Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2006, 77 pagina 13Besluiten van algemene strekking

Wijziging Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 10 april 2006, nr. ET/TM 6024996, houdende wijziging van het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten in verband met de invoering van een reeks korte telefoonnummers voor contactcentra van de overheid (Besluit invoering nummerreeks voor contactcentra overheid)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage 1 wordt de regel luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers

(geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

14..

14..

Geharmoniseerde nummers voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

  
 

1400 t/m 1487

   

1488

 

Toegang tot de politiehulpdienst, met uitzondering van de hulpdienst die toegankelijk is via het Europees alarmnummer 112

4

Nee

 

1489 t/m 1499

   

vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers

(geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

14..

14..

Geharmoniseerde nummers voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang

  

1400

 

Contactcentrum van de gehele overheid

4

Nee

1401 t/m 1405

 

Contactcentra van de gemeenten

5,6 zie bijlage 3 tabel 140x

Nee

 

1406

   

1407..

 

Contactcentra van de gemeenten

5

Nee

 

1408

1409

   
 

1410 t/m 1419

Contactcentra van de overige overheidsorganisaties

4

Nee

 

1420 t/m 1450

   

1451

 

Contactcentrum van de rijksoverheid

4

Nee

 

1452 t/m 1499

   

B

Bijlage 3 wordt als volgt gewijzigd:

Toegevoegd wordt de nieuwe tabel 140x:

Tabel 140X
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

14 01

5

6

nb

5

nb

5

6

6

6

nb

14 02

5

nb

6

5

5

6

5

nb

nb

6

14 03

5

6

6

5

6

5

5

nb

5

nb

14 04

5

6

nb

5

nb

5

5

6

6

6

14 05

5

6

6

5

6

5

6

6

5

6

nb = niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Economische Zaken, L.J. Brinkhorst.

Toelichting

Met deze wijziging van het nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten worden nummers in de 14-serie beschikbaar gemaakt ten behoeve van contactcentra voor overheidsorganisaties.

Met de Nummerplanwijziging van 22 november 2001 is de 14-serie bestemd voor geharmoniseerde nummers voor diensten met een bijzonder maatschappelijk belang.

Op dat moment was er feitelijk nog maar één dienst bekend die daar onder zou kunnen vallen, namelijk ‘de toegang tot de politie voor niet dringende zaken’ welke dienst toen direct is meegenomen in de nummerplanwijziging onder nummer 1488. Met de onderhavige nummerplanwijziging wordt verder invulling gegeven aan een gedeelte van de reeks.

In de afgelopen jaren is binnen de overheid verder gewerkt om te komen tot contactcentra voor de burger. Om die te faciliteren worden de onderstaande nummers bestemd:

1400 = Contactcentrum van de gehele overheid

1401 t/m 1407 = Contactcentra van de gemeenten

1410 t/m 1419 = geblokkeerd tot einde 2006 ten behoeve van contactcentra van de overige overheidsorganisaties

1451 = Contactcentrum van de Rijksoverheid

Algemeen

De overheid levert een veelheid aan diensten en producten die voor het goed functioneren van de maatschappij van groot belang zijn. De meeste van die diensten en producten levert de overheid vanuit haar publieke taak. Voorbeelden zijn de uitgifte van paspoorten, de verlening van bouwvergunningen, de toekenning van subsidies enzovoorts. Onlosmakelijk hiermee verbonden is het geven van (telefonische) informatie daarover.

De genoemde nummers zijn bedoeld voor het aanbieden van diensten waarbij de nummergebruiker een publieke taak heeft of de nummergebruiker regisseur is voor de publieke taak. Het betreft uitdrukkelijk niet-commerciële dienstverlening.

Door het brede scala aan diensten en producten met een maatschappelijk karakter en door de veelheid aan aanbieders is het verstrekken van betrouwbare en toegankelijke informatie namens en door de overheid zelf essentieel. Daarin schuilt ook het bijzondere maatschappelijke belang.

De nummers voor overheidsdienstverlening moeten goed herkenbaar zijn en exclusief geassocieerd worden met – betrouwbare – dienstverlening van en door de overheid; ze moeten zich duidelijk onderscheiden van nummers voor commerciële dienstverlening. Daarom zijn 090x-nummers niet geschikt. Ook 0800-nummers zijn niet geschikt omdat de toegang tot de contactcentra niet per definitie gratis zal zijn en het mogelijk moet blijven een bijdrage in de telefoonkosten, bijvoorbeeld lokaal tarief, in rekening te brengen.

De nummers moeten simpel te onthouden zijn om de informatie van de overheid laagdrempelig en goed toegankelijk te laten zijn. Dat is het geval voor nummer 1400.

En door de contactcentra van de gemeenten aankiesbaar te maken door middel van ‘14+ gemeentelijk netnummer’ wordt het voor de burger ook uitermate eenvoudig een specifieke gemeente te bereiken.

Om bovenstaande redenen is gekozen voor nummers in de 14-serie.

1400: Contactcentrum van de gehele overheid

De Ministerraad heeft in juli van 2005 besloten dat de telefonische dienstverlening van de overheid beter moet. Daar hoort een duidelijk herkenbare telefonische toegang bij.

Het eindbeeld is één overheidsbreed contactcentrum, waar eenieder terecht kan met vragen over of voor diensten en producten van de gehele overheid. Ongeacht of het gaat om de gemeente waar iemand woont of werkt, om een andere gemeente, om de EU, de landelijke of provinciale overheid, of om één van de uitvoeringsinstanties. Een eindbeeld waarin uiteindelijk de gehele overheidsdienstverlening bereikbaar wordt onder één nummer: 1400. Dit sluit uiteraard niet uit dat daarnaast afzonderlijke telefonische ingangen worden gemaakt of in stand gehouden voor overheidsdiensten met een specialistisch karakter.

Dit nummer is bedoeld voor het samenwerkingsverband of het overheidslichaam dat in overeenstemming met de betrokken overheden de dienstverlening achter dit nummer organiseert en het functioneren daarvan waarborgt. Hierbij kan gedacht worden aan een van de betrokken ministeries of een samenwerkingsverband van de betrokken overheden.

Dit eindbeeld kan alleen worden bereikt via een – organisch – groeimodel met gebruikmaking van de hierna beschreven nummers.

1401 t/m 1405; 1407: Contactcentra van de gemeenten

In totaal zijn er een kleine 500 gemeentelijke overheden die elk een veelheid van deze diensten en producten beschikbaar stellen. Gelet op dit grote aantal is het niet in één keer mogelijk (zo al wenselijk) om deze allemaal direct via één nummer toegankelijk te maken.

Om de associatie met 1400 zoveel mogelijk te behouden, wordt ten behoeve van de gemeentelijke contactcentra de nummers bestemd die met 140.. beginnen.

Om met een beperkt aantal nummers voor dit doel te kunnen volstaan worden de gemeenten bereikbaar gemaakt door middel van een nummer bestaande uit de cijfers 14 gevolgd door het netnummer van het gebied waarbinnen zij gelegen zijn.

Bijvoorbeeld 14 020 voor Amsterdam en randgemeenten, 14 0222 voor Texel (in het algemeen delen meerdere gemeenten een netnummer), enzovoorts.

Er bestaan drie- en vier-cijferige netnummers en daardoor ontstaan er zowel vijf- als zes-cijferige nummers voor de contactcentra van de gemeenten. Aan bijlage 3 is een tabel toegevoegd, tabel 140x, waarin de respectievelijke nummerlengtes zijn vastgelegd.

Een aantal netnummers is niet uitgegeven en het corresponderende 140x-nummer is in dat geval niet beschikbaar voor toekenning of reservering.

Deze nummers zijn bedoeld voor het samenwerkingsverband of het overheidslichaam dat in overeenstemming met de betrokken overheden de dienstverlening achter dit nummer organiseert en het functioneren daarvan waarborgt. Hierbij kan gedacht worden aan een van de betrokken ministeries of een samenwerkingsverband van de betrokken overheden.

1451: Contactcentrum van de rijksoverheid

Het contactcentrum voor de rijksoverheid kan via nummer 1451 telefonisch de informatie verstrekken die momenteel ook al schriftelijk verkregen kan worden via postbus 51 en de website www.postbus51.nl.

Dit nummer is bedoeld voor het samenwerkingsverband of het overheidslichaam dat in overeenstemming met de betrokken ministeries de dienstverlening achter dit nummer organiseert en het functioneren daarvan waarborgt. Hierbij kan gedacht worden aan een van de betrokken ministeries of een samenwerkingsverband van de betrokken ministeries.

1410 t/m 1419: Contactcentra van de overige overheidsorganisaties

De nummers 1410 t/m 1419 worden geblokkeerd ten behoeve van contactcentra van overige overheidsorganisaties, zoals provincies, waterschappen en uitvoeringsorganisaties op rijksniveau.

Omdat het geharmoniseerde nummers betreft, en niet verschillende nummers voor individuele overheidsorganisaties, is een organisatiestructuur nodig om deze nummers te kunnen gebruiken. Die organisatiestructuur bestaat momenteel nog niet. Om ook deze overige instellingen de mogelijkheid van een groeipad te bieden worden de nummers 1410 t/m 1419 tot het einde van het jaar 2006 geblokkeerd om geïnteresseerde overheidsorganisaties de gelegenheid te geven zich te organiseren.

1488

De politie heeft aangegeven geen gebruik te zullen gaan maken van nummer 1488.

De bestemming van dat nummer voor toegang tot de politiehulpdienst is daardoor komen te vervallen.

Geen uitzonderlijke economische waarde

De nummers in de 14-serie voldoen niet aan de criteria die gelden voor het aanwijzen van nummers van uitzonderlijke economische waarde, zoals vermeld in het Besluit van de Minister van Economische Zaken van 28 april 2004, nr TP/MO 4028626 (Staatcourant 5 mei 2004, nr 85/pag. 10). De nummers hebben namelijk de bestemming ‘bijzonder maatschappelijk belang’.

Aankiesbaarheid

Met aankiesbaarheid wordt bedoeld dat de nummers in de 14-serie door alle soorten abonnees van alle verschillende aanbieders te bereiken zijn. De aankiesbaarheid van de nummers in de 14-serie is niet automatisch verzekerd.

Op grond van artikel 6.1 van de Telecommunicatiewet hebben aanbieders van openbare elektronische communicatiediensten en -netwerken, indien een aanbieder daartoe een verzoek indient bij een andere aanbieder, een onderhandelingsplicht in het kader van interconnectie en interoperabiliteit. Op aanvraag van een aanbieder die van mening is dat een andere aanbieder zijn plichten op dit vlak niet nakomt, kan de OPTA voorschriften voor de onderhandelingen geven. Deze onderhandelingsplicht betreft echter alleen een inspanningsverplichting (géén resultaatsverplichting) en biedt derhalve geen garantie van aankiesbaarheid van de nummers uit de 14-serie. Als de onderhandelingen niet tot resultaat leiden kan OPTA door één van de onderhandelende partijen worden ingeschakeld op grond van artikel 6.2 van de Telecommunicatiewet.

Dit wettelijke kader is gebaseerd op de ONP-richtlijnen1 voor elektronische communicatie infrastructuren en bijbehorende diensten.

Nummerhouders die niet tegelijk aanbieder zijn van een elektronisch communicatienetwerk of -dienst kunnen de aankiesbaarheid niet zelf regelen, maar zijn daarvoor aangewezen op de aanbieder waar de nummers zijn ondergebracht. De Europese regels kennen namelijk géén rechten en plichten over interoperabiliteit en interconnectie toe aan nummerhouders.

Consultatie en OPT

Conform artikel 4.1, tweede lid, van de Telecommunicatiewet is bij de voorbereiding van de voorliggende nummerplanwijziging de openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast (hierna: consultatie). Het ontwerp is geconsulteerd in oktober 2005.

Het ontwerp van het onderhavige besluit is eveneens in oktober 2005 voorgelegd aan het Overlegplatform Post en Telecommunicatie (OPT).

Meerdere partijen vroegen naar aanleiding van het ontwerpbesluit om verduidelijking in het nummerplan ten aanzien van de wijze van verdelen van het aanvankelijk beperkte aantal nummers voor contactcentra van de gemeenten over de circa 500 Nederlandse gemeenten. In twee andere reacties werd voorgesteld deze verdeling te baseren op de methodiek ‘14 + netnummer’. Dit laatste voorstel is in december 2005 middels een aanvullend ontwerpbesluit geconsulteerd en voorgelegd aan het OPT. Op de consultatie is één positieve reactie ontvangen en het OPT heeft geen aanleiding gezien om opmerkingen te maken, zodat deze methodiek is overgenomen in het onderhavige besluit.

Door enkele aanbieders van vaste en mobiele netwerken werd de noodzaak van het beschikbaar stellen van nummers in de 14-serie voor deze overheidsdienstverlening in twijfel getrokken, omdat in november 2001 nummer 1488 is bestemd voor toegang tot de politiehulpdienst en daar tot op heden nog geen aanvraag voor is geweest.

Van de zijde van de aanvragers werd daar echter tegenover gesteld dat er voor de ingebruikname van de nieuwe nummers grote belangstelling bestaat bij de betreffende overheidsorganisaties. De gemeente Amsterdam heeft vorig jaar aangegeven met een nummer uit de 14-reeks te willen gaan werken. Vooruitlopend op deze wijziging van het nummerplan is aan de gemeente Amsterdam daarom het nummer 14020 toegekend. Verder gaf de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aan dat ongeveer 10 gemeenten, waaronder de vier grote steden, voornemens zijn zo spoedig mogelijk hun contactcentrum onder 14 + netnummer toegankelijk te maken en dat daardoor de behoefte bij de overige gemeenten snel zal toenemen. De VNG zal verder door publiciteit over nut en noodzaak van de 14-serie stimuleren dat meer gemeenten gaan deelnemen.

Ten aanzien van nummer 1488 werd door de politie desgevraagd aangegeven geen gebruik te zullen gaan maken van dat nummer, omdat voor het betreffende doel nummer 0900-8844 in gebruik blijft. Besloten is daarom met deze nummerplanwijziging de bestemming van 1488 te laten vervallen.

Enkele aanbieders van netwerken gaven in hun reactie aan behoefte te hebben aan inzicht in het te hanteren model voor de interconnectie vergoedingen. Dat is echter een aangelegenheid die aanbieders onderling moeten regelen, waarbij het college van de Onafhankelijk Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) in geval van conflicten een rol kan vervullen. Ook heeft de beoogd nummerhouder aangegeven bereid te zijn met de aanbieders in overleg te treden om met zo min mogelijk aanpassingen voor operators tot een voor de burger optimaal eindgebruikertarief te komen.

Uitvoeringstoets college

Conform artikel 4.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet heeft over de voorliggende wijziging van het nummerplan overleg plaatsgevonden met het college. Conform artikel 5, eerste lid, van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft het college het besluit getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Het college merkt op dat de grenzen van de netnummergebieden veelal niet samenvallen met de gemeentegrenzen. Meerdere gemeenten kunnen een netnummer delen en gemeenten kunnen grondgebied in meerdere netnummergebieden hebben. De nummerhouder zal een rol moeten vervullen in het geval zich problemen mochten gaan voordoen tussen gemeenten bij de start van, of bij latere toetreding van gemeenten tot, een gemeentelijk contactcentrum in een netnummergebied. Mochten problemen tussen verschillende gemeenten in een netnummergebied over het gebruik van het bijbehorende nummer voor het contactcentrum niet tot een oplossing leiden en worden gemeenten uitgesloten van deelname, dan vervallen naar de mening van het college de redenen die ten grondslag liggen aan de toekenning. Naar de mening van het college ligt het gezamenlijke gebruik van het nummer door de gemeenten in één netnummergebied in de bestemming van deze nummers besloten. Het college is in dat geval op grond van artikel 4.7 lid 1 onder b bevoegd het betreffende nummer in te trekken.

Het college is voorts van mening dat de bestemming van deze nummers inhoudt dat de nummers niet gebruikt zullen worden voor het aanprijzen van commerciële diensten of het promoten en aanbieden van erotische of amusementsdiensten. Daarvoor zijn in het nummerplan namelijk specifieke nummercategorieën aangewezen. Het college zal, voor zover nodig, voorschriften aan de toekenning verbinden en zonodig handhavend optreden.

Tenslotte is het college van mening dat voor diensten via de nummers van de 14-serie geen andere betaling door de beller verschuldigd zal zijn dan voor verkeerskosten. Dit leidt het college af uit het feit dat voor betaalde informatiediensten specifieke nummers bestemd zijn (090x). Het college zal hierop toezicht houden. Het is wel mogelijk dat de betreffende overheden een deel van de verkeerskosten voor hun rekening nemen.

Het college acht de voorgestelde nummerplanwijziging, met inachtneming van de door haar gemaakte opmerkingen, uitvoerbaar en handhaafbaar.

De Minister van Economische Zaken,

L.J. Brinkhorst

  • 1

    Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 december 2004 (Stcrt. 247).