Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2010, 5774Besluiten van algemene strekking

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 22 maart 2010 nr. ETM/TM/10046619, tot wijziging van het Nummerplan Telefoon- en ISDN-diensten in verband met de implementatie van beschikking 2009/884/EG van de Europese Commissie van 30 november 2009 tot wijziging van beschikking 2007/116/EG wat betreft de invoering van aanvullende gereserveerde nummers die beginnen met ‘116’ (PbEG L 317)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

ARTIKEL I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten wordt als volgt gewijzigd:

De regel luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografische en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

116…

 

Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

Eenzelfde nummer kan aan meerdere aanvragers worden toegekend

6

Nee

116000

 

Telefonische meldpunten voor vermiste kinderen

6

Nee

116111

 

Kinderhulplijnen

6

Nee

116123

 

Hulplijnen voor emotionele steun

6

Nee

 

116001 t/m 116110

   
 

116112 t/m 116122

   
 

116124 t/m 116999

   

wordt vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografische en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

116…

 

Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

Eenzelfde nummer kan aan meerdere aanvragers worden toegekend.

6

Nee

116000

 

Telefonische meldpunten voor vermiste kinderen

6

Nee

 

116001 t/m 116005

   

116006

 

Hulplijn voor slachtoffers van criminaliteit

6

Nee

 

116007 t/m 116110

   

116111

 

Kinderhulplijnen

6

Nee

 

116112 t/m 116116

   

116117

 

Telefonische hulplijn voor medische hulp in andere dan noodgevallen

6

Nee

 

116118 t/m 116122

   

116123

 

Hulplijnen voor emotionele steun

6

Nee

 

116124 t/m 116999

   

B

Bijlage 5 van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten wordt als volgt gewijzigd:

De regel luidende:

Nummer

Kwalificatie van de dienst en voorwaarden aan het recht op het gebruik

116…

a) De dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan.

b) De dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie.

c) De dienst is niet beperkt in de tijd.

d) Om van de dienst gebruik te kunnen maken, wordt niet geëist vooraf voor de dienst te betalen of zich tot betaling te verplichten.

e) Tijdens een oproep vindt geen reclame, amusement, marketing of verkoop plaats. Ook mag de oproep niet worden gebruikt om in de toekomst commerciële diensten te verkopen.

116000

a) De dienst ontvangt telefonische meldingen van vermiste kinderen en geeft deze door aan de politie.

b) De dienst geeft advies/hulp aan en ondersteunt de ouder(s)/voogd(en) van het vermiste kind.

c) De dienst ondersteunt het onderzoek.

d) De dienst is continu bereikbaar (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land)

116111

a) De dienst helpt kinderen die behoefte aan opvang en bescherming hebben en verwijst hen door naar diensten en voorzieningen.

b) De dienst biedt kinderen de gelegenheid hun zorgen te uiten, te praten over zaken die hen rechtstreeks aangaan, en met iemand contact op te nemen wanneer zich een noodsituatie voordoet

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

116123

a) De dienst stelt de beller in staat echt menselijk contact te leggen waarbij wordt geluisterd zonder te oordelen.

b) De dienst biedt emotionele steun aan bellers die zich eenzaam voelen, in een psychologische crisis verkeren of zelfmoord overwegen.

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

wordt vervangen door:

Nummer

Kwalificatie van de dienst en voorwaarden aan het recht op het gebruik

116…

a) De dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan.

b) De dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie.

c) De dienst is niet beperkt in de tijd.

d) Om van de dienst gebruik te kunnen maken, wordt niet geëist vooraf voor de dienst te betalen of zich tot betaling te verplichten.

e) Tijdens een oproep vindt geen reclame, amusement, marketing of verkoop plaats. Ook mag de oproep niet worden gebruikt om in de toekomst commerciële diensten te verkopen.

116000

a) De dienst ontvangt telefonische meldingen van vermiste kinderen en geeft deze door aan de politie.

b) De dienst geeft advies/hulp aan en ondersteunt de ouder(s)/voogd(en) van het vermiste kind.

c) De dienst ondersteunt het onderzoek.

d) De dienst is continu bereikbaar (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land).

116006

a) De dienst biedt slachtoffers van criminaliteit emotionele steun in dergelijke omstandigheden, verschaft informatie over hun rechten en de rechtsmiddelen die zij kunnen aanwenden en kan hen doorverwijzen naar de bevoegde instanties.

b) De dienst verschaft met name informatie over procedures van de lokale politie en van strafrechtelijke instanties, en de mogelijkheden tot schadevergoeding en verzekeringsaangelegenheden.

c) Tevens biedt de dienst hulp bij het zoeken naar andere hulpverleners die relevant zijn voor slachtoffers van criminaliteit.

d) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

116111

a) De dienst helpt kinderen die behoefte aan opvang en bescherming hebben en verwijst hen door naar diensten en voorzieningen.

b) De dienst biedt kinderen de gelegenheid hun zorgen te uiten, te praten over zaken die hen rechtstreeks aangaan, en met iemand contact op te nemen wanneer zich een noodsituatie voordoet.

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

116117

a) De dienst leidt bellers naar de passende medische hulpdienst in geval van medische klachten die wel dringend maar niet levensbedreigend zijn, met name, maar niet uitsluitend, buiten de gebruikelijke kantooruren, tijdens het weekeinde en op officiële feestdagen.

b) De dienst leidt de beller naar een competente en gekwalificeerde gesprekspartner of verbindt de beller rechtstreeks door met een gekwalificeerd arts of clinicus.

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

116123

a) De dienst stelt de beller in staat echt menselijk contact te leggen waarbij wordt geluisterd zonder te oordelen.

b) De dienst biedt emotionele steun aan bellers die zich eenzaam voelen, in een psychologische crisis verkeren of zelfmoord overwegen.

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 maart 2010

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

TOELICHTING

§ 1 Algemeen

Bij besluit van 12 september 2007, nr. ET/TM/7098984, Stcrt. 182, is in Nederland de nummerreeks die begint met ‘116’ in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (hierna: nummerplan) gereserveerd voor geharmoniseerde diensten van maatschappelijk belang. Met deze reservering is uitvoering gegeven aan beschikking 2007/116/EG van de Commissie van de Europese Unie. Op grond van deze beschikking dienen alle lidstaten van de Europese Unie deze nummerreeks vrij te maken voor diensten van maatschappelijk belang. Het nummer 116000 is hierin specifiek vastgelegd voor meldpunten voor vermiste kinderen. Bij besluit van 7 februari 2008, nr. ET/TM/8013178, Stcrt. 41, zijn de nummers 116111 voor kinderhulplijnen en 116123 voor hulplijnen voor emotionele steun vastgelegd.

Bij beschikking 2009/884/EG van 30 november 2009 (PbEG L 317) heeft de Commissie van de Europese Unie besloten beschikking 2007/116/EG te wijzigen om nieuwe nummers die beginnen met ‘116’ te reserveren. Met deze wijziging worden twee nieuwe nummers opgenomen in de lijst van geharmoniseerde diensten van maatschappelijk belang; het nummer 116006 voor een hulplijn voor slachtoffers van criminaliteit en het nummer 116117 voor een telefonische hulplijn voor medische hulp in andere dan noodgevallen. Het betreft een bindend besluit dat Nederland via deze nummerplanwijziging implementeert.

Organisaties die voldoen aan de in bijlage 5 genoemde voorwaarden die betrekking hebben op de nummers 116006 of 116117, kunnen de betreffende telefoonnummers bij OPTA aanvragen. De eerder gekozen uitgangspunten voor het gebruik van een 116-nummer, bijvoorbeeld ten aanzien van de tarifering, de aankiesbaarheid en de mogelijkheid om het nummer aan meer dan één partij toe te kennen, worden met deze nummerplanwijziging niet gewijzigd. Deze uitgangspunten staan in het bovenvermelde besluit van 12 september 2007 en de daarbij behorende toelichting.

§ 2 Nummers 116006 en 116117

Het nummer 116006 is gereserveerd voor een hulplijn voor slachtoffers van criminaliteit; het nummer 116117 voor een telefonische hulplijn voor medische hulp in andere dan noodgevallen. Het is niet de bedoeling dat het nummer 116117 op enige wijze in de plaats komt van het nummer 112.

Organisaties die in aanmerking komen voor het gebruik van deze nummers dienen diensten aan te bieden die voldoen aan de algemene voorwaarden die zijn gesteld aan het recht op het gebruik van de 116-reeks. Deze zijn opgenomen in bijlage 5 van het Nummerplan. Daarnaast is in bijlage 5 specifiek per dienst aangegeven waaraan de dienstverlener dient te voldoen om recht te hebben op het gebruik van het nummer.

Wat betreft de bereikbaarheid van de nummers 116006 en 116117 geldt niet de voorwaarde dat de dienst continu (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land) bereikbaar moet zijn. Als een dienstverlener besluit niet continu bereikbaar te zijn, moet hij ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

§ 3 Uitvoeringstoets College

Conform artikel 4.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet heeft over deze wijziging van het Nummerplan overleg plaatsgevonden met het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: college). Conform artikel 5, eerste lid van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft het college het besluit getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Het college verwijst kort naar opmerkingen over de tarifering en de aankiesbaarheid die het gemaakt heeft in de uitvoeringstoets in aanloop naar het eerdere besluit van 12 september 2007, nr. ET/TM/7098984. Hierop is destijds in de toelichting ingegaan (zie de paragrafen 2 en 6). Het college acht de voorgestelde nummerplanwijziging, met inachtneming van de door het college gemaakte opmerkingen, uitvoerbaar en handhaafbaar.

De Minister van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven.


XNoot
1

Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 23 juni 2009 (Stcrt. 117)