Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2008, 41 pagina 8Besluiten van algemene strekking

Wijziging Nummerplan Telefoon- en ISDN-diensten

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 7 februari 2008, nr. ET/TM/8013178, tot wijziging van het Nummerplan Telefoon- en ISDN-diensten in verband met de implementatie van beschikking van de Commissie van de Europese Unie 29 oktober 2007 (PbEG L 284) tot wijziging van beschikking 2007/116/EG met het oog op de invoering van nieuwe gereserveerde nummers die met ‘116’ beginnen

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage I van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten wordt als volgt gewijzigd:

De regel luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

116…

 

Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke belang, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

Eenzelfde nummer kan aan meerdere aanvragers worden toegekend

6

Nee

116000

 

Telefonische meldpunten voor vermiste kinderen. Deze meldpunten dienen te voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

6

Nee

 

116001 t/m 116999

   

Wordt vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

116…

 

Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijke belang, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

Eenzelfde nummer kan aan meerdere aanvragers worden toegekend

6

Nee

116000

 

Telefonische meldpunten voor vermiste kinderen

6

Nee

116111

 

Kinderhulplijnen

6

Nee

116123

 

Hulplijnen voor emotionele steun

6

Nee

 

116001 t/m 116110

   
 

116112 t/m 116122

   
 

116124 t/m 116999

   

B

Bijlage 5 van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten wordt als volgt gewijzigd:

De regel luidende:

Nummer

Kwalificatie van de dienst en voorwaarden aan het recht op het gebruik

116…

a) De dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan.

b) De dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie.

c) De dienst is niet beperkt in de tijd.

d) Om van de dienst gebruik te kunnen maken, wordt niet geëist vooraf voor de dienst te betalen of zich tot betaling te verplichten.

e) Tijdens een oproep vindt geen reclame, amusement, marketing of verkoop plaats. Ook mag de oproep niet worden gebruikt om in de toekomst commerciële diensten te verkopen.

116000

a) De dienst ontvangt telefonische meldingen over vermiste kinderen en geeft deze door aan de politie.

b) De dienst geeft advies/hulp aan en ondersteunt de ouder(s)/voogd(en) van het vermiste kind.

c) De dienst ondersteunt het onderzoek.

d) Indien de dienst niet continu, dat wil zeggen 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar is, zal de dienstaanbieder er zorg voor dragen dat informatie over de beschikbaarheid van de dienst op een eenvoudig toegankelijke manier openbaar gemaakt wordt. Tijdens de periodes waarin de dienst niet beschikbaar is, worden bellers naar de dienst ervan op de hoogte gesteld wanneer de dienst wel beschikbaar is.

Wordt vervangen door:

Nummer

Kwalificatie van de dienst en voorwaarden aan het recht op het gebruik

116…

a) De dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan.

b) De dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie.

c) De dienst is niet beperkt in de tijd.

d) Om van de dienst gebruik te kunnen maken, wordt niet geëist vooraf voor de dienst te betalen of zich tot betaling te verplichten.

e) Tijdens een oproep vindt geen reclame, amusement, marketing of verkoop plaats. Ook mag de oproep niet worden gebruikt om in de toekomst commerciële diensten te verkopen.

116000

a) De dienst ontvangt telefonische meldingen van vermiste kinderen en geeft deze door aan de politie.

b) De dienst geeft advies/hulp aan en ondersteunt de ouder(s)/voogd(en) van het vermiste kind.

c) De dienst ondersteunt het onderzoek.

d) De dienst is continu bereikbaar (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land)

116111

a) De dienst helpt kinderen die behoefte aan opvang en bescherming hebben en verwijst hen door naar diensten en voorzieningen.

b) De dienst biedt kinderen de gelegenheid hun zorgen te uiten, te praten over zaken die hen rechtstreeks aangaan, en met iemand contact op te nemen wanneer zich een noodsituatie voordoet

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

116123

a) De dienst stelt de beller in staat echt menselijk contact te leggen waarbij wordt geluisterd zonder te oordelen.

b) De dienst biedt emotionele steun aan bellers die zich eenzaam voelen, in een psychologische crisis verkeren of zelfmoord overwegen.

c) Ingeval de dienst niet continu bereikbaar is (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land), moet de dienstverlener ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 7 februari 2008.
De Staatssecretaris van Economische Zaken, F. Heemskerk.

Toelichting

§ 1 Algemeen

Bij besluit van 12 september 2007, nr. ET/TM/7098984, Stcrt. 182, is in Nederland de nummerreeks die begint met ‘116’ in het Nummerplan voor telefoon- en ISDN-diensten (hierna: Nummerplan) gereserveerd voor geharmoniseerde diensten van maatschappelijk belang. Met deze reservering van de nummerreeks die begint met ‘116’ is uitvoering gegeven aan beschikking 2007/116/EG van de Commissie van de Europese Unie. Op grond van deze beschikking dienen ook de andere lidstaten van de Europese Unie deze nummerreeks vrij te maken voor diensten van maatschappelijk belang. Het nummer 116000 is hierin specifiek vastgelegd voor meldpunten voor vermiste kinderen.

Bij beschikking 2007/698/EG van 29 oktober 2007 (PbEG L 284) heeft de Commissie van de Europese Unie met het oog op invoering van nieuwe gereserveerde nummers die met ‘116’ beginnen, besloten beschikking 2007/116/EG te wijzigen. Met deze wijziging wordt de lijst met telefoonnummers voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang met twee nummers uitgebreid. Het gaat om het nummer 116111 voor kinderhulplijnen en het nummer 116123 voor hulplijnen voor emotionele steun. Het betreft een bindend besluit dat Nederland via deze nummerplanwijziging implementeert. Organisaties die aan de in deze nummerplanwijziging genoemde voorwaarden voldoen, kunnen de betreffende telefoonnummers bij OPTA aanvragen. De eerder gekozen uitgangspunten voor het gebruik van een 116-nummer worden met deze nummerplanwijziging niet veranderd, bijvoorbeeld ten aanzien van de tarifering, de aankiesbaarheid en de mogelijkheid om het nummer aan meer dan één partij toe te kennen. Deze uitgangspunten staan in het bovenvermelde besluit van 12 september 2007 en de daarbij behorende toelichting.

§ 2 Nummers 116111 en 116123

Het nummer 116111 is gereserveerd voor kinderhulplijnen; het nummer 116123 voor hulplijnen voor emotionele steun. Organisaties die in aanmerking komen voor het gebruik van deze nummers dienen diensten aan te bieden die voldoen aan de algemene voorwaarden die zijn gesteld aan het recht op het gebruik van de 116-reeks. Deze zijn opgenomen in bijlage 5 van het Nummerplan. Daarnaast is in bijlage 5 specifiek per dienst aangegeven waaraan de dienstverlener dient te voldoen om recht te hebben op het gebruik van het nummer. Wat betreft de bereikbaarheid van de nummers 116111 en 116123 geldt niet de voorwaarde dat de dienst continu (d.w.z. 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land) bereikbaar moet zijn. Als een dienstverlener besluit niet continu bereikbaar te zijn, moet hij ervoor zorgen dat de informatie over de bereikbaarheid op een gemakkelijk toegankelijke wijze voor het publiek beschikbaar is, en dat tijdens periodes waarin de dienst niet bereikbaar is, bellers naar de dienst wordt meegedeeld wanneer deze weer bereikbaar zal zijn.

§ 3 Bereikbaarheid van nummer 116000

Naast het bestemmen van twee nieuwe nummers, is in de beschikking een specifieke voorwaarde vastgelegd voor het nummer 116000. Hierin staat dat telefonische meldpunten voor vermiste kinderen onder het nummer 116000, continu bereikbaar dienen te zijn. Dit betekent 24 uur per dag, 7 dagen per week, over het hele land. Hiervoor is in bijlage 5, de kwalificatie van de dienst en voorwaarden aan het recht op het gebruik van het nummer 116000, (voorwaarde d), dienovereenkomstig gewijzigd.

§ 4 Uitvoeringstoets college

Conform artikel 4.1, eerste lid, van de Telecommunicatiewet heeft over deze wijziging van het Nummerplan overleg plaatsgevonden met het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (verder: college). Conform artikel 5, eerste lid van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, heeft het college het besluit getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. Het college verwijst kort naar opmerkingen over de tarifering en de aankiesbaarheid die het gemaakt heeft in de uitvoeringstoets in aanloop naar het vorige besluit van 12 september 2007, nr. ET/TM/7098984. Hierop is destijds in de toelichting ingegaan (zie de paragrafen 2 en 6).

Het college acht de voorgestelde nummerplanwijziging, met inachtneming van de door het college gemaakte opmerkingen, uitvoerbaar en handhaafbaar.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

F. Heemskerk

  • 1

    Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 12 september 2007, (Stcrt. 182)