Besluit van 25 november 2022 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de nog niet in werking getreden onderdelen van de Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (Stb. 2022, 216) en het Besluit van 21 november 2022, houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de politie naar aanleiding van de evaluatie van de Politiewet 2012 (Stb. 2022, 457)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid van 23 november 2022, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 4312216;

Gelet op de artikelen III van de Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (Stb. 2022, 216) en VIII van het Besluit van 21 november 2022, houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de politie naar aanleiding van de evaluatie van de Politiewet 2012 (Stb. 2022, 457);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2023 treden in werking:

  • a. de artikelen I, onderdelen B, C, onder 2, D, onder 2, E tot en met L, en II van de Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (Stb. 2022, 216);

  • b. het Besluit van 21 november 2022, houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de politie naar aanleiding van de evaluatie van de Politiewet 2012 (Stb. 2022, 457).

Onze Minister van Justitie en Veiligheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 november 2022

Willem-Alexander

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

Uitgegeven de dertigste november 2022

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (Stb. 2022, 216) bevat de aanpassingen die zijn aangekondigd in de kabinetsreactie op het eindrapport van de Commissie Evaluatie Politiewet 2012:1

  • 1. Aanpassingen in de artikelen over de voorbereiding van de jaarstukken van de politie, waardoor de korpschef een ontwerp van deze stukken zal opstellen en het beheer meer «bottom-up» kan vormgeven;

  • 2. De korpschef krijgt een eigenstandige positie in het Landelijk Overleg Veiligheid en Politie (artikel 19-overleg);

  • 3. Een vereenvoudiging en modernisering van de bijstandsbepalingen;

  • 4. De Koninklijke marechaussee krijgt de politietaak: assistentieverlening aan de politie bij het bewaken en beveiligen van objecten en diensten en het waken over de veiligheid van de door de Minister van Justitie en Veiligheid aangewezen personen als bedoeld in artikel 42, eerste lid, onder c, van de Politiewet 2012.

De onderdelen 2 en 4 zijn bij koninklijk besluit van 5 juli 2022 (Stb. 2022, 287) in werking getreden op 8 juli 2022.

De onderdelen 1 en 3 vereisen voor inwerkingtreding ook wijzigingen op het niveau van Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin het Besluit van 21 november 2022, houdende wijziging van enkele besluiten op het terrein van de politie naar aanleiding van de evaluatie van de Politiewet 2012 (Stb. 2022, 457) voorziet. Onderhavig koninklijk besluit voorziet in de inwerkingtreding van dat besluit, tezamen met de genoemde onderdelen van de Wet van 18 mei 2022 tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met enkele aanpassingen die volgen uit de evaluatie van deze wet (Stb. 2022, 216).

De Minister van Justitie en Veiligheid, D. Yeşilgöz-Zegerius


X Noot
1

Kamerstukken II, 2017/18, 29 628, nr. 783.

Naar boven