Bekendmaking ontwerp-wijzigingsbesluit voor Natura 2000-gebieden Witte en Zwarte Brekken, Sneekermeergebied, Deelen, Leekstermeergebied, Zuidlaardermeergebied, Elperstroomgebied, Arkemheen, IJsselmeer, Markermeer & IJmeer, Polder Zeevang, Boezems Kinderdijk, Donkse Laagten en Veerse Meer

De staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) maakt, ter voldoening aan artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), bekend dat hij ter uitvoering van richtlijn nr. 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) en ter uitvoering van richtlijn nr. 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) voornemens is de aanwijzingsbesluiten van de hieronder genoemde Natura 2000-gebieden te wijzigen: Witte en Zwarte Brekken (11) van 14 maart 2011 (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458), Sneekermeergebied (12) van 14 maart 2011 (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458), Deelen (14) van 16 februari 2010 (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212), Leekstermeergebied (19) van 14 maart 2011 (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458), Zuidlaardermeergebied (20) van 14 maart 2011 (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458), Elperstroomgebied (28) van 16 februari 2010 (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212), Arkemheen (56) van 10 september 2009 en gewijzigd op 14 maart 2011 (Stcrt. 10 september 2009, nr. 13516, wijziging Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458), IJsselmeer (72) van 16 februari 2010 (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212), Markermeer & IJmeer (73) van 16 februari 2010 (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212), Polder Zeevang (93) van 14 maart 2011 (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458), Boezems Kinderdijk (106) van 14 maart 2011 (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458), Donkse Laagten (107) van 16 februari 2010 (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212), Veerse Meer (119) van 14 maart 2011 (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458).

De 13 hierboven genoemde Natura 2000-gebieden bevatten samen 15 complementaire doelen: dit zijn Vogelrichtlijndoelen die zijn opgenomen in een Habitatrichtlijngebied en andersom. In alle gevallen gaat het om doelen voor natuurwaarden afkomstig uit bijlagen I en II van de Habitatrichtlijn en bijlage I van de Vogelrichtlijn. Hoewel deze complementaire doelen bijdragen aan het halen van een landelijke gunstige staat van instandhouding, is het bij nadere bestudering vanuit de richtlijnen niet noodzakelijk hiervoor instandhoudingsdoelstellingen te formuleren in de aanwijzingsbesluiten. Na de verwijdering van de complementaire doelen bevatten de aanwijzingsbesluiten alleen instandhoudingsdoelstellingen die noodzakelijk zijn om aan de richtlijnverplichtingen te voldoen. Hieronder wordt aangegeven welke doelen worden verwijderd uit de definitieve aanwijzingsbesluiten.

De ontwerp-wijzigingsbesluiten:

Witte en Zwarte Brekken (11)

Het Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458). De Habitatrichtlijnsoort noordse woelmuis (H1340, Microtus oeconomus arenicola) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

Sneekermeergebied (12)

Het Natura 2000-gebied Sneekermeergebied is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458). De twee Habitatrichtlijnsoorten meervleermuis (H1318, Myotis dasycneme) en noordse woelmuis (H1340, Microtus oeconomus arenicola) komen als complementaire doelen voor dit gebied te vervallen.

Deelen (14)

Het Natura 2000-gebied Deelen is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212). De twee Habitatrichtlijnsoorten gestreepte waterroofkever (H1082, Graphoderus bilineatus) en meervleermuis (H1318, Myotis dasycneme) komen als complementaire doelen voor dit gebied te vervallen.

Leekstermeergebied (19)

Het Natura 2000-gebied Leekstermeergebied is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458). De Habitatrichtlijnsoort zeggekorfslak (H1016, Vertigo moulinsiana) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

Zuidlaardermeergebied (20)

Het Natura 2000-gebied Zuidlaardermeergebied is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458). De Habitatrichtlijnsoort grote modderkruiper (H1145, Misgurnus fossilis) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

Elperstroomgebied (28)

Het Natura 2000-gebied Elperstroomgebied is een Habitatrichtlijngebied (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212). De Vogelrichtlijnsoort grauwe klauwier (A338, Lanius collurio) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

Arkemheen (56)

Het Natura 2000-gebied Arkemheen is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 10 september 2009, nr. 13516; wijziging Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458). De Habitatrichtlijnsoort bittervoorn (H1134, Rhodeus amarus) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

IJsselmeer (72)

Het Natura 2000-gebied IJsselmeer is een Vogel- en Habitatrichtlijngebied (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212). De Habitatrichtlijnsoort meervleermuis (H1318, Myotis dasycneme) komt als complementair doel te vervallen voor het gedeelte van het IJsselmeer dat alleen onder de Vogelrichtlijn valt.

Markermeer & IJmeer (73)

Het Natura 2000-gebied Markermeer & IJmeer is een Vogel- en Habitatrichtlijngebied (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212). De Habitatrichtlijnsoort meervleermuis (H1318, Myotis dasycneme) komt als complementair doel te vervallen voor het gedeelte van het Markermeer & IJmeer dat alleen onder de Vogelrichtlijn valt.

Polder Zeevang (93)

Het Natura 2000-gebied Polder Zeevang is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458). De Habitatrichtlijnsoort meervleermuis (H1318, Myotis dasycneme) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

Boezems Kinderdijk (106)

Het Natura 2000-gebied Boezems Kinderdijk is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458). De Habitatrichtlijnsoort noordse woelmuis (H1340, Microtus oeconomus arenicola) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

Donkse Laagten (107)

Het Natura 2000-gebied Donkse Laagten is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 16 februari 2010, nr. 2212). Het Habitatrichtlijntype blauwgraslanden (H6410, Molinion caeruleae) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

Veerse Meer (119)

Het Natura 2000-gebied Veerse Meer is een Vogelrichtlijngebied (Stcrt. 14 maart 2011, nr. 4458). De Habitatrichtlijnsoort noordse woelmuis (H1340, Microtus oeconomus arenicola) komt als complementair doel voor dit gebied te vervallen.

Waar en hoe kunt u het ontwerp-wijzigingsbesluit inzien?

Tijdens de terinzagelegging van 2 augustus tot en met 13 september 2012 kunt u het ontwerp-wijzigingsbesluit en de achtergronddocumenten digitaal raadplegen via onze website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Daarnaast kunt u de papieren versie van deze documenten inzien op de vestigingen van de Directie Regio en Ruimtelijke Economie (RRE, voorheen de Directie Regionale Zaken) van het ministerie van EL&I. Houd daarbij rekening met de normale openingstijden:

Vestiging Noord: Cascadeplein 6, 9726 AD Groningen;

Vestiging Oost: Verzetslaan 30, 7411 HX Deventer;

Vestiging West: Herman Gorterstraat 55, 3511 EW Utrecht;

Vestiging Zuid: Keizersgracht 5, 5611 GB Eindhoven.

Reageren op het ontwerp-wijzigingsbesluit

Belanghebbenden hebben het recht om tijdens de gehele termijn van zes weken te reageren door een zienswijze, ofwel gemotiveerde reactie, kenbaar te maken. U kunt uw zienswijze schriftelijk per post of digitaal via internet indienen. Uw digitale reactie kunt u van vrijdag 3 augustus tot en met donderdag 13 september 2012 versturen aan zienswijzenatura2000@mineleni.nl.

Uw schriftelijke reactie kunt u tot en met donderdag 13 september 2012 sturen naar:

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

t.a.v. Natura 2000/ontwerp-wijzigingsbesluit complementaire doelen

Postbus 20401

2500 EK Den Haag

Uw gemotiveerde reactie dient ten minste uw naam en adres te bevatten, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waar u op reageert en een opgave van de reden(en) waarom u zich niet met het wijzigingsbesluit kunt verenigen.

Waarop kunt u reageren?

Met het ontwerp-wijzigingsbesluit worden de complementaire doelen uit 13 reeds aangewezen Natura 2000-gebieden verwijderd. Het verwijderen van deze doelen uit de aanwijzingsbesluiten houdt in dat hiervoor geen doel opgenomen wordt.

U kunt alleen reageren op het gewijzigde onderdeel van het aanwijzingsbesluit, in dit geval op de verwijdering van complementaire doelen. Op de andere onderdelen, zoals de selectie, begrenzing en andere instandhoudingsdoelen, kunt u niet reageren. De definitieve aanwijzingsbesluiten met bijbehorende kaarten zijn als achtergronddocumenten ter informatie te raadplegen.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Na afloop van de terinzagelegging van zes weken worden de reacties gebundeld. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, ontvangt een ontvangstbevestiging en na de zienswijzenprocedure meer informatie over de vervolgprocedure. Mede op basis van de zienswijzen neemt de Staatssecretaris van EL&I het definitieve wijzigingsbesluit. Op dit besluit kunnen belanghebbenden te zijner tijd beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als indiener van een zienswijze krijgt u bericht over het definitieve wijzigingsbesluit.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl/natura2000. Via deze website kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden. Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het DR-Loket, telefoon 0800-22 333 22 (gratis).

Naar boven