Besluit permanente educatie Wbtv

Gelet op artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv), de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2008, 555, hierna: het Besluit btv); artikel 10 van het Besluit Uitwijklijst Wbtv (hierna: het Besluit Uitwijklijst), artikel 2.2 van de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wbtv (Stb. 2009, 15358, hierna: de Gedragscode) en de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 januari 2011 tot wijziging van de Regeling houdende aanwijzing tot bewerker en verlening van mandaat en machtiging van de Minister van Justitie aan de raad voor de rechtsbijstand te ’s-Hertogenbosch betreffende het register beëdigde tolken en vertalers, (Stcrt. 19 januari 2011, 1030);

stelt de Raad voor Rechtsbijstand (hierna: de Raad) het volgende Besluit permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) vast:

De bijscholingsverplichting

Artikel 1

Een tolk of vertaler die is ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (hierna: het Rbtv) of is geplaatst op de Uitwijklijst heeft een bijscholingsverplichting. Dat betekent dat de tolk of vertaler zijn kennis en vakbekwaamheid voortdurend op peil moet houden en uitbreiden door middel van deskundigheidsbevorderende en relevante scholingsactiviteiten.

Rbtv & Uitwijklijst

Artikel 2

Bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst moet een tolk of vertaler aantonen dat hij gedurende de vijf jaar vanaf de datum van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst de kwaliteit van zijn beroepsuitoefening op het vereiste niveau heeft gehouden doordat hij minstens 80 PE-punten heeft gehaald met scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1 van dit besluit (hierna: PE-punten), ongeacht in welk jaar binnen de periode van inschrijving of plaatsing de PE-punten zijn behaald.

Artikel 3

Van de in artikel 2 genoemde 80 PE-punten moeten minimaal 40 PE-punten betrekking hebben op het volgen van scholingsactiviteiten gericht op verhoging van de inhoudelijke kwaliteit van de beroepsuitoefening (de categorie a t/m d van artikel 11 van dit besluit).

Artikel 4

Indien in de periode van vijf jaar inschrijving of plaatsing meer dan 80 PE-punten zijn behaald, kan bij een verlenging van de inschrijving of plaatsing een overschot niet worden meegenomen naar een volgende periode van inschrijving.

Artikel 5

Wanneer een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst binnen de periode van plaatsing van vijf jaar wordt ingeschreven in het Rbtv vervallen de PE-punten die hij tijdens de periode van plaatsing op de Uitwijklijst heeft behaald.

De scholingsactiviteiten

Artikel 6

Scholingsactiviteiten, zoals bedoeld in artikel 1, zijn het volgen of verzorgen van onder andere een opleiding, cursus, workshop, seminar, congres, webinar, conferentie, studiedag of lezing, op het gebied van:

 • a) taal en cultuur;

 • b) terminologie en fraseologie;

 • c) vertaal- en tolktechnieken in brede zin;

 • d) domeinspecifieke kennis en achtergrondinformatie;

 • e) (technische) vertaalhulpmiddelen;

 • f) voor tolken of vertalers relevante ICT-toepassingen;

 • g) ondernemerschap: administratie, belastingen, verzekeringen, bedrijfsvoering, marketing en acquisitie;

 • h) kwaliteitsborging.

Artikel 7

Per uur (zestig minuten) dat aantoonbaar aan een scholingsactiviteit is besteed, als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, wordt één punt toegekend.

Artikel 8

De scholingsactiviteit moet worden verzorgd door een deskundige met praktijkervaring.

Verzoek tot toekennen PE-punten

Artikel 9

Een tolk of vertaler die in het Rbtv is ingeschreven of op de Uitwijklijst is geplaatst kan een verzoek tot het toekennen van PE-punten indienen. In de ‘procedurebeschrijving toekennen PE-punten’, te vinden op www.bureaubtv.nl , zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Verzoek tot aanwijzen als PE-activiteit

Artikel 10

Een aanbieder, dat wil zeggen de organisatie die de scholingsactiviteit aanbiedt, kan verzoeken een scholingsactiviteit die door hem wordt aangeboden (of gaat worden aangeboden) als een activiteit waarvoor PE-punten worden toegekend, aan te wijzen (hierna: PE-activiteit). In de ‘procedurebeschrijving aanwijzen PE-activiteit’, te vinden op www.bureaubtv.nl , zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Artikel 11

Een overzicht van de aangewezen PE-activiteiten, onder vermelding van het daaraan verbonden aantal PE-punten, wordt gepubliceerd op www.bureaubtv.nl .

Overzicht PE-punten

Artikel 12

Ongeveer een half jaar voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt en tien weken voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt ontvangt de tolk of vertaler een overzicht van het aantal aan hem toegekende PE-punten.

Vrijstelling PE

Artikel 13

Wanneer een tolk of vertaler niet in staat is om het vereiste aantal PE-punten te behalen kan hij om vrijstelling van de bijscholingsverplichting vragen. In de ‘procedurebeschrijving vrijstelling PE’, te vinden op www.bureaubtv.nl , zijn daaromtrent nadere regels neergelegd.

Overgangsbepaling

Artikel 14

Een tolk of vertaler, die ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit geplaatst is op de Uitwijklijst, dient gedurende deze plaatsing te voldoen aan het Besluit permanentie Educatie Wbtv, zoals gepubliceerd op 30 december 2011 (Strcrt. 30 december 2011, 23957).

Slotbepalingen

Artikel 15

Het Besluit Permanente educatie Wbtv, zoals gepubliceerd op 30 december 2011 (Strcrt. 30 december 2011, 23957), wordt ingetrokken.

Artikel 16

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PE.

Inwerkingtreding

Artikel 17

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2013.

De Raad voor Rechtsbijstand, P.J.M. van den Biggelaar, Directeur stelsel.

J. Wijkstra, Directeur Bedrijfsvoering.

TOELICHTING

Algemeen

Op 31 december 2011 is het Besluit Permanente educatie Wbtv (hierna: het Besluit PE) in werking getreden. Gelet op de per 1 juli 2013 doorgevoerde wijzigingen in het Besluit Uitwijklijst Wbtv dient het Besluit Permanente educatie Wbtv tekstueel aangepast te worden. De systematiek van het Besluit Permanente educatie Wbtv blijft ongewijzigd.

Artikelsgewijs

Artikel 1

De bijscholingsverplichting geldt voor een tolk of vertaler die in het Rbtv is ingeschreven en/of op de Uitwijklijst is geplaatst. Van een dergelijke tolk of vertaler wordt verlangd dat wordt geïnvesteerd in kennis en vaardigheden. Met het oog op de goede uitoefening van het beroep van tolk of vertaler wordt dat noodzakelijk geacht. Het Rbtv en de Uitwijklijst beogen immers een bepaald niveau van kwaliteit te garanderen. Dat kan alleen maar als die kwaliteit wordt onderhouden. De verantwoording daarvoor ligt bij de tolk of vertaler.

Omwille van de eenvoud wordt er geen onderscheid gemaakt naar de talencombinatie, vertaalrichting of specialisatie waarvoor een tolk of vertaler in het Rbtv is ingeschreven of op de Uitwijklijst is geplaatst. Dit betekent concreet dat aan een tolk en vertaler die is ingeschreven in het Rbtv als tolk Nederlands ↔ Engels en is geplaatst op de Uitwijklijst als vertaler Nederlands → Spaans, in verband met bijvoorbeeld een cursus Frans PE-punten kunnen worden toegekend, mits aan alle voorwaarden wordt voldaan. Ook betekent het dat een tolk of vertaler een grote vrijheid heeft in de keuze van scholingsactiviteiten en eventuele meerdere inschrijvingen in het Rbtv en plaatsingen op de Uitwijklijst niet tot een verveelvoudiging van het minimaal te behalen aantal PE-punten leidt.

Artikel 2

De bijscholingsverplichting geldt vanaf het moment dat een tolk of vertaler is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst. Bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst moet de tolk of vertaler aantonen minimaal 80 PE-punten in de lopende periode van inschrijving of plaatsing te hebben behaald. Het gaat dus gemiddeld om 16 PE-punten per jaar. Het niet voldoen aan de bijscholingsverplichting leidt er toe dat een verzoek tot verlenging van de inschrijving of plaatsing wordt afgewezen en de tolk of vertaler dus niet nogmaals in het Rbtv wordt ingeschreven of op de Uitwijklijst wordt geplaatst. Ten overvloede wordt opgemerkt dat er enkel sprake is van het behalen van PE-punten als deze middels een besluit ook daadwerkelijk toegekend zijn. Immers in een dergelijk besluit wordt beoordeeld of de scholingsactiviteit deskundigheidbevorderend en relevant is. Het is dus onvoldoende om enkel een scholingsactiviteit te volgen en geen verzoek om toekenning van PE-punten voor de desbetreffende activiteit aan te vragen. Dan is er geen sprake van het hebben behaald van PE-punten voor deze activiteit.

Artikel 3

Dit betekent dat de helft van de PE-punten die moeten worden behaald in de categorie a t/m d, de vakinhoudelijke categorie, van artikel 6 moeten worden behaald. Dat wil zeggen dat er dus 40 PE-punten in die categorie moeten worden behaald. Het is niet zo dat de andere helft van de benodigde 40 PE-punten in de categorie e t/m h van artikel 6 moet worden behaald. Van belang is dat er niet meer dan de helft van het benodigde aantal PE-punten in de categorie e t/m h wordt behaald. Het kan dus zelfs zo zijn dat alle benodigde PE-punten in de categorie a t/m d worden behaald en geen enkel punt in de categorie e t/m h wordt behaald.

Artikel 4

Er bestaat ruimte om met het afronden van een enkele scholingsactiviteit, bijvoorbeeld een meerjarige tolk- of vertaalopleiding, in een keer een groot aantal PE-punten te behalen. Het is echter onwenselijk dat een tolk of vertaler daarmee ook voor een volgende periode van inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst aan zijn bijscholingsverplichting heeft voldaan. Bijscholing moet immers voortdurend plaatsvinden. Een overschot aan PE-punten kan dus niet mee worden genomen naar een volgende periode van inschrijving of plaatsing.

Artikel 5

De Uitwijklijst dient als voorportaal voor het Rbtv. Een tolk of vertaler die op de Uitwijklijst is geplaatst moet zich gedurende de periode van plaatsing van vijf jaar inspannen om in het Rbtv te raken. In dit verband wordt ook verwezen naar de algemene toelichting bij het Besluit Uitwijklijst.

Omdat van een tolk of vertaler wordt verwacht dat hij doorgroeit naar het niveau van het Rbtv kunnen PE-punten die tijdens de periode van plaatsing op de Uitwijklijst zijn behaald niet worden meegenomen. De periode van inschrijving in het Rbtv kent weer een nieuwe bijscholingsverplichting.

Dit geldt alleen voor de betreffende plaatsing op de Uitwijklijst die een inschrijving in het Rbtv is geworden. De PE-punten vervallen omdat de tolk of vertaler pas nadat hij die punten heeft behaald in het Rbtv wordt ingeschreven. De PE-punten gelden dus wel voor overige plaatsingen op de Uitwijklijst of inschrijvingen in het Rbtv, mits de punten na de datum van die plaatsingen en inschrijvingen zijn behaald.

Artikel 6

Allerlei vormen van scholing kunnen als scholingsactiviteit, als bedoeld in artikel 1 van dit besluit worden aangemerkt. Gedacht kan worden aan een cursus, opleiding, workshop, seminar, congres, webinar, conferentie, studiedag en een lezing. Hoewel de nadruk daarbij moet liggen op vakinhoudelijke competenties, zijn er daarnaast, gelet op de zeer wisselende achtergrond, kennis en ervaring van tolken en vertalers die in het Rbtv zijn ingeschreven of op de Uitwijklijst zijn geplaatst, mogelijkheden om andere competenties te verwerven en te onderhouden. In dit artikel zijn een aantal kennisgebieden neergelegd.

Bij ‘taal en cultuur’ kan worden gedacht aan een cursus taalvaardigheid en een seminar gericht op de cultuur van een land.

Bij ‘terminologie en fraseologie’ kan worden gedacht aan een studiedag over bijvoorbeeld medische terminologie en een workshop over woordkeus en zinsbouw.

Bij ‘vertaal- en tolktechnieken in brede zin’ kan worden gedacht aan een opleiding gericht op:

 • tolktechnieken;

 • vertaaltechnieken;

 • tolkhouding;

 • vertaalhouding;

 • geheugentraining;

 • notatietechnieken;

 • resumerend mondeling vertolken van stukken;

 • assertiviteit;

 • stresshantering, stemgebruik en presentatie;

 • tekstanalyse;

 • vertaalstrategieën.

Bij ‘domeinspecifieke kennis en achtergrondinformatie’ kan worden gedacht aan een cursus op het gebied van een onderwerp, waarin aantoonbaar getolkt of vertaald wordt, zoals de gezondheidszorg of het strafrecht.

Bij ‘(technische) vertaalhulpmiddelen’ kan worden gedacht aan een workshop waarin uitleg wordt gegeven over vertaalsoftware, zoals Trados en Wordfast.

Bij ‘voor tolken of vertalers relevante ICT-toepassingen’ kan worden gedacht aan een training over vertalen en internet.

Bij ‘ondernemerschap: administratie, belastingen, verzekeringen, bedrijfsvoering, marketing en acquisitie’ kan worden gedacht aan een studiedag over het starten van een eenmanszaak of het verwerven van klanten door middel van social media.

Bij ‘kwaliteitsborging’ kan worden gedacht aan een lezing over gewaarmerkte vertalingen of een cursus over het uitvoeren van een klachtenprotocol.

Artikel 7

Van belang is dat alleen aan daadwerkelijke scholingsuren PE-punten kunnen worden toegekend. Dit betekent dat onderdelen van de scholingsactiviteit als ontvangst, registratie, kennismaking, pauze, afsluiting en borrel zijn uitgesloten van het toekennen van PE-punten. Daarnaast is het mogelijk dat aan andere onderdelen van een scholingsactiviteit geen PE-punten worden toegekend omdat die niet aan de voorwaarden voor het toekennen van PE-punten voldoen. Dit geldt bijvoorbeeld voor onderdelen als een prijsuitreiking en een quiz.

Het is dus waarschijnlijk dat een scholingsactiviteit bijvoorbeeld een hele dag (8 uur) duurt maar daaraan geen 8 PE-punten worden toegekend. Ook speelt bijvoorbeeld het te laat komen of voortijdig vertrekken een rol bij toekennen van PE-punten. In de ‘procedurebeschrijving toekennen PE-punten’, te vinden op www.bureaubtv.nl is beschreven onder welke voorwaarden PE-punten worden toegekend.

Bij de vaststelling van het aantal PE-punten wordt het aantal uren in verband waarmee PE-punten kunnen worden toegekend afgerond op hele uren. Als voorbeeld:

Een scholingsactiviteit duurt van 9.00 tot 17.00 uur. Dit zijn 8 klokuren. Er is echter een ontvangst van 30 minuten, twee keer een koffie-/theepauze van 15 minuten elk en een lunchpauze van 30 minuten. Ervan uitgaande dat in dit voorbeeld de overige programmaonderdelen voldoen aan de voorwaarden voor het toekennen van PE-punten, zijn er 8 min 1,5 uur oftewel 6,5 daadwerkelijke scholingsuren. Omdat die uren vervolgens naar beneden worden afgerond op hele uren, kunnen er 6 PE-punten worden toegekend. Meer voorbeelden zijn te vinden in de ‘procedurebeschrijving toekennen PE-punten’ (www.bureaubtv.nl )

Als de scholingsactiviteit slechts uit één onderdeel bestaat en korter dan een uur duurt, bijvoorbeeld 55 minuten, wordt daaraan geen PE-punt toegekend.

Artikel 8

Onder een deskundige met praktijkervaring wordt verstaan een persoon met aantoonbare ervaring, al dan niet als docent, op het gebied van het onderwerp van de scholingsactiviteit. Die deskundigheid en ervaring kan bijvoorbeeld blijken uit (een combinatie van) deelname aan geaccrediteerde scholingsactiviteiten, het geven van symposia en lezingen, het publiceren van artikelen over het betreffende vakgebied in tijdschrift(en), uitgebreide en bijzondere werkervaring, het optreden als docent en examinator, het ontwikkelen van lesmateriaal, het verrichten van bestuursactiviteiten op het betreffende vakgebied en het deelnemen aan werkgroepen, commissies en overlegvormen.

Artikel 9

Een tolk of vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst kan een verzoek tot het toekennen van PE-punten indienen voor een scholingsactiviteit die hij als cursist heeft gevolgd of als spreker/docent heeft verzorgd.

In de ‘procedurebeschrijving toekennen PE-punten’ is neergelegd op welke wijze een verzoek tot het toekennen van PE-punten kan worden ingediend en onder welke voorwaarden PE-punten worden toegekend. Op een verzoek wordt binnen acht weken een besluit genomen. De Commissie beëdigde tolken en vertalers (hierna: de Commissie btv) kan, overeenkomstig artikel 2, aanhef en onder b, van het Besluit btv, om advies worden gevraagd. Tegen een besluit over het toekennen van PE-punten staat bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) open. Een besluit wordt rechtens onaantastbaar als daartegen geen bezwaar is ingediend. Dat betekent ook dat een besluit over het toekennen van PE-punten niet nog eens aan de orde kan komen bij een verzoek tot verlenging van de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst en de in dat verband te beantwoorden vraag of aan de bijscholingsverplichting is voldaan.

Artikel 10

Als aanbieder van scholingsactiviteiten worden aangemerkt onderwijsinstellingen en bedrijven wiens hoofdactiviteit bestaat uit het aanbieden van scholingsactiviteiten.

In de ‘procedurebeschrijving aanwijzen PE-activiteit’ is neergelegd op welke wijze een verzoek tot aanwijzen als PE-activiteit kan worden ingediend en onder welke voorwaarden aanwijzing plaatsvindt. Op een verzoek wordt binnen acht weken een besluit genomen. De Commissie btv kan, overeenkomstig artikel 2, aanhef en onder b, van het Besluit btv om advies worden gevraagd. Tegen een besluit over het toekennen van PE-punten staat bezwaar op grond van de Awb open.

Artikel 11

Op het overzicht staan zoals gezegd activiteiten die zijn aangewezen als PE-activiteit. Dat wil zeggen dat een aanbieder een verzoek tot het aanwijzen als PE-activiteit heeft ingediend, dat verzoek is ingewilligd en de activiteit vervolgens op het overzicht met PE-activiteiten is geplaatst. Als een tolk of vertaler een scholingsactiviteit die op het overzicht staat vermeld verricht, kan hij -evidente fouten daargelaten- ervan uitgaan dat aan hem het aantal PE-punten worden toegekend dat ook bij de scholingsactiviteit op het overzicht staat vermeld. Het overzicht is echter niet uitputtend. Dat betekent dat het een tolk of vertaler vrij staat een verzoek tot het toekennen van PE-punten in te dienen in verband met een scholingsactiviteit die niet op het overzicht staat vermeld. Als een dergelijk verzoek wordt ingewilligd betekent dat echter niet dat de activiteit als PE-activiteit wordt aangewezen en wordt de activiteit niet op het lijst met scholingsactiviteiten geplaatst. Het betekent slechts dat aan de betreffende tolk of vertaler PE-punten worden toegekend in verband met de scholingsactiviteit.

Artikel 12

Er zijn twee momenten waarop aan een tolk of vertaler een overzicht van de door hem behaalde PE-punten wordt verstrekt. Ongeveer 9 maanden voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt en zestien weken voordat een inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst van rechtswege eindigt. Bij dat laatste moment wordt de tolk of vertaler in de gelegenheid gesteld een verzoek tot verlenging van de inschrijving of plaatsing in te dienen.

Uiteraard worden ook de besluiten waarbij aan de tolk of vertaler PE-punten zijn toegekend aan hen bekendgemaakt. Dit gebeurt per post. Het is de verantwoordelijkheid van de tolk of vertaler de verstrekte overzichten en besluiten zorgvuldig te bewaren en dus op de hoogte te zijn van het aantal PE-punten dat aan hem is toegekend.

Artikel 13

De situatie kan zich voordoen dat een tolk of vertaler door buiten zijn vermogen liggende omstandigheden niet in staat is om aan zijn bijscholingsverplichting te voldoen. In een dergelijk geval kan een verzoek tot vrijstelling van de bijscholingsverplichting worden ingediend. In de ‘procedurebeschrijving vrijstelling PE’ is neergelegd op welke wijze een verzoek tot vrijstelling kan worden ingediend en onder welke voorwaarden een dergelijk verzoek kan worden ingewilligd.

Artikel 14

Hoewel dit besluit enkel tekstuele aanpassingen heeft ondergaan om de bijscholingsverplichting gelijk te trekken met de nieuwe plaatsingsperiode op de Uitwijklijst is er wel een noodzaak om een overgangsbepaling op te nemen. Deze overgangsbepaling heeft betrekking op de tolken en vertalers die ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit geplaatst zijn op de Uitwijklijst. Deze tolken en vertalers dienen op basis van het tot 1 juli 2013 geldende Besluit permanente educatie Wbtv te voldoen aan een bijscholingsverplichting welke gebaseerd is op een plaatsingsperiode van 3 jaar. Dit geldt ook voor tolken en vertalers die op grond van de overgangsbepaling van het Besluit Uitwijklijst hun plaatsing kunnen verlengen tot 1 juli 2016. Hiervoor geldt dat de bijscholingsverplichting naar rato zal zijn. Met deze overgangsbepaling blijft de regeling voor de betrokken tolken en vertalers ongewijzigd. Dit geldt overigens alleen voor de duur van de lopende plaatsing. Zodra de tolk of vertaler zijn plaatsing op de Uitwijklijst verlengd, dan geldt dit besluit. Immers met de verlenging wordt de plaatsingsperiode op de Uitwijklijst 5 jaar en dient de tolk of vertaler te voldoen aan de bijscholingsverplichting die gebaseerd is op de plaatsingsperiode van 5 jaar, zoals in dit besluit is bepaald.

Naar boven