Besluit van 15 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 24 oktober 2017, houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) (Stb. 2017, 423)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 13 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/297481, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX van het Besluit van 24 oktober 2017, houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) (Stb. 2017, 423);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 24 oktober 2017, houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) (Stb. 2017, 423) treedt in werking met ingang van 1 januari 2018, met dien verstande dat dit besluit in werking treedt na het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305).

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 december 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de tweeëntwintigste december 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Verschillende ontwikkelingen op het gebied van afvalstoffen hebben ertoe geleid dat besluiten die hierop van toepassing zijn op een aantal punten aangepast moeten worden. Met het Besluit van 24 oktober 2017, houdende wijziging van enkele besluiten op het gebied van afvalstoffen (gescheiden aangeleverd afval gescheiden houden door inzamelaar en enkele andere verbeteringen en reparaties) (Stb. 2017, 423) (hierna: Besluit) wordt voorzien in een verzameling van herstel-en verduidelijkingsmaatregelen. Daarnaast worden enkele besluiten gewijzigd ter bevordering van het doelmatig beheer van afvalstoffen en het verlichten van administratieve lasten voor afvalverwerkende bedrijven. Tot slot zijn enkele kleine reparaties opgenomen van het Activiteitenbesluit milieubeheer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

Met het onderhavige besluit treedt het Besluit in werking op 1 januari 2018. Enkele bepalingen van het Besluit houden verband met het nieuwe Landelijk afvalbeheerplan 3, dat met ingang van 28 december van kracht wordt. Het is daarom van belang dat het Besluit zo snel mogelijk daarna in werking treedt.

Het Besluit bevat daarnaast een bepaling die artikel 3.83, vijfde lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit wijzigt. Dit is een correctie van een bepaling in het Besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305), die eveneens artikel 3.83, vijfde lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit wijzigt. Dit besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit treedt ook op 1 januari 2018 in werking (Stb. 2017, 449). Het is echter de bedoeling dat artikel 3.83, vijfde lid, onderdeel b, van het Activiteitenbesluit komt te luiden zoals bepaald in het Besluit. Het Besluit moet daarom op 1 januari 2018 in werking treden nadat het Besluit tot wijziging van het Activiteitenbesluit op diezelfde datum in werking is getreden. Dit wordt met de onderhavige inwerkingtredingsbepaling geregeld.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven