Wet van 5 december 2018 tot aanpassing van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat naar aanleiding van de departementale herindeling en het herstellen van enige wetstechnische gebreken en leemten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan te passen naar aanleiding van de departementale herindeling en enkele wetstechnische gebreken en leemten te herstellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I WIJZIGING «ECONOMISCHE ZAKEN» IN «LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Economische Zaken» telkens vervangen door «Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

Artikel

Lid

Onderdeel

volzin

1

Bodemproductiewet 1939

1

     

2

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

1

1

   

3

Gezondheids- en welzijnswet voor dieren

95b

 

a tot en met d

 

4

Landbouwkwaliteitswet

1

     

5

Landbouwwet

1

1

   

6

Meststoffenwet

1

1

f

 

7

Plantenziektenwet

1

 

a

 

8

Uitvoeringswet grondkamers

5

4

   

9

Uitvoeringswet grondkamers

40

1

   

10

Visserijwet 1963

1

1

a

 

11

Visserijwet BES

1

1

a

 

12

Wet agrarisch grondverkeer

1

     

13

Wet agrarisch grondverkeer

32

1

   

14

Wet agrarisch grondverkeer

32

4

 

tweede

15

Wet dieren

1.1

1

   

16

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1

1

 

begripsomschrijving «Onze Minister» in de zinsnede met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen

17

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1

1

 

begripsomschrijving «Onze Minister» in de zinsnede met betrekking tot biociden

18

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1

1

 

begripsomschrijving «Onze Minister» in de zinsnede met betrekking tot de artikelen 86 en 90

19

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

1

1

 

begripsomschrijving «Onze Ministers»

20

Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

4

4

   

21

Wet grondslagen natuurbeheer- en bescherming BES

1

1

a

 

22

Wet implementatie Nagoya Protocol

1

     

23

Wet inrichting landelijk gebied

1

1

 

begripsomschrijving «Dienst landelijk gebied»

24

Wet inrichting landelijk gebied

1

1

 

begripsomschrijving «Onze Minister»

25

Wet natuurbescherming

1.1

1

   

26

Wet onafhankelijke risicobeoordeling Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

1

 

a

 

27

Wet op de dierproeven

1

2

   

28

Wet opheffing bedrijfslichamen

I

     

29

Wet opheffing bedrijfslichamen

XLII

2

   

30

Wet opheffing bedrijfslichamen

XLIII

5

   

31

Wet opheffing bedrijfslichamen

XLIV

     

32

Wet opheffing bedrijfslichamen

XLVI

4

   

33

Wet opheffing bedrijfslichamen

XLVIII

     

34

Wet opheffing bedrijfslichamen

LVIIIa

     

35

Wet verbod pelsdierhouderij

1

 

d

 

36

Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer

1

 

a

 

37

Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer

17

1

   

38

Wet verzelfstandiging Staatsbosbeheer

18

1

   

39

Wet van 30 januari 2002 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex) (Stb. 2002, 88)

II

1

   

40

Wet van 30 januari 2002 tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (veterinair complex) (Stb. 2002, 88)

II

2

   

41

Zaaizaad- en plantgoedwet 2005

1

 

a

 

ARTIKEL II WIJZIGING «ECONOMISCHE ZAKEN» IN «ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT»

In de in de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Economische Zaken» telkens vervangen door «Economische Zaken en Klimaat».

A

B

C

D

E

F

Nr.

Wet

artikel

lid

onderdeel

volzin

1

Aanbestedingswet 2012

1.1

     

2

Aanbestedingswet 2012

1.10

5

   

3

Aanbestedingswet 2012

1.13

5

 

tweede

4

Aanbestedingswet 2012

1.16

5

 

tweede

5

Aanbestedingswet 2012

4.28

5

 

tweede

6

Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied

1.1

     

7

Dienstenwet

1

     

8

Distributiewet

1

     

9

Elektriciteitswet 1998

1

1

a

 

10

Gaswet

1

1

a

 

11

Gaswet

42a

4

 

eerste

12

Hamsterwet

3

1

   

13

Hamsterwet

6a

1

   

14

Handelsregisterwet 2007

1

1

a

 

15

IJkwet BES 2014

1

 

a

 

16

Instellingswet Autoriteit Consument en Markt

1

     

17

Mededingingswet

1

 

a

 

18

Metrologiewet

1

 

a

 

19

Mijnbouwwet

1

 

p

 

20

Mijnbouwwet

34

7

a

 

21

Mijnbouwwet

112

   

eerste

22

Mijnbouwwet

191

     

23

Mijnwet BES

1a

3

   

24

Mijnwet BES

2

2

   

25

Mijnwet BES

5

3

 

tweede

26

Mijnwet BES

7

1

aanhef

 

27

Mijnwet BES

7

1

a

 

28

Mijnwet BES

7

2

eerste

 

29

Mijnwet BES

8

     

30

Personeelswet Postbank N.V.

2

4

   

31

Personeelswet Postbank N.V.

3

3

   

32

Personeelswet Postbank N.V.

4

1

   

33

Personeelswet Postbank N.V.

4

2

   

34

Personeelswet PTT Nederland NV

1

 

e

 

35

Personeelswet PTT Nederland NV

4

3

   

36

Personeelswet PTT Nederland NV

4

4

 

eerste

37

Petroleumwet Saba Bank BES

1

1

   

38

Postwet 2009

1

1

a

 

39

Prijzennoodwet

1

1

   

40

Prijzennoodwet

2

     

41

Prijzenwet

1

1

   

42

Prijzenwet BES

10

     

43

TNO-wet

1

 

b

 

44

Telecommunicatiewet

1.1

     

45

Uitvoeringswet EFRO

1

 

a

 

46

Waarborgwet 1986

4

2

   

47

Waarborgwet 1986

6

1

   

48

Waarborgwet 1986

7

1

   

49

Waarborgwet 1986

7a

1

   

50

Waarborgwet 1986

7c

1

 

eerste

51

Waarborgwet 1986

7c

6

 

eerste

52

Waarborgwet 1986

7d

     

53

Waarborgwet 1986

7e

     

54

Waarborgwet 1986

9

     

55

Waarborgwet 1986

13

2

 

eerste

56

Waarborgwet 1986

46

1

   

57

Waarborgwet 1986

52

1

   

58

Warmtewet

1

 

a

 

59

Wet aanwijzing nationale accreditatie-instantie

1

 

a

 

60

Wet aardgasprijzen

1

1

   

61

Wet beschikbaarheid goederen

2

3

 

eerste

62

Wet beschikbaarheid goederen

2a

3

   

63

Wet elektriciteit en drinkwater BES

1.1

     

64

Wet Fonds economische structuurversterking

1

3

   

65

Wet Fonds economische structuurversterking

2

1

d

 

66

Wet Fonds economische structuurversterking

2

7

   

67

Wet Fonds economische structuurversterking

5

     

68

Wet goedkeuring en uitvoering Markham-overeenkomst

2

     

69

Wet handhaving consumentenbescherming

1.1

 

j

 

70

Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie

1

 

a

 

71

Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding

2

1

   

72

Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding

2

2

a

 

73

Wet medewerking verdedigingsvoorbereiding

2

3

   

74

Wet merken BES

1

     

75

Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap

1

1

   

76

Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap

1

2

   

77

Wet omzetting tak Rijksdienst, omvattende de Staatsmijnen in Limburg, in een naamloze vennootschap

1

3

   

78

Wet op de Kamer van Koophandel

1

1

a

 

79

Wet op de Kamers van Koophandel en Nijverheid BES

22

1

   

80

Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

1

 

a

 

81

Wet post BES

1

 

a

 

82

Wet ruimtevaartactiviteiten

1

 

a

 

83

Wet schadefonds olietankschepen

1

 

a

 

84

Wet schadefonds olietankschepen BES

1

1

a

 

85

Wet telecommunicatievoorzieningen BES

1

 

a

 

86

Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen

1

     

87

Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen

5

1

 

eerste

88

Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen

5

2

   

89

Wet uitvoering EG-mededingingsverordeningen

7

4

 

eerste

90

Wet uitvoering Internationaal Energieprogramma

1

     

91

Wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (Stb. 1947, H 127)

1

     

92

Wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (Stb. 1947, H 127)

2

1

   

93

Wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (Stb. 1947, H 127)

4

3

   

94

Wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (Stb. 1947, H 127)

6

1

   

95

Wet van 21 april 1947, houdende de voorbereiding van de vaststelling van een Centraal Economisch Plan (Stb. 1947, H 127)

6

3

   

96

Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Mijnbouwwet (versterking veiligheidsbelang mijnbouw en regie opsporings-, winnings- en opslagvergunningen) (Stb. 2016, 554)

IIIa

     

97

Wet van 21 december 2016 tot wijziging van de Mijnbouwwet, de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten in verband met implementatie van Richtlijn nr. 2013/30/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de veiligheid van offshore olie- en gasactiviteiten en tot wijziging van Richtlijn 2004/35/EG (PbEU 2013, L 178), en wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de omkering van de bewijslast bij fysieke schade als gevolg van bodembeweging door mijnbouwwerkzaamheden ten behoeve van gaswinning uit het Groningenveld (Stb. 2016, 552 en 553)

IVa

     

98

Wet van 31 mei 1937, houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting (Stb. 1937, 523)

2

   

tweede

99

Wet van 31 mei 1937, houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting (Stb. 1937, 523)

2

   

derde

100

Wet van 31 mei 1937, houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting (Stb. 1937, 523)

3

1

   

101

Wet van 31 mei 1937, houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting (Stb. 1937, 523)

3

2

   

102

Wet van 31 mei 1937, houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting (Stb. 1937, 523)

3

3

   

103

Wet van 31 mei 1937, houdende de omzetting van de Rijksstudiedienst voor de luchtvaart in een stichting (Stb. 1937, 523)

4

     

104

Wet vestiging bedrijven BES

5

2

 

eerste

105

Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012

1

     

106

Wet windenergie op zee

1

     

107

Wet winkelsluiting BES

12

     

ARTIKEL III (AANBESTEDINGSWET 2012)

In artikel 3.67, derde en vierde lid, van de Aanbestedingswet 2012 wordt «artikel 3.66, derde lid» telkens vervangen door «artikel 3.66, tweede lid».

ARTIKEL IV (ALGEMENE WET BESTUURSRECHT)

De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4 van bijlage 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de zinsnede met betrekking tot de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt «Onze Minister van Economische Zaken» telkens vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

2. In de zinsnede met betrekking tot de Wet voorraadvorming aardolieproducten 2012 wordt «Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie» vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

B

In artikel 9 van bijlage 2 vervalt in de zinsneden met betrekking tot de Algemene Kinderbijslagwet, de Algemene nabestaandenwet, de Algemene Ouderdomswet en het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs, met betrekking tot het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, en met betrekking tot het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs, telkens «, dan wel Onze Minister van Economische Zaken».

C

In artikel 2 van bijlage 3 vervalt in de zinsneden met betrekking tot het Besluit bovenwettelijke werkloosheidsregeling voor onderwijspersoneel primair onderwijs, met betrekking tot het Besluit Werkloosheid onderwijs- en onderzoekpersoneel, en met betrekking tot het Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid voor onderwijspersoneel primair onderwijs, telkens «, dan wel Onze Minister van Economische Zaken».

ARTIKEL V (DIENSTENWET)

De Dienstenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 5, eerste lid, aanhef, 7, aanhef, 11, aanhef, 13, eerste en derde lid, 16, eerste en tweede lid, 17, aanhef, 23, aanhef, 26 en 27, eerste lid, wordt «Onze Minister» telkens vervangen door «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties».

B

In de artikelen 10, 13, tweede lid, 14, tweede en vierde lid, en 21, wordt «Bij ministeriële regeling» telkens vervangen door «Bij regeling van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties».

C

In artikel 22, aanhef, wordt «Onze Minister ten behoeve van afnemers» vervangen door «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties ten behoeve van zakelijke afnemers onderscheidenlijk Onze Minister ten behoeve van consumenten».

D

In artikel 27, derde lid, wordt «Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld» vervangen door «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties kan ten aanzien van zakelijke afnemers en Onze Minister kan ten aanzien van consumenten regels stellen».

ARTIKEL VI (ELEKTRICITEITSWET 1998)

In artikel 77i, eerste lid, onderdeel b, van de Elektriciteitswet 1998 wordt «verordening 1277/2011» vervangen door «verordening 1227/2011».

ARTIKEL VII (GASWET)

A

In artikel 60ad, eerste lid, onderdeel b, wordt «verordening 1277/2011» vervangen door «verordening 1227/2011».

B

Aan artikel 81c, eerste lid, wordt toegevoegd «Bij het vaststellen van de tarieven betrekt de Autoriteit Consument en Markt, in afwijking van de artikelen 81, eerste lid, en 81a, eerste lid, de geschatte kosten voor de uitvoering van wettelijke taken waarmee bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in artikel 81, eerste lid, geen rekening is gehouden, voor zover deze kosten doelmatig zijn.»

C

Aan artikel 82, vijfde lid, wordt toegevoegd «Bij het vaststellen van de tarieven betrekt de Autoriteit Consument en Markt, in afwijking van het tweede en vierde lid, de geschatte kosten voor de uitvoering van wettelijke taken waarmee bij de vaststelling van een besluit als bedoeld in het tweede lid, geen rekening is gehouden, voor zover deze kosten doelmatig zijn.»

D

In artikel 82c, tweede lid, wordt «artikel 16» vervangen door «artikelen 10, 10a en 42».

ARTIKEL VIII (GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSWET VOOR DIEREN)

In artikel 111 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren wordt «het Verdrag tot oprichting van de Europese Economische Gemeenschap» vervangen door «het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie».

ARTIKEL IX (KADERWET EZ-SUBSIDIES)

De Kaderwet EZ-subsidies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat onderscheidenlijk Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, ieder voor zover het betreft het beleidsterrein waarvoor hij verantwoordelijk is, bedoeld in artikel 2 onderscheidenlijk artikel 2a.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

 • 1. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat kan subsidies verstrekken voor activiteiten die passen in het beleid inzake:

  • a. energie en duurzaamheid;

  • b. innovatie;

  • c. mededinging;

  • d. ondernemerschap;

  • e. post;

  • f. regionale economische ontwikkeling;

  • g. telecommunicatie;

  • h. klimaat.

 • 2. Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat kan voorts subsidies verstrekken voor activiteiten op het gebied van de onderwerpen die genoemd zijn in de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, behorend bij de wet, houdende vaststelling van de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het desbetreffende jaar, of voor een voorafgaand jaar voor zover daarin een beschikking tot subsidieverlening is gegeven. Indien bij de aanvang van enig jaar bedoelde wet nog niet in werking is getreden, wordt tot die inwerkingtreding het voorstel daartoe in aanmerking genomen.

C

Na artikel 2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 2a

 • 1. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan subsidies verstrekken voor activiteiten die passen in het beleid inzake:

  • a. bosbouw;

  • b. dierenwelzijn;

  • c. landbouw;

  • d. natuur;

  • e. groen onderzoek;

  • f. regionale economische ontwikkeling;

  • g. visserij;

  • h. voedselkwaliteit.

 • 2. Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit kan voorts subsidies verstrekken voor activiteiten op het gebied van de onderwerpen die genoemd zijn in de begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, behorend bij de wet, houdende vaststelling van de begroting van uitgaven en ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het desbetreffende jaar, of voor een voorafgaand jaar voor zover daarin een beschikking tot subsidieverlening is gegeven. Indien bij de aanvang van enig jaar bedoelde wet nog niet in werking is getreden, wordt tot die inwerkingtreding het voorstel daartoe in aanmerking genomen.

D

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

Deze wet wordt aangehaald als: Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.

ARTIKEL X (TELECOMMUNICATIEWET)

In artikel 6.5, tweede lid, van de Telecommunicatiewet wordt «regel» vervangen door «regels».

ARTIKEL XI (WET DIEREN)

De Wet dieren wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2.19, derde lid, onderdeel a, wordt na «voorschriften» ingevoegd «en beperkingen».

B

In artikel 6.4, eerste lid, wordt «kan Onze Minister regels stellen» vervangen door «kunnen bij ministeriële regeling regels worden gesteld».

ARTIKEL XII (WET INFORMATIE-UITWISSELING BOVENGRONDSE EN ONDERGRONDSE NETTEN EN NETWERKEN)

In artikel 1, eerste lid, van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

ARTIKEL XIII (WET INRICHTING LANDELIJK GEBIED)

In artikel 93h, tweede lid, onderdeel c, van de Wet inrichting landelijk gebied wordt «van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie» vervangen door «van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit».

ARTIKEL XIV (WET NATUURBESCHERMING)

De Wet natuurbescherming wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.15, zesde lid, onderdeel a, onder 1°, wordt «visserij, wateren» vervangen door «visserij of wateren,».

B

In de artikelen 1.6, tweede lid, 2.1, zevende lid, 3.16, vijfde lid, onderdelen a en b, 3.17, eerste lid, onderdelen a en b, en 9.8 wordt «ingeval van» telkens vervangen door «in geval van».

C

In artikel 3.31, tweede lid, wordt «wordt goedgekeurd» vervangen door «wordt uitsluitend goedgekeurd».

D

In artikel 9.3, tweede lid, wordt «artikel 19ke, tweede lid, in samenhang met het derde lid, eerste, onderscheidenlijk tweede gedachtestreep, van de Natuurbeschermingswet 1998» vervangen door «artikel 19kp, tweede lid, in samenhang met het derde lid, eerste, onderscheidenlijk tweede gedachtestreep, van de Natuurbeschermingswet 1998».

ARTIKEL XV (WET OP DE ECONOMISCHE DELICTEN)

De Wet op de economische delicten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onder 4°, wordt in de zinsnede met betrekking tot de Telecommunicatiewet «Onze Minister van Economische Zaken» telkens vervangen door «Onze Minister van Economische Zaken en Klimaat».

B

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 1° wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet natuurbescherming «3.10, eerste lid» vervangen door «3.10, eerste lid, aanhef in samenhang met onderdeel a».

2. In onderdeel 2° wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet natuurbescherming na «3.9, eerste lid,» ingevoegd «3.10, eerste lid, aanhef in samenhang met de onderdelen b en c,».

ARTIKEL XVI (WET OP DE KAMER VAN KOOPHANDEL)

In artikel 5, eerste lid, aanhef, en tweede lid, van de Wet op de Kamer van Koophandel wordt «Onze Minister» telkens vervangen door «Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties».

ARTIKEL XVII (WET STRATEGISCHE DIENSTEN)

In artikel 1, eerste lid, en artikel 19, eerste lid, van de Wet strategische diensten wordt «Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie» telkens vervangen door «Onze Minister van Buitenlandse Zaken».

ARTIKEL XVIII (WET UITVOERING ANTIBOYCOTVERORDENING)

In artikel 1, eerste lid, van de Wet uitvoering antiboycotverordening wordt «Onze Minister van Economische Zaken» vervangen door «Onze Minister van Buitenlandse Zaken».

ARTIKEL XIX (WET VAN 11 APRIL 2018 TOT WIJZIGING VAN DE WET INFORMATIE-UITWISSELING ONDERGRONDSE NETTEN (EVALUATIE WION EN REGELING BEVOEGDE RECHTER) (STB. 2018, 120)

Artikel I, onderdeel F, subonderdeel a, van de Wet van 11 april 2018 tot wijziging van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (evaluatie WION en regeling bevoegde rechter) (Stb. 2018, 120) komt te luiden:

a. In het eerste lid wordt «de artikelen 11, eerste lid en 12, eerste lid en tweede lid, onderdeel a,» vervangen door «artikel 5a, eerste lid, of de artikelen 11, eerste lid, en 12, eerste lid en tweede lid, onderdeel a».

ARTIKEL XX (WET VAN 31 OKTOBER 1973, HOUDENDE MAATREGELEN MET BETREKKING TOT DE FINANCIERING VAN DE PENSIOENVOORZIENINGEN VAN DE STEENKOLENMIJNINDUSTRIE (STB. 1973, 523))

De Wet van 31 oktober 1973, houdende maatregelen met betrekking tot de financiering van de pensioenvoorzieningen van de steenkolenmijnindustrie (Stb. 1973, 523) wordt ingetrokken.

ARTIKEL XXA (HET BIJ KONINKLIJKE BOODSCHAP VAN 10 NOVEMBER 2017 INGEDIENDE VOORSTEL VAN WET HOUDENDE REGELS TER UITVOERING VAN RICHTLIJN 2016/943/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN 8 JUNI 2016 BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN NIET-OPENBAAR GEMAAKTE KNOWHOW EN BEDRIJFSINFORMATIE (BEDRIJFSGEHEIMEN) TEGEN HET ONRECHTMATIG VERKRIJGEN, GEBRUIKEN EN OPENBAAR MAKEN DAARVAN (PBEU 2016, L157) (WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN) (KAMERSTUKKEN 34 821))

Indien het bij koninklijke boodschap van 10 november 2017 ingediende voorstel van wet houdende regels ter uitvoering van Richtlijn 2016/943/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende de bescherming van niet-openbaar gemaakte knowhow en bedrijfsinformatie (bedrijfsgeheimen) tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken en openbaar maken daarvan (PbEU 2016, L157) (Wet bescherming bedrijfsgeheimen) (Kamerstukken 34 821) tot wet is of wordt verheven, wordt in artikel 7, eerste lid, van die wet «een vordering krachtens artikel 5, eerste lid, en artikel 6, eerste lid» vervangen door «een vordering krachtens artikel 5, eerste lid, of artikel 6, eerste lid, of over een verzoek krachtens artikel 5, tweede lid».

ARTIKEL XXI (INWERKINGTREDING)

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kan ten aanzien van de artikelen XVII en XVIII terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 5 december 2018

Willem-Alexander

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, C.J. Schouten

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, E.D. Wiebes

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2018

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 987

Naar boven