Mededeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 maart 2013, nr. 13030897, houdende bekendmaking van de lijsten van beschermde inheemse diersoorten, bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Flora- en faunawet (Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten 2013)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op artikel 4, eerste lid, Flora en faunawet;

Maakt bekend:

Besluit:

Artikel 1

De soorten die worden aangemerkt als beschermd inheemse diersoort als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Flora- en faunawet, zijn opgenomen in:

  • a. bijlage 1, voorzover het betreft de van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren;

  • b. bijlage 2, voorzover het betreft van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels;

  • c. bijlage 3, voorzover het betreft de van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen, en

  • d. bijlage 4, voorzover het betreft van nature in Nederland voorkomende soorten vissen met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 1963 van toepassing is.

Artikel 2

Deze bekendmaking treedt in de plaats van de Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten.

Artikel 3

Deze bekendmaking wordt aangehaald als: Bekendmaking lijsten beschermde inheemse diersoorten 2013.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 2013

De Staatssecretaris van Economische Zaken S.A.M. Dijksma

TOELICHTING

Deze lijsten bevatten de soorten die op basis van artikel 4, eerste lid, van de Flora- en faunawet worden beschouwd als beschermde inheemse diersoort als bedoeld in de Flora- en faunawet. De Staatssecretaris van Economische zaken maakt de lijsten bekend ter uitvoering van artikel 4, vierde lid, van de Flora- en faunawet. Deze bekendmaking heeft geen zelfstandig rechtsgevolg. Of een soort beschermd moet worden, wordt bepaald aan de hand van de voorschriften van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn, en de Flora- en faunawet. Het ontbreken van een soort in de lijsten doet daar niets aan af. De lijsten die thans worden gepubliceerd, vervangen de lijsten die op 13 november 2001 in Staatscourant nr. 220 bekend werden gemaakt. De lijsten worden vervangen omdat het nodig is gebleken in de lijst met vogelsoorten (bijlage 2) en de lijst met vissoorten (bijlage 4) wijzigingen door te voeren ter verduidelijking van de status van enkele soorten onder de Flora- en faunawet. Het betreft de hierna omschreven wijzigingen.

In de lijst met vogelsoorten is de vermelding van de huiskraai (corvus splendens) en de heilige ibis (Threskiornis aethiopicus) verwijderd. Deze soorten worden beschouwd als invasieve exoten. Exoten zijn dieren, planten of micro-organismen die Nederland niet op eigen kracht kunnen bereiken, maar door menselijk handelen hier terecht zijn gekomen. Ze worden aangemerkt als invasief als een bedreiging voor beschermde flora en fauna kunnen vormen, indien zij zich in de natuur zouden vestigen. Voor de effectieve bestrijding van reeds in Nederland aanwezige populaties van de huiskraai en de heilige ibis is het van belang dat deze status van invasieve exoot duidelijk is. Dientengevolge zijn de twee soorten uit de lijst van beschermde inheemse vogelsoorten verwijderd.

Aan de lijst van vogelsoorten is voorts een vermelding van de bergeend (Tadorna tadorna) toegevoegd. De bergeend is een trekvogel die Nederland regelmatig op eigen kracht bereikt en voorkoment. Hij behoort tot de van nature op het Europese grondgebied van de lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels en is als zodanig beschermd ingevolge artikel 4, eerste lid, onderdeel b, van de Flora en faunawet.

In de lijst met vissoorten is de vermelding van de rivierprik (Lampetra fluviatilis), het bermpje (Noemacheilus barbatulus) en de meerval (Silurus glanis) verwijderd. Deze soorten zijn recent onder de werking van de Visserijwet 1963 gebracht1 en vallen als gevolg van de uitzondering, genoemd in artikel 4, eerste lid, onder d, van de Flora- en faunawet niet meer onder werking van de Flora- en fauanwet. In het kader van de Uitvoeringsregeling visserij zijn beschermingsmaatregelen ten behoeve van deze soorten getroffen.

Tenslotte is van de gelegenheid gebruik gemaakt om de vermelding van de rivierdonderpad (Cottus gobio) te vervangen door een vermelding van de rivierdonderpad (Cottus perifretum) en de beekdonderpad (Cottus rhenanus). Dit is een technische wijziging als gevolg van een wijziging van de taxonomische aanduiding van de soort. Daarbij is de soort onderverdeeld in vijf afzonderlijke soorten. Van die vijf komen alleen de genoemde twee van nature voor in Nederland.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, S.A.M. Dijksma

BIJLAGE 1, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1, ONDER A, VAN DE BEKENDMAKING LIJSTEN BESCHERMDE DIERSOORTEN 2013

MAMMALIA (zoogdieren)

 

INSECTIVORA

 

ERINACEIDAE (egels)

 

Erinaceus europeus

egel

SORICIDAE (spitsmuizen)

 

Crocidura leucodon

veldspitsmuis

Crocidura russula

huisspitsmuis

Neomys fodiens

waterspitsmuis

Sorex araneus

gewone bosspitsmuis

Sorex coronatus

tweekleurige bosspitsmuis

Sorex minutus

dwergspitsmuis

TALPIDAE (mollen)

 

Talpa europea

mol

CHIROPTERA

 

RHINOLOPHIDAE (hoefijzerneusvleermuizen)

 

Rhinolophus ferrumequinum

grote hoefijzerneus

Rhinolophus hipposideros

kleine hoefijzerneus

VESPERTILIONIDAE (gladneusvleermuizen)

 

Barbastella barbastellus

mopsvleermuis

Eptesicus serotinus

laatvlieger

Myotis bechsteinii

Bechstein’s vleermuis

Myotis brandtii

Brandt’s vleermuis

Myotis dasycneme

meervleermuis

Myotis daubentonii

watervleermuis

Myotis emarginatus

ingekorven vleermuis

Myotis myotis

vale vleermuis

Myotis mystacinus

baardvleermuis

Myotis nattereri

franjestaart

Nyctalus leisleri

bosvleermuis

Nyctalus noctula

rosse vleermuis

Pipistrellus nathusii

Nathusius’ dwergvleermuis

Pipistrellus pipistrellus

gewone dwergvleermuis

Pipistrellus pygmaeus1

kleine dwergvleermuis

Plecotus auritus

gewone grootoorvleermuis

Plecotus austriacus

grijze grootoorvleermuis

Vespertilio murinus

tweekleurige vleermuis

LAGOMORPHA

 

LEPORIDAE (hazen en konijnen)

 

Lepus europeus

haas

Oryctolagus cuniculus

konijn

RODENTIA

 

CASTORIDAE (bevers)

 

Castor fiber

bever

CRICETIDAE (hamsters)

 

Cricetus cricetus

hamster

GLIRIDAE (slaapmuizen)

 

Eliomys quercinus

eikelmuis

Muscardinus avellanarius

hazelmuis

MICROTIDAE (woelratten en -muizen)

 

Apodemis flavicollis

grote bosmuis

Arvicola terrestris

woelrat

Clethrionomys glareolus

rosse woelmuis

Microtus agrestis

aardmuis

Microtus arvalis

veldmuis

Microtus oeconomus

noordse woelmuis

Pitymys subterraneus

ondergrondse woelmuis

MURIDAE (ratten en muizen)

 

Apodemus flavicollis

grote bosmuis

Apodemus sylvaticus

bosmuis

Micromys minutus

dwergmuis

SCIURIDAE (eekhoorns)

 

Sciurus vulgaris

eekhoorn

CETACEA

 

DELPHINIDAE (dolfijnen)

 

Delphinus delphis

gewone dolfijn

Lagenorhynchus acutus

witflankdolfijn

Lagenorhynchus albirostris

witsnuitdolfijn

Tursiops truncatus

tuimelaar

PHOCOENIDAE (bruinvissen)

 

Phocoena phocoena

bruinvis

CARNIVORA

 

CANIDAE (honden)

 

Vulpes vulpes

vos

FELIDAE (katten)

 

Felis silvestris

wilde kat

Lynx lynx

Euraziatische lynx

MUSTELIDAE (marters)

 

Lutra lutra

otter

Martes foina

steenmarter

Martes martes

boommarter

Meles meles

das

Mustela erminea

hermelijn

Mustela nivalis

wezel

Mustela putorius

bunzing

PINNIPEDIA

 

PHOCIDAE (zeehonden)

 

Halichoerus grypus

grijze zeehond

Phoca vitulina

gewone zeehond

ARTIODACTYLA

 

CERVIDAE (herten)

 

Capreolus capreolus

ree

Cervus elaphus

edelhert

Dama dama

damhert

SUIDAE (zwijnen)

 

Sus scrofa

wild zwijn

X Noot
1

Voorheen beschouwd als behorende tot P. pipistrellus.

BIJLAGE 2, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1, ONDER B, VAN DE BEKENDMAKING LIJSTEN BESCHERMDE DIERSOORTEN 2013

AVES (vogels)

 

GAVIIFORMES

 

GAVIIDAE (duikers)

 

Gavia adamsii

geelsnavelduiker

Gavia arctica1

parelduiker

Gavia immer

ijsduiker

Gavia stellata

roodkeelduiker

PODICIPEDIFORMES

 

PODICIPEDIDAE (futen)

 

Podiceps auritus

kuifduiker

Podiceps cristatus

fuut

Podiceps grisegena

roodhalsfuut

Podiceps nigricollis

geoorde fuut

Podylimbus podiceps

dikbekfuut

Tachybaptus ruficollis

dodaars

PROCELLARIIFORMES

 

DIOMEDEIDAE (albatrossen)

 

Diomedea exulans

grote albatros

Diomedea melanophris

wenkbrauwalbatros

HYDROBATIDAE (stormvogeltjes)

 

Hydrobates pelagicus

stormvogeltje

Oceanites oceanicus

Wilsons stormvogeltje

Oceanodroma castro

Madeirastormvogeltje

Oceanodroma leucorhoa2

vaal stormvogeltje

Oceanodroma monorhis

Chinees stormvogeltje

Pelagodroma marina

bont stormvogeltje

PROCELLARIIDAE (stormvogels)

 

Bulweria bulwerii

Bulwers stormvogel

Calonectris diomedea

Kuhls pijlstormvogel

Fulmarus glacialis

noordse stormvogel

Macronectes giganteus

zuidelijke reuzenstormvogel

Macronectes halli

noordelijke reuzenstormvogel

Pterodroma feae

Kaapverdische stormvogel

Pterodroma hasitata

zwartkapstormvogel

Pterodroma madeira

Madeirastormvogel

Puffinus assimilis

kleine pijlstormvogel

Puffinus gravis

grote pijlstormvogel

Puffinus griseus

grauwe pijlstormvogel

Puffinus puffinus

noordse pijlstormvogel

Puffinus yelkouan3

vale pijlstormvogel

PELECANIFORMES

 

FREGATIDAE (fregatvogels)

 

Fregata magnificens

Amerikaanse fregatvogel

PELECANIDAE (pelikanen)

 

Pelecanus crispus

kroeskoppelikaan

Pelecanus onocrotalus

rose pelikaan

PHAETHONIDAE (keerkringvogels)

 

Phaethon aethereus

roodsnavelkeerkringvogel

PHALACROCORACIDAE (aalscholvers)

 

Phalacrocorax aristotelis

kuifaalscholver

Phalacrocorax auritus

geoorde aalscholver

Phalacrocorax carbo4

aalscholver

Phalacrocorax pygmeus

dwergaalscholver

SULIDAE (Jan-van-Genten)

 

Morus bassanus

Jan-van-Gent

Morus capensis

Kaapse Jan-van-Gent

Sula dactylatra

maskergent

Sula leucogaster

bruine gent

CICONIIFORMES

 

ARDEIDAE (reigers)

 

Ardea cinerea5

blauwe reiger

Ardea herodias

grote blauwe reiger

Ardea melanocephala

zwartkapreiger

Ardea purpurea

purperreiger

Ardeola ralloides

ralreiger

Botaurus lentiginosus

Noordamerikaanse roerdomp

Botaurus stellaris

roerdomp

Bubulcus ibis

koereiger

Butorides virescens6

mangrovereiger

Casmerodius albus7

grote zilverreiger

Egretta caerulea8

kleine blauwe reiger

Egretta garzetta

kleine zilverreiger

Egretta gularis9

westelijke rifreiger

Ixobrychus eurhythmus

Mantsjoerijs wouwaapje

Ixobrychus exilis

Amerikaans wouwaapje

Ixobrychus minutus

wouwaapje

Ixobrychus sturmii

Afrikaans wouwaapje

Nycticorax nycticorax

kwak

CICONIIDAE (ooievaars)

 

Ciconia ciconia

ooievaar

Ciconia nigra

zwarte ooievaar

PHOENICOPTERIDAE (flamingo’s)

 

Phoenicopterus ruber10

flamingo

THRESKIORNITHIDAE (ibissen)

 

Geronticus eremita

heremietibis

Platalea leucorodia

lepelaar

Plegadis falcinellus

zwarte ibis

ANSERIFORMES

 

ANATIDAE (eenden, ganzen en zwanen)

 

Anas rubripes

zwarte eend

Anas acuta

pijlstaart

Anas americana

Amerikaanse smient

Anas clypeata

slobeend

Anas crecca

wintertaling

Anas discors

blauwvleugeltaling

Anas falcata

bronskopeend/bronskoptaling

Anas formosa

Siberische taling/Baikaltaling

Anas penelope

smient

Anas platyrhynchos

wilde eend

Anas querquedula

zomertaling

Anas strepera

krakeend

Anser albifrons

kolgans

Anser anser

grauwe gans

Anser brachyrhynchus

kleine rietgans

Anser caerulescens

sneeuwgans

Anser erythropus

dwerggans

Anser fabalis11

rietgans

Anser rossii

Ross’gans

Aythya affinis

kleine toppereend

Aythya americana

Amerikaanse tafeleend

Aythya collaris

ringsnaveleend

Aythya ferina

tafeleend

Aythya fuligula

kuifeend

Aythya marila

toppereend

Aythya nyroca

witoogeend

Aythya valisineria

grote tafeleend

Branta bernicla

rotgans

Branta canadensis

canadese gans

Branta leucopsis

brandgans

Branta ruficollis

roodhalsgans

Bucephala albeola

buffelkopeend

Bucephala clangula

brilduiker

Bucephala islandica

ijslandse brilduiker

Clangula hyemalis

ijseend

Cygnus columbianus12

fluitzwaan/kleine zwaan

Cygnus cygnus

wilde zwaan

Cygnus olor

knobbelzwaan

Histrionicus histrionicus

harlekijneend

Lophodytes cucullatus

kokardezaagbek

Marmaronetta angustirostris

marmereend

Melanitta fusca13

grote zee-eend

Melanitta nigra14

zwarte zee-eend

Melanitta perspicillata

brilzee-eend

Mergellus albellus

nonnetje

Mergus merganser

grote zaagbek

Mergus serrator

middelste zaagbek

Netta rufina

krooneend

Oxyura leucocephala

witkopeend

Polysticta stelleri

Stellers eider

Somateria mollissima

eidereend

Somateria spectabilis

koningseider

Tadorna ferruginea

casarca

FALCONIFORMES

 

ACCIPITRIDAE (roofvogels anders dan valken en de visarend)

 

Accipiter brevipes

Balkansperwer

Accipiter gentilis15

havik

Accipiter nisus

sperwer

Aegypius monachus

monniksgier

Aquila adalberti

Spaanse keizerarend

Aquila chrysaetos

steenarend

Aquila clanga

bastaardarend

Aquila heliaca

keizerarend

Aquila nipalensis16

Aziatische steppearend

Aquila pomarina

schreeuwarend

Aquila rapax17

Afrikaanse steppearend

Buteo buteo18

buizerd

Buteo lagopus

ruigpootbuizerd

Buteo rufinus

arendbuizerd

Circaetus gallicus19

slangearend

Circus aeruginosus

bruine kiekendief

Circus cyaneus20

blauwe kiekendief

Circus macrourus

steppekiekendief

Circus pygargus

grauwe kiekendief

Elanoides forficatus

vorkstaartwouw

Elanus caeruleus

gijze wouw

Gypaetus barbatus

lammergier

Gyps fulvus

vale gier

Haliaeetus albicilla

zeearend

Haliaeetus leucocephalus

witkopzeearend

Haliaeetus leucoryphus

Pallaszeearend

Hieraaetus fasciatus

havikarend

Hieraaetus pennatus

dwergarend

Milvus migrans21

zwarte wouw

Milvus milvus22

rode wouw

Neophron percnopterus

aasgier

Pernis apivorus

wespendief

Torgos tracheliotus

oorgier

FALCONIDAE (valken)

 

Falco amurensis

Amoervalk

Falco biarmicus

lannervalk

Falco cherrug

sakervalk

Falco columbarius

smelleken

Falco eleonorae

Eleonora’s valk

Falco naumanni

kleine torenvalk

Falco pelegrinoides

Barbarijse valk

Falco peregrinus

slechtvalk

Falco rusticolus

giervalk

Falco sparverius

Amerikaanse torenvalk

Falco subbuteo

boomvalk

Falco tinnunculus

torenvalk

Falco vespertinus

roodpootvalk

PANDIONIDAE (visarenden)

 

Pandion haliaetus

visarend

GALLIFORMES

 

PHASIANIDAE (fazanten)

 

Alectoris barbara

Barbarijse patrijs

Alectoris chukar

Aziatische steenpatrijs

Alectoris graeca

steenpatrijs

Alectoris rufa

rode patrijs

Coturnix coturnix23

kwartel

Francolinus francolinus

halsband- of zwarte frankolijn

Perdix perdix

patrijs

Phasianus colchicus

fazant

TETRAONIDAE (ruigpoothoenders)

 

Bonasa bonasia

hazelhoen

Lagopus lagopus

moerassneeuwhoen

Lagopus mutus

alpensneeuwhoen

Tetrao tetrix

korhoen

Tetrao urogallus

auerhoen

GRUIFORMES

 

GRUIDAE (kraanvogels)

 

Grus canadensis

Canadese kraanvogel

Grus grus

kraanvogel

Grus virgo24

jufferkraan

OTIDIDAE (trappen)

 

Chlamydotis undulata

kraagtrap

Otis tarda

grote trap

Tetrax tetrax

kleine trap

RALLIDAE (rallen)

 

Aenigmatolimnas marginalis

gestreepte ral

Amaurornis flavirostra25

zwarte ral

Crex crex

kwartelkoning

Fulica americana

Amerikaanse meerkoet

Fulica atra

meerkoet

Fulica cristata

knobbelmeerkoet

Gallinula chloropus

waterhoen

Porphyrio alleni26

Afrikaans purperhoen

Porphyrio martinicus27

Amerikaans purperhoen

Porphyrio porphyrio

purperkoet

Porzana carolina

Soraral

Porzana parva

klein waterhoen

Porzana porzana

porseleinhoen

Porzana pusilla

kleinst waterhoen

Rallus aquaticus

waterral

TURNICIDAE (vechtkwartels)

 

Turnix sylvatica

gestreepte vechtkwartel

CHARADRIIFORMES

 

ALCIDAE (alken)

 

Alca torda

alk

Alle alle

kleine alk

Cepphus grylle

zwarte zeekoet

Cyclorrhynchus psittacula

papegaaialk

Fratercula arctica

papegaaiduiker

Fratercula cirrhata

kuifpapegaaiduiker

Pinguinus impennis28

reuzenalk

Synthiboramphus antiquus

zilveralk

Uria aalge

zeekoet

Uria lomvia

dikbekzeekoet

BURHINIDAE (grielen)

 

Burhinus oedicnemus

griel

CHARADRIIDAE (plevieren)

 

Charadrius alexandrinus29

strandplevier

Charadrius asiaticus

Kaspische plevier

Charadrius dubius

kleine plevier

Charadrius hiaticula

bontbekplevier

Charadrius leschenaultii

woestijnplevier

Charadrius mongolus

Mongoolse plevier

Charadrius semipalmatus

Amerikaanse bontbekplevier

Charadrius vociferus

Killdeerplevier

Eudromias morinellus

morinelplevier

Pluvialis apricaria

goudplevier

Pluvialis dominica

Amerikaanse goudplevier

Pluvialis fulva

kleine goudplevier

Pluvialis squatarola

zilverplevier

Vanellus gregarius

steppekievit

Vanellus leucurus

witstaartkievit

Vanellus spinosus

sporenkievit

Vanellus vanellus

kievit

GLAREOLIDAE (vorkstaartplevieren)

 

Cursorius cursor

renvogel

Glareola maldivarum

oosterse vorkstaartplevier

Glareola nordmanni

steppevorkstaartplevier

Glareola pratincola

vorkstaartplevier

Pluvianus aegyptius

krokodilwachter

HAEMATOPODIDAE (scholeksters)

 

Haematopus meadewaldoi

Canarische zwarte scholekster

Haematopus ostralegus

scholekster

LARIDAE (meeuwen)

 

Larus argentatus30

zilvermeeuw

Larus atricilla

lachmeeuw

Larus audouinii

Audouins meeuw

Larus cachinnans31

geelpootmeeuw

Larus canus32

stormmeeuw

Larus cirrocephalus

grijskopmeeuw

Larus delawarensis

ringsnavelmeeuw

Larus fuscus33

kleine mantelmeeuw

Larus genei

dunbekmeeuw

Larus glaucoides34

kleine burgemeester

Larus hyperboreus

grote burgemeester

Larus ichthyaetus

reuzenzwartkopmeeuw

Larus leucophthalmus

witoogmeeuw

Larus marinus

grote mantelmeeuw

Larus melanocephalus

zwartkopmeeuw

Larus minutus

dwergmeeuw

Larus philadelphia

kleine kokmeeuw

Larus pipixcan

Franklins meeuw

Larus ridibundus

kokmeeuw

Pagophila eburnea

ivoormeeuw

Rhodostethia rosea

Ross’ meeuw

Rissa tridactyla

drieteenmeeuw

Xema sabini35

vorkstaartmeeuw

RECURVIROSTRIDAE (kluten)

 

Himantopus himantopus36

steltkluut

Recurvirostra avosetta

kluut

SCOLOPACIDAE (strandlopers)

 

Arenaria interpres

steenloper

Bartramia longicauda

Bartrams ruiter

Calidris acuminata

Siberische strandloper

Calidris alba

drieteenstrandloper

Calidris alpina

bonte strandloper

Calidris bairdii

Bairds strandloper

Calidris canutus

Kanoetstrandloper

Calidris ferruginea

krombekstrandloper

Calidris fuscicollis

Bonapartes strandloper

Calidris maritima

paarse strandloper

Calidris mauri

Alaskastrandloper

Calidris melanotos

Amerikaanse gestreepte strandloper

Calidris minuta

kleine strandloper

Calidris minutilla

Amerikaanse kleinste strandloper

Calidris pussila

(kleine) grijze strandloper

Calidris ruficollis

roodkeelstrandloper

Calidris subminuta

Taigastrandloper

Calidris temminckii

Temmincks strandloper

Calidris tenuirostris

grote Kanoetstrandloper

Catoptrophorus semipalmatus

willet

Gallinago gallinago

watersnip

Gallinago media

poelsnip

Gallinago stenura

stekelstaartsnip

Limicola falcinellus

breedbekstrandloper

Limnodromus griseus

kleine grijze snip

Limnodromus scolopaceus

grote grijze snip

Limosa haemastica

rode grutto

Limosa lapponica

rosse grutto

Limosa limosa

grutto

Lymnocryptes minimus

bokje

Micropalama himantopus

steltstrandloper

Numenius arquata

wulp

Numenius borealis

Eskimowulp

Numenius minutus

dwergwulp

Numenius phaeopus

regenwulp

Numenius tenuirostris

dunbekwulp

Phalaropus fulicarius

rosse franjepoot

Phalaropus lobatus

grauwe franjepoot

Philomachus pugnax

kemphaan

Scolopax rusticola

houtsnip

Steganopus tricolor

grote franjepoot

Tringa brevipes37

grijsstaartruiter

Tringa cinerea38

Terekruiter

Tringa erythropus

zwarte ruiter

Tringa flavipes

kleine geelpootruiter

Tringa glareola

bosruiter

Tringa hypoleucos39

oeverloper

Tringa macularia40

Amerikaanse oeverloper

Tringa melanoleuca

grote geelpootruiter

Tringa nebularia

groenpootruiter

Tringa ochropus

witgatje

Tringa solitaria

Amerikaanse bosruiter

Tringa stagnatilis

poelruiter

Tringa totanus

tureluur

Tryngites subruficollis

blonde ruiter

STERCORARIIDAE (jagers)

 

Catharacta skua

grote jager

Stercorarius longicaudus

kleinste jager

Stercorarius parasiticus

kleine jager

Stercorarius pomarius

middelste jager

STERNIDAE (sterns)

 

Anous stolidus

noddy

Chlidonias hybridus

witwangstern

Chlidonias leucopterus

witvleugelstern

Chlidonias niger

zwarte stern

Sterna albifrons

dwergstern

Sterna aleutica

Aleoetenstern

Sterna anaethetus

brilstern

Sterna antillarum41

kleinste stern

Sterna bengalensis

Bengaalse stern

Sterna caspia

reuzenstern

Sterna dougallii

Dougalls stern

Sterna elegans

Californische kuifstern

Sterna forsteri

Forsters stern

Sterna fuscata

bonte stern

Sterna hirundo

visdief

Sterna maxima

koningsstern

Sterna nilotica42

lachstern

Sterna paradisaea

noordse stern

Sterna sandvicensis43

grote stern

COLUMBIFORMES

 

COLUMBIDAE (duiven)

 

Columba bollii

Bolles laurierduif

Columba junoniae

laurierduif

Columba livia

rotsduif

Columba oenas

holenduif

Columba palumbus

houtduif

Columba trocaz

trocazduif

Streptopelia decaocto

Turkse tortel

Streptopelia orientalis

oosterse tortel

Streptopelia senegalensis

palmtortel

Streptopelia turtur

zomertortel

PTEROCLIDIDAE (zandhoenders)

 

Pterocles alchata

witbuikzandhoen

Pterocles orientalis

zwartbuikzandhoen

Pterocles senegallus

woestijnzandhoen

Syrrhaptes paradoxus

steppehoen

CUCULIFORMES

 

CUCULIDAE (koekoeken)

 

Clamator glandarius

kuifkoekoek

Coccyzus americanus

geelsnavelkoekoek

Coccyzus erythrophthalmus

zwartsnavelkoekoek

Cuculus canorus

koekoek

STRIGIFORMES

 

STRIGIDAE (uilen)

 

Aegolius funereus

ruigpootuil

Asio capensis

Afrikaanse velduil

Asio flammeus

velduil

Asio otus

ransuil

Athene noctua

steenuil

Bubo bubo

oehoe

Glaucidium passerinum

dwerguil

Nyctea scandiaca

sneeuwuil

Otus scops44

dwergooruil

Strix aluco

bosuil

Strix nebulosa

Laplanduil

Strix uralensis

Oeraluil

Surnia ulula

sperweruil

TYTONIDAE (kerkuilen)

 

Tyto alba

kerkuil

CAPRIMULGIFORMES

 

CAPRIMULGIDAE (nachtzwaluwen)

 

Caprimulgus aegyptius

Egyptische nachtzwaluw

Caprimulgus europaeus

nachtzwaluw

Caprimulgus ruficollis

Moorse nachtzwaluw

Chordeiles minor

Amerikaanse nachtzwaluw

APODIFORMES

 

APODIDAE (gierzwaluwen)

 

Apus affinis

huisgierzwaluw

Apus apus

gierzwaluw

Apus caffer

Kaffergierzwaluw

Apus pacificus

Siberische gierzwaluw

Apus pallidus

vale gierzwaluw

Apus unicolor

Madeiragierzwaluw

Chaetura pelagica

schoorsteengierzwaluw

Hirundapus caudacutus

stekelstaartgierzwaluw

Tachymarptis melba

alpengierzwaluw

CORACIIFORMES

 

ALCEDINIDAE (ijsvogels)

 

Alcedo atthis

ijsvogel

Ceryle rudis

bonte ijsvogel

Halcyon smyrnensis

Smyrnaijsvogel

Megaceryle alcyon

bandijsvogel

CORACIIDAE (scharrelaars)

 

Coracias garrulus

scharrelaar

MEROPIDAE (bijeneters)

 

Merops apiaster

bijeneter

Merops persicus

groene bijeneter

UPUPIDAE (hoppen)

 

Upupa epops

hop

PICIFORMES

 

PICIDAE (spechten)

 

Dendrocopos leucotos45

witrugspecht

Dendrocopos major

grote bonte specht

Dendrocopos medius

middelste bonte specht

Dendrocopos minor

kleine bonte specht

Dendrocopos syriacus

Syrische bonte specht

Dryocopus martius

zwarte specht

Jynx torquilla

draaihals

Picoides tridactylus

drieteenspecht

Picus canus

grijskopspecht

Picus viridis46

groene specht

Sphyrapicus varius

geelbuiksapspecht

PASSERIFORMES

 

AEGITHALIDAE (staartmezen)

 

Aegithalos caudatus47

staartmees

ALAUDIDAE (leeuwerikken)

 

Alauda arvensis

veldleeuwerik

Ammomanes cincturus

rosse woestijnleeuwerik

Calandrella brachydactyla

kortteenleeuwerik

Calandrella rufescens

kleine kortteenleeuwerik

Chersophilus duponti

Duponts leeuwerik

Eremophila alpestris48

strandleeuwerik

Eremophila bilopha

Temminck’s strandleeuwerik

Galerida cristata

kuifleeuwerik

Galerida theklae

Theklaleeuwerik

Lullula arborea

boomleeuwerik

Melanocorypha bimaculata

bergkalanderleeuwerik

Melanocorypha calandra

kalanderleeuwerik

Melanocorypha leucoptera

witvleugelleeuwerik

Melanocorypha yeltoniensis

zwarte leeuwerik

BOMBYCILLIDAE (pestvogels)

 

Bombycilla cedrorum

Amerikaanse pestvogel

Bombycilla garrulus

pestvogel

CERTHIIDAE (boomkruipers)

 

Certhia brachydactyla

boomkruiper

Certhia familiaris

taigaboomkruiper

CINCLIDAE (waterspreeuwen)

 

Cinclus cinclus

waterspreeuw

CORVIDAE (kraaien)

 

Corvus corax

raaf

Corvus corone49

kraai

Corvus dauricus

Daurische kraai

Corvus frugilegus

roek

Corvus monedula

kauw

Cyanopica cyana

blauwe ekster

Garrulus glandarius

Vlaamse gaai

Nucifraga caryocatactes50

notenkraker

Perisoreus infaustus

taigagaai

Pica pica51

ekster

Pyrrhocorax graculus

alpenkauw

Pyrrhocorax pyrrhocorax

alpenkraai

EMBERIZIDAE (gorzen)

 

Calcarius lapponicus

ijsgors

Chondestes grammacus

roodoorgors

Emberiza aureola

wilgengors

Emberiza bruniceps

bruinkopgors

Emberiza caesia

bruinkeelortolaan

Emberiza chrysophrys

geelbrauwgors

Emberiza cia

grijze gors

Emberiza cineracea

Smyrnagors

Emberiza cirlus

Cirlgors

Emberiza citrinella

geelgors

Emberiza hortulana

ortolaan

Emberiza leucocephalos

witkopgors

Emberiza melanocephala

zwartkopgors

Emberiza pallasi

Pallas’rietgors

Emberiza pusilla

dwerggors

Emberiza rustica

bosgors

Emberiza rutila

rosse gors

Emberiza schoeniclus52

rietgors

Emberiza spodocephala

maskergors

Emberiza striolata

huisgors

Junco hyemalis53

grijze junco

Melospiza melodia

zanggors

Miliaria calandra

grauwe gors

Passerculus sandwichensis54

savannahgors

Passerella iliaca

roodstaartgors

Passerina cyanea

indigogors of -vink

Pheucticus ludovicianus

roodborstkardinaal

Pipilo erythrophthalmus

roodflanktowie

Plectrophenax nivalis

sneeuwgors

Zonotrichia albicollis

witkeelgors

Zonotrichia leucophrys

witkruingors

FRINGILLIDAE (vinken)

 

Carduelis cannabina

kneu

Carduelis carduelis55

putter

Carduelis chloris

groenling

Carduelis flammea56

barmsijs

Carduelis flavirostris

frater

Carduelis hornemanni57

witstuitbarmsijs

Carduelis spinus

sijs

Carpodacus erythrinus

roodmus

Coccothraustes coccothraustes

appelvink

Fringilla coelebs

vink

Fringilla montifringilla

keep

Fringilla teydea

blauwe vink

Guiraca caerulea

blauwe bisschop

Hesperiphona vespertina

avonddikbek

Loxia curvirostra

kruisbek

Loxia leucoptera

witbandkruisbek

Loxia pytyopsittacus

grote kruisbek

Loxia scotica

Schotse kruisbek

Pinicola enucleator

haakbek

Pyrrhula pyrrhula58

goudvink

Rhodopechys githaginea59

woestijnvink

Serinus canaria

kanarie

Serinus citrinella60

citroenkanarie

Serinus pusillus

roodvoorhoofdkanarie

Serinus serinus

Europese kanarie

HIRUNDINIDAE (zwaluwen)

 

Delichon urbica

huiszwaluw

Hirundo daurica61

roodstuitzwaluw

Hirundo pyrrhonota

Amerikaanse klifzwaluw

Hirundo rupestris

rotszwaluw

Hirundo rustica62

boerenzwaluw

Riparia paludicola

vale oeverzwaluw

Riparia riparia63

oeverzwaluw

Tachycineta bicolor

boomzwaluw

ICTERIDAE (troepialen)

 

Dolichonyx oryzivorus

bobolink

Icterus galbula64

Baltimoretroepiaal

Molothrus ater

bruinkopkoevogel

Xanthocephalus xanthocephalus

geelkoptroepiaal

LANIIDAE (klauwieren)

 

Lanius collurio

grauwe klauwier

Lanius cristatus

bruine klauwier

Lanius excubitor65

klapekster

Lanius isabellinus66

isabelklauwier

Lanius minor

kleine klapekster

Lanius nubicus

maskerklauwier

Lanius senator

roodkopklauwier

Tchagra senegala

zwartkruintsjagra

MIMIDAE (spotvogels)

 

Dumetella carolinensis

katvogel

Mimus polyglottos

spotlijster

Toxostoma rufum

rosse spotlijster

MOTACILLIDAE (kwikstaarten en piepers)

 

Anthus bertheloti

Berthelots pieper

Anthus campestris

duinpieper

Anthus cervinus

roodkeelpieper

Anthus godlewskii

Mongoolse pieper

Anthus gustavi67

Petsjorapieper

Anthus hodgsoni

groene boompieper

Anthus petrosus

oeverpieper

Anthus pratensis

graspieper

Anthus richardi68

grote pieper

Anthus rubescens

Pacifische waterpieper

Anthus spinoletta

waterpieper

Anthus trivialis

boompieper

Motacilla alba

witte kwikstaart

Motacilla cinerea

grote gele kwikstaart

Motacilla citreola

citroenkwikstaart

Motacilla flava69

gele kwikstaart

MUSCICAPIDAE (vliegenvangers)

 

Ficedula albicollis

withalsvliegenvanger

Ficedula hypoleuca

bonte vliegenvanger

Ficedula parva70

kleine vliegenvanger

Ficedula semitorquata

Balkanvliegenvanger

Muscicapa daurica

bruine vliegenvanger

Muscicapa striata

grauwe vliegenvanger

ORIOLIDAE (wielewalen)

 

Oriolus oriolus

wielewaal

PARIDAE (mezen)

 

Parus ater

zwarte mees

Parus caeruleus71

pimpelmees

Parus cinctus

bruinkopmees

Parus cristatus

kuifmees

Parus cyanus

azuurmees

Parus lugubris72

rouwmees

Parus major73

koolmees

Parus montanus74

matkop

Parus palustris75

glanskop

PARULIDAE (woudzangers)

 

Dendroica castanea

kastanjezanger

Dendroica coronata76

geelstuitzanger

Dendroica fusca

sparrezanger

Dendroica magnolia

magnoliazanger

Dendroica pensylvanica

roestflankzanger

Dendroica petechia

gele zanger

Dendroica striata

zwartkopzanger

Dendroica tigrina

tijgerzanger

Dendroica virens

gekraagde groene zanger

Geothlypis trichas

gewone maskerzanger

Mniotilta varia

bonte zanger

Parula americana

brilparula- of blauwe zanger

Seiurus aurocapillus

ovenvogel

Seiurus motacilla

Louisianawaterlijster

Seiurus noveboracensis

noordse waterlijster

Setophaga ruticilla

Amerikaanse roodstaart

Vermivora chrysoptera

geelvleugelzanger

Vermivora peregrina

Tennesseezanger

Wilsonia citrina

kapzanger

Wilsonia pusilla

Wilsons zanger

PASSERIDAE (mussen)

 

Montifringilla nivalis

sneeuwvink

Passer domesticus77

huismus

Passer hispaniolensis

Spaanse mus

Passer moabiticus

Moabmus

Passer montanus

ringmus

Petronia petronia

rotsmus

PRUNELLIDAE (heggemussen)

 

Prunella atrogularis

zwartkeelheggemus

Prunella collaris

Alpenheggemus

Prunella modularis

heggemus

Prunella montanella

bergheggemus

PYCNONOTIDAE (buulbuuls)

 

Pycnonotus barbatus

grauwe buulbuul

REMIZIDAE (buidelmezen)

 

Remiz pendulinus78

buidelmees

SITTIDAE (boomklevers)

 

Sitta canadensis

Canadese boomklever

Sitta europaea79

boomklever

Sitta krueperi

Turkse boomklever

Sitta neumayer

rotsklever

Sitta whiteheadi

Corsicaanse boomklever

STURNIDAE (spreeuwen)

 

Sturnus roseus

roze spreeuw

Sturnus unicolor

zwarte spreeuw

Sturnus vulgaris

spreeuw

SYLVIIDAE (zangers)

 

Acrocephalus aedon

diksnavelrietzanger

Acrocephalus agricola80

veldrietzanger

Acrocephalus arundinaceus81

grote karekiet

Acrocephalus dumetorum

struikrietzanger

Acrocephalus melanopogon

zwartkoprietzanger

Acrocephalus paludicola

waterrietzanger

Acrocephalus palustris

bosrietzanger

Acrocephalus schoenobaenus

rietzanger

Acrocephalus scirpaceus

kleine karekiet

Cettia cetti

Cetti’s zanger

Cisticola juncidis

gewone graszanger

Hippolais caligata82

kleine spotvogel

Hippolais icterina

spotvogel

Hippolais olivetorum

Griekse spotvogel

Hippolais pallida

vale spotvogel

Hippolais polyglotta

Orpheusspotvogel

Locustella certhiola

Siberische sprinkhaanzanger

Locustella fasciolata

grote krekelzanger

Locustella fluviatilis

krekelzanger

Locustella lanceolata

kleine sprinkhaanzanger

Locustella luscinioides

snor

Locustella naevia

sprinkhaanzanger

Phylloscopus bonelli83

bergfluiter

Phylloscopus borealis

noordse boszanger

Phylloscopus collybita84

tjiftjaf

Phylloscopus coronatus

kroonboszanger

Phylloscopus fuscatus

bruine boszanger

Phylloscopus inornatus85

bladkoning

Phylloscopus neglectus

dwergtjiftjaf

Phylloscopus proregulus

Pallas’ boszanger

Phylloscopus schwarzi

Radde’s boszanger

Phylloscopus sibilatrix

fluiter

Phylloscopus trochiloides86

grauwe fitis

Phylloscopus trochilus

fitis

Regulus ignicapillus

vuurgoudhaantje

Regulus regulus

goudhaantje

Regulus teneriffae

Canarisch goudhaantje

Sylvia atricapilla

zwartkop

Sylvia borin

tuinfluiter

Sylvia cantillans

baardgrasmus

Sylvia communis

grasmus

Sylvia conspicillata

brilgrasmus

Sylvia curruca

braamsluiper

Sylvia deserticola

Atlasgrasmus

Sylvia hortensis

Orpheusgrasmus

Sylvia melanocephala

kleine zwartkop

Sylvia mystacea

Ménétries’ zwartkop

Sylvia nana

woestijngrasmus

Sylvia nisoria

sperwergrasmus

Sylvia rueppelli

Rüppells grasmus

Sylvia sarda

Sardijnse grasmus

Sylvia undata

Provençaalse grasmus

THRAUPIDAE (tangare’s)

 

Piranga olivacea

zwartvleugeltangare

Piranga rubra

zomertangare

TICHODROMADIDAE (rotskruipers)

 

Tichodroma muraria

rotskruiper

TIMALIIDAE (timalia’s)

 

Panurus biarmicus

baardmannetje

TROGLODYTIDAE (winterkoningen)

 

Troglodytes troglodytes87

winterkoning

TURDIDAE (lijsters, tapuiten en roodstaarten)

 

Catharus fuscescens

veeri

Catharus guttatus

heremietlijster

Catharus minimus88

grijswangdwerglijster

Catharus mustelinus89

Amerikaanse boslijster

Catharus ustulatus90

dwerglijster

Cercotrichas galactotes91

rosse waaierstaart

Erithacus rubecula

roodborst

Irania gutturalis

Perzische roodborst

Luscinia calliope

roodkeelnachtegaal

Luscinia luscinia

noordse nachtegaal

Luscinia megarhynchos

nachtegaal

Luscinia svecica

blauwborst

Monticola saxatilis

rode rotslijster

Monticola solitarius92

blauwe rotslijster

Oenanthe deserti

woestijntapuit

Oenanthe finschii

Finsch’ tapuit

Oenanthe hispanica

blonde tapuit

Oenanthe isabellina

isabeltapuit

Oenanthe leucopyga

witkruintapuit

Oenanthe leucura

zwarte tapuit

Oenanthe oenanthe93

tapuit

Oenanthe pleschanka

bonte tapuit

Phoenicurus moussieri

diadeemroodstaart

Phoenicurus ochruros

zwarte roodstaart

Phoenicurus phoenicurus

gekraagde roodstaart

Saxicola dacotiae

Canarische roodborsttapuit

Saxicola rubetra

paapje

Saxicola torquata93

roodborsttapuit

Tarsiger cyanurus

blauwstaart

Turdus iliacus

koperwiek

Turdus merula95

merel

Turdus migratorius96

roodborstlijster

Turdus naumanni97

Naumanns lijster

Turdus obscurus

vale lijster

Turdus philomelos

zanglijster

Turdus pilaris

kramsvogel

Turdus ruficollis atrogularis

zwartkeellijster

Turdus ruficollis ruficollis

roodkeellijster

Turdus torquatus

beflijster

Turdus unicolor

Tickells lijster

Turdus viscivorus

grote lijster

Zoothera dauma

goudlijster

Zoothera naevia

bonte lijster

Zoothera sibirica

Siberische lijster

TYRANNIDAE

 

Sayornis phoebe

Phoebetiran

VIREONIDAE (vireo’s)

 

Vireo flavifrons

geelborstvireo

Vireo olivaceus98

roodoogvireo

Vireo philadelphicus

Philadelphiavireo

1 Incl. G. a. viridigularis.

2 Incl. O. l. socorroensis.

3 Incl. P. y. mauretanicus.

4 Incl. P. c. lucidus en P. c. sinensis.

5 Incl. A. c. monicae.

6 = B. striatus.

7 = Egretta alba; Incl. C. a. egretta.

8 = Hydranassa caerulea.

9 Incl. E. g. schistacea.

10 Incl. P. r. roseus.

11 Incl. A. f. serrirostris.

12 Incl. C. c. bewickii.

13 Incl. M. f. stejnegeri en M. f. deglandi.

14 Incl. M. n. americana.

15 Incl. A. g. atricapillus.

16 Incl. A. n. orientalis.

17 Incl. A. r. vindhiana.

18 Incl. B. b. japonicus, B. b. menetriesi en B. b. vulpinus.

19 Incl. C. g. beaudouini.

20 Incl. C. c. hudsonius.

21 Incl. M. m. aegyptius.

22 Incl. M.m. fasciicauda.

23 Incl. C. c. africana.

24 = Anthropoides virgo.

25 = Limnocorax flavirostris.

26 = Porphyrula alleni.

27 = Porphyrula martinica.

28 Uitgestorven.

29 Incl. C. a. nivosus en C. A. occidentalis.

30 Incl. L. a. heuglini en L. a. vegae.

31 Incl. L. c. atlantis.

32 Incl. L. c. kamtschatschensis.

33 Incl. L. f. graellsi.

34 Incl. L. g. kumlieni en L. g. thayeri.

35 = Larus sabini.

36 Incl. H. h. ceylonensis.

37 = Heteroscelus brevipes.

38 = Xenus cinereus.

39 = Actitis hypoleucos.

40 = Actitis macularia.

41 = Sterna (albifrons) antillanum.

42 = Gelochelidon nilotica.

43 Incl. S. s. eurygnatha.

44 Incl. O. s. senegalensis en O. s. sunia.

45 Incl. D. l. lilfordi.

46 Incl. P. v. sharpei.

47 Incl. A. c. alpinus en A. c. europaeus.

48 Incl. E. a. teleschowi.

49 Incl. C. c. cornix (bonte kraai)

50 Incl. N. c. multipunctata.

51 Incl. P. p. mauritanica.

52 Incl. E. s. intermedia en E. s. pyrrhuloides.

53 Incl. J. h. aikeni, J. h. caniceps en J. h. oreganus

54 = Ammodramus sandwichensis.

55 Incl. C. (carduelis) caniceps.

56 Incl. C. f. cabaret.

57 Incl. C. h. exilipes.

58 Incl. P. p. cinerea, P. p. griseiventris, P. p. murina (Azorengoudvink) en P. p. rosacea.

59 = Bucanetes githagineus.

60 Incl. S. c. corsicana.

61 Incl. H. d. melanocrissus, H. d. rufula en H. d. hyperythra.

62 Incl. H. r. erythrogaster.

63 Incl. R. r. diluta.

64 Incl. I. g. abeillei en I. g. bullockii.

65 Incl. L. e. leucopygos en L. e. meridionalis.

66 Incl. L. i. phoenicuroides.

67 Incl. A. g. menzbieri.

68 Incl. A. (richardi) novaeseelandiae.

69 Incl. M. f. cinereocapilla, M. f. feldegg, M. f. flavissima, M. f. leucocephala, M. f. lutea, M. f.melanogrisea, M. f. thunbergi, M. f. taivana en M. f. tschutschensis

70 Incl. F. p. albicilla.

71 Incl. P. c. teneriffae.

72 Incl. P. l. hyrcanus.

73 Incl. o.m. P. m. cinereus en P. m. minor.

74 Incl. P. m. songarus.

75 Incl. P. p. brevirostris en P. p. hypermelaena.

76 Incl. D. c. auduboni.

77 Incl. P. d. indicus en P. d. italiae.

78 Incl. R. p. macronyx.

79 Incl. S. e. caesia en S. e. sinensis.

80 Incl. A. a. tangorum.

81 Incl. A. a. orientalis.

82 Incl. H. c. rama.

83 Incl. P. b. orientalis.

84 Incl. P. c. sindianus en P. c. tristis.

85 Incl. P. i. humei.

86 Incl. P. t. nitidus en P. t. plumbeitarsus.

87 Incl. T. t. hiemalis.

88 Incl. C. m. bicknelli.

89 = Hylocichla mustelina.

90 Incl. C. a. swainsoni.

91 Incl. C. g. familiaris en C. g. minor.

92 Incl. M. s. philippensis.

93 Incl. O. o. seebohmi.

93 Incl. S. t. albofasciata en S. t. maura.

95 Incl. T. m. simillimus.

96 Incl. T. m. confinis.

97 Incl. T. n. eunomus.

98 Incl. V. o. chivi.

BIJLAGE 3, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1, ONDER C, VAN DE BEKENDMAKING LIJSTEN BESCHERMDE DIERSOORTEN 2013

REPTILES (reptielen)

 

SAURIA

 

ANGUIDAE (hazelwormen)

 

Anguis fragilis

hazelworm

LACERTIDAE (hagedissen)

 

Lacerta agilis

zandhagedis

Lacerta vivipara

levendbarende hagedis

Podarcis muralis

muurhagedis

SERPENTES

 

COLUBRIDAE

 

Coronella austriacus

gladde slang

Natrix natrix

ringslang

VIPERIDAE (adders)

 

Vipera berus

adder

AMPHIBIA (amfibiën)

 

CAUDATA

 

SALAMANDRIDAE (salamanders)

 

Salamandra salamandra

vuursalamander

Triturus alpestris

alpenwatersalamander

Triturus cristatus

kamsalamander

Triturus helveticus

vinpootsalamander

Triturus vulgaris

kleine watersalamander

ANURA

 

BUFONIDAE (padden)

 

Bufo bufo

gewone pad

Bufo calamita

rugstreeppad

DISCOGLOSSIDAE (schijftongkikkers)

 

Alytes obstetricans

vroedmeesterpad

Bombina variegata

geelbuikvuurpad

HYLIDAE (boomkikkers)

 

Hyla arborea

boomkikker

PELOBATIDAE (knoflookpad)

 

Pelobates fuscus

knoflookpad

RANIDAE (kikkers)

 

Rana arvalis

heikikker

Rana esculenta

groene kikker

Rana lessonae

poelkikker

Rana ridibunda

meerkikker

Rana temporaria

bruine kikker

BIJLAGE 4, BEHORENDE BIJ ARTIKEL 1, ONDER D, VAN DE BEKENDMAKING LIJSTEN BESCHERMDE DIERSOORTEN 2013

PISCES (vissen)

 

ACIPENSERIFORMES

 

ACIPENSERIDAE (steuren)

 

Acipenser sturio

Atlantische steur

CYPRINIFORMES

 

CYPRINIDAE (karpers en barbelen)

 

Alburnoides bipunctatus

gestippelde alver

Phoxinus phoxinus

elrits

Rhodeus sericeus amarus

bittervoorn

COBITIDIDAE

 

Cobitis taenia

kleine modderkruiper

Misgusnus fossilis

grote modderkruiper

PETROMYZONTIFORMES

 

PETROMYZONTIDAE (prikken)

 

Lampetra planeri

beekprik

SALMONIFORMES

 

SALMONIDAE (zalmen)

 

Conegonus oxyrrhynchus

houting

SCORPAENIFORMES

 

COTTIDAE

 

Cottus perifretum

rivierdonderpad

Cottus rhenanus

beekdonderpad

Naar boven