Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en InnovatieStaatscourant 2011, 15577Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 22 augustus 2011, nr. ETM/TM/11068570, houdende wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten in verband met de invoering van een nationaal meldnummer voor dieren in nood (Besluit meldnummer 144 red een dier)

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

Bijlage 1 van het Nummerplan telefoon- en ISDN- diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

De regels luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

 

1420 t/m 1450

     

worden vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarden

 

1420 t/m 1439

     

144

 

Nationaal meldnummer voor dieren in nood

3

Nee

 

1440 t/m 1450

     

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 22 augustus 2011

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.

Dit besluit ligt met de toelichting vanaf de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst gedurende 6 weken ter inzage bij het Informatiecentrum van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, begane grond, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV te Den Haag.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepsschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht; Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

TOELICHTING

Inleiding

Met dit besluit wordt de reeks 14 in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (hierna: nummerplan) gewijzigd en wordt een nieuwe bestemming ingevoerd voor het nummer 144. In het Regeerakkoord ‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ van 30 september 2010 is aangekondigd dat dierenmishandeling harder wordt aangepakt. Maatregelen in dit kader zijn de komst van 500 dierenpolitieagenten, een steviger strafvordering en de invoering van een nationaal meldnummer voor dieren in nood en dierenmishandeling.

De 14-reeks heeft de bestemming geharmoniseerde nummers voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang. Met de nummerplanwijziging van 10 april 2006 (Stcrt. 77) zijn nummers in de 14-reeks beschikbaar gemaakt ten behoeve van contactcentra van overheidsorganisaties. Met de onderhavige wijziging wordt het nummer 144 beschikbaar gemaakt ten behoeve van de invoering van een nationaal meldnummer voor dieren in nood en dierenmishandeling. Deze dienst met een bijzonder maatschappelijk belang sluit direct aan op de bestemming van de 14-reeks.

144: nationaal meldnummer voor dieren in nood en dierenmishandeling

Met de invoering van het nummer 144 komt er een nationaal meldnummer voor dieren in nood en dierenmishandeling. Het goed kunnen afhandelen van meldingen die binnenkomen bij dit meldnummer is gekoppeld aan de invoering van de dierenpolitie, omdat daarmee een adequate reactie kan worden gegarandeerd. De dierenpolitie heeft immers de vereiste strafrechtelijke bevoegdheden voor het bestrijden van dierenleed. Daarbij kan worden samengewerkt met andere publieke en private organisaties op het terrein van dierenleed. Het nummer kan echter slechts aan één partij worden toegekend.

Het nummer 144 is bedoeld voor het samenwerkingsverband of het overheidslichaam dat in samenwerking met de betrokken overheden de dienstverlening achter dit nummer organiseert en het functioneren daarvan waarborgt (en in dat kader beschikt over de vereiste strafrechtelijke bevoegdheden).

Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Meldingen komen dan in eerste instantie binnen bij de meldkamer van het KLPD. De politie beoordeelt en registreert een melding die binnenkomt via 144. Op meldingen van acuut dierenleed neemt de politie als 1e lijnorganisatie direct actie, de zogenaamde noodhulp. Voor niet-acute meldingen beoordeelt de politie of inzet nodig is van de politie of van gespecialiseerde diensten (de 2e lijn).

Naamsbekendheid is van groot belang voor het succes van het meldnummer. Er is daarom gekozen voor het driecijferige nummer 144. Dit is in combinatie met het motto ‘red een dier’ goed herkenbaar en makkelijk te onthouden en draagt daarmee bij aan de doelstelling van een effectieve aanpak van dierenleed.

Gelet op de in de telefonienetwerken gehanteerde technische standaarden en artikel 5 van het Nummerplan, mag een geografisch of niet-geografisch nummer niet zijn opgebouwd uit een ander, korter of langer, geografisch of niet-geografisch nummer gevolgd door één of meer cijfers. Het is dus vooralsnog niet mogelijk dat naast het driecijferige nummer 144 ook de viercijferige nummers 1440 t/m 1449 (of meercijferige varianten hiervan) worden gebruikt. Deze nummers kunnen derhalve niet beschikbaar worden gesteld voor eventuele toekenning. Het nummer 1450 zou, indien hier aanleiding toe is, wel beschikbaar voor toekenning kunnen worden gesteld.

Zoals reeds is opgemerkt in de bovengenoemde nummerplanwijziging van 10 april 2006, is voor diensten via de nummers van de 14-serie geen andere betaling door de beller verschuldigd dan voor verkeerskosten (het is wel mogelijk dat de

betreffende overheden desgewenst een deel van de verkeerskosten voor hun rekening nemen).

Tot slot wordt wat betreft de toegang tot niet-geografische nummers zoals 144 opgemerkt dat de Universeledienstrichtlijn (Richtlijn 2002/22/EG) op dit punt is gewijzigd. Tot 19 december 2009 regelde artikel 28 uitsluitend grensoverschrijdende toegang tot niet-geografische nummers. In Nederland is deze bepaling geïmplementeerd in artikel 6.5 van de Telecommunicatiewet en in artikel 4 van het Besluit interoperabiliteit. Het gewijzigde artikel 28, eerste lid, van de Universeledienstrichtlijn bepaalt dat eindgebruikers in de Europese Unie in principe toegang moeten hebben tot alle nummers toegekend binnen de Unie. Hieronder vallen alle nummers uit de nationale nummerplannen van de lidstaten, waaronder de niet-geografische nummers. Op die manier moeten ook alle eindgebruikers in de Europese Unie gebruik kunnen maken van de diensten die worden geleverd met gebruikmaking van niet-geografische nummers. Artikel 28 van de Universeledienstrichtlijn wordt geïmplementeerd in de Telecommunicatiewet (wetsvoorstel 32 549) en het Besluit Interoperabiliteit. Deze wijziging is in voorbereiding.

Consultatie

Conform artikel 4.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet is bij de voorbereiding van de voorliggende nummerplanwijziging de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast. Twee partijen hebben een aantal opmerkingen gemaakt bij het ontwerpbesluit.

Een partij noemt het risico van verkeerd kiezen tussen 144 en 114 dat zou kunnen ontstaan indien het nummer 114 een Europees geharmoniseerde bestemming krijgt, aangezien deze nummers slechts één cijfer van elkaar verschillen. Deze partij pleit daarom voor een viercijferig nummers, zoals 1444. Hiermee zou kunnen worden voorkomen dat oproepen per abuis bij de verkeerde dienst uitkomen. In de voorgaande paragraaf is reeds opgemerkt dat gelet op het spoedeisende karakter en de herkenbaarheid van het meldnummer voor dieren in nood, het gebruik van een driecijferig nummer gewenst is. Voor een eventuele Europees geharmoniseerde bestemming van 114 dient allereerst Europese besluitvorming te worden doorlopen, waarbij de Nederlandse regering het bezwaar van het risico van verkeerd kiezen tussen 114 en 144 kenbaar kan maken. Hierbij wordt tevens opgemerkt dat bij de vorige invoering van een Europees geharmoniseerde nummerreeks, te weten de 116xyz-reeks voor Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang, is gekozen voor een zescijferige reeks en niet voor een driecijferige reeks, teneinde voldoende ruimte voor de diverse beoogde diensten te creëren. Met een viercijferig nummer, zoals 1444, is het risico van verkeerd kiezen bovendien nog steeds niet volledig uitgesloten.

Deze partij merkt voorts op dat het nummer 144 niet goed past in de huidige indeling van de 14-reeks, waarin het nummer 1400 het overkoepelende nummer voor de Rijksoverheid is. Het nummer 144 heeft echter als meldnummer een wezenlijk ander karakter dan de contactcentra van de overheidsorganisaties en staat daarmee naast de 14-nummers voor de contactcentra van overheidorganisaties. Bij het nummer 144 gaat het immers om meldingen met een spoedeisend karakter, terwijl het bij de contactcentra van de overheidsorganisaties gaat om algemene dienstverlening aan burgers en bedrijven. De invoering van het meldnummer 144 laat de positie van het nummers 1400 als overkoepelend nummer voor contact met de Rijksoverheid dus onverlet.

Deze partij geeft tevens aan dat met de keuze voor het driecijferige 144 langere 144x-nummers (vooralsnog) van gebruik worden uitgesloten. Hier is in de voorgaande paragraaf reeds op ingegaan. Gelet op het reeds genoemde spoedeisende karakter van oproepen naar het meldnummer en de herkenbaarheid van het nummer is de keuze voor het schaarsere 144 gerechtvaardigd. Er blijft na de invoering van 144 nog voldoende capaciteit in de 14-reeks beschikbaar.

Een andere partij vraagt aandacht voor het feit dat de implementatie van de huidige 14-nummers in de telefonienetwerken is gebaseerd op een nummerlengte van 4-cijfers. Op de keuze voor een driecijferig nummer is hierboven reeds ingegaan.

Deze partij vraagt tevens naar de relatie tussen het alarmnummer 112 en het meldnummer 144. Het meldnummer voor dieren in nood is, in tegenstelling tot het nummer 112, geen alarmnummer zoals bedoeld in artikel 7.7 van de Telecommunicatiewet en de in dit artikel genoemde vereisten zijn derhalve niet van toepassing op (oproepen naar) het nummer 144.

Deze partij noemt tot slot de aankiesbaarheid binnen de Europese Unie van het nummer 144. Indien de nummergebruiker verkiest het nummer niet alleen in Nederland maar ook voor oproepen vanuit andere Lidstaten van de Europese Unie aankiesbaar te maken, dan zou dit kunnen worden gerealiseerd op basis van het nummer +31 1400 144. Kortheidshalve wordt verder verwezen naar het besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2009, houdende wijziging van het Nummerplan in verband met de invoering van een uniform nummer voor het routeren van oproepen naar nummers in de 1-reeks en de aanwijzing van een verkort nummer voor het contactcentrum van de overheid voor bedrijven (Besluit wijziging 014- en 14-reeks, Stcrt. 2009, 117). Hierbij wordt voorts opgemerkt dat het meldnummer voor dieren in nood en de dierenpolitie een nationaal karakter hebben, zoals ook uit de bestemming blijkt.

Uitvoeringstoets

Het college heeft, conform artikel 5, eerste lid, van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, een uitvoeringstoets uitgevoerd. Het college stelt in deze uitvoeringstoets van 16 juni 2011 vast dat het ontwerpbesluit uitvoerbaar en handhaafbaar is en heeft verder geen opmerkingen over het ontwerpbesluit.

De Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie,

M.J.M. Verhagen.


X Noot
1

Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 22 maart 2010 (Stcrt. 2010, 5774).