Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2020, 535AMvB

Besluit van 15 december 2020 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 23 oktober 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3069312;

Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 2, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 11 november 2020, nr. W16.20.0384/II);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 10 december 2020, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 3095235;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Afdeling A. Verkeer te land

                 
                         
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Gezagvoerders/schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.

                 
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.

                 
                         
     

Nummers K 006 – K 172:

Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)

                 
                         

K

025

 

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

50

50

50

         
     

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

               

K

030

a

– een motorrijtuig

 

150

150

100

       

150

K

030

b

– de aanhangwagen

 

150

150

100

       

150

K

035

 

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de Dienst Wegverkeer

52c lid 3 WVW 1994

             

250

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig met een toegestane maximummassa van 3500 kg of minder

                 

K

045

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

150

           

150

K

045

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

150

           

150

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg

                 

K

046

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

400

           

400

K

046

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

400

           

400

     

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

                 

K

060

a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

50

50

35

         

K

060

e

– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken

107 lid 2 sub b WVW 1994

100

100

70

         

K

060

c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

100

100

70

         

K

060

h

als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven

107 lid 2 sub b WVW 1994

   

70

         

K

065

cc

als houder van een rijbewijs B dat met het oog op deelname aan begeleid rijden was afgegeven, jonger dan 18 jaar een motorrijtuig waarvoor rijbewijs B is vereist besturen zonder dat een op de begeleiderspas vermelde begeleider op de zitplaats naast de bestuurder zat

111a lid 3 onder b en c WVW 1994

150

             
     

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van

                 

K

090

a

– een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub a RR

             

300

K

090

b

– een binnen- en een buitenspiegel waarmee degene die rijonderricht geeft het achter en rechts naast hem gelegen weggedeelte kan overzien

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

300

K

090

c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

100

K

090

aa

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 1 RR

             

100

     

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van

                 

K

090

bb

– een dubbele bediening c.q. onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

300

K

090

cc

– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

300

K

090

dd

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

100

K

145

a

als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing, vergunning, of vrijstelling verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

150 lid 2 WVW 1994

150

150

100

60

       
     

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven

                 

K

150

a

– het kentekenbewijs

160 lid 1 sub a WVW 1994

50

50

50

         

K

150

c

– het rijbewijs

160 lid 1 sub b WVW 1994

100

100

100

         

K

150

e

– de ontheffing

160 lid 1 sub d WVW 1994

50

             

K

150

f

– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift

160 lid 1 sub c WVW 1994

70

             

K

150

g

– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer

160 lid 1 sub e WVW 1994

   

100

60

       

K

150

h

– de begeleiderspas

160 lid 1 sub f WVW 1994

70

             

K

150

aa

als begeleider niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven van het rijbewijs

160 lid 8 WVW 1994

             

70

K

155

a

niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub a WVW 1994

250

250

170

100

     

250

K

155

b

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub b WVW 1994

250

250

170

100

     

250

K

155

c

niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub c WVW 1994

250

250

170

100

     

250

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

     

Nummers S 005, VA 004 – VV 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

         
                 
     

Categorie-indeling C: (maximumsnelheid)

         
     

1 – Motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);

         
     

2 – Vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;

         
     

3 – Bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

         
     

4 – Land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

         
                 
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

         
                 
     

VIII. Maximumsnelheid

         
                 
     

a. Algemeen

         
                 
     

als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

19 RVV 1990

       

S

005

a

– bij snelheden tot en met 80 km/h

 

300

300

210

 
                 
     

Snelheidsoverschrijdingen

         
                 
     

Noot

         
                 
     

1. * = Recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het Openbaar Ministerie.

         
                 
     

2. Indien bij een feitcode bij het tarief «OBM» staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.

         
                 
                 
     

b. Binnen de bebouwde kom

         
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

       
                 

VA

004

 

– met 4 km/h

 

29

48

29

29

VA

005

 

– met 5 km/h

 

35

57

35

35

VA

006

 

– met 6 km/h

 

43

66

43

43

VA

007

 

– met 7 km/h

 

50

77

50

50

VA

008

 

– met 8 km/h

 

57

88

57

57

VA

009

 

– met 9 km/h

 

65

100

65

65

VA

010

 

– met 10 km/h

 

74

110

74

74

VA

011

 

– met 11 km/h

 

100

139

100

100

VA

012

 

– met 12 km/h

 

108

150

108

108

VA

013

 

– met 13 km/h

 

120

164

120

120

VA

014

 

– met 14 km/h

 

129

177

129

129

VA

015

 

– met 15 km/h

 

139

191

139

139

VA

016

 

– met 16 km/h

 

149

204

149

149

VA

017

 

– met 17 km/h

 

160

219

160

160

VA

018

 

– met 18 km/h

 

173

233

173

173

VA

019

 

– met 19 km/h

 

184

249

184

184

VA

020

 

– met 20 km/h

 

197

265

197

197

VA

021

 

– met 21 km/h

 

211

282

211

211

VA

022

 

– met 22 km/h

 

224

298

224

224

VA

023

 

– met 23 km/h

 

239

315

239

239

VA

024

 

– met 24 km/h

 

251

333

251

251

VA

025

 

– met 25 km/h

 

267

352

267

267

VA

026

 

– met 26 km/h

 

282

373

282

282

VA

027

 

– met 27 km/h

 

300

393

300

300

VA

028

 

– met 28 km/h

 

314

412

314

314

VA

029

 

– met 29 km/h

 

330

430

330

330

VA

030

 

– met 30 km/h

 

346

   

346

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A1 (uitgezonderd [30 km/h]) RVV 1990

       
                 

VB

004

 

– met 4 km/h

 

29

48

29

29

VB

005

 

– met 5 km/h

 

35

57

35

35

VB

006

 

– met 6 km/h

 

43

66

43

43

VB

007

 

– met 7 km/h

 

50

77

50

50

VB

008

 

– met 8 km/h

 

57

88

57

57

VB

009

 

– met 9 km/h

 

65

100

65

65

VB

010

 

– met 10 km/h

 

74

110

74

74

VB

011

 

– met 11 km/h

 

100

139

100

100

VB

012

 

– met 12 km/h

 

108

150

108

108

VB

013

 

– met 13 km/h

 

120

164

120

120

VB

014

 

– met 14 km/h

 

129

177

129

129

VB

015

 

– met 15 km/h

 

139

191

139

139

VB

016

 

– met 16 km/h

 

149

204

149

149

VB

017

 

– met 17 km/h

 

160

219

160

160

VB

018

 

– met 18 km/h

 

173

233

173

173

VB

019

 

– met 19 km/h

 

184

249

184

184

VB

020

 

– met 20 km/h

 

197

265

197

197

VB

021

 

– met 21 km/h

 

211

282

211

211

VB

022

 

– met 22 km/h

 

224

298

224

224

VB

023

 

– met 23 km/h

 

239

315

239

239

VB

024

 

– met 24 km/h

 

251

333

251

251

VB

025

 

– met 25 km/h

 

267

352

267

267

VB

026

 

– met 26 km/h

 

282

373

282

282

VB

027

 

– met 27 km/h

 

300

393

300

300

VB

028

 

– met 28 km/h

 

314

412

314

314

VB

029

 

– met 29 km/h

 

330

430

330

330

VB

030

 

– met 30 km/h

 

346

   

346

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1 [30 km/h])

62 jo. bord A1 RVV 1990

       
                 

VS

004

 

– met 4 km/h

 

48

106

48

48

VS

005

 

– met 5 km/h

 

57

120

57

57

VS

006

 

– met 6 km/h

 

66

134

66

66

VS

007

 

– met 7 km/h

 

77

150

77

77

VS

008

 

– met 8 km/h

 

88

165

88

88

VS

009

 

– met 9 km/h

 

100

180

100

100

VS

010

 

– met 10 km/h

 

110

195

110

110

VS

011

 

– met 11 km/h

 

139

231

139

139

VS

012

 

– met 12 km/h

 

150

248

150

150

VS

013

 

– met 13 km/h

 

164

266

164

164

VS

014

 

– met 14 km/h

 

177

283

177

177

VS

015

 

– met 15 km/h

 

191

301

191

191

VS

016

 

– met 16 km/h

 

204

320

204

204

VS

017

 

– met 17 km/h

 

219

338

219

219

VS

018

 

– met 18 km/h

 

233

359

233

233

VS

019

 

– met 19 km/h

 

249

379

249

249

VS

020

 

– met 20 km/h

 

265

401

265

265

VS

021

 

– met 21 km/h

 

282

422

282

282

VS

022

 

– met 22 km/h

 

298

435

298

298

VS

023

 

– met 23 km/h

 

315

 

315

315

VS

024

 

– met 24 km/h

 

333

 

333

333

VS

025

 

– met 25 km/h

 

352

 

352

352

VS

026

 

– met 26 km/h

 

373

 

373

373

VS

027

 

– met 27 km/h

 

393

 

393

393

VS

028

 

– met 28 km/h

 

412

 

412

412

VS

029

 

– met 29 km/h

 

430

 

430

430

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

45 RVV 1990

       
                 

VV

004

 

– met 4 km/h

 

48

106

48

48

VV

005

 

– met 5 km/h

 

57

120

57

57

VV

006

 

– met 6 km/h

 

66

134

66

66

VV

007

 

– met 7 km/h

 

77

150

77

77

VV

008

 

– met 8 km/h

 

88

165

88

88

VV

009

 

– met 9 km/h

 

100

180

100

100

VV

010

 

– met 10 km/h

 

110

195

110

110

VV

011

 

– met 11 km/h

 

139

231

139

139

VV

012

 

– met 12 km/h

 

150

248

150

150

VV

013

 

– met 13 km/h

 

164

266

164

164

VV

014

 

– met 14 km/h

 

177

283

177

177

VV

015

 

– met 15 km/h

 

191

301

191

191

VV

016

 

– met 16 km/h

 

204

320

204

204

VV

017

 

– met 17 km/h

 

219

338

219

219

VV

018

 

– met 18km/h

 

233

359

233

233

VV

019

 

– met 19 km/h

 

249

379

249

249

VV

020

 

– met 20 km/h

 

265

401

265

265

VV

021

 

– met 21 km/h

 

282

422

282

282

VV

022

 

– met 22 km/h

 

298

435

298

298

VV

023

 

– met 23 km/h

 

315

 

315

315

VV

024

 

– met 24 km/h

 

333

 

333

333

VV

025

 

– met 25 km/h

 

352

 

352

352

VV

026

 

– met 26 km/h

 

373

 

373

373

VV

027

 

– met 27 km/h

 

393

 

393

393

VV

028

 

– met 28 km/h

 

412

 

412

412

VV

029

 

– met 29 km/h

 

430

 

430

430

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       
                 

VC

004

 

– met 4 km/h

 

29

48

29

29

VC

005

 

– met 5 km/h

 

35

57

35

35

VC

006

 

– met 6 km/h

 

43

66

43

43

VC

007

 

– met 7 km/h

 

50

77

50

50

VC

008

 

– met 8 km/h

 

57

88

57

57

VC

009

 

– met 9 km/h

 

65

100

65

65

VC

010

 

– met 10 km/h

 

74

110

74

74

VC

011

 

– met 11 km/h

 

100

139

100

100

VC

012

 

– met 12 km/h

 

108

150

108

108

VC

013

 

– met 13 km/h

 

120

164

120

120

VC

014

 

– met 14 km/h

 

129

177

129

129

VC

015

 

– met 15 km/h

 

139

191

139

139

VC

016

 

– met 16 km/h

 

149

204

149

149

VC

017

 

– met 17 km/h

 

160

219

160

160

VC

018

 

– met 18 km/h

 

173

233

173

173

VC

019

 

– met 19 km/h

 

184

249

184

184

VC

020

 

– met 20 km/h

 

197

265

197

197

VC

021

 

– met 21 km/h

 

211

282

211

211

VC

022

 

– met 22 km/h

 

224

298

224

224

VC

023

 

– met 23 km/h

 

239

315

239

239

VC

024

 

– met 24 km/h

 

251

333

251

251

VC

025

 

– met 25 km/h

 

267

352

267

267

VC

026

 

– met 26 km/h

 

282

373

282

282

VC

027

 

– met 27 km/h

 

300

393

300

300

VC

028

 

– met 28 km/h

 

314

412

314

314

VC

029

 

– met 29 km/h

 

330

430

330

330

VC

030

 

– met 30 km/h

 

346

   

346

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990

       
                 

VD

004

 

– met 4 km/h

 

48

106

48

48

VD

005

 

– met 5 km/h

 

57

120

57

57

VD

006

 

– met 6 km/h

 

66

134

66

66

VD

007

 

– met 7 km/h

 

77

150

77

77

VD

008

 

– met 8 km/h

 

88

165

88

88

VD

009

 

– met 9 km/h

 

100

180

100

100

VD

010

 

– met 10 km/h

 

110

195

110

110

VD

011

 

– met 11 km/h

 

139

231

139

139

VD

012

 

– met 12 km/h

 

150

248

150

150

VD

013

 

– met 13 km/h

 

164

266

164

164

VD

014

 

– met 14 km/h

 

177

283

177

177

VD

015

 

– met 15 km/h

 

191

301

191

191

VD

016

 

– met 16 km/h

 

204

320

204

204

VD

017

 

– met 17 km/h

 

219

338

219

219

VD

018

 

– met 18 km/h

 

233

359

233

233

VD

019

 

– met 19 km/h

 

249

379

249

249

VD

020

 

– met 20 km/h

 

265

401

265

265

VD

021

 

– met 21 km/h

 

282

422

282

282

VD

022

 

– met 22 km/h

 

298

435

298

298

VD

023

 

– met 23 km/h

 

315

 

315

315

VD

024

 

– met 24 km/h

 

333

 

333

333

VD

025

 

– met 25 km/h

 

352

 

352

352

VD

026

 

– met 26 km/h

 

373

 

373

373

VD

027

 

– met 27 km/h

 

393

 

393

393

VD

028

 

– met 28 km/h

 

412

 

412

412

VD

029

 

– met 29 km/h

 

430

 

430

430

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990

       
                 

VE

004

 

– met 4 km/h

 

48

106

48

48

VE

005

 

– met 5 km/h

 

57

120

57

57

VE

006

 

– met 6 km/h

 

66

134

66

66

VE

007

 

– met 7 km/h

 

77

150

77

77

VE

008

 

– met 8 km/h

 

88

165

88

88

VE

009

 

– met 9 km/h

 

100

180

100

100

VE

010

 

– met 10 km/h

 

110

195

110

110

VE

011

 

– met 11 km/h

 

139

231

139

139

VE

012

 

– met 12 km/h

 

150

248

150

150

VE

013

 

– met 13 km/h

 

164

266

164

164

VE

014

 

– met 14 km/h

 

177

283

177

177

VE

015

 

– met 15 km/h

 

191

301

191

191

VE

016

 

– met 16 km/h

 

204

320

204

204

VE

017

 

– met 17 km/h

 

219

338

219

219

VE

018

 

– met 18 km/h

 

233

359

233

233

VE

019

 

– met 19 km/h

 

249

379

249

249

VE

020

 

– met 20 km/h

 

265

401

265

265

VE

021

 

– met 21 km/h

 

282

422

282

282

VE

022

 

– met 22 km/h

 

298

435

298

298

VE

023

 

– met 23 km/h

 

315

 

315

315

VE

024

 

– met 24 km/h

 

333

 

333

333

VE

025

 

– met 25 km/h

 

352

 

352

352

VE

026

 

– met 26 km/h

 

373

 

373

373

VE

027

 

– met 27 km/h

 

393

 

393

393

VE

028

 

– met 28 km/h

 

412

 

412

412

VE

029

 

– met 29 km/h

 

430

 

430

430

                 
     

c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom

         
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2), 21 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

       
                 

VF

004

 

– met 4 km/h

 

25

39

25

25

VF

005

 

– met 5 km/h

 

32

47

32

32

VF

006

 

– met 6 km/h

 

39

56

39

39

VF

007

 

– met 7 km/h

 

46

65

46

46

VF

008

 

– met 8 km/h

 

52

75

52

52

VF

009

 

– met 9 km/h

 

61

83

61

61

VF

010

 

– met 10 km/h

 

69

93

69

69

VF

011

 

– met 11 km/h

 

94

117

94

94

VF

012

 

– met 12 km/h

 

104

130

104

104

VF

013

 

– met 13 km/h

 

114

142

114

114

VF

014

 

– met 14 km/h

 

123

153

123

123

VF

015

 

– met 15 km/h

 

133

165

133

133

VF

016

 

– met 16 km/h

 

142

179

142

142

VF

017

 

– met 17 km/h

 

152

193

152

152

VF

018

 

– met 18 km/h

 

162

206

162

162

VF

019

 

– met 19 km/h

 

176

220

176

176

VF

020

 

– met 20 km/h

 

188

233

188

188

VF

021

 

– met 21 km/h

 

200

249

200

200

VF

022

 

– met 22 km/h

 

212

265

212

212

VF

023

 

– met 23 km/h

 

224

280

224

224

VF

024

 

– met 24 km/h

 

239

295

239

239

VF

025

 

– met 25 km/h

 

252

313

252

252

VF

026

 

– met 26 km/h

 

267

330

267

267

VF

027

 

– met 27 km/h

 

280

346

280

280

VF

028

 

– met 28 km/h

 

295

365

295

295

VF

029

 

– met 29 km/h

 

313

383

313

313

VF

030

 

– met 30 km/h

 

329

401

 

329

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

       
                 

VG

004

 

– met 4 km/h

 

25

39

25

 

VG

005

 

– met 5 km/h

 

32

47

32

 

VG

006

 

– met 6 km/h

 

39

56

39

 

VG

007

 

– met 7 km/h

 

46

65

46

 

VG

008

 

– met 8 km/h

 

52

75

52

 

VG

009

 

– met 9 km/h

 

61

83

61

 

VG

010

 

– met 10 km/h

 

69

93

69

 

VG

011

 

– met 11 km/h

 

94

117

94

 

VG

012

 

– met 12 km/h

 

104

130

104

 

VG

013

 

– met 13 km/h

 

114

142

114

 

VG

014

 

– met 14 km/h

 

123

153

123

 

VG

015

 

– met 15 km/h

 

133

165

133

 

VG

016

 

– met 16 km/h

 

142

179

142

 

VG

017

 

– met 17 km/h

 

152

193

152

 

VG

018

 

– met 18 km/h

 

162

206

162

 

VG

019

 

– met 19 km/h

 

176

220

176

 

VG

020

 

– met 20 km/h

 

188

233

188

 

VG

021

 

– met 21 km/h

 

200

249

200

 

VG

022

 

– met 22 km/h

 

212

265

212

 

VG

023

 

– met 23 km/h

 

224

280

224

 

VG

024

 

– met 24 km/h

 

239

295

239

 

VG

025

 

– met 25 km/h

 

252

313

252

 

VG

026

 

– met 26 km/h

 

267

330

267

 

VG

027

 

– met 27 km/h

 

280

346

280

 

VG

028

 

– met 28 km/h

 

295

365

295

 

VG

029

 

– met 29 km/h

 

313

383

313

 

VG

030

 

– met 30 km/h

 

329

401

   
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       
                 

VH

004

 

– met 4 km/h

 

25

39

25

 

VH

005

 

– met 5 km/h

 

32

47

32

 

VH

006

 

– met 6 km/h

 

39

56

39

 

VH

007

 

– met 7 km/h

 

46

65

46

 

VH

008

 

– met 8 km/h

 

52

75

52

 

VH

009

 

– met 9 km/h

 

61

83

61

 

VH

010

 

– met 10 km/h

 

69

93

69

 

VH

011

 

– met 11 km/h

 

94

117

94

 

VH

012

 

– met 12 km/h

 

104

130

104

 

VH

013

 

– met 13 km/h

 

114

142

114

 

VH

014

 

– met 14 km/h

 

123

153

123

 

VH

015

 

– met 15 km/h

 

133

165

133

 

VH

016

 

– met 16 km/h

 

142

179

142

 

VH

017

 

– met 17 km/h

 

152

193

152

 

VH

018

 

– met 18 km/h

 

162

206

162

 

VH

019

 

– met 19 km/h

 

176

220

176

 

VH

020

 

– met 20 km/h

 

188

233

188

 

VH

021

 

– met 21 km/h

 

200

249

200

 

VH

022

 

– met 22 km/h

 

212

265

212

 

VH

023

 

– met 23 km/h

 

224

280

224

 

VH

024

 

– met 24 km/h

 

239

295

239

 

VH

025

 

– met 25 km/h

 

252

313

252

 

VH

026

 

– met 26 km/h

 

267

330

267

 

VH

027

 

– met 27 km/h

 

280

346

280

 

VH

028

 

– met 28 km/h

 

295

365

295

 

VH

029

 

– met 29 km/h

 

313

383

313

 

VH

030

 

– met 30 km/h

 

329

401

   
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       
                 

VI

004

 

– met 4 km/h

 

39

57

39

 

VI

005

 

– met 5 km/h

 

47

69

47

 

VI

006

 

– met 6 km/h

 

56

83

56

 

VI

007

 

– met 7 km/h

 

65

96

65

 

VI

008

 

– met 8 km/h

 

75

110

75

 

VI

009

 

– met 9 km/h

 

83

124

83

 

VI

010

 

– met 10 km/h

 

93

139

93

 

VI

011

 

– met 11 km/h

 

117

170

117

 

VI

012

 

– met 12 km/h

 

130

186

130

 

VI

013

 

– met 13 km/h

 

142

201

142

 

VI

014

 

– met 14 km/h

 

153

217

153

 

VI

015

 

– met 15 km/h

 

165

233

165

 

VI

016

 

– met 16 km/h

 

179

251

179

 

VI

017

 

– met 17 km/h

 

193

268

193

 

VI

018

 

– met 18 km/h

 

206

287

206

 

VI

019

 

– met 19 km/h

 

220

306

220

 

VI

020

 

– met 20 km/h

 

233

324

233

 

VI

021

 

– met 21 km/h

 

249

344

249

 

VI

022

 

– met 22 km/h

 

265

364

265

 

VI

023

 

– met 23 km/h

 

280

385

280

 

VI

024

 

– met 24 km/h

 

295

405

295

 

VI

025

 

– met 25 km/h

 

313

425

313

 

VI

026

 

– met 26 km/h

 

330

435

330

 

VI

027

 

– met 27 km/h

 

346

 

346

 

VI

028

 

– met 28 km/h

 

365

 

365

 

VI

029

 

– met 29 km/h

 

383

 

383

 

VI

030

 

– met 30 km/h

 

401

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       
                 

VK

004

 

– met 4 km/h

 

39

57

39

 

VK

005

 

– met 5 km/h

 

47

69

47

 

VK

006

 

– met 6 km/h

 

56

83

56

 

VK

007

 

– met 7 km/h

 

65

96

65

 

VK

008

 

– met 8 km/h

 

75

110

75

 

VK

009

 

– met 9 km/h

 

83

124

83

 

VK

010

 

– met 10 km/h

 

93

139

93

 

VK

011

 

– met 11 km/h

 

117

170

117

 

VK

012

 

– met 12 km/h

 

130

186

130

 

VK

013

 

– met 13 km/h

 

142

201

142

 

VK

014

 

– met 14 km/h

 

153

217

153

 

VK

015

 

– met 15 km/h

 

165

233

165

 

VK

016

 

– met 16 km/h

 

179

251

179

 

VK

017

 

– met 17 km/h

 

193

268

193

 

VK

018

 

– met 18 km/h

 

206

287

206

 

VK

019

 

– met 19 km/h

 

220

306

220

 

VK

020

 

– met 20 km/h

 

233

324

233

 

VK

021

 

– met 21 km/h

 

249

344

249

 

VK

022

 

– met 22 km/h

 

265

364

265

 

VK

023

 

– met 23 km/h

 

280

385

280

 

VK

024

 

– met 24 km/h

 

295

405

295

 

VK

025

 

– met 25 km/h

 

313

425

313

 

VK

026

 

– met 26 km/h

 

330

435

330

 

VK

027

 

– met 27 km/h

 

346

 

346

 

VK

028

 

– met 28 km/h

 

365

 

365

 

VK

029

 

– met 29 km/h

 

383

 

383

 

VK

030

 

– met 30 km/h

 

401

     
                 
     

d. Autosnelwegen

         
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)

       
                 

VL

001

 

– met 1 km/h

 

12

     

VL

002

 

– met 2 km/h

 

16

     

VL

003

 

– met 3 km/h

 

22

     

VL

004

 

– met 4 km/h

 

25

33

   

VL

005

 

– met 5 km/h

 

31

41

   

VL

006

 

– met 6 km/h

 

38

51

   

VL

007

 

– met 7 km/h

 

44

61

   

VL

008

 

– met 8 km/h

 

51

70

   

VL

009

 

– met 9 km/h

 

58

80

   

VL

010

 

– met 10 km/h

 

65

89

   

VL

011

 

– met 11 km/h

 

89

115

   

VL

012

 

– met 12 km/h

 

97

126

   

VL

013

 

– met 13 km/h

 

105

137

   

VL

014

 

– met 14 km/h

 

114

148

   

VL

015

 

– met 15 km/h

 

123

158

   

VL

016

 

– met 16 km/h

 

132

170

   

VL

017

 

– met 17 km/h

 

143

184

   

VL

018

 

– met 18 km/h

 

155

197

   

VL

019

 

– met 19 km/h

 

165

211

   

VL

020

 

– met 20 km/h

 

177

224

   

VL

021

 

– met 21 km/h

 

189

239

   

VL

022

 

– met 22 km/h

 

200

252

   

VL

023

 

– met 23 km/h

 

212

267

   

VL

024

 

– met 24 km/h

 

224

282

   

VL

025

 

– met 25 km/h

 

235

300

   

VL

026

 

– met 26 km/h

 

249

315

   

VL

027

 

– met 27 km/h

 

261

331

   

VL

028

 

– met 28 km/h

 

271

349

   

VL

029

 

– met 29 km/h

 

286

365

   

VL

030

 

– met 30 km/h

 

302

383

   

VL

031

a

– met 31 km/h

 

316

     

VL

032

a

– met 32 km/h

 

331

     

VL

033

a

– met 33 km/h

 

346

     

VL

034

a

– met 34 km/h

 

362

     

VL

035

a

– met 35 km/h

 

378

     

VL

036

a

– met 36 km/h

 

394

     

VL

037

a

– met 37 km/h

 

411

     

VL

038

a

– met 38 km/h

 

427

     

VL

039

a

– met 39 km/h

 

435

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

       
                 

VM

004

 

– met 4 km/h

 

25

33

   

VM

005

 

– met 5 km/h

 

31

41

   

VM

006

 

– met 6 km/h

 

38

51

   

VM

007

 

– met 7 km/h

 

44

61

   

VM

008

 

– met 8 km/h

 

51

70

   

VM

009

 

– met 9 km/h

 

58

80

   

VM

010

 

– met 10 km/h

 

65

89

   

VM

011

 

– met 11 km/h

 

89

115

   

VM

012

 

– met 12 km/h

 

97

126

   

VM

013

 

– met 13 km/h

 

105

137

   

VM

014

 

– met 14 km/h

 

114

148

   

VM

015

 

– met 15 km/h

 

123

158

   

VM

016

 

– met 16 km/h

 

132

170

   

VM

017

 

– met 17 km/h

 

143

184

   

VM

018

 

– met 18 km/h

 

155

197

   

VM

019

 

– met 19 km/h

 

165

211

   

VM

020

 

– met 20 km/h

 

177

224

   

VM

021

 

– met 21 km/h

 

189

239

   

VM

022

 

– met 22 km/h

 

200

252

   

VM

023

 

– met 23 km/h

 

212

267

   

VM

024

 

– met 24 km/h

 

224

282

   

VM

025

 

– met 25 km/h

 

235

300

   

VM

026

 

– met 26 km/h

 

249

315

   

VM

027

 

– met 27 km/h

 

261

331

   

VM

028

 

– met 28 km/h

 

271

349

   

VM

029

 

– met 29 km/h

 

286

365

   

VM

030

 

– met 30 km/h

 

302

383

   

VM

031

a

– met 31 km/h

 

316

     

VM

032

a

– met 32 km/h

 

331

     

VM

033

a

– met 33 km/h

 

346

     

VM

034

a

– met 34 km/h

 

362

     

VM

035

a

– met 35 km/h

 

378

     

VM

036

a

– met 36 km/h

 

394

     

VM

037

a

– met 37 km/h

 

411

     

VM

038

a

– met 38 km/h

 

427

     

VM

039

a

– met 39 km/h

 

435

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       
                 

VN

004

 

– met 4 km/h

 

25

33

   

VN

005

 

– met 5 km/h

 

31

41

   

VN

006

 

– met 6 km/h

 

38

51

   

VN

007

 

– met 7 km/h

 

44

61

   

VN

008

 

– met 8 km/h

 

51

70

   

VN

009

 

– met 9 km/h

 

58

80

   

VN

010

 

– met 10 km/h

 

65

89

   

VN

011

 

– met 11 km/h

 

89

115

   

VN

012

 

– met 12 km/h

 

97

126

   

VN

013

 

– met 13 km/h

 

105

137

   

VN

014

 

– met 14 km/h

 

114

148

   

VN

015

 

– met 15 km/h

 

123

158

   

VN

016

 

– met 16 km/h

 

132

170

   

VN

017

 

– met 17 km/h

 

143

184

   

VN

018

 

– met 18 km/h

 

155

197

   

VN

019

 

– met 19 km/h

 

165

211

   

VN

020

 

– met 20 km/h

 

177

224

   

VN

021

 

– met 21 km/h

 

189

239

   

VN

022

 

– met 22 km/h

 

200

252

   

VN

023

 

– met 23 km/h

 

212

267

   

VN

024

 

– met 24 km/h

 

224

282

   

VN

025

 

– met 25 km/h

 

235

300

   

VN

026

 

– met 26 km/h

 

249

315

   

VN

027

 

– met 27 km/h

 

261

331

   

VN

028

 

– met 28 km/h

 

271

349

   

VN

029

 

– met 29 km/h

 

286

365

   

VN

030

 

– met 30 km/h

 

302

383

   

VN

031

a

– met 31 km/h

 

316

     

VN

032

a

– met 32 km/h

 

331

     

VN

033

a

– met 33 km/h

 

346

     

VN

034

a

– met 34 km/h

 

362

     

VN

035

a

– met 35 km/h

 

378

     

VN

036

a

– met 36 km/h

 

394

     

VN

037

a

– met 37 km/h

 

411

     

VN

038

a

– met 38 km/h

 

427

     

VN

039

a

– met 39 km/h

 

435

     
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       
                 

VO

004

 

– met 4 km/h

 

33

52

   

VO

005

 

– met 5 km/h

 

41

64

   

VO

006

 

– met 6 km/h

 

51

76

   

VO

007

 

– met 7 km/h

 

61

89

   

VO

008

 

– met 8 km/h

 

70

103

   

VO

009

 

– met 9 km/h

 

80

117

   

VO

010

 

– met 10 km/h

 

89

131

   

VO

011

 

– met 11 km/h

 

115

162

   

VO

012

 

– met 12 km/h

 

126

177

   

VO

013

 

– met 13 km/h

 

137

191

   

VO

014

 

– met 14 km/h

 

148

208

   

VO

015

 

– met 15 km/h

 

158

224

   

VO

016

 

– met 16 km/h

 

170

240

   

VO

017

 

– met 17 km/h

 

184

258

   

VO

018

 

– met 18 km/h

 

197

274

   

VO

019

 

– met 19 km/h

 

211

293

   

VO

020

 

– met 20 km/h

 

224

310

   

VO

021

 

– met 21 km/h

 

239

329

   

VO

022

 

– met 22 km/h

 

252

346

   

VO

023

 

– met 23 km/h

 

267

365

   

VO

024

 

– met 24 km/h

 

282

386

   

VO

025

 

– met 25 km/h

 

300

406

   

VO

026

 

– met 26 km/h

 

315

425

   

VO

027

 

– met 27 km/h

 

331

     

VO

028

 

– met 28 km/h

 

349

     

VO

029

 

– met 29 km/h

 

365

     

VO

030

 

– met 30 km/h

 

383

     

VO

027

a

– met 27 km/h

   

435

   
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       
                 

VP

004

 

– met 4 km/h

 

33

52

   

VP

005

 

– met 5 km/h

 

41

64

   

VP

006

 

– met 6 km/h

 

51

76

   

VP

007

 

– met 7 km/h

 

61

89

   

VP

008

 

– met 8 km/h

 

70

103

   

VP

009

 

– met 9 km/h

 

80

117

   

VP

010

 

– met 10 km/h

 

89

131

   

VP

011

 

– met 11 km/h

 

115

162

   

VP

012

 

– met 12 km/h

 

126

177

   

VP

013

 

– met 13 km/h

 

137

191

   

VP

014

 

– met 14 km/h

 

148

208

   

VP

015

 

– met 15 km/h

 

158

224

   

VP

016

 

– met 16 km/h

 

170

240

   

VP

017

 

– met 17 km/h

 

184

258

   

VP

018

 

– met 18 km/h

 

197

274

   

VP

019

 

– met 19 km/h

 

211

293

   

VP

020

 

– met 20 km/h

 

224

310

   

VP

021

 

– met 21 km/h

 

239

329

   

VP

022

 

– met 22 km/h

 

252

346

   

VP

023

 

– met 23 km/h

 

267

365

   

VP

024

 

– met 24 km/h

 

282

386

   

VP

025

 

– met 25 km/h

 

300

406

   

VP

026

 

– met 26 km/h

 

315

425

   

VP

027

 

– met 27 km/h

 

331

     

VP

028

 

– met 28 km/h

 

349

     

VP

029

 

– met 29 km/h

 

365

     

VP

030

 

– met 30 km/h

 

383

     

VP

027

a

– met 27 km/h

   

435

   
                 
     

Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer

         
     

overschrijding van de door de Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olieaanvoer

86b jo. 86a RVV 1990

       
                 

VR

004

 

– met 4 km/h

 

29

     

VR

005

 

– met 5 km/h

 

35

     

VR

006

 

– met 6 km/h

 

43

     

VR

007

 

– met 7 km/h

 

50

     

VR

008

 

– met 8 km/h

 

57

     

VR

009

 

– met 9 km/h

 

65

     

VR

010

 

– met 10 km/h

 

74

     

VR

011

 

– met 11 km/h

 

100

     

VR

012

 

– met 12 km/h

 

108

     

VR

013

 

– met 13 km/h

 

120

     

VR

014

 

– met 14 km/h

 

129

     

VR

015

 

– met 15 km/h

 

139

     

VR

016

 

– met 16 km/h

 

149

     

VR

017

 

– met 17 km/h

 

160

     

VR

018

 

– met 18 km/h

 

173

     

VR

019

 

– met 19 km/h

 

184

     

VR

020

 

– met 20 km/h

 

197

     

VR

021

 

– met 21 km/h

 

211

     

VR

022

 

– met 22 km/h

 

224

     

VR

023

 

– met 23 km/h

 

239

     

VR

024

 

– met 24 km/h

 

251

     

VR

025

 

– met 25 km/h

 

267

     

VR

026

 

– met 26 km/h

 

282

     

VR

027

 

– met 27 km/h

 

300

     

VR

028

 

– met 28 km/h

 

314

     

VR

029

 

– met 29 km/h

 

330

     

VR

030

 

– met 30 km/h

 

346

     
     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Nummers R 302 – R 631:

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

                 
                         
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen. Dit geldt eveneens voor geparkeerde aanhangwagens indien deze door een onder één van deze categorieën vallende bestuurders is geparkeerd.

                 
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen.

                 
                         
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

                 
                         
     

I. Plaats op de weg

                 

R

301

 

als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

150

150

           

R

303

a

als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   

R

305

 

als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken

4 lid 1 RVV 1990

       

45

     

R

306

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad of trottoir niet het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken

4 lid 2 RVV 1990

       

45

     

R

307

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad, een trottoir en een fietspad of fiets/bromfietspad niet de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken

4 lid 3 RVV 1990

       

45

     

R

324

 

als persoon die zich verplaatst met behulp van een voorwerp, niet zijnde een voertuig, niet het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad gebruiken

4 lid 4 RVV 1990

         

40

   

R

308

 

als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken

5 lid 1 RVV 1990

   

100

60

       

R

309

 

als (snor)fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken

5 lid 2 RVV 1990

   

100

60

       

R

312

b

als snorfietser met ingeschakelde verbrandingsmotor het onverplichte fietspad gebruiken

5 lid 3 RVV 1990

   

100

         

R

312

c

als bestuurder van een snorfiets niet de rijbaan gebruiken terwijl dit bij verkeersbesluit, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, is bepaald en dit bij het verkeersteken dat het verplichte fietspad aangeeft met een onderbord is aangeduid

5 lid 8 RVV 1990

   

100

         

R

310

 

als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken

6 lid 1 RVV 1990

   

100

         

R

311

 

als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken van een fiets/bromfietspad (bord G12a)

6 lid 2 RVV 1990

   

100

         

R

311

a

als bestuurder van een bromfiets op meer dan twee wielen of een bromfiets met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder is dan 0,75 m, niet de rijbaan gebruiken

6 lid 3 RVV 1990

   

100

         

R

313

 

als ruiter niet het ruiterpad gebruiken

8 lid 1 RVV 1990

         

60

   

R

314

 

als ruiter bij gebreke van een ruiterpad niet de berm of de rijbaan gebruiken

8 lid 2 RVV 1990

         

60

   
     

als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

               

R

315

a

– door te rijden over het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad

 

150

150

         

150

R

315

b

– door stil te staan op het trottoir, het voetpad, het fietspad, het fiets/bromfietspad of het ruiterpad

 

100

100

         

100

R

316

 

als bestuurder van een bespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

60

   

R

317

 

als bestuurder van een onbespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

60

   

R

319

 

als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

150

150

           

R

323

 

als bromfietser een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

   

100

         
                         
     

II. Inhalen

                 

R

326

 

als bestuurder niet links inhalen

11 lid 1 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   
                         
     

IV. Oprijden van kruispunten

                 

R

331

 

als bestuurder een kruispunt blokkeren

14 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   
                         
     

V. Verlenen van voorrang

                 

R

336

 

als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts

15 lid 1 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   

R

337

 

als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg

15 lid 2 sub a RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   

R

338

 

als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram

15 lid 2 sub b RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   

R

340

a

als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken

15a lid 1 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   
                         
     

VI. Doorsnijden militaire kolonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen

                 

R

341

 

als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden

16 RVV 1990

100

100

70

40

30

40

   

R

342

 

als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden

16 RVV 1990

100

100

70

40

30

40

   
                         
     

VII. Afslaan

                 

R

346

 

als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven

17 lid 2 RVV 1990

100

100

70

40

 

40

   

R

347

a

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt

18 lid 1 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   

R

347

b

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt

18 lid 1 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   

R

347

c

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt

18 lid 1 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   

R

348

 

als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan

18 lid 2 RVV 1990

250

250

170

100

 

100

   
                         
     

Noot stilstaan en parkeren:

                 
     

In dit onderdeel zijn tevens enkele parkeerfeiten uit de plaatselijke verordeningen en de WVW 1994 opgenomen.

                 
                         
     

IX. Stilstaan

                 

R

395

 

een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd

5 WVW 1994

150

150

100

60

 

60

   
     

als bestuurder een voertuig laten stilstaan

23 lid 1

               

R

396

a

– op een kruispunt

sub a RVV 1990

150

150

     

60

   

R

396

b

– op een fietsstrook

sub b RVV 1990

100

100

     

40

   

R

396

c

– op de rijbaan langs een fietsstrook

sub b RVV 1990

100

100

     

40

   

R

396

d

– op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan

sub c RVV 1990

100

100

     

40

   

R

396

e

– in een tunnel

sub d RVV 1990

100

100

     

40

   

R

396

f

– bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering

sub e RVV 1990

100

100

     

40

   

R

396

g

– bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht

sub e RVV 1990

100

100

     

40

   

R

396

h

– op de rijbaan langs een busstrook

sub f RVV 1990

100

100

     

40

   

R

396

i

– langs een gele doorgetrokken streep

62 jo. 23 lid 1 sub g RVV 1990

100

100

     

40

   

R

396

j

– op een overweg

23 lid 1 sub a RVV 1990

100

100

     

40

   
                         
     

X. Parkeren

                 
     

als bestuurder een voertuig parkeren

24 lid 1

               

R

397

a

– bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan

sub a RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

b

– voor een inrit of uitrit

sub b RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

c

– buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg

sub c RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

d

– op een parkeergelegenheid terwijl blijkens de aanduiding op of onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen

sub d RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

e

– op een parkeergelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding op het bord of op het onderbord, dat voertuig staat geparkeerd op een andere dan de aangegeven wijze

sub d RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

ea

– op een parkeergelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding op het bord of op het onderbord, dat voertuig staat geparkeerd met een ander doel dan de aangegeven wijze

sub d RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

f

– op een parkeergelegenheid, terwijl dat voertuig staat geparkeerd op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden

sub d RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

g

– langs een gele onderbroken streep

sub e RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

h

– op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van goederen

sub f RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

i

– op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend

sub g RVV 1990

100

100

     

40

   

R

397

j

– op een parkeergelegenheid aangeduid door één van de borden E4 tot en met E10, E12 of E13 van de bijlage I buiten de aangegeven parkeervakken

24 lid 4 RVV 1990

100

100

     

40

   

R

398

 

als bestuurder een voertuig dubbel parkeren

24 lid 3 RVV 1990

100

100

     

40

   
     

als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl

                 

R

400

ae

– dat motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf

25 lid 2 RVV 1990

100

             

R

400

af

– dat motorvoertuig niet is voorzien van een parkeerschijf, waarop aan de getoonde zijde slechts één kalenderuren aanduidende cijferreeks staat die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen

25 lid 3 RVV 1990

100

             

R

400

ab

– de toegestane parkeerduur is verstreken

25 lid 4 RVV 1990

100

             

R

401

 

als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone, anders dan op een parkeerplaats die als zodanig is aangeduid of aangegeven of die is voorzien van een blauwe streep

25 lid 1 RVV 1990

100

100

     

40

   

R

402

b

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart

26 lid 1 RVV 1990

400

400

     

160

   

R

402

c

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is

26 lid 1 RVV 1990

400

400

     

160

   

R

402

d

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte

26 lid 1 RVV 1990

400

400

 

160

 

160

   

R

403

a

als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl de parkeermeter niet in werking is gesteld of aangeeft dat de parkeerduur is verstreken

Pl.V

100

             

R

403

b

als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl aldaar reeds een motorvoertuig staat geparkeerd

Pl.V

100

             

R

405

 

als bestuurder een motorvoertuig op twee wielen, een bromfiets dan wel een fiets parkeren op een parkeervak behorende bij een parkeermeter

Pl.V

 

100

70

40

       

R

406

 

zonder ontheffing/vergunning een voertuig doen of laten staan in een park of plantsoen, op openbare beplantingen of groenstroken

Pl.V

100

100

     

40

   

R

406

a

een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig

Pl.V

100

100

     

40

   
     

als bestuurder een voertuig parkeren op een parkeerterrein waar dit slechts met gebruikmaking van een ter plaatse aangebrachte parkeerautomaat is toegestaan

Pl.V

               

R

409

a

– anders dan voorzien van een door de parkeerautomaat afgegeven parkeerkaart, aangebracht op de voorgeschreven wijze

 

100

100

     

40

   

R

409

b

– terwijl de op de parkeerkaart aangegeven parkeertijd is verstreken

 

100

100

     

40

   

R

409

c

– zonder de aangebrachte parkeerautomaat in werking te stellen

 

100

100

     

40

   

R

409

d

– terwijl de op de parkeerautomaat aangegeven parkeertijd is verstreken

 

100

100

     

40

   
     

een voertuig dat, met inbegrip van de lading

Pl.V

               

R

414

a

– langer is dan 6 m of hoger is dan 2,4 m zonder ontheffing/vergunning parkeren op een door het college of de burgemeester aangewezen plaats waar dit naar zijn oordeel schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente

 

100

       

40

   

R

414

b

– langer is dan 6 m, buiten de vastgestelde tijden, zonder ontheffing/vergunning parkeren op een door het college of de burgemeester aangewezen weg, waar dit parkeren buitensporig is met het oog op de verdeling van de beschikbare parkeerruimte

 

100

       

40

   

R

414

c

– langer is dan 6 m of hoger is dan 2,4 m zodanig parkeren bij een voor bewoning of ander dagelijks gebruik bestemd gebouw dat daardoor het uitzicht van bewoners of gebruikers vanuit dat gebouw op hinderlijke wijze wordt belemmerd of op andere wijze hinder/overlast wordt aangedaan

 

100

       

40

   

R

493

 

zonder ontheffing/vergunning een geparkeerd voertuig op een door het college of de burgemeester aangewezen weg, waar dit niet is toegestaan, met het kennelijke doel te koop aanbieden of te verhandelen

Pl.V

210

210

     

210

   

R

494

 

een defect voertuig langer dan de vastgestelde termijn op een weg parkeren

Pl.V

100

100

     

100

   

R

495

 

zonder ontheffing/vergunning een kampeerwagen, caravan, magazijnwagen, keetwagen, aanhangwagen of ander dergelijk voertuig op een door het college of de burgemeester aangewezen weg waar dit niet is toegestaan, langer dan de vastgestelde termijn te plaatsen of hebben

Pl.V

100

100

     

100

   

R

496

 

zonder ontheffing/vergunning een voertuig dat is voorzien van een aanduiding van handelsreclame op een weg parkeren met als doel handelsreclame te maken

Pl.V

210

210

     

210

   

R

592

a

als bestuurder van een voertuig parkeren op een parkeerplaats voor vergunninghouders in strijd met de aan de parkeervergunning verbonden voorwaarden

Pl.V

100

100

     

40

   
                         
     

XI. Het plaatsen van fietsen en bromfietsen

                 

R

412

b

een bromfiets plaatsen anders dan op het trottoir, voetpad, in de berm of door het bevoegde gezag aangewezen plaatsen

27 RVV 1990

   

70

         
                         
     

XII. Signalen

                 

R

418

 

als bestuurder van een motorvoertuig geen geel of groen zwaai-, flits- of knipperlicht voeren bij werkzaamheden en omstandigheden, waarbij dit, ingevolge artikel 6 van de Regeling optische en geluidssignalen, verplicht is indien de kans bestaat dat dit motorvoertuig niet tijdig wordt opgemerkt

30 lid 1 RVV 1990

100

100

           

R

419

 

signalen geven in andere gevallen of op andere wijze dan is toegestaan

31 RVV 1990

100

100

70

40

 

40

 

100

                         
     

XIII. Gebruik van lichten tijdens het rijden