Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2012
Nr. 12044

Gepubliceerd op 19 juni 2012 09:00Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 juni 2012, nr. G&VW/AA/2012/8708, houdende wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, de Regeling risico's zware ongevallen 1999 en de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke en uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 6, eerste lid, en 24, eerste lid, van de Arbeidsomstandighedenwet en artikel 2.1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit;

Besluit:

ARTIKEL I

De Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van paragraaf 1 komt te luiden: §1. Inspectie SZW.

B

In artikel 1.1 wordt ‘Arbeidsinspectie’ vervangen door: Inspectie SZW.

C

In artikel 1.2, vierde lid, wordt ‘algemeen directeur van de Arbeidsinspectie’ vervangen door: inspecteur-generaal van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

ARTIKEL II

De Arbeidsomstandighedenregeling wordt als volgt gewijzigd:

A

Het opschrift van hoofdstuk 3 komt te luiden: Winningsindustrieën met behulp van boringen.

B

Paragraaf 3.1 en artikel 3.1 vervallen.

C

Het opschrift van artikel 3.11 komt te luiden: Toezenden voorontwerprapport.

D

Artikel 4.13 komt te luiden:

Artikel 4.13 Melding werkzaamheden

Indien de situaties, bedoeld in de artikelen 4.11 en 4.12, zich voordoen, wordt hiervan melding gedaan aan de daartoe aangewezen toezichthouder vóór de aanvang van de werkzaamheden.

E

Bijlagen III en X vervallen.

ARTIKEL III

Artikel 15 van de Regeling risico’s zware ongevallen 1999 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, aanhef, komt te luiden:

Degene die een inrichting drijft, doet zo spoedig mogelijk na een zwaar ongeval aan de door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aangewezen toezichthouder, langs elektronische weg, melding van de volgende gegevens:.

2. In het tweede lid wordt na ‘aanvullend’ ingevoegd: langs elektronische weg.

ARTIKEL IV

  • 1. Deze regeling treedt, met uitzondering van artikel I, in werking met ingang van 1 juli 2012.

  • 2. Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werk terug tot en met 1 januari 2012.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 11 juni 2012

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom.

TOELICHTING

Per 1 januari 2012 is de Arbeidsinspectie met de SIOD en IWI opgegaan in de Inspectie SZW. Dit noopt met terugwerkende kracht tot enige technische wijzigingen van de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW wetgeving (Artikel I). De overige aanpassingen geschieden bij een separate reparatieregeling.

In de Arbeidsomstandighedenwetgeving is in diverse bepalingen de verplichting voor werkgevers opgenomen om meldingen te doen bij de Inspectie SZW. Dit betreft meldingen van arbeidsongevallen, asbestverwijderingswerk risicoklasse 1, 2 en 3 en asbest-houdende grond, biologische agentia, bouwwerken en duikarbeid. Verder is in de Arbeidsomstandighedenwetgeving in diverse bepalingen de mogelijkheid voor werkgevers opgenomen om verzoeken tot ontheffing te doen. Dat kan voor arbeid met onder spanning staande installaties, buitenlandse kraanmachinisten, gebruik van lijmen en verfsoorten in binnensituaties en voor werken met vuur aan tankschepen.

Voor al deze meldingen en verzoeken tot ontheffing zijn enige jaren geleden formulieren ontwikkeld zodat de mogelijkheid bestaat om meldingen en verzoeken tot ontheffingen via elektronische weg te doen (www.inspectieszw.nl).

Het nieuwe artikel 2.1 van het Arbeidsomstandighedenbesluit schrijft thans in zijn algemeenheid het bewandelen van de digitale weg dwingend voor. In verband daarmee vervalt artikel 3.1, wordt artikel 4.13 gewijzigd en vervallen de op deze artikelen gebaseerde bijlagen III en X (Artikel II). Artikel 15 van de Regeling risico’s zware ongevallen 1999 wordt op dezelfde wijze aangepast (Artikel III).

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, P. de Krom.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl