Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 voor 18 gebieden

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft voor de volgende 18 gebieden de besluiten voor aanwijzing als Natura 2000-gebied vastgesteld (de nummers verwijzen naar de landelijke gebiedsnummers van de Natura 2000-gebieden):

Deelen (14), Wijnjeterper Schar (16), Elperstroomgebied (28), IJsselmeer (72), Markermeer & IJmeer (73), Zwarte Meer (74), Ketelmeer & Vossemeer (75), Veluwerandmeren (76), Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (77), Oostvaardersplassen (78), Lepelaarplassen (79), Schoorlse Duinen (86), Coepelduynen (96), Donkse Laagten (107), Oudeland van Strijen (110), Ooster-schelde (118), Westerschelde & Saeftinghe (122) en Ulvenhoutse Bos (129)

Deze besluiten zijn genomen op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet vormt de Nederlandse uitwerking van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Aan deze besluiten is in 2007 de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorafgegaan. Voor het gebied Markermeer & IJmeer heeft deze procedure in 2008 plaatsgevonden. Tijdens deze procedure hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen en heeft iedereen de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen.

Voor de genoemde gebieden hebben circa 1500 personen en instanties hiervan gebruikgemaakt.

De besluiten die nu zijn vastgesteld, zijn gebaseerd op de ontwerpbesluiten, de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen en de beschouwingen van de provincies op deze zienswijzen. Aan de percelen in Natura 2000-gebieden is een kadastrale Natura 2000-kwalificatie toegekend. De definitieve aanwijzingsbesluiten voor de overige Natura 2000-gebieden worden op een ander moment vastgesteld.

Op deze overige gebieden is nu (nog) geen beroep mogelijk.

De besluiten

Deelen (14)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Deelen’.

Wijnjeterper Schar (16)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Wijnjeterper Schar’.

Elperstroomgebied (28)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Elperstroomgebied’.

IJsselmeer (72)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het besluit tot aanwijzing van de gebieden Friese IJsselmeerkust en IJsselmeer als speciale beschermingszones in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van respectievelijk 2 april 1979, 6 mei 1998 en 24 maart 2000 is op een aantal onderdelen gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘IJsselmeer’.

Markermeer & IJmeer (73)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het besluit tot aanwijzing van de gebieden Eemmeer, Gooimeer en IJmeer als speciale beschermingszones in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van respectievelijk 2 april 1979 EOS is op een aantal onderdelen gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Markermeer & IJmeer’.

Zwarte Meer (74)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het besluit tot aanwijzing van het gebied Zwarte Meer als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van respectievelijk 2 april 1979 EOS is op een aantal onderdelen gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Zwarte Meer’.

Ketelmeer & Vossemeer (75)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Ketelmeer & Vossemeer’.

Veluwerandmeren (76)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het besluit tot aanwijzing van de gebieden Drontermeer, Veluwe-meer, Wolderwijd en Nuldernauw van 24 maart 2000 en Veluwe-meer van 16 oktober 2002 als speciale beschermingszones in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van 2 april 1979 is op een aantal onderdelen gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing (onder andere de grens van het Habtitatrichtlijngebied is uitgebreid) en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Veluwerandmeren’.

Eemmeer & Gooimeer Zuidoever (77)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Eemmeer & Gooimeer Zuidoever’.

Oostvaardersplassen (78)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409//EEG (Vogelrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Oostvaardersplassen’.

Lepelaarplassen (79)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Lepelaarplassen’.

Schoorlse Duinen (86)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Schoorlse Duinen’.

Coepelduynen (96)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Coepelduynen’.

Donkse Laagten (107)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409//EEG (Vogelrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Donkse Laagten’.

Oudeland van Strijen (110)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Oudeland van Strijen’.

Oosterschelde (118)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het besluit tot aanwijzing van het gebied Oosterschelde als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste en tweede lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van 2 april 1979 is op een aantal onderdelen gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Oosterschelde’.

Westerschelde & Saeftinghe (122)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Het besluit tot aanwijzing van het gebied Westerschelde als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van 2 april 1979 is op een aantal onderdelen gewijzigd. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000- gebied onder de naam ‘Westerschelde & Saeftinghe’.

Ulvenhoutse Bos (129)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Wijzigingen van begrenzing en doelen ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit zijn in het definitieve besluit aangeduid en gemotiveerd. De speciale beschermingszone is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Ulvenhoutse Bos’.

In al deze besluiten zijn voor de habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten waarvoor het betreffende gebied is aangewezen, instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd. Deze instandhoudings-doelstellingen vormen het uitgangspunt voor de nog vast te stellen beheerplannen en zijn de natuurwaarden waaraan bij vergunningverlening wordt getoetst.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen.

De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd en loopt van 19 februari 2010 tot en met 1 april 2010. Om in beroep te gaan moet u een beroepschrift sturen naar:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:

uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd.

Voor de meest recente informatie over de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u na indiening van het beroep bericht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de aanwijzingsbesluiten inzien?

De besluiten liggen ter inzage van 18 februari 2010 tot en met 1 april 2010. Voor deze Natura 2000-gebieden kunt u de aanwijzingsbesluiten en verschillende achtergronddocumenten tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

  • Gemeentehuizen van de volgende gemeenten: Aa en Hunze, Almere, Amsterdam, Andijk, Bergen, Binnenmaas, Blaricum, Boarnsterhim, Borsele, Breda, Bunschoten, Cromstrijen, Diemen, Drechterland, Dronten, Edam-Volendam, Eemnes, Elburg, Enkhuizen, Ermelo, Gaasterlân-Sleat, Goes, Graafstroom, Harderwijk, Heerenveen, Hoorn, Huizen, Hulst, Kampen, Kapelle, Katwijk, Koggenland, Lelystad, Lemsterland, Liesveld, Medemblik, Midden-Drenthe, Muiden, Naarden, Nieuw-Lekker-land, Nijefurd, Nijkerk, Noord-Beveland, Noordoostpolder, Noordwijk, Nunspeet, Oldebroek, Opsterland, Putten, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Skarsterlân, Sluis, Stede Broec, Steenbergen, Steenwijkerland, Strijen, Terneuzen, Tholen, Urk, Veere, Vlissingen, Waterland, Wervershoof, Wieringen, Wieringermeer, Wûnseradiel, Zeevang, Zeewolde en Zwartewaterland.

  • Vestigingen van de Directie Regionale Zaken van het ministerie van LNV: Noord te Groningen (Cascadeplein 6), Oost te Deventer (Verzetslaan 30), Zuid te Eindhoven (Keizersgracht 5) en West te Utrecht (Herman Gorterstraat 55).

  • Waterschappen: Brabantse Delta, Groot Salland, HHR Amstel Gooi en Vecht, HHR Hollands Noorderkwartier, HHR van Rijnland, Hollandse Delta, Reest en Wieden, Rivierenland, Vallei en Eem, Wetterskip Fryslân, Zeeuwse eilanden, Zeeuws-Vlaanderen en Zuiderzeeland.

  • Provinciehuizen van de provincies: Drenthe, Flevoland, Fryslân, Gelderland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland en Zuid-Holland.

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.minlnv.nl/natura2000. Hier kunt u ook de documenten die ter inzage liggen, downloaden.

Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het LNV-loket: 0800-223 3322 (gratis).

Naar boven