Besluit houdende departementale herindeling met betrekking tot buitenlandse handel

Nr. 12.002587

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, d.d. 5 november 2012, kenmerk 3117028;

Gelet op artikel 44 van de Grondwet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onze Minister van Buitenlandse Zaken wordt belast met de behartiging van de aangelegenheden op het terrein van buitenlandse handel, voor zover deze voor 5 november 2012 was opgedragen aan Onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Artikel 2

De taken van het ministerie van Economische Zaken en van het ministerie van Buitenlandse Zaken worden dienovereenkomstig gewijzigd.

Artikel 3

De organisatorische, personele en rechtspositionele aspecten van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde herindeling van departementale taken worden uitgewerkt in overleg tussen Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 5 november 2012.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken en Onze Minister van Economische Zaken, Onze Minister van Buitenlandse Zaken en Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst zijn belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Colleges van Staat, de Raad van Ministers, de Gevolmachtigde Ministers van Aruba, van Curaçao en van Sint Maarten en de ministeries.

’s-Gravenhage, 5 november 2012

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte.

TOELICHTING

Met dit besluit wordt uitvoering gegeven aan hetgeen in het eindverslag van formateur drs. M. Rutte van 3 november 2012 is opgenomen inzake de overgang van het terrein van buitenlandse handel naar de Minister van Buitenlandse Zaken.

De taken en organisatie van het Directoraat-Generaal Internationale Betrekkingen worden, behoudens de directie Europa, overgeheveld van het ministerie van Economische Zaken naar het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hetzelfde geldt voor het Netherlands Foreign Investment Agency.

De overige organisatorische alsmede de personele en rechtspositionele aspecten van de overgang van de verantwoordelijkheid voor het genoemde beleidsterrein zullen nader worden uitgewerkt in overleg tussen de Minister van Economische Zaken, de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst. Dit betreft onder meer de overgang c.q. toerekening van personeel behorende tot algemene, staf- en bedrijfsvoeringsonderdelen.

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, M. Rutte.

Naar boven