Wet van 10 juni 2020 tot wijziging van diverse wetten in verband met de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders (Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is voor de invoering van de Wet toetreding zorgaanbieders een aantal wetten te wijzigen zodra die wet in werking treedt;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet toelating zorginstellingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel f, komt te luiden:

f. instelling:

een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

2. Het eerste lid, onderdeel g, vervalt.

3. Het derde lid vervalt.

B

Het opschrift «Hoofdstuk II. Visie en beleidsregels» en de artikelen 3 en 4 vervallen.

C

Het opschrift «Hoofdstuk III. Toelating en bouwprocedure» komt te luiden: Hoofdstuk II. Winstoogmerk.

D

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5

Een instelling heeft geen winstoogmerk, behoudens de bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen categorieën van instellingen.

E

De artikelen 6 tot en met 16 vervallen.

F

Artikel 17, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Het bestuur van een instelling wendt zich tot het College sanering binnen zes weken na bekendmaking van een beslissing tot beëindiging van de uitvoering van bijzondere medische verrichtingen of beëindiging van het gebruik van apparatuur op grond van artikel 6, vijfde lid, van de Wet op bijzondere medische verrichtingen.

G

Artikel 35 komt te luiden:

Artikel 35

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet, behoudens artikel 5, zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen.

H

Artikel 37 komt te luiden:

Artikel 37

Het College sanering is bevoegd tot oplegging van een last onder bestuursdwang ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, eerste en achtste lid, en 18, eerste en tweede lid.

I

Artikel 39 komt te luiden:

Artikel 39

 • 1. De artikelen 15, 16 en 37, zoals die artikelen luidden onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders, blijven ten aanzien van een instelling van toepassing voor zover die instelling in de periode, voorafgaand aan dat tijdstip aan de in de artikelen 15 en 16 opgenomen verplichtingen diende te voldoen.

 • 2. Ten aanzien van bezwaar en beroep tegen een besluit dat ter handhaving van artikel 13 is genomen voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel E, van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders, is het recht zoals dat gold onmiddellijk voorafgaand aan dat tijdstip van toepassing.

J

Artikel 63 vervalt.

ARTIKEL II

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel n, komt te luiden:

n. financiële derivaten:
 • 1°. financiële contracten waarvan de waarde is afgeleid van een onderliggende waarde of een referentieprijs;

 • 2°. onderdelen van financiële contracten die, op zichzelf beschouwd, financiële contracten als bedoeld onder 1° zijn;.

Aa

In artikel 2, tweede lid, wordt na «een vorm van zorg» ingevoegd «dan wel een categorie van zorgaanbieders of geen rechtspersoonlijkheid bezittende organisatorische verbanden van zorgaanbieders».

B

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel e wordt de zinsnede «uitvoering van de artikelen 41, 42 en 43;» vervangen door: uitvoering van de artikelen 40a tot en met 43;

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • n. toezicht op de naleving van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen.

C

Na artikel 40 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 40a

 • 1. De zorgaanbieder draagt zorg voor een eenduidige verdeling van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden met betrekking tot de financiële bedrijfsvoering en legt die verdeling schriftelijk vast.

 • 2. De zorgaanbieder onderscheidt in ieder geval in financiële zin zijn activiteiten op het gebied van de zorgverlening van zijn andere beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten.

 • 3. Bij ministeriële regeling wordt bepaald welke financiële derivaten een zorgaanbieder voor welke doeleinden en onder welke voorwaarden kan aantrekken.

 • 4. In de financiële administratie van de zorgaanbieder zijn ontvangsten, betalingen en de aangetrokken financiële derivaten traceerbaar naar bron en bestemming en is duidelijk wie op welk moment welke verplichtingen voor of namens de zorgaanbieder is aangegaan.

 • 5. Het eerste, tweede en vierde lid zijn tevens van toepassing op een geen rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband van zorgaanbieders.

Artikel 40b

 • 1. Een zorgaanbieder verantwoordt zich jaarlijks vóór 1 juni door het openbaar maken van een jaarverantwoording.

 • 2. De jaarverantwoording bestaat uit:

  • a. een financiële verantwoording;

  • b. de op grond van ministeriële regeling bij de financiële verantwoording te voegen informatie, en

  • c. de op grond van ministeriële regeling te vermelden andere informatie betreffende de bedrijfsvoering van de zorgaanbieder.

 • 3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over:

  • a. de inhoud en inrichting van de financiële verantwoording waaronder de op te nemen toelichting omtrent de door de zorgaanbieder aangetrokken financiële derivaten;

  • b. het door een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep, uit te voeren onderzoek van de financiële verantwoording;

  • c. de wijze waarop de jaarverantwoording openbaar wordt gemaakt.

 • 4. In de ministeriële regelingen, bedoeld in het tweede en derde lid, kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende categorieën van zorgaanbieders.

 • 5. In de ministeriële regeling, bedoeld in het tweede en derde lid, worden zorgaanbieders die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, hebben voldaan aan ten minste twee van de in artikel 395a, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde vereisten, niet aangemerkt als een afzonderlijke categorie waarvoor afwijkende regels worden gesteld. De artikelen 395a, tweede lid, en 398, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 6. Dit artikel is tevens van toepassing op een geen rechtspersoonlijkheid bezittend organisatorisch verband van zorgaanbieders.

D

Voor artikel 79 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 78f

De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder n, een aanwijzing geven aan een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen die niet voldoet aan het bepaalde bij artikel 5 van die wet.

E

In artikel 79, eerste lid, wordt «76 tot en met 78e» vervangen door: 76 tot en met 78f.

F

In artikel 82 wordt na «68a» een zinsnede ingevoegd, luidende: , 78f.

ARTIKEL III

Artikel 462, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek komt te luiden:

 • 2. Onder ziekenhuis als bedoeld in lid 1 wordt verstaan een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een gehandicapteninrichting dan wel een afdeling daarvan waar zorg of een andere dienst wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, alsmede een abortuskliniek in de zin van de Wet afbreking zwangerschap.

ARTIKEL IV

De Geneesmiddelenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 18, zevende lid, wordt de zinsnede «in een instelling als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: in een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

B

Artikel 57, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. uitsluitend ter hand mag worden gesteld of mag worden toegediend in een algemeen of psychiatrisch ziekenhuis dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet, of.

ARTIKEL V

De Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel c, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel 15° door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • 16°. artikel 4, eerste lid, van de Wet toetreding zorgaanbieders.

B

In artikel 27, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • j. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, voor zover het bestanden betreft waarvan de gegevens worden verwerkt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

ARTIKEL VI

In artikel 12, eerste lid, onderdeel b, van de Wet inzake bloedvoorziening wordt «krachtens artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen als ziekenhuis toegelaten instellingen» vervangen door: een ziekenhuis dat in het bezit is van een toelatingsvergunning als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Wet toetreding zorgaanbieders.

ARTIKEL VII

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de begripsomschrijving van «Wlz-zorg» wordt «zorg of dienst» vervangen door: zorg of een andere dienst.

2. In de begripsomschrijving van «instelling» wordt «een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent» vervangen door: een rechtspersoon die bedrijfsmatig zorg verleent of doet verlenen.

3. In de begripsomschrijving van «solistisch werkende zorgverlener» wordt na «instelling» een komma ingevoegd.

4. In de begripsomschrijving van «Zvw-zorg» wordt «zorg of dienst» vervangen door: zorg of een andere dienst.

B

Na artikel 3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 3a

De zorgaanbieder behorend tot een van de daartoe bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorieën van zorgaanbieders voldoet aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen eisen aan de beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg en de voorbereiding op het verlenen van die zorg die voor verschillende categorieën van aanbieders verschillend kunnen zijn.

Ba

In artikel 12, tweede lid, wordt «de gegevens, bedoeld in de artikelen 15 en 16 van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: de jaarverantwoording, bedoeld in artikel 40b van de Wet marktordening gezondheidszorg.

C

In artikel 27, eerste en tweede lid, wordt na «3,» een zinsnede ingevoegd, luidende: 3a,.

D

In artikel 30, eerste lid, wordt «als bedoeld in artikel 4, tweede of derde lid» vervangen door «als bedoeld in de artikelen 3a of 4, tweede of derde lid».

ARTIKEL VIII

In artikel 1.1.1 van de Wet langdurige zorg wordt in de begripsomschrijving van «instelling» de zinsnede «1°. een instelling in de zin van de Wet toelating zorginstellingen;» vervangen door: 1°. een organisatorisch verband dat zorg verleent;.

ARTIKEL IX

Bijlage 1 bij artikel 1.3, eerste lid, onderdeel d, van de Wet normering topinkomens wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder het opschrift Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In onderdeel 1 wordt «behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon die tevens is toegelaten op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon die tevens een instelling is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen.

b. In onderdeel 4 wordt «behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon die tevens is toegelaten op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon die tevens een instelling is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen.

c. In onderdeel 7 wordt «behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon die tevens is toegelaten op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon die tevens een instelling is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen.

d. In onderdeel 14 wordt «behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon die tevens is toegelaten op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: behoudens de privaatrechtelijke rechtspersoon die tevens een instelling is als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen.

2. Onder het opschrift Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport worden de volgende wijzigingen aangebracht:

a. In onderdeel 2 wordt «behoudens de instellingen die tevens zijn toegelaten op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen», vervangen door: behoudens de jeugdhulpaanbieders die tevens een instelling zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen.

b. In onderdeel 3 wordt «behoudens de instellingen die tevens zijn toegelaten op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen», vervangen door: behoudens de rechtspersonen die tevens een instelling zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen.

c. Onderdeel 7 komt te luiden:

 • 7. Instellingen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen, waaronder begrepen de academische ziekenhuizen, bedoeld in artikel 1.13, eerste lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, maar met uitzondering van instellingen die uitsluitend forensische zorg verlenen als bedoeld in het Interimbesluit forensische zorg.

3. Onder het opschrift Ministerie van Veiligheid en Justitie wordt in onderdeel 4 «behoudens de instellingen die tevens zijn toegelaten op grond van artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: behoudens de reclasseringsinstellingen die tevens een instelling zijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen.

ARTIKEL X

Artikel 1, onderdeel f, van de Wet op de orgaandonatie komt te luiden:

f. ziekenhuis:

een ziekenhuis dat of een verpleeginrichting dan wel een afdeling daarvan waar zorg of een andere dienst wordt verleend waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

ARTIKEL XI

Artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek komt te luiden:

Artikel 12.15. Afdelingen en andere onderdelen

De raad van bestuur beslist, na overleg met het college van bestuur van de universiteit waaraan het ziekenhuis is verbonden, welke afdelingen en andere onderdelen het academisch ziekenhuis omvat.

ARTIKEL XII

Artikel 90sexies van het Wetboek van Strafrecht wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Het eerste lid (nieuw), onder 1°, komt te luiden:

 • een ziekenhuis dat, een verpleeginrichting of zwakzinnigeninrichting die zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet voor de behandeling van psychiatrische patiënten;.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het eerste lid, zoals dat luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders, blijft van toepassing op feiten welke vóór dat tijdstip hebben plaatsgevonden.

ARTIKEL XIII

De Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, onderdeel s, wordt de zinsnede «een toelating heeft op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: een toelatingsvergunning heeft op grond van artikel 4, eerste lid, van de Wet toetreding zorgaanbieders.

B

In artikel 8b wordt «in een verkrijgingsorganisatie» vervangen door: in of door een verkrijgingsorganisatie.

ARTIKEL XIV

De Wet veiligheidsregio’s wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 33 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt de zinsnede «Instellingen als bedoeld in de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: Organisatorische verbanden die zorg of een andere dienst verlenen waarop aanspraak bestaat ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg of ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

2. In het tweede lid wordt «instellingen» telkens vervangen door: organisatorische verbanden.

3. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De organisatorische verbanden, zorgaanbieders, Regionale Ambulancevoorzieningen en diensten, bedoeld in het eerste lid, verstrekken het bestuur van de veiligheidsregio desgevraagd alle informatie over hun inzet en de voorbereiding daarop.

B

Artikel 34 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «een instelling» vervangen door «een organisatorisch verband».

2. In het tweede lid wordt «de desbetreffende instelling en zorgaanbieder» vervangen door «het desbetreffende organisatorisch verband en de desbetreffende zorgaanbieder».

3. In het derde lid wordt «de instelling of zorgaanbieder» vervangen door «het organisatorisch verband of de zorgaanbieder» en wordt «de desbetreffende instelling of zorgaanbieder» vervangen door «het desbetreffende organisatorisch verband of de desbetreffende zorgaanbieder».

ARTIKEL XV

Artikel 1, onderdeel m, onder 1°, van de Zorgverzekeringswet komt te luiden:

 • een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering of ingevolge artikel 3.1.1 van de Wet langdurige zorg;.

ARTIKEL XVA

In artikel 1, onder 2°, van de Wet op de economische delicten wordt bij de Wet marktordening gezondheidszorg na «40, eerste, tweede en derde lid,» ingevoegd «40a, 40b,».

ARTIKEL XVB

Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, worden in artikel 28, derde lid, van de Handelsregisterwet 2007 twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • l. de Nederlandse Zorgautoriteit voor de uitvoering van haar taken;

 • m. de Inspectie gezondheidszorg en jeugd voor de uitvoering van haar taken.

ARTIKEL XVC

De Jeugdwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In hoofdstuk 4 wordt voor § 4.1 een paragraaf ingevoegd, luidende:

§ 4.0. Toetreding nieuwe jeugdhulpaanbieders

Artikel 4.0.1
 • 1. De jeugdhulpaanbieder die jeugdhulp wil gaan verlenen of laten verlenen, zorgt ervoor dat de verlening van die jeugdhulp niet eerder aanvangt dan nadat hij dit aan Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft gemeld.

 • 2. De melding geschiedt langs elektronische weg op een bij ministeriële regeling vastgestelde wijze. De daarbij door de jeugdhulpaanbieder te verstrekken gegevens kunnen per categorie van jeugdhulpaanbieders verschillen en kunnen betrekking hebben op de aard van de te verlenen jeugdhulp, de personele en materiële organisatorische inrichting en voorwaarden betreffende de kwaliteit van de jeugdhulp.

 • 3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van jeugdhulpaanbieders worden aangewezen waarop het eerste lid niet van toepassing is.

B

Artikel 9.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het eerste tot en met vijfde lid tot tweede tot en met zesde lid, wordt voor het tweede lid (nieuw) een lid ingevoegd, luidende:

 • 1. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan een bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste het bedrag dat is vastgesteld voor de vierde categorie, bedoeld in artikel 23, vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht voor overtreding van artikel 4.0.1, eerste lid.

2. In het vijfde en zesde lid (nieuw) wordt «derde lid» telkens vervangen door «vierde lid».

C

In hoofdstuk 10 wordt na het opschrift een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.0

 • 1. Een jeugdhulpaanbieder die op het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 4.0.1 van deze wet jeugdhulp verleent of laat verlenen, voldoet binnen 6 maanden na dat tijdstip aan de in artikel 4.0.1 bedoelde meldplicht.

 • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen categorieën van jeugdhulpaanbieders worden aangewezen waarop het eerste lid niet van toepassing is.

ARTIKEL XVI

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg; Kamerstukken 33 168), tot wet is of wordt verheven en de artikelen III en IV van die wet eerder in werking zijn getreden of treden dan de artikelen I en II van deze wet, worden de artikelen I en II van deze wet als volgt gewijzigd:

1. Artikel I, onderdelen C en D, vervallen.

2. Artikel I, onderdeel G, komt te luiden:

G

Artikel 35, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn belast de bij besluit van Onze Minister aangewezen personen.

3. In artikel I, onderdeel H, wordt de zinsnede «de artikelen 17, eerste en achtste lid, en 18, eerste en tweede lid» vervangen door: artikel 17, eerste en achtste lid.

4. Artikel II, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 16, onderdeel e, wordt de zinsnede «uitvoering van de artikelen 41, 42 en 43;» vervangen door: uitvoering van de artikelen 40a tot en met 43;.

5. Artikel II, onderdelen D, E en F, vervallen.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 februari 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet toelating zorginstellingen en enkele andere wetten teneinde investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg te bevorderen (Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg; Kamerstukken 33 168), tot wet is of wordt verheven en de artikelen III, IV en X van die wet later in werking treden dan de artikelen I en II van deze wet, worden de artikelen III, IV en X van die wet als volgt gewijzigd:

1. In artikel III, onderdeel A, vervallen het tweede en derde lid.

2. Artikel III, onderdeel B, vervalt.

3. Artikel III, onderdeel C, komt te luiden:

C

Artikel 5 vervalt.

4. Artikel III, onderdeel D, vervalt.

5. In artikel III, onderdeel E, wordt in de aanhef de zinsnede «Na hoofdstuk IV» vervangen door: Voor hoofdstuk V.

6. In artikel III, onderdeel H, onder 1, wordt toegevoegd: en de zinsnede «, behoudens artikel 5,» vervalt.

7. Artikel III, onderdeel I, komt te luiden:

I

In artikel 37 wordt «de artikelen 17, eerste en achtste lid, en 18, eerste en tweede lid» vervangen door: artikel 17, eerste en achtste lid.

8. Artikel IV, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

2. Onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel j door een punt vervalt onderdeel k.

9. Na artikel IV, onderdeel C, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

CC

Artikel 78e vervalt.

10. In artikel IV, onderdeel D, wordt de zinsnede «76 tot en met 78a» vervangen door: 76 tot en met 78e.

11. Na artikel IV, onderdeel E, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

EE

In artikel 82 vervalt de zinsnede «, 78e».

12. Artikel X vervalt.

ARTIKEL XVII

Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg; Kamerstukken 32 398), tot wet is of wordt verheven en artikel 7:13A van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel II van deze wet, wordt in artikel II, onderdeel A, van deze wet na «Artikel 1,» een zinsnede ingevoegd, luidende: eerste lid,.

ARTIKEL XVIII

[Vervallen]

ARTIKEL XIX

[Vervallen]

ARTIKEL XX

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 april 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstukken 34 445) tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel II van deze wet, wordt artikel II van deze wet als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel A komt te luiden:

A

In artikel 1 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

financiële derivaten:
 • 1°. financiële contracten waarvan de waarde is afgeleid van een onderliggende waarde of een referentieprijs;

 • 2°. onderdelen van financiële contracten die, op zichzelf beschouwd, financiële contracten als bedoeld in onder 1° zijn;

2. In onderdeel F wordt «68a» vervangen door: 73a, aanhef en onder 1.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 8 april 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met aanpassingen van de tarief- en prestatieregulering en het markttoezicht op het terrein van de gezondheidszorg (Kamerstukken 34 445) tot wet is of wordt verheven en artikel I van die wet later in werking is getreden of treedt dan artikel II van deze wet, wordt artikel I van die wet als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel A wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

financiële derivaten:
 • 1°. financiële contracten waarvan de waarde is afgeleid van een onderliggende waarde of een referentieprijs;

 • 2°. onderdelen van financiële contracten die, op zichzelf beschouwd, financiële contracten als bedoeld in onder 1° zijn;

2. In onderdeel UU wordt na «73a, aanhef en onder 1» een zinsnede ingevoegd, luidende: , 78f.

ARTIKEL XXI

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; Kamerstukken 32 399) tot wet is of wordt verheven en eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

1. Artikel IV, onderdeel B, komt te luiden:

B

Artikel 57, tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. uitsluitend ter hand mag worden gesteld of mag worden toegediend in een algemeen ziekenhuis of een accommodatie als bedoeld in artikel 1:1, onderdeel b, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, of.

2. Artikel XII vervalt.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 4 juni 2010 ingediende voorstel van wet houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; Kamerstukken 32 399) tot wet is of wordt verheven en later in werking is getreden of treedt dan deze wet, komt artikel 14:10 van die wet te luiden:

Artikel 14:10

Artikel 57, tweede lid, onderdeel a, van de Geneesmiddelenwet komt te luiden:

 • a. uitsluitend ter hand mag worden gesteld of mag worden toegediend in een algemeen ziekenhuis of een accommodatie als bedoeld in artikel 1:1, onderdeel b, van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg of artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten, of.

ARTIKEL XXII

1. Indien het bij koninklijke boodschap van 12 maart 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Kamerstukken 34 429) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel C, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan artikel IV, onderdeel A, van deze wet, komt artikel IV, onderdeel A, van deze wet te luiden:

A

In artikel 18, zevende lid, wordt de zinsnede «in een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: in een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

2. Indien het bij koninklijke boodschap van 12 maart 2016 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen en de Geneesmiddelenwet in verband met de uitvoering van verordening 536/2014 op het gebied van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik (Kamerstukken 34 429) tot wet is of wordt verheven en artikel II, onderdeel C, van die wet later in werking treedt dan artikel IV, onderdeel A, van deze wet, wordt in artikel II, onderdeel C, van die wet «in een instelling als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel f, van de Wet toelating zorginstellingen» vervangen door: in een organisatorisch verband dat zorg of een andere dienst verleent waarop aanspraak bestaat ingevolge een zorgverzekering als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet.

ARTIKEL XXIII

Indien het bij koninklijke boodschap van 21 december 2012 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Zorgverzekeringswet (cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens; 33 509), tot wet is of wordt verheven en artikel VI van die wet later in werking is getreden of treedt dan artikel I van deze wet, vervalt artikel VI van die wet.

ARTIKEL XXIV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL XXV

Deze wet wordt aangehaald als: Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 10 juni 2020

Willem-Alexander

De Minister voor Medische Zorg, M.J. van Rijn

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, H.M. de Jonge

Uitgegeven de negentiende juni 2020

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 768

Naar boven