Bekendmaking aanwijzingsbesluiten Natura 2000 voor de gebieden Witterveld, Engbertsdijksvenen, Arkemheen, Deurnsche Peel & Mariapeel en Groote Peel

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft voor de volgende vijf gebieden de besluiten voor aanwijzing als Natura 2000-gebied vastgesteld:

 • Witterveld (24)

 • Engbertsdijksvenen (40)

 • Arkemheen (56)

 • Deurnsche Peel & Mariapeel (139)

 • Groote Peel (140)

Deze besluiten zijn genomen op grond van artikel 10a van de Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet vormt de Nederlandse uitwerking van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Aan deze besluiten is in 2007 de uniforme openbare voorbereidingsprocedure voorafgegaan. Tijdens deze procedure hebben de ontwerpbesluiten ter inzage gelegen en heeft iedereen de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen.

Voor de genoemde gebieden zijn 447 inspraakreacties binnengekomen. De besluiten die nu zijn vastgesteld, zijn gebaseerd op de ontwerpbesluiten, de zienswijzen die daarop zijn binnengekomen en de beschouwingen van de provincies op deze zienswijzen. Aan de percelen in Natura 2000-gebieden is een kadastrale Natura 2000-kwalificatie toegekend. Er zijn inmiddels tien besluiten definitief vastgesteld. De definitieve aanwijzingsbesluiten voor de overige Natura 2000-gebieden worden op een later moment vastgesteld. Op deze gebieden is nu (nog) geen beroep mogelijk.

De besluiten

Witterveld (24)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Witterveld is van belang vanwege het voorkomen van de volgende in bijlage I van de Habitatrichtlijn genoemde natuurlijke habitattypen (prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid):

H4010

Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix

H4030

Droge Europese heide

H7110

*Actief hoogveen

H7120

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

H91D0

*Veenbossen

Ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit is een aantal kleine grenswijzigingen toegepast.

Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Witterveld’.

Engbertsdijksvenen (40)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Engbertsdijksvenen is van belang vanwege het voorkomen van de volgende in bijlage I van de Habitat-richtlijn genoemde natuurlijke habitattypen (prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid):

H4030

Droge Europese heide

H7110

*Actief hoogveen

H7120

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

Het besluit tot aanwijzing van het gebied Engbertsdijksvenen is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van 2 mei 1989 op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo is het gebied nu voor de volgende soort van bijlage I van de Vogelrichtlijn aangewezen:

A127

Kraanvogel

Verder is het gebied aangewezen voor de volgende in artikel 4.2 genoemde trekvogelsoorten:

A008

Geoorde fuut

A039

Toendrarietgans

Ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit is een aantal kleine grenswijzigingen toegepast.

De beide speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Engbertsdijksvenen’.

Arkemheen (56)

Het besluit tot aanwijzing van het gebied Arkemheen als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van 2 april 1979 is op een onderdeel gewijzigd. Zo is het gebied nu voor de volgende soorten van Bijlage I van de Vogelrichtlijn aangewezen:

A037

Kleine zwaan

A050

Smient

Voor de volgende in bijlage II van de Habitatrichtlijn genoemde habitatsoort is een instandhoudingsdoelstelling geformuleerd (prioritaire habitatsoorten zijn met een sterretje (*) aangeduid):

H1134

Bittervoorn

Ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit is een aantal kleine grenswijzigingen toegepast.

Het gebied is hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Arkemheen’.

Deurnsche Peel & Mariapeel (139)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Deurnsche Peel & Mariapeel is van belang vanwege het voorkomen van de volgende in bijlage I van de Habitatrichtlijn genoemde natuurlijke habitattypen (prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid):

H4030

Droge Europese heide

H7110

*Actief hoogveen

H7120

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

De besluiten tot aanwijzing van de gebieden Deurnese Peelgebieden en Mariapeel als speciale beschermingszones in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van respectievelijk 12 mei 1992 en 29 oktober 1986 is op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo zijn beide gebieden nu voor de volgende soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn aangewezen:

A127

Kraanvogel

A224

Nachtzwaluw

A272

Blauwborst

Verder zijn beide gebieden aangewezen voor de volgende in artikel 4.2 genoemde trekvogelsoorten:

A004

Dodaars

A039

Toendrarietgans

A041

Kolgans

A276

Roodborsttapuit

Ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit is een aantal kleine grenswijzigingen toegepast.

De drie speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Deurnsche Peel & Mariapeel’.

Groote Peel (140)

Dit gebied is als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, vierde lid, van Richtlijn 92/43/EEG (Habitatrichtlijn) aangewezen. Groote Peel is van belang vanwege het voorkomen van de volgende in bijlage I van de Habitatrichtlijn genoemde natuurlijke habitattypen (prioritaire habitattypen zijn met een sterretje (*) aangeduid):

H4030

Droge Europese heide

H7120

Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie nog mogelijk is

Het besluit tot aanwijzing van het gebied Groote Peel als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4 van Richtlijn 79/409/EEG (Vogelrichtlijn) van 29 oktober 1986 is op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo is het gebied nu voor de volgende soorten van bijlage I van de Vogelrichtlijn aangewezen:

A119

Porseleinhoen

A127

Kraanvogel

A272

Blauwborst

Verder is het gebied aangewezen voor de volgende in artikel 4.2 genoemde trekvogelsoorten:

A004

Dodaars

A008

Geoorde fuut

A039

Taigarietgans

A039

Toendrarietgans

A041

Kolgans

A276

Roodborsttapuit

Ten opzichte van het ontwerpaanwijzingsbesluit is een aantal kleine grenswijzigingen toegepast.

De beide speciale beschermingszones zijn hiermee aangewezen als Natura 2000-gebied onder de naam ‘Groote Peel’.

In al deze besluiten zijn voor de habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten, waarvoor het betreffende gebied is aangewezen instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd.

Deze instandhoudingsdoelstellingen vormen het uitgangspunt voor de nog vast te stellen beheerplannen en zijn de natuurwaarden waaraan bij vergunningverlening wordt getoetst.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die hun zienswijze als bedoeld in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren hebben gebracht of redelijkerwijs niet verweten kan worden dit niet gedaan te hebben, kunnen gedurende zes weken beroep instellen. De beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na de dag waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd en loopt van 11 september 2009 tot en met 22 oktober 2009. Om in beroep te gaan moet u een beroepschrift sturen naar:

Raad van State

Afdeling bestuursrechtspraak

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • een opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de meest recente informatie over de hoogte van het griffierecht verwijzen wij u naar de website van de Raad van State: www.raadvanstate.nl. Over de wijze waarop en binnen welke termijn u dit dient te betalen, krijgt u na indiening van het beroep bericht van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Waar kunt u de aanwijzingsbesluiten inzien?

De besluiten liggen ter inzage vanaf 10 september 2009.

U kunt de aanwijzingsbesluiten en verschillende achtergronddocumenten tijdens de reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Gemeentehuizen van de volgende gemeenten: Assen, Asten, Bunschoten, Deurne, Gemert-Bakel, Hardenberg, Helden, Horst aan de Maas, Meijel, Midden-Drenthe, Nederweert, Nijkerk, Putten, Tubbergen, Twenterand, Sevenum en Venray.

 • Vestigingen van de Directie Regionale Zaken van het ministerie van LNV: Noord te Groningen, Oost te Deventer, Zuid te Eindhoven en West te Utrecht.

 • Waterschappen: Waterschap Aa en Maas (’s-Hertogenbosch), Waterschap Peel en Maasvallei (Venlo), Waterschap Reest en Wieden (Meppel), Waterschap Regge en Dinkel (Almelo), Waterschap Vallei en Eem (Leusden).

 • Provinciehuizen van de provincies: Drenthe (Assen), Gelderland (Arnhem), Limburg (Maastricht), Overijssel (Zwolle) en Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch).

Nadere informatie

Meer informatie over Natura 2000 en gerelateerde onderwerpen vindt u op de website www.minlnv.nl/natura2000. Hier kunt u ook de documenten die ter inzage liggen downloaden.

Voor vragen over Natura 2000 of het opvragen van (achtergrond)documenten kunt u op werkdagen van 8.30 uur tot 16.30 uur contact opnemen met het LNV-loket: telefoon 0800-223 3322 (gratis).

Naar boven