar paginanummers geschrapt omdat deze nummers geen praktische betekenis meer hebben.

De in subonderdeel 4 opgenomen wijzigingen van paragraaf 3.3.1 zijn identiek aan die in onderdeel B, subonderdeel 3.

Subonderdeel 5 ziet op de vervanging van de afkorting voor de Arbeidsinspectie door de Inspectie SZW. Met ingang van 1 januari 2012 is de Arbeidsinspectie met de SIOD en IWI opgegaan in de Inspectie SZW (zie Stcrt. 2012, 12044). In de daarop volgende wijzigingen van de Arbeidsomstandighedenregeling is die naam aangepast, maar dat was hier nog niet gebeurd.

Subonderdeel 6, onder a, betreft correctie van een schrijffout.

Subonderdeel 6, onder b, betreft de verwijzing naar de actuele NEN-norm.

Subonderdeel 6, onder c, betreft dezelfde wijziging als opgenomen in onderdeel B, onderdeel 5, subonderdeel b.

De aanpassingen in subonderdeel 6, onder d, betreffen wetstechnische wijzigingen die identiek zijn aan die in onderdeel B, onderdeel 5, subonderdeel c.

Subonderdeel 6, onder e, houdt verband met het feit dat grenswaarden worden niet meer uitgedrukt in vezels per kubieke centimeters, maar in vezels per kubieke meters.

Subonderdeel 7 ziet op de eerder genoemde vervanging van de afkorting voor de Arbeidsinspectie door de Inspectie SZW.

Artikel I, onderdeel D (bijlage XIIIc)

Door subonderdeel 1 en 3 wordt de vermelding van ’: 2011, versie 02‘ is geschrapt omdat die toevoeging verwarrend is.

Met subonderdeel 2 zijn de nummers die oorspronkelijk verwezen naar paginanummers geschrapt omdat deze nummers geen praktische betekenis meer hebben.

De in subonderdeel 4 opgenomen wijzigingen van paragraaf 3.3.1 zijn identiek aan die in onderdeel B, subonderdeel 3.

De wijziging in subonderdeel 5 betreft herstel van een schrijffout.

Artikel I, onderdeel E (bijlage XIIId)

Door subonderdeel 1 en 3 wordt de vermelding van ‘: 2011, versie 02‘ is geschrapt omdat die toevoeging verwarrend is (vergelijk de wijziging in onderdeel B, subonderdeel 1 en 2).

Met subonderdeel 2 zijn de nummers die oorspronkelijk verwezen naar paginanummers geschrapt omdat deze nummers geen praktische betekenis meer hebben (vergelijk onderdeel C, subonderdeel 2).

De in subonderdeel 4 opgenomen wijzigingen van paragraaf 3.3.1 zijn identiek aan die in onderdeel B, subonderdeel 3.

Artikel I, onderdeel F en G (bijlage XIIIe en XIIIf)

De wijzigingen in de subonderdelen 1 tot en met 3 zijn identiek aan die in onderdeel C, subonderdelen 1 tot en met 3, onderdeel D, subonderdelen 1 tot en met 3, en onderdeel E, subonderdelen 1 tot en met 3 .

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher