Besluit van 15 november 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit 23 juni van 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat van 10 november 2017, nr. IenM/BSK-2017/254020, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel II van het besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305) treedt in werking met ingang van 1 januari 2018 met uitzondering van artikel I, onderdeel D, artikel 3.64b, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 november 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Uitgegeven de achtentwintigste november 2017

De Minister van Justitie en Veiligheid, F.B.J. Grapperhaus

NOTA VAN TOELICHTING

Het besluit van 23 juni 2017 tot wijziging van het Activiteitenbesluit milieubeheer in verband met de vermindering van emissies van gewasbeschermingsmiddelen in de glastuinbouw en open teelten (Stb. 2017, 305) (hierna: het wijzigingsbesluit) bevat wijzigingen in de algemene regels voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen bij bepaalde agrarische toepassingen. De inwerkingtreding van het wijzigingsbesluit is uitgesteld tot het moment dat de onderliggende ministeriële regeling was genotificeerd aan de Europese Commissie. Deze notificatie heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft niet geleid tot opmerkingen van de Europese Commissie of lidstaten (2017/0329/NL). De stand-still periode die samenhangt met de notificatie is geëindigd op 16 oktober 2017.

Dit besluit bepaalt dat alle onderdelen van het wijzigingsbesluit met ingang van 1 januari 2018 in werking treden, met uitzondering van onderdeel D, artikel 3.64b. Dit laatst genoemde artikel treedt in werking de dag nadat dit besluit in het Staatsblad is gepubliceerd.

Artikel 3.64b regelt de mogelijkheid om bij maatwerkvoorschrift te bepalen dat de zuiveringsplicht, vervat in artikel 3.64a, voor bedrijven die een collectieve zuivering opzetten tot uiterlijk 1 januari 2021 niet geldt. Het is wenselijk dat het bevoegd gezag reeds voor de inwerkingtreding van de zuiveringsplicht op 1 januari 2018 uitsluitsel kan bieden of een bedrijf dit uitstel krijgt. Daarom treedt artikel 3.64b eerder in werking. Hiermee wordt voor dit artikel afgeweken van de vaste verandermomenten in het belang van een ordentelijke afhandeling van de aanvragen om maatwerkvoorschriften en het belang van de sector.

Over beide onderdelen van de wijziging is al geruime tijd contact met de brancheorganisaties. De individuele bedrijven zijn in voldoende mate geïnformeerd. Daarom wordt in dit geval een relatief korte termijn tussen het moment van inwerkingtreding en de daadwerkelijke inwerkingtreding acceptabel geacht.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer

Naar boven