Besluit van 18 december 2018 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 17 december 2018, nr. WJZ / 18279877;

Gelet op artikel XXI van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487) treedt in werking met ingang van 1 januari 2019 en werkt ten aanzien van de artikelen XVII en XVIII terug tot en met 5 november 2012.

Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit bevat de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 5 december 2018, houdende aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten (Stb. 2018, 487) (hierna: de wet).

Artikel XXI van de wet voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en tevens dat die artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot en met in dat besluit te bepalen tijdstippen, die voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kunnen worden vastgesteld. In het onderhavige besluit wordt gebruik gemaakt van laatstgenoemde mogelijkheid. Aan de artikelen XVII en XVIII wordt terugwerkende kracht verleend. De in die artikelen opgenomen wijzigingen van de Wet strategische diensten en de Wet uitvoering antiboycotverordening werken terug tot en met 5 november 2012. Dat is het tijdstip waarop het terrein van buitenlandse handel is overgegaan van de toenmalige Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie naar de Minister van Buitenlandse Zaken bij Besluit van 5 november 2012, houdende departementale herindeling met betrekking tot buitenlandse handel (Stcrt. 2012, 23046).

Er is gekozen voor inwerkingtreding van de wet met ingang van 1 januari 2019. Aangezien de publicatie van de wet plaatsvond na 1 november 2018 wordt afgeweken van het principe dat de termijn tussen de publicatiedatum van een wet en het tijdstip van inwerkingtreding minimaal twee maanden bedraagt, zoals vastgelegd in het beleid omtrent vaste verandermomenten. Deze wet betreft reparatiewetgeving. Dit betreft de uitzonderingsgrond, bedoeld in aanwijzing 4.17, vijfde lid, onderdeel c, van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

Naar boven