Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2007, 182 pagina 9Besluiten van algemene strekking

Wijziging Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 september 2007, nr. ET/TM/7098984, tot wijziging van het Nummerplan Telefoon- en ISDN-diensten in verband met de implementatie van beschikking van de Commissie van de Europese Unie 15 februari 2007 (PbEG L 49) inzake het reserveren van de nationale nummerreeks die begint met '116' voor Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 4.1 van de Telecommunicatiewet;

Besluit:

Artikel I

Het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

e. bijlage 5 worden voorwaarden gesteld aan het recht op het gebruik van nummers in de nummerreeks 116.

B

Bijlage 1 van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten wordt als volgt gewijzigd:

De regel luidende:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

 

116…

   

wordt vervangen door:

Beschikbaar voor toekenning of reservering

Niet beschikbaar voor toekenning of reservering

Bestemming van de nummers (geografisch en niet-geografisch)

Lengte van de nummers

Nummers van uitzonderlijke economische waarde

116…

 

Europees geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang, die voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

Eenzelfde nummer kan aan meerdere aanvragers worden toegekend

6

Nee

     

116000

 

Telefonische meldpunten voor vermiste kinderen. Deze meldpunten dienen te voldoen aan de voorwaarden van bijlage 5.

6

Nee

     
 

116001 t/m 116999

   

C

Toegevoegd wordt een nieuwe bijlage, luidende:

Bijlage 5 als bedoeld in artikel 3, onder e, van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten.

Nummer

Kwalificatie van de dienst en voorwaarden aan het recht op het gebruik

116…

a) De dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan.

b) De dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie.

c) De dienst is niet beperkt in de tijd.

d) Om van de dienst gebruik te kunnen maken, wordt niet geëist vooraf voor de dienst te betalen of zich tot betaling te verplichten.

e) Tijdens een oproep vindt geen reclame, amusement, marketing of verkoop plaats. Ook mag de oproep niet worden gebruikt om in de toekomst commerciële diensten te verkopen.

  

116000

a) De dienst ontvangt telefonische meldingen over vermiste kinderen en geeft deze door aan de politie.

b) De dienst geeft advies/hulp aan en ondersteunt de ouder(s)/voogd(en) van het vermiste kind.

c) De dienst ondersteunt het onderzoek.

d) Indien de dienst niet continu, dat wil zeggen 24 uur per dag 7 dagen per week beschikbaar is, zal de dienstaanbieder er zorg voor dragen dat informatie over de beschikbaarheid van de dienst op een eenvoudig toegankelijke manier openbaar gemaakt wordt. Tijdens de periodes waarin de dienst niet beschikbaar is, worden bellers naar de dienst ervan op de hoogte gesteld wanneer de dienst wel beschikbaar is.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen 6 weken na de dag van dagtekening van deze Staatscourant een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.J.A. van der Hoeven.

Toelichting

§ 1 Algemeen

De Commissie van de Europese Unie heeft bij beschikking 2007/116/EG van 15 februari 2007 (PbEG L 49) inzake het reserveren van de nationale nummerreeks die begint met ‘116’ voor geharmoniseerde nummers voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang besloten de nationale nummerreeksen die met 116 beginnen, in de Europese lidstaten te laten reserveren voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang. Het betreft een bindend besluit dat Nederland via deze nummerplanwijziging implementeert. Als eerste geharmoniseerde dienst wordt ingevoerd het meldpunt voor vermiste kinderen. In de bijlage bij de beschikking is voor deze dienst het nummer 116000 gereserveerd. Naar verwachting zullen in de toekomst meerdere individuele 116-nummers worden bestemd voor andere aan te wijzen diensten met een maatschappelijk belang. Daartoe zal dan de bijlage bij de beschikking van de Commissie van de Europese Unie worden gewijzigd. Het nummer 116112 wordt uitgesloten van toekenning of gebruik om verwarring met het Europees geharmoniseerde noodnummer 112 te voorkomen. Met deze wijziging van het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten waarmee de 116-reeks wordt bestemd voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang en het nummer 116000 beschikbaar wordt gemaakt voor telefonische meldpunten voor vermiste kinderen, wordt uitvoering gegeven aan de beschikking van de Commissie van de Europese Unie.

De Commissie van de Europese Unie vindt het wenselijk dat de burgers van de lidstaten, met inbegrip van reizigers en mindervalide gebruikers, bepaalde diensten met een maatschappelijk belang kunnen bereiken door middel van herkenbare nummers in alle lidstaten. Bij burgers van de Europese Unie bestaat al langer de behoefte aan geharmoniseerde nummers voor bepaalde diensten met een maatschappelijk belang. De belangstelling daarvoor werd onder andere kenbaar gemaakt door organisaties die hulp verlenen bij vermissing van kinderen en organisaties die hulp bieden bij verlies of diefstal van bankkaarten. Door de 116-nummers te harmoniseren, kunnen eindgebruikers hetzelfde nummer in verschillende landen gebruiken om toegang te krijgen tot dezelfde diensten. Binnen CEPT (Conférence Européenne des Postes et Télécommunications), de organisatie waar 47 Europese landen lid van zijn, wordt ook gesproken over harmonisering van de 116-nummers. CEPT-landen die geen EU-lid zijn zullen waarschijnlijk vrijwillig dezelfde 116-nummers voor dezelfde typen dienst invoeren als de EU-landen.

Diensten die nuttig kunnen zijn voor bezoekers uit andere landen en die beantwoorden aan een specifieke sociale behoefte zoals het welzijn of veiligheid van burgers of die burgers helpen die in moeilijkheden zitten, komen in aanmerking voor aanwijzing als een geharmoniseerde dienst met een maatschappelijk belang waarvoor een specifiek nummer beschikbaar wordt gesteld. Voorwaarde is wel dat de burger niet verplicht is voor die dienst te betalen. Onderscheid dient te worden gemaakt met diensten die door middel van 112 kunnen worden gevraagd. Bij 112 gaat het om noodsituaties waarbij sprake is van levensgevaar door ongeval of een misdrijf dat wordt gepleegd. Voor die gevallen is het Europees geharmoniseerde noodnummer 112 beschikbaar. Het gebruik van het nummer 112 blijft onveranderd en blijft beschikbaar voor bedoelde noodsituaties. In Europa heeft dit nummer zijn nut bewezen voor bedoelde noodsituaties.

Voor de 116-reeks is gekozen omdat deze reeks in de meeste EU- en overige CEPT-lidstaten nog niet bestemd was in het nationale nummerplan. Veel lidstaten hebben een aantal korte nummers in de 1-reeks al in gebruik genomen, waardoor een geharmoniseerde reeks beginnend met twee gemeenschappelijke cijfers niet meer mogelijk was zonder kostbare omnummeringsoperaties. De 116-reeks bleek in dit opzicht de beste optie. In Nederland was aan de 116-reeks nog geen bestemming gegeven.

§ 2 Inrichting 116 en voorwaarden voor gebruik van de nummers

De 116-nummers hebben een lengte van 6 cijfers en zijn te beschouwen als korte nummers. Internationaal is aanvaard dat nummers met een lengte van maximaal 6 cijfers worden aangemerkt als korte nummers. Korte nummers zijn in het algemeen beter te onthouden dan nummers met de standaardlengte van 10 cijfers. Met een lengte van 6 cijfers zijn er naar verwachting voldoende nummers beschikbaar om aan de mogelijke vraag naar deze nummers te voldoen. Overigens is niet uitgesloten dat in de toekomst ook 4-cijferige nummers in deze reeks beschikbaar worden gemaakt voor diensten die een relatief groot maatschappelijk belang hebben. De ontwikkeling van de vraag naar 116-nummers en het in de praktijk bewezen gebruik van deze nummers zullen daarbij bepalend zijn.

Aan het recht van gebruik van 116-nummers worden bepaalde voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden komen overeen met de voorwaarden die in artikel 4 van de beschikking van de Commissie van de Europese Unie worden genoemd. Het gaat om algemene voorwaarden die gelden voor alle 116-nummers. Daarnaast kunnen er nog specifieke voorwaarden worden opgelegd die betrekking hebben op individuele 116-nummers.

In de beschikking van de Commissie van de Europese Unie zijn de volgende voorwaarden opgenomen waaraan moet worden voldaan ter zake van het gebruik van een geharmoniseerd nummer bestemd voor geharmoniseerde maatschappelijke diensten:

a) De dienst biedt de burger informatie of bijstand of een rapportage-instrument, dan wel een combinatie daarvan.

b) De dienst is toegankelijk voor alle burgers zonder enige verplichting tot voorafgaande registratie. Een dienst ‘alleen voor leden’ is dus niet toegestaan.

c) De dienst is niet beperkt in de tijd. Dit betekent dat de dienst een permanent karakter moet hebben; hieronder wordt niet verstaan dat de dienst op ieder tijdstip van de dag bereikbaar is.

d) Om van de dienst gebruik te kunnen maken wordt niet geëist vooraf voor de dienst te betalen of zich tot betaling te verplichten. De aanbieder van de telefoondienst mag voor de inhoudelijke dienstverlening geen kosten in rekening brengen aan de beller overeenkomstig artikel 1b van het Nummerplan voor telefoon en ISDN-diensten. Er is bewust voor gekozen om de nummergebruiker niet te verplichten ook de verkeerskosten te betalen. Dit zou mogelijk een belemmering betekenen voor (maatschappelijke) organisaties die geïnteresseerd zijn in het gebruiken van een 116-nummer. De nummergebruiker heeft uiteraard wel de mogelijkheid om de verkeerskosten van een telefoongesprek toch voor zijn rekening te nemen en de dienst (inclusief verkeerskosten) dus volledig kosteloos aan de burger aan te bieden.

e) De volgende activiteiten zijn uitgesloten tijdens een oproep: reclame, amusement, marketing en verkoop. Ook mag de oproep niet worden gebruikt om in de toekomst commerciële diensten te verkopen.

Naast deze algemene voorwaarden kan de Commissie van de Europese Unie voor elk 116-nummer apart nog specifieke voorwaarden vastleggen. Zo zou bijvoorbeeld geëist kunnen worden dat een dienst 24 uur per dag, gedurende 7 dagen per week aangeboden wordt. Indien in Europees verband de voorwaarden voor gebruik aangevuld of gewijzigd worden in de beschikking, zullen de aan toekenning verbonden voorwaarden in bijlage 5 worden aangepast. Opgemerkt wordt dat dit ook zou kunnen gelden voor nummers die reeds in gebruik zijn. De betreffende nummerhouders dienen in dat geval hun dienstverlening aan te passen om te voldoen aan de nieuwe of aangepaste voorwaarden.

De lidstaten van de Europese Unie en CEPT kunnen op nationaal niveau aanvullende voorwaarden hanteren indien die kunnen bijdragen aan een succesvolle invoering van verschillende 116-nummers. Deze aanvullende voorwaarden kunnen gesteld worden voor specifieke 116-nummers of voor alle 116-nummers. Een voorbeeld is de verplichting dat de kosten voor de elektronische communicatiedienst (verkeerskosten) van een 116-nummer niet in rekening worden gebracht bij de beller. Aanvullende voorwaarden zullen in bijlage 5 bij het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten worden opgenomen.

§ 3 Relatie met nummerreeks 14

De bestaande nummerreeks 14 is bestemd voor geharmoniseerde diensten met een bijzonder maatschappelijk belang (voor bijvoorbeeld contactcentra van de rijksoverheid en de gemeenten) en kent daarmee een zekere overlap met de 116-reeks. Het verschil tussen beide reeksen is met name het feit dat 116-nummers bestemd zijn voor Europees geharmoniseerde diensten, waar dit voor 14-nummers niet het geval is. Diensten onder de 116-nummers hebben dus nadrukkelijk de eigenschap dat deze van waarde zijn voor internationale reizigers binnen Europa.

§ 4 Toekenning

Per type dienstverlening dat in aanmerking komt voor een 116-nummer zal één nummer beschikbaar zijn voor toekenning. Het is echter mogelijk dat meerdere partijen die dezelfde soort dienstverlening aanbieden, interesse tonen in een nummer. Het is dan ongewenst om slechts een van deze partijen het betreffende nummer toe te kennen. Een voorbeeld kan dit illustreren. Indien onder 116 een nummer beschikbaar komt voor hulp aan automobilisten, kunnen er in Nederland twee potentiële gebruikers van dit nummer zijn. Indien beide partijen het nummer aanvragen, is het niet gewenst dat aan slechts één van deze twee partijen het nummer kan worden toegekend. De andere partij krijgt dan immers geen mogelijkheid zijn diensten in de 116-reeks aan te bieden. Omdat het nummer aan meerdere partijen kan worden toegekend is er geen sprake van schaarste en zijn verdelingsmechanismen als loten en veilen niet aan de orde.

Op grond van artikel 4.1, eerste lid, tweede volzin, van de Telecommunicatiewet is het mogelijk een 116-nummer aan meer dan één partij toe te kennen. Indien er meerdere nummerhouders zijn van een bepaald 116-nummer moeten de houders van dat nummer bij de exploitatie ervan samenwerken zodat via dit nummer de dienstverlening van alle nummerhouders toegankelijk is (artikelen 4.2b en 12.2, vierde lid, van de Telecommunicatiewet).

§ 5 Nummer 116000 en daarvoor bestemde dienst met maatschappelijk belang

De eerdergenoemde bijlage van de beschikking van de Europese Commissie bevat een lijst van gereserveerde nummers voor geharmoniseerde diensten met een maatschappelijk belang. Het ligt in de lijn der verwachting dat deze lijst in de toekomst zal worden uitgebreid. Deze lijst vermeldt op dit moment slechts één nummer dat bestemd is voor een bepaalde dienst met maatschappelijk belang. Dit is nummer 116000 bestemd voor de dienst telefonische meldpunten voor vermiste kinderen die inhoudelijk voldoet aan de eisen zoals omschreven in de beschikking. In alle EU-lidstaten dient dit nummer voor genoemde geharmoniseerde dienst te worden bestemd. Op de dienst die aangeboden mag worden onder dit nummer zijn de hiervoor beschreven algemene voorwaarden van toepassing, alsmede de voor dit nummer specifieke voorwaarden.

§ 6 Uitvoeringstoets college

Conform artikel 4.1, eerste lid van de Telecommunicatiewet heeft over de voorliggende wijziging van het nummerplan overleg plaatsgevonden met het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (verder: college). Conform artikel 5, eerste lid, van het Informatiestatuut Onafhankelijke Post en Telcommunicatie Autoriteit, heeft het college het besluit getoetst op uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Het college merkt onder meer op dat het denkbaar is dat voor wat betreft nummers in de 116-nummerreeks verplicht eind-tot-eind-verbindingen tot stand worden gebracht. In de beschikking heeft de Europese Commissie niets over de aankiesbaarheid van de 116-nummerreeks gemeld. Daarom ligt het gebruik van het normale interconnectie-regime voor de hand, zoals vastgelegd in artikel 6.1 van de Telecommunicatiewet. Dit betekent dat de aankiesbaarheid van de 116-nummerrreeks niet verplicht is. Aanbieders zijn echter wel verplicht met de aanvrager in onderhandeling te gaan. Er is nu geen aanleiding deze verplichting op te leggen. Mocht toch blijken dat in de praktijk problemen ontstaan met de aankiesbaarheid van nummers in de 116-reeks, dan bestaat de mogelijkheid het Besluit interoperabiliteit op dit punt aan te passen.

Het college acht de voorgestelde nummerplanwijziging, met inachtneming van de door het college gemaakte opmerkingen, uitvoerbaar en handhaafbaar.

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

  • 1

    Stcrt. 1999, 14; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 17 mei 2006 (Stcrt. 96).