Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 september 2010, nr. WJZ/237168 (8300), houdende wijziging van de subsidieplafonds voor de verlening van instandhoudingssubsidies

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5 van het Besluit rijkssubsidiëring instandhouding monumenten;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling rijkssubsidiëring instandhouding monumenten wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3. Subsidieplafonds

  • 1. Het subsidieplafond, bedoeld in artikel 5 van het besluit, bedraagt voor de jaarlijks te verlenen subsidies:

    • a. voor monumenten als bedoeld in artikel 6, eerste lid, van het besluit: 42 miljoen euro, en

    • b. voor monumenten als bedoeld in artikel 6, tweede lid, van het besluit: 23 miljoen euro.

  • 2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b, is het subsidieplafond voor het jaar 2010: 27 miljoen euro.

  • 3. Indien voor 1 april van enig jaar geen subsidieplafond is vastgesteld, gelden als subsidieplafonds de subsidieplafonds bedoeld in het eerste lid.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

TOELICHTING

Voor de verlening van subsidies voor grootschalige instandhoudingsprojecten was in eerste instantie voor 2010 een budget van € 9 miljoen beschikbaar. Ingevolge de wijzigingsregeling (Stcrt. 2010, 9731) die terugwerkende kracht tot 30 maart 2010 kende, is het subsidieplafond verhoogd tot € 23 miljoen. Het plafond kan nu met € 4 miljoen verhoogd worden omdat er sprake is vanonderuitputting van de Subsidieregeling restauratie en herbestemming cultureel erfgoed, (Stcrt. 2009, 14837). Deze regeling werd bekostigd uit het voor restauratie van monumenten bestemde deel van het Stimuleringsbudget Woningbouw van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie. Dit stimuleringsbudget was één van de maatregelen die het kabinet in maart 2009 heeft genomen om de gevolgen van de economische crisis het hoofd te bieden. Door de ongebruikte middelen over te hevelen, kan het voor beschermde monumenten gereserveerde bedrag toch gerbruikt worden.

Een spoedige verhoging van het subsidieplafond is noodzakelijk om tijdig positief op de ingediende subsidieaanvragen te kunnen beslissen. Vanwege deze spoed wordt afgeweken van de vaste verandermomenten.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart.

Naar boven