Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Justitie en VeiligheidStaatsblad 2017, 483AMvB

Besluit van 4 december 2017 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, het Besluit buitengebruikstelling voertuigen, het Besluit OM-afdoening en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 9 november 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2149195;

Gelet op de artikelen 2, vijfde lid, 29, vierde lid, en 35 van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 2, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 22 november 2017, nr. W16.17.0367/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie en Veiligheid, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 28 november 2017, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 2160643;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Afdeling A. Verkeer te land

                 
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Gezagvoerders/schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

                 
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen

                 
                         
     

Nummers K 006 – K 171: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)

                 

K

025

 

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

45

45

45

         
     

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

               

K

030

a

– een motorrijtuig

 

140

140

95

       

140

K

030

b

– de aanhangwagen

 

140

140

95

       

140

K

035

 

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de Dienst Wegverkeer

52c lid 3 WVW 1994

             

230

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig van 3.500 kg of minder

                 

K

045

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

140

           

140

K

045

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

140

           

140

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 3.500 kg

                 

K

046

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

400

           

400

K

046

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

400

           

400

     

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

                 

K

060

a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

45

45

30

         

K

060

e

– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken

107 lid 2 sub b WVW 1994

95

95

65

         

K

060

c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

95

95

65

         

K

060

h

als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven

107 lid 2 sub b WVW 1994

   

65

         

K

065

c

als 17-jarige bestuurder in het bezit van een rijbewijs B een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B besturen terwijl naast de bestuurder geen in de begeleiderspas vermelde begeleider zit

110 WVW 1994 jo. 173k lid 1 onder d RR (jo. tijdelijk besluit begeleid rijden, voor zover het bij Koninklijke boodschap van 14 maart 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de WVW 1994 in verband met begeleid rijden nog niet tot wet is verheven en in werking is getreden)

140

             

K

065

d

als 17-jarige bestuurder in het bezit van een rijbewijs B een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B besturen terwijl naast de bestuurder een in de begeleiderspas vermelde begeleider zit, ten aanzien van wie de bestuurder weet dat deze onder zodanige invloed verkeert van een de rijvaardigheid verminderende stof zoals alcohol of een andere stof in de zin van artikel 8 lid 1 WVW 1994, dat de begeleider niet meer tot behoorlijk begeleiden in staat moet worden geacht

110 WVW 1994 jo. 173 k lid 1 onder d RR (jo. tijdelijk besluit begeleid rijden, voor zover het bij Koninklijke boodschap van 14 maart 2017 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de WVW 1994 in verband met begeleid rijden nog niet tot wet is verheven en in werking is getreden)

140

             

K

090

aa

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 1 RR

             

95

     

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van

                 

K

090

a

– een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub a RR

             

280

K

090

b

– een binnen- en een buitenspiegel waarmee degene die rijonderricht geeft het achter en rechts naast hem gelegen weggedeelte kan overzien

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

280

K

090

c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

95

     

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van

                 

K

090

bb

– een dubbele bediening c.q. onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

280

K

090

cc

– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

280

K

090

dd

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

95

K

145

a

als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

150 lid 2 WVW 1994

140

140

95

55

       
     

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven

                 

K

150

a

– het kentekenbewijs

160 lid 1 sub a WVW 1994

45

45

45

         

K

150

c

– het rijbewijs

160 lid 1 sub b WVW 1994

95

95

95

         

K

150

e

– de ontheffing

160 lid 1 sub d WVW 1994

45

             

K

150

f

– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift

160 lid 1sub c WVW 1994

60

             

K

150

g

– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer

160 lid 1 sub e WVW 1994

   

95

55

       

K

155

a

niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub a WVW 1994

230

230

160

90

     

230

K

155

b

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub b WVW 1994

230

230

160

90

     

230

K

155

c

niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen

160 lid 5 sub c WVW 1994

230

230

160

90

     

230

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

     

Nummers S 005 – S 026, VA 004 – VV 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

         
     

Categorie-indeling C: (maximum snelheid)

         
     

1 – motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);

         
     

2 – vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;

         
     

3 – bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

         
     

4 – land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

         
                 
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

         
                 
     

VIII. Maximumsnelheid

         
     

a. Algemeen

         
                 
     

als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

19 RVV 1990

       

S

005

a

– bij snelheden tot en met 80 km/h

 

280

280

190

 
                 
     

Snelheidsoverschrijdingen

         
     

Noot

         
     

1. * = recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie.

         
                 
     

2. indien bij een feitcode bij het tarief «OBM» staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.

         
                 
     

b. Binnen de bebouwde kom

         
                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

       

VA

004

 

– met 4 km/h

 

27

45

27

27

VA

005

 

– met 5 km/h

 

33

54

33

33

VA

006

 

– met 6 km/h

 

40

62

40

40

VA

007

 

– met 7 km/h

 

47

74

47

47

VA

008

 

– met 8 km/h

 

54

83

54

54

VA

009

 

– met 9 km/h

 

62

94

62

62

VA

010

 

– met 10 km/h

 

70

105

70

70

VA

011

 

– met 11 km/h

 

94

131

94

94

VA

012

 

– met 12 km/h

 

103

144

103

103

VA

013

 

– met 13 km/h

 

113

155

113

113

VA

014

 

– met 14 km/h

 

121

167

121

121

VA

015

 

– met 15 km/h

 

131

182

131

131

VA

016

 

– met 16 km/h

 

141

192

141

141

VA

017

 

– met 17 km/h

 

151

206

151

151

VA

018

 

– met 18 km/h

 

163

220

163

163

VA

019

 

– met 19 km/h

 

173

237

173

173

VA

020

 

– met 20 km/h

 

188

253

188

188

VA

021

 

– met 21 km/h

 

200

265

200

200

VA

022

 

– met 22 km/h

 

211

278

211

211

VA

023

 

– met 23 km/h

 

225

297

225

225

VA

024

 

– met 24 km/h

 

237

314

237

237

VA

025

 

– met 25 km/h

 

252

331

252

252

VA

026

 

– met 26 km/h

 

265

350

265

265

VA

027

 

– met 27 km/h

 

282

369

282

282

VA

028

 

– met 28 km/h

 

299

387

299

299

VA

029

 

– met 29 km/h

 

312

405

312

312

VA

030

 

– met 30 km/h

 

329

   

329

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A1 (uitgezonderd [30 km/h]) RVV 1990

       

VB

004

 

– met 4 km/h

 

27

45

27

27

VB

005

 

– met 5 km/h

 

33

54

33

33

VB

006

 

– met 6 km/h

 

40

62

40

40

VB

007

 

– met 7 km/h

 

47

74

47

47

VB

008

 

– met 8 km/h

 

54

83

54

54

VB

009

 

– met 9 km/h

 

62

94

62

62

VB

010

 

– met 10 km/h

 

70

105

70

70

VB

011

 

– met 11 km/h

 

94

131

94

94

VB

012

 

– met 12 km/h

 

103

144

103

103

VB

013

 

– met 13 km/h

 

113

155

113

113

VB

014

 

– met 14 km/h

 

121

167

121

121

VB

015

 

– met 15 km/h

 

131

182

131

131

VB

016

 

– met 16 km/h

 

141

192

141

141

VB

017

 

– met 17 km/h

 

151

206

151

151

VB

018

 

– met 18 km/h

 

163

220

163

163

VB

019

 

– met 19 km/h

 

173

237

173

173

VB

020

 

– met 20 km/h

 

188

253

188

188

VB

021

 

– met 21 km/h

 

200

265

200

200

VB

022

 

– met 22 km/h

 

211

278

211

211

VB

023

 

– met 23 km/h

 

225

297

225

225

VB

024

 

– met 24 km/h

 

237

314

237

237

VB

025

 

– met 25 km/h

 

252

331

252

252

VB

026

 

– met 26 km/h

 

265

350

265

265

VB

027

 

– met 27 km/h

 

282

369

282

282

VB

028

 

– met 28 km/h

 

299

387

299

299

VB

029

 

– met 29 km/h

 

312

405

312

312

VB

030

 

– met 30 km/h

 

329

   

329

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (bord A1 [30 km/h])

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VS

004

 

– met 4 km/h

 

45

100

45

45

VS

005

 

– met 5 km/h

 

54

113

54

54

VS

006

 

– met 6 km/h

 

62

127

62

62

VS

007

 

– met 7 km/h

 

74

141

74

74

VS

008

 

– met 8 km/h

 

83

155

83

83

VS

009

 

– met 9 km/h

 

94

170

94

94

VS

010

 

– met 10 km/h

 

105

184

105

105

VS

011

 

– met 11 km/h

 

131

213

131

131

VS

012

 

– met 12 km/h

 

144

226

144

144

VS

013

 

– met 13 km/h

 

155

242

155

155

VS

014

 

– met 14 km/h

 

167

257

167

167

VS

015

 

– met 15 km/h

 

182

279

182

182

VS

016

 

– met 16 km/h

 

192

299

192

192

VS

017

 

– met 17 km/h

 

206

318

206

206

VS

018

 

– met 18 km/h

 

220

338

220

220

VS

019

 

– met 19 km/h

 

237

361

237

237

VS

020

 

– met 20 km/h

 

253

378

253

253

VS

021

 

– met 21 km/h

 

265

401

265

265

VS

022

 

– met 22 km/h

 

278

412

278

278

VS

023

 

– met 23 km/h

 

297

 

297

297

VS

024

 

– met 24 km/h

 

314

 

314

314

VS

025

 

– met 25 km/h

 

331

 

331

331

VS

026

 

– met 26 km/h

 

350

 

350

350

VS

027

 

– met 27 km/h

 

369

 

369

369

VS

028

 

– met 28 km/h

 

387

 

387

387

VS

029

 

– met 29 km/h

 

405

 

405

405

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

45 RVV 1990

       

VV

004

 

– met 4 km/h

 

45

100

45

45

VV

005

 

– met 5 km/h

 

54

113

54

54

VV

006

 

– met 6 km/h

 

62

127

62

62

VV

007

 

– met 7 km/h

 

74

141

74

74

VV

008

 

– met 8 km/h

 

83

155

83

83

VV

009

 

– met 9 km/h

 

94

170

94

94

VV

010

 

– met 10 km/h

 

105

184

105

105

VV

011

 

– met 11 km/h

 

131

213

131

131

VV

012

 

– met 12 km/h

 

144

226

144

144

VV

013

 

– met 13 km/h

 

155

242

155

155

VV

014

 

– met 14 km/h

 

167

257

167

167

VV

015

 

– met 15 km/h

 

182

279

182

182

VV

016

 

– met 16 km/h

 

192

299

192

192

VV

017

 

– met 17 km/h

 

206

318

206

206

VV

018

 

– met 18km/h

 

220

338

220

220

VV

019

 

– met 19 km/h

 

237

361

237

237

VV

020

 

– met 20 km/h

 

253

378

253

253

VV

021

 

– met 21 km/h

 

265

401

265

265

VV

022

 

– met 22 km/h

 

278

412

278

278

VV

023

 

– met 23 km/h

 

297

 

297

297

VV

024

 

– met 24 km/h

 

314

 

314

314

VV

025

 

– met 25 km/h

 

331

 

331

331

VV

026

 

– met 26 km/h

 

350

 

350

350

VV

027

 

– met 27 km/h

 

369

 

369

369

VV

028

 

– met 28 km/h

 

387

 

387

387

VV

029

 

– met 29 km/h

 

405

 

405

405

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VC

004

 

– met 4 km/h

 

27

45

27

27

VC

005

 

– met 5 km/h

 

33

54

33

33

VC

006

 

– met 6 km/h

 

40

62

40

40

VC

007

 

– met 7 km/h

 

47

74

47

47

VC

008

 

– met 8 km/h

 

54

83

54

54

VC

009

 

– met 9 km/h

 

62

94

62

62

VC

010

 

– met 10 km/h

 

70

105

70

70

VC

011

 

– met 11 km/h

 

94

131

94

94

VC

012

 

– met 12 km/h

 

103

144

103

103

VC

013

 

– met 13 km/h

 

113

155

113

113

VC

014

 

– met 14 km/h

 

121

167

121

121

VC

015

 

– met 15 km/h

 

131

182

131

131

VC

016

 

– met 16 km/h

 

141

192

141

141

VC

017

 

– met 17 km/h

 

151

206

151

151

VC

018

 

– met 18 km/h

 

163

220

163

163

VC

019

 

– met 19 km/h

 

173

237

173

173

VC

020

 

– met 20 km/h

 

188

253

188

188

VC

021

 

– met 21 km/h

 

200

265

200

200

VC

022

 

– met 22 km/h

 

211

278

211

211

VC

023

 

– met 23 km/h

 

225

297

225

225

VC

024

 

– met 24 km/h

 

237

314

237

237

VC

025

 

– met 25 km/h

 

252

331

252

252

VC

026

 

– met 26 km/h

 

265

350

265

265

VC

027

 

– met 27 km/h

 

282

369

282

282

VC

028

 

– met 28 km/h

 

299

387

299

299

VC

029

 

– met 29 km/h

 

312

405

312

312

VC

030

 

– met 30 km/h

 

329

   

329

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VD

004

 

– met 4 km/h

 

45

100

45

45

VD

005

 

– met 5 km/h

 

54

113

54

54

VD

006

 

– met 6 km/h

 

62

127

62

62

VD

007

 

– met 7 km/h

 

74

141

74

74

VD

008

 

– met 8 km/h

 

83

155

83

83

VD

009

 

– met 9 km/h

 

94

170

94

94

VD

010

 

– met 10 km/h

 

105

184

105

105

VD

011

 

– met 11 km/h

 

131

213

131

131

VD

012

 

– met 12 km/h

 

144

226

144

144

VD

013

 

– met 13 km/h

 

155

242

155

155

VD

014

 

– met 14 km/h

 

167

257

167

167

VD

015

 

– met 15 km/h

 

182

279

182

182

VD

016

 

– met 16 km/h

 

192

299

192

192

VD

017

 

– met 17 km/h

 

206

318

206

206

VD

018

 

– met 18 km/h

 

220

338

220

220

VD

019

 

– met 19 km/h

 

237

361

237

237

VD

020

 

– met 20 km/h

 

253

378

253

253

VD

021

 

– met 21 km/h

 

265

401

265

265

VD

022

 

– met 22 km/h

 

278

412

278

278

VD

023

 

– met 23 km/h

 

297

 

297

297

VD

024

 

– met 24 km/h

 

314

 

314

314

VD

025

 

– met 25 km/h

 

331

 

331

331

VD

026

 

– met 26 km/h

 

350

 

350

350

VD

027

 

– met 27 km/h

 

369

 

369

369

VD

028

 

– met 28 km/h

 

387

 

387

387

VD

029

 

– met 29 km/h

 

405

 

405

405

     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VE

004

 

– met 4 km/h

 

45

100

45

45

VE

005

 

– met 5 km/h

 

54

113

54

54

VE

006

 

– met 6 km/h

 

62

127

62

62

VE

007

 

– met 7 km/h

 

74

141

74

74

VE

008

 

– met 8 km/h

 

83

155

83

83

VE

009

 

– met 9 km/h

 

94

170

94

94

VE

010

 

– met 10 km/h

 

105

184

105

105

VE

011

 

– met 11 km/h

 

131

217

131

131

VE

012

 

– met 12 km/h

 

144

226

144

144

VE

013

 

– met 13 km/h

 

155

242

155

155

VE

014

 

– met 14 km/h

 

167

257

167

167

VE

015

 

– met 15 km/h

 

182

279

182

182

VE

016

 

– met 16 km/h

 

192

299

192

192

VE

017

 

– met 17 km/h

 

206

318

206

206

VE

018

 

– met 18 km/h

 

220

338

220

220

VE

019

 

– met 19 km/h

 

237

361

237

237

VE

020

 

– met 20 km/h

 

253

378

253

253

VE

021

 

– met 21 km/h

 

265

401

265

265

VE

022

 

– met 22 km/h

 

278

412

278

278

VE

023

 

– met 23 km/h

 

297

 

297

297

VE

024

 

– met 24 km/h

 

314

 

314

314

VE

025

 

– met 25 km/h

 

331

 

331

331

VE

026

 

– met 26 km/h

 

350

 

350

350

VE

027

 

– met 27 km/h

 

369

 

369

369

VE

028

 

– met 28 km/h

 

387

 

387

387

VE

029

 

– met 29 km/h

 

405

 

405

405

                 
     

c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom

         
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2), 21 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

       

VF

004

 

– met 4 km/h

 

24

37

24

24

VF

005

 

– met 5 km/h

 

31

44

31

31

VF

006

 

– met 6 km/h

 

37

52

37

37

VF

007

 

– met 7 km/h

 

42

62

42

42

VF

008

 

– met 8 km/h

 

49

72

49

49

VF

009

 

– met 9 km/h

 

56

78

56

56

VF

010

 

– met 10 km/h

 

66

88

66

66

VF

011

 

– met 11 km/h

 

88

111

88

88

VF

012

 

– met 12 km/h

 

98

119

98

98

VF

013

 

– met 13 km/h

 

109

131

109

109

VF

014

 

– met 14 km/h

 

115

145

115

115

VF

015

 

– met 15 km/h

 

127

155

127

127

VF

016

 

– met 16 km/h

 

135

170

135

135

VF

017

 

– met 17 km/h

 

145

184

145

145

VF

018

 

– met 18 km/h

 

154

194

154

154

VF

019

 

– met 19 km/h

 

167

207

167

167

VF

020

 

– met 20 km/h

 

180

220

180

180

VF

021

 

– met 21 km/h

 

188

237

188

188

VF

022

 

– met 22 km/h

 

200

252

200

200

VF

023

 

– met 23 km/h

 

211

261

211

211

VF

024

 

– met 24 km/h

 

225

278

225

225

VF

025

 

– met 25 km/h

 

237

295

237

237

VF

026

 

– met 26 km/h

 

252

311

252

252

VF

027

 

– met 27 km/h

 

264

329

264

264

VF

028

 

– met 28 km/h

 

278

344

278

278

VF

029

 

– met 29 km/h

 

295

364

295

295

VF

030

 

– met 30 km/h

 

312

378

 

312

     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VG

004

 

– met 4 km/h

 

24

37

24

 

VG

005

 

– met 5 km/h

 

31

44

31

 

VG

006

 

– met 6 km/h

 

37

52

37

 

VG

007

 

– met 7 km/h

 

42

62

42

 

VG

008

 

– met 8 km/h

 

49

72

49

 

VG

009

 

– met 9 km/h

 

56

78

56

 

VG

010

 

– met 10 km/h

 

66

88

66

 

VG

011

 

– met 11 km/h

 

88

111

88

 

VG

012

 

– met 12 km/h

 

98

119

98

 

VG

013

 

– met 13 km/h

 

109

131

109

 

VG

014

 

– met 14 km/h

 

115

145

115

 

VG

015

 

– met 15 km/h

 

127

155

127

 

VG

016

 

– met 16 km/h

 

135

170

135

 

VG

017

 

– met 17 km/h

 

145

184

145

 

VG

018

 

– met 18 km/h

 

154

194

154

 

VG

019

 

– met 19 km/h

 

167

207

167

 

VG

020

 

– met 20 km/h

 

180

220

180

 

VG

021

 

– met 21 km/h

 

188

237

188

 

VG

022

 

– met 22 km/h

 

200

252

200

 

VG

023

 

– met 23 km/h

 

211

261

211

 

VG

024

 

– met 24 km/h

 

225

278

225

 

VG

025

 

– met 25 km/h

 

237

295

237

 

VG

026

 

– met 26 km/h

 

252

311

252

 

VG

027

 

– met 27 km/h

 

264

329

264

 

VG

028

 

– met 28 km/h

 

278

344

278

 

VG

029

 

– met 29 km/h

 

295

364

295

 

VG

030

 

– met 30 km/h

 

312

378

   
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VH

004

 

– met 4 km/h

 

24

37

24

 

VH

005

 

– met 5 km/h

 

31

44

31

 

VH

006

 

– met 6 km/h

 

37

52

37

 

VH

007

 

– met 7 km/h

 

42

62

42

 

VH

008

 

– met 8 km/h

 

49

72

49

 

VH

009

 

– met 9 km/h

 

56

78

56

 

VH

010

 

– met 10 km/h

 

66

88

66

 

VH

011

 

– met 11 km/h

 

88

111

88

 

VH

012

 

– met 12 km/h

 

98

119

98

 

VH

013

 

– met 13 km/h

 

109

131

109

 

VH

014

 

– met 14 km/h

 

115

145

115

 

VH

015

 

– met 15 km/h

 

127

155

127

 

VH

016

 

– met 16 km/h

 

135

170

135

 

VH

017

 

– met 17 km/h

 

145

184

145

 

VH

018

 

– met 18 km/h

 

154

194

154

 

VH

019

 

– met 19 km/h

 

167

207

167

 

VH

020

 

– met 20 km/h

 

180

220

180

 

VH

021

 

– met 21 km/h

 

188

237

188

 

VH

022

 

– met 22 km/h

 

200

252

200

 

VH

023

 

– met 23 km/h

 

211

261

211

 

VH

024

 

– met 24 km/h

 

225

278

225

 

VH

025

 

– met 25 km/h

 

237

295

237

 

VH

026

 

– met 26 km/h

 

252

311

252

 

VH

027

 

– met 27 km/h

 

264

329

264

 

VH

028

 

– met 28 km/h

 

278

344

278

 

VH

029

 

– met 29 km/h

 

295

364

295

 

VH

030

 

– met 30 km/h

 

312

378

   
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VI

004

 

– met 4 km/h

 

37

54

37

 

VI

005

 

– met 5 km/h

 

44

66

44

 

VI

006

 

– met 6 km/h

 

52

76

52

 

VI

007

 

– met 7 km/h

 

62

92

62

 

VI

008

 

– met 8 km/h

 

72

103

72

 

VI

009

 

– met 9 km/h

 

78

118

78

 

VI

010

 

– met 10 km/h

 

88

131

88

 

VI

011

 

– met 11 km/h

 

111

160

111

 

VI

012

 

– met 12 km/h

 

119

177

119

 

VI

013

 

– met 13 km/h

 

131

187

131

 

VI

014

 

– met 14 km/h

 

145

207

145

 

VI

015

 

– met 15 km/h

 

155

220

155

 

VI

016

 

– met 16 km/h

 

170

235

170

 

VI

017

 

– met 17 km/h

 

184

253

184

 

VI

018

 

– met 18 km/h

 

194

271

194

 

VI

019

 

– met 19 km/h

 

207

289

207

 

VI

020

 

– met 20 km/h

 

220

306

220

 

VI

021

 

– met 21 km/h

 

237

325

237

 

VI

022

 

– met 22 km/h

 

252

343

252

 

VI

023

 

– met 23 km/h

 

261

363

261

 

VI

024

 

– met 24 km/h

 

278

382

278

 

VI

025

 

– met 25 km/h

 

295

401

295

 

VI

026

 

– met 26 km/h

 

311

412

311

 

VI

027

 

– met 27 km/h

 

329

 

329

 

VI

028

 

– met 28 km/h

 

344

 

344

 

VI

029

 

– met 29 km/h

 

364

 

364

 

VI

030

 

– met 30 km/h

 

378

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VK

004

 

– met 4 km/h

 

37

54

37

 

VK

005

 

– met 5 km/h

 

44

66

44

 

VK

006

 

– met 6 km/h

 

52

76

52

 

VK

007

 

– met 7 km/h

 

62

92

62

 

VK

008

 

– met 8 km/h

 

72

103

72

 

VK

009

 

– met 9 km/h

 

78

118

78

 

VK

010

 

– met 10 km/h

 

88

131

88

 

VK

011

 

– met 11 km/h

 

111

160

111

 

VK

012

 

– met 12 km/h

 

119

177

119

 

VK

013

 

– met 13 km/h

 

131

187

131

 

VK

014

 

– met 14 km/h

 

145

207

145

 

VK

015

 

– met 15 km/h

 

155

220

155

 

VK

016

 

– met 16 km/h

 

170

235

170

 

VK

017

 

– met 17 km/h

 

184

253

184

 

VK

018

 

– met 18 km/h

 

194

271

194

 

VK

019

 

– met 19 km/h

 

207

289

207

 

VK

020

 

– met 20 km/h

 

220

306

220

 

VK

021

 

– met 21 km/h

 

237

325

237

 

VK

022

 

– met 22 km/h

 

252

343

252

 

VK

023

 

– met 23 km/h

 

261

363

261

 

VK

024

 

– met 24 km/h

 

278

382

278

 

VK

025

 

– met 25 km/h

 

295

401

295

 

VK

026

 

– met 26 km/h

 

311

412

311

 

VK

027

 

– met 27 km/h

 

329

 

329

 

VK

028

 

– met 28 km/h

 

344

 

344

 

VK

029

 

– met 29 km/h

 

364

 

364

 

VK

030

 

– met 30 km/h

 

378

     
                 
     

d. Autosnelwegen

         
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VL

001

 

– met 1 km/h

 

11

     

VL

002

 

– met 2 km/h

 

15

     

VL

003

 

– met 3 km/h

 

20

     

VL

004

 

– met 4 km/h

 

24

31

   

VL

005

 

– met 5 km/h

 

30

39

   

VL

006

 

– met 6 km/h

 

37

48

   

VL

007

 

– met 7 km/h

 

42

58

   

VL

008

 

– met 8 km/h

 

48

66

   

VL

009

 

– met 9 km/h

 

55

74

   

VL

010

 

– met 10 km/h

 

62

84

   

VL

011

 

– met 11 km/h

 

84

109

   

VL

012

 

– met 12 km/h

 

92

119

   

VL

013

 

– met 13 km/h

 

98

129

   

VL

014

 

– met 14 km/h

 

105

137

   

VL

015

 

– met 15 km/h

 

116

149

   

VL

016

 

– met 16 km/h

 

126

160

   

VL

017

 

– met 17 km/h

 

135

173

   

VL

018

 

– met 18 km/h

 

145

188

   

VL

019

 

– met 19 km/h

 

155

200

   

VL

020

 

– met 20 km/h

 

167

211

   

VL

021

 

– met 21 km/h

 

178

225

   

VL

022

 

– met 22 km/h

 

188

237

   

VL

023

 

– met 23 km/h

 

200

252

   

VL

024

 

– met 24 km/h

 

211

265

   

VL

025

 

– met 25 km/h

 

220

278

   

VL

026

 

– met 26 km/h

 

230

297

   

VL

027

 

– met 27 km/h

 

242

314

   

VL

028

 

– met 28 km/h

 

253

329

   

VL

029

 

– met 29 km/h

 

265

344

   

VL

030

 

– met 30 km/h

 

279

364

   

VL

031

a

– met 31 km/h

 

288

     

VL

032

a

– met 32 km/h

 

299

     

VL

033

a

– met 33 km/h

 

317

     

VL

034

a

– met 34 km/h

 

333

     

VL

035

a

– met 35 km/h

 

343

     

VL

036

a

– met 36 km/h

 

361

     

VL

037

a

– met 37 km/h

 

378

     

VL

038

a

– met 38 km/h

 

389

     

VL

039

a

– met 39 km/h

 

412

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

       

VM

004

 

– met 4 km/h

 

24

31

   

VM

005

 

– met 5 km/h

 

30

39

   

VM

006

 

– met 6 km/h

 

37

48

   

VM

007

 

– met 7 km/h

 

42

58

   

VM

008

 

– met 8 km/h

 

48

66

   

VM

009

 

– met 9 km/h

 

55

74

   

VM

010

 

– met 10 km/h

 

62

84

   

VM

011

 

– met 11 km/h

 

84

109

   

VM

012

 

– met 12 km/h

 

92

119

   

VM

013

 

– met 13 km/h

 

98

129

   

VM

014

 

– met 14 km/h

 

105

137

   

VM

015

 

– met 15 km/h

 

116

149

   

VM

016

 

– met 16 km/h

 

126

160

   

VM

017

 

– met 17 km/h

 

135

173

   

VM

018

 

– met 18 km/h

 

145

188

   

VM

019

 

– met 19 km/h

 

155

200

   

VM

020

 

– met 20 km/h

 

167

211

   

VM

021

 

– met 21 km/h

 

178

225

   

VM

022

 

– met 22 km/h

 

188

237

   

VM

023

 

– met 23 km/h

 

200

252

   

VM

024

 

– met 24 km/h

 

211

265

   

VM

025

 

– met 25 km/h

 

220

278

   

VM

026

 

– met 26 km/h

 

230

297

   

VM

027

 

– met 27 km/h

 

242

314

   

VM

028

 

– met 28 km/h

 

253

329

   

VM

029

 

– met 29 km/h

 

265

344

   

VM

030

 

– met 30 km/h

 

279

364

   

VM

031

a

– met 31 km/h

 

288

     

VM

032

a

– met 32 km/h

 

299

     

VM

033

a

– met 33 km/h

 

317

     

VM

034

a

– met 34 km/h

 

333

     

VM

035

a

– met 35 km/h

 

343

     

VM

036

a

– met 36 km/h

 

361

     

VM

037

a

– met 37 km/h

 

378

     

VM

038

a

– met 38 km/h

 

389

     

VM

039

a

– met 39 km/h

 

412

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

       

VN

004

 

– met 4 km/h

 

24

31

   

VN

005

 

– met 5 km/h

 

30

39

   

VN

006

 

– met 6 km/h

 

37

48

   

VN

007

 

– met 7 km/h

 

42

58

   

VN

008

 

– met 8 km/h

 

48

66

   

VN

009

 

– met 9 km/h

 

55

74

   

VN

010

 

– met 10 km/h

 

62

84

   

VN

011

 

– met 11 km/h

 

84

109

   

VN

012

 

– met 12 km/h

 

92

119

   

VN

013

 

– met 13 km/h

 

98

129

   

VN

014

 

– met 14 km/h

 

105

137

   

VN

015

 

– met 15 km/h

 

116

149

   

VN

016

 

– met 16 km/h

 

126

160

   

VN

017

 

– met 17 km/h

 

135

173

   

VN

018

 

– met 18 km/h

 

145

188

   

VN

019

 

– met 19 km/h

 

155

200

   

VN

020

 

– met 20 km/h

 

167

211

   

VN

021

 

– met 21 km/h

 

178

225

   

VN

022

 

– met 22 km/h

 

188

237

   

VN

023

 

– met 23 km/h

 

200

252

   

VN

024

 

– met 24 km/h

 

211

265

   

VN

025

 

– met 25 km/h

 

220

278

   

VN

026

 

– met 26 km/h

 

230

297

   

VN

027

 

– met 27 km/h

 

242

314

   

VN

028

 

– met 28 km/h

 

253

329

   

VN

029

 

– met 29 km/h

 

265

344

   

VN

030

 

– met 30 km/h

 

279

364

   

VN

031

a

– met 31 km/h

 

288

     

VN

032

a

– met 32 km/h

 

299

     

VN

033

a

– met 33 km/h

 

317

     

VN

034

a

– met 34 km/h

 

333

     

VN

035

a

– met 35 km/h

 

343

     

VN

036

a

– met 36 km/h

 

361

     

VN

037

a

– met 37 km/h

 

378

     

VN

038

a

– met 38 km/h

 

389

     

VN

039

a

– met 39 km/h

 

412

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VO

004

 

– met 4 km/h

 

31

49

   

VO

005

 

– met 5 km/h

 

39

61

   

VO

006

 

– met 6 km/h

 

48

73

   

VO

007

 

– met 7 km/h

 

58

84

   

VO

008

 

– met 8 km/h

 

66

98

   

VO

009

 

– met 9 km/h

 

74

111

   

VO

010

 

– met 10 km/h

 

84

124

   

VO

011

 

– met 11 km/h

 

109

154

   

VO

012

 

– met 12 km/h

 

119

167

   

VO

013

 

– met 13 km/h

 

129

184

   

VO

014

 

– met 14 km/h

 

137

196

   

VO

015

 

– met 15 km/h

 

149

211

   

VO

016

 

– met 16 km/h

 

160

226

   

VO

017

 

– met 17 km/h

 

173

243

   

VO

018

 

– met 18 km/h

 

188

257

   

VO

019

 

– met 19 km/h

 

200

278

   

VO

020

 

– met 20 km/h

 

211

292

   

VO

021

 

– met 21 km/h

 

225

304

   

VO

022

 

– met 22 km/h

 

237

329

   

VO

023

 

– met 23 km/h

 

252

344

   

VO

024

 

– met 24 km/h

 

265

364

   

VO

025

 

– met 25 km/h

 

278

383

   

VO

026

 

– met 26 km/h

 

297

401

   

VO

027

 

– met 27 km/h

 

314

     

VO

028

 

– met 28 km/h

 

329

     

VO

029

 

– met 29 km/h

 

344

     

VO

030

 

– met 30 km/h

 

364

     
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

       

VP

004

 

– met 4 km/h

 

31

49

   

VP

005

 

– met 5 km/h

 

39

61

   

VP

006

 

– met 6 km/h

 

48

73

   

VP

007

 

– met 7 km/h

 

58

84

   

VP

008

 

– met 8 km/h

 

66

98

   

VP

009

 

– met 9 km/h

 

74

111

   

VP

010

 

– met 10 km/h

 

84

124

   

VP

011

 

– met 11 km/h

 

109

154

   

VP

012

 

– met 12 km/h

 

119

167

   

VP

013

 

– met 13 km/h

 

129

184

   

VP

014

 

– met 14 km/h

 

137

196

   

VP

015

 

– met 15 km/h

 

149

211

   

VP

016

 

– met 16 km/h

 

160

226

   

VP

017

 

– met 17 km/h

 

173

243

   

VP

018

 

– met 18 km/h

 

188

257

   

VP

019

 

– met 19 km/h

 

200

278

   

VP

020

 

– met 20 km/h

 

211

292

   

VP

021

 

– met 21 km/h

 

225

304

   

VP

022

 

– met 22 km/h

 

237

329

   

VP

023

 

– met 23 km/h

 

252

344

   

VP

024

 

– met 24 km/h

 

265

364

   

VP

025

 

– met 25 km/h

 

278

383

   

VP

026

 

– met 26 km/h

 

297

401

   

VP

027

 

– met 27 km/h

 

314

     

VP

028

 

– met 28 km/h

 

329

     

VP

029

 

– met 29 km/h

 

344

     

VP

030

 

– met 30 km/h

 

364

     
                 
     

Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer

         
     

overschrijding van de door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olieaanvoer

86b jo. 86a RVV 1990

       

VR

004

 

– met 4 km/h

 

27

     

VR

005

 

– met 5 km/h

 

33

     

VR

006

 

– met 6 km/h

 

40

     

VR

007

 

– met 7 km/h

 

47

     

VR

008

 

– met 8 km/h

 

54

     

VR

009

 

– met 9 km/h

 

62

     

VR

010

 

– met 10 km/h

 

70

     

VR

011

 

– met 11 km/h

 

94

     

VR

012

 

– met 12 km/h

 

103

     

VR

013

 

– met 13 km/h

 

113

     

VR

014

 

– met 14 km/h

 

121

     

VR

015

 

– met 15 km/h

 

131

     

VR

016

 

– met 16 km/h

 

141

     

VR

017

 

– met 17 km/h

 

151

     

VR

018

 

– met 18 km/h

 

163

     

VR

019

 

– met 19 km/h

 

173

     

VR

020

 

– met 20 km/h

 

188

     

VR

021

 

– met 21 km/h

 

200

     

VR

022

 

– met 22 km/h

 

211

     

VR

023

 

– met 23 km/h

 

225

     

VR

024

 

– met 24 km/h

 

237

     

VR

025

 

– met 25 km/h

 

252

     

VR

026

 

– met 26 km/h

 

265

     

VR

027

 

– met 27 km/h

 

282

     

VR

028

 

– met 28 km/h

 

299

     

VR

029

 

– met 29 km/h

 

312

     

VR

030

 

– met 30 km/h

 

329

     
     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

         

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Nummers R 302 – R 631: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

                 
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

                 
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen

                 
                         
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

                 
     

I. Plaats op de weg

                 

R

301

 

als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

140

140

           

R

303

a

als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

305

 

als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken

4 lid 1 RVV 1990

       

40

     

R

306

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad of trottoir niet het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken

4 lid 2 RVV 1990

       

40

     

R

307

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad, een trottoir en een fietspad of fiets/bromfietspad niet de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken

4 lid 3 RVV 1990

       

40

     

R

324

 

als persoon die zich verplaatst met behulp van een voorwerp, niet zijnde een voertuig, niet het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad gebruiken

4 lid 4 RVV 1990

         

40

   

R

308

 

als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken

5 lid 1 RVV 1990

   

95

55

       

R

309

 

als (snor) fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken

5 lid 2 RVV 1990

   

95

55

       

R

312

b

als snorfietser met ingeschakelde verbrandingsmotor het onverplichte fietspad gebruiken

5 lid 3 RVV 1990

   

95

         

R

312

c

als bestuurder van een snorfiets niet de rijbaan gebruiken terwijl dit bij verkeersbesluit, bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de wet, is bepaald en dit bij het verkeersteken dat het verplichte fietspad aangeeft met een onderbord is aangeduid (feitcode treedt tegelijkertijd in werking met het Staatsblad dat deze wijziging van het RVV 1990 regelt)

5 lid 8 RVV 1990

   

95

         

R

310

 

als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken

6 lid 1 RVV 1990

   

95

         

R

311

 

als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken van een fiets/bromfietspad (bord G 12a)

6 lid 2 RVV 1990

   

95

         

R

311

a

als bestuurder van een bromfiets op meer dan twee wielen of een bromfiets met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder is dan 0,75 m, niet de rijbaan gebruiken

6 lid 3 RVV 1990

   

95

         

R

313

 

als ruiter niet het ruiterpad gebruiken

8 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

314

 

als ruiter bij gebreke van een ruiterpad niet de berm of de rijbaan gebruiken

8 lid 2 RVV 1990

         

55

   
     

als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

               

R

315

a

– rijdend

 

140

140

         

140

R

315

b

– stilstaand

 

95

95

         

95

R

316

 

als bestuurder van een bespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

317

 

als bestuurder van een onbespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

318

 

als geleider van rij- of trekdieren of vee niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

319

 

als bestuurder van een motorvoertuig een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

140

140

           

R

320

 

als bestuurder van een bespannen wagen een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

         

55

   

R

323

 

als bromfietser een met een doorgetrokken streep gemarkeerde fietsstrook gebruiken

10 lid 2 RVV 1990

   

95

         
                         
     

II. Inhalen

                 

R

326

 

als bestuurder niet links inhalen

11 lid 1 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   
                         
     

IV. Oprijden van kruispunten

                 

R

331

 

als bestuurder een kruispunt blokkeren

14 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   
                         
     

V. Verlenen van voorrang

                 

R

336

 

als bestuurder op een kruispunt geen voorrang verlenen aan bestuurders van rechts

15 lid 1 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

337

 

als bestuurder op een onverharde weg geen voorrang verlenen aan bestuurders op een verharde weg

15 lid 2 sub a RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

338

 

als bestuurder geen voorrang verlenen aan bestuurders van een tram

15 lid 2 sub b RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

340

a

als weggebruiker een overweg opgaan, terwijl men niet direct kan doorgaan en de overweg niet geheel vrij kan maken

15a lid 1 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

340

b

als weggebruiker bij een overweg een spoorvoertuig niet voor laten gaan en daarbij de overweg niet geheel vrij laten

15a lid 2 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   
                         
     

VI. Doorsnijden militaire kolonnes en uitvaartstoeten van motorvoertuigen

                 

R

341

 

als weggebruiker een militaire kolonne doorsnijden

16 RVV 1990

95

95

65

35

25

35

   

R

342

 

als weggebruiker een uitvaartstoet van motorvoertuigen doorsnijden

16 RVV 1990

95

95

65

35

25

35

   
                         
     

VII. Afslaan

                 

R

346

 

als bestuurder afslaan zonder een teken met de richtingaanwijzer of met de arm te geven

17 lid 2 RVV 1990

95

95

65

35

 

35

   

R

347

a

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat hem op dezelfde weg tegemoet komt

18 lid 1 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

347

b

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel links dicht achter hem bevindt

18 lid 1 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

347

c

als bestuurder bij het afslaan niet het verkeer voor laten gaan, dat zich naast dan wel rechts dicht achter hem bevindt

18 lid 1 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

348

 

als bestuurder links afslaan zonder tegemoetkomende bestuurders die op hetzelfde kruispunt rechts afslaan, voor te laten gaan

18 lid 2 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   
                         
     

Noot stilstaan en parkeren:

                 
     

In dit onderdeel zijn tevens enkele parkeerfeiten uit de plaatselijke verordeningen en de WVW 1994 opgenomen.

                 
                         
     

IX. Stilstaan

                 

R

395

 

een voertuig op een zodanige wijze laten staan waardoor op de weg gevaar wordt/kan worden veroorzaakt, dan wel het verkeer wordt/kan worden gehinderd

5 WVW 1994

140

140

95

55

 

55

   
     

als bestuurder een voertuig laten stilstaan

23 lid 1

               

R

396

a

– op een kruispunt

sub a RVV 1990

140

140

     

55

   

R

396

b

– op een fietsstrook

sub b RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

c

– op de rijbaan langs een fietsstrook

sub b RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

d

– op een oversteekplaats of binnen een afstand van vijf meter daarvan

sub c RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

e

– in een tunnel

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

f

– bij een bord bushalte ter hoogte van de geblokte markering

sub e RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

g

– bij een bord bushalte op een afstand van minder dan twaalf meter van dat bord terwijl de geblokte markering niet is aangebracht

sub e RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

h

– op de rijbaan langs een busstrook

sub f RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

i

– langs een gele doorgetrokken streep

62 jo. 23 lid 1 sub g RVV 1990

95

95

     

35

   

R

396

j

– op een overweg

23 lid 1 sub a RVV 1990

95

95

     

35

   
                         
     

X. Parkeren

                 
     

als bestuurder een voertuig parkeren

24 lid 1

               

R

397

a

– bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan

sub a RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

b

– voor een inrit of uitrit

sub b RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

c

– buiten de bebouwde kom op de rijbaan van een voorrangsweg

sub c RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

d

– op een parkeergelegenheid terwijl blijkens de aanduiding op of onder het bord, dat voertuig niet behoort tot de aangegeven categorie of groep voertuigen

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

e

– op een parkeergelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding op het bord of op het onderbord, dat voertuig staat geparkeerd op een andere dan de aangegeven wijze

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

ea

– op een parkeergelegenheid, terwijl blijkens de aanduiding op het bord of op het onderbord, dat voertuig staat geparkeerd met een ander doel dan de aangegeven wijze

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

f

– op een parkeergelegenheid, terwijl dat voertuig staat geparkeerd op dagen of uren waarop dit blijkens het onderbord is verboden

sub d RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

g

– langs een gele onderbroken streep

sub e RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

h

– op een gelegenheid bestemd voor onmiddellijk laden en lossen van goederen

sub f RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

i

– op een parkeerplaats voor vergunninghouders aangeduid door verkeersbord E9, zonder dat voor dat voertuig een vergunning tot parkeren op die plaats was verleend

sub g RVV 1990

95

95

     

35

   

R

397

j

– op een parkeergelegenheid aangeduid door één van de borden E4 tot en met E10, E12 of E13 van de bijlage I buiten de aangegeven parkeervakken

24 lid 4 RVV 1990

95

95

     

35

   

R

398

 

als bestuurder een voertuig dubbel parkeren

24 lid 3 RVV 1990

95

95

     

35

   
     

als bestuurder van een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep, terwijl

                 

R

400

ae

– dat motorvoertuig niet is voorzien van een duidelijk zichtbare achter de voorruit geplaatste parkeerschijf

25 lid 2 RVV 1990

95

             

R

400

af

– dat motorvoertuig niet is voorzien van een parkeerschijf, waarop aan de getoonde zijde slechts één kalenderuren aanduidende cijferreeks staat die vanaf het begin van het parkeren in duidelijk leesbare cijfers tegen een contrasterende achtergrond in hele of halve uren het tijdstip weergeeft waarop met het parkeren is begonnen

25 lid 3 RVV 1990

95

             

R

400

ab

– de toegestane parkeerduur is verstreken

25 lid 4 RVV 1990

95

             

R

401

 

als bestuurder een voertuig parkeren in een parkeerschijfzone (geldt niet voor parkeerplaatsen, die als zodanig zijn aangeduid of aangegeven of die zijn voorzien van een blauwe streep)

25 lid 1 RVV 1990

95

95

     

35

   

R

402

b

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin duidelijk zichtbaar is aangebracht een geldige gehandicaptenparkeerkaart

26 lid 1 RVV 1990

380

380

     

150

   

R

402

c

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan met een voertuig dat voor die gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats bestemd is

26 lid 1 RVV 1990

380

380

     

150

   

R

402

d

als bestuurder op een gehandicaptenparkeerplaats parkeren anders dan dat het parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van een gehandicapte

26 lid 1 RVV 1990

380

380

 

150

 

150

   

R

403

a

als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl de parkeermeter niet in werking is gesteld of aangeeft dat de parkeerduur is verstreken

Pl.V

95

             

R

403

b

als bestuurder een motorvoertuig op meer dan twee wielen parkeren bij een parkeermeter tijdens een aangegeven tijdvak, terwijl aldaar reeds een motorvoertuig staat geparkeerd

Pl.V

95

             

R

405

 

als bestuurder een motorvoertuig op twee wielen, een bromfiets dan wel een fiets parkeren op een parkeervak behorende bij een parkeermeter

Pl.V

 

95

65

35

       

R

406

 

een voertuig doen of laten staan in een park of plantsoen, op openbare beplantingen of groenstroken

Pl.V

95

95

     

35

   

R

406

a

een recreatiegebied gebruiken in strijd met de bepalingen geldend voor dat gebied door het parkeren of aanwezig hebben van een voertuig

Pl. V

95

95