Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatscourant 2012, 24920Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 26 november 2012, nr. 271931 houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met de verlenging van de tijdelijke vrijstelling voor verzamelaars van messen

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 4, eerste lid, onderdeel c van de Wet wapens en munitie;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 20b, eerste lid, wordt de zinsnede ‘tot 1 december 2012’ vervangen door: tot 1 maart 2013.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.

TOELICHTING

Door middel van de Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 juni 2012, nr. 271931, houdende wijziging van de Regeling wapens en munitie in verband met het volledige verbod op stiletto’s, valmessen en vlindermessen (Stcrt. 13536), heb ik een tijdelijke vrijstelling gecreëerd voor verzamelaars van messen die met de inwerkingtreding op 1 mei 2012 van de Wet van 29 september 2011 tot wijziging van de Wet wapens en munitie, houdende een volledig verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen) (Stb. 447) verboden zijn, maar voor die tijd waren toegestaan.

In de toelichting op deze regeling heb ik reeds aangekondigd dat wordt beoogd voor deze verzamelaars een ontheffingsbeleid in te voeren. Dit is conform mijn toezegging tijdens de behandeling van voornoemde wijziging van de Wwm op 16 februari 2011 (Handelingen II 2010/11, nr. 53, item 9, blz. 56). De uitwerking van dit beleid is complexer dan in eerste instantie gedacht, en kost daarom meer tijd. Om die reden wordt de tijdelijke vrijstellingsregeling verlengd tot 1 maart 2013.

Deze verzamelaars worden daarmee tot 1 maart 2013 in de gelegenheid gesteld een ontheffing aan te vragen bij de dienst Justis. Het ontheffingsbeleid zal zodra het gereed is, zo snel mogelijk bekend worden gemaakt, zodat de verzamelaars voldoende tijd hebben de ontheffing aan te vragen.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven.