Wet van 22 maart 2017 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag in verband met enkele inhoudelijke en technische verbeteringen (Verzamelwet Zvw 2016)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enkele inhoudelijke en technische verbeteringen aan te brengen in de Zorgverzekeringswet en de Wet op de zorgtoeslag onder meer met betrekking tot de bekendmaking van de premiegrondslag en in verband met de samenstelling van de commissies van het Zorginstituut;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 17, zevende lid, wordt «zes weken» vervangen door: zeven weken.

Ao

Artikel 18f wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «het instituut» vervangen door: het CAK.

2. In het negende lid wordt «het instituut» telkens vervangen door: het CAK.

B

In artikel 18g, vierde lid, wordt «dat college» vervangen door: het Zorginstituut.

C

In artikel 39, derde lid, onderdeel g, wordt «College zorgverzekeringen» vervangen door: Zorginstituut.

D

In artikel 57, eerste lid, wordt «artikel 43, tweede lid» vervangen door: artikel 43, eerste lid.

E

Artikel 59a, tweede tot en met vierde lid, wordt vervangen door de volgende leden:

 • 2. De commissie bestaat uit een oneven aantal van ten hoogste negen leden die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Zorginstituut.

 • 3. De leden maken op persoonlijke titel deel uit van de commissie.

 • 4. De benoeming van de leden van de commissie vindt plaats op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van de commissie en op grond van maatschappelijke kennis en ervaring.

 • 5. De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan eenmaal en voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

 • 6. Het lidmaatschap eindigt tussentijds door overlijden, ontslag op eigen verzoek of ontslag om zwaarwichtige redenen door het Zorginstituut.

 • 7. Bij ministeriële regeling worden de vergoeding van reis- en verblijfkosten en verdere vergoedingen aan de leden van de commissie vastgesteld.

 • 8. Het lidmaatschap van de commissie, bedoeld in het eerste lid, is onverenigbaar met het lidmaatschap van het Zorginstituut en van de commissie, bedoeld in artikel 59b.

F

Artikel 59b, derde tot en met zevende lid, wordt vervangen door het volgende lid:

 • 3. Artikel 59a, derde tot en met achtste lid, zijn van overeenkomstige toepassing.

G

In artikel 66e, tweede lid, aanhef, wordt «Instituut voor Zorg» vervangen door: Zorginstituut.

H

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «waarop de geheven bijdragevervangende belasting, bedoeld in artikel 57, eerste lid, wordt gestort» vervangen door: waarop de geheven inkomensafhankelijke bijdrage, bedoeld in artikel 42, achtste lid, en de bijdragevervangende belasting, bedoeld in artikel 57, eerste lid, worden gestort.

2. In het tweede lid wordt «de belastingen» vervangen door: de bijdragen en belastingen.

I

Artikel 118, vierde lid, vervalt.

ARTIKEL II

De Wet op de zorgtoeslag wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, onderdeel e, wordt toegevoegd: en in het verplicht eigen risico, bedoeld in artikel 19 van de Zorgverzekeringswet.

B

In artikel 4 wordt «15 dagen» vervangen door: 22 dagen.

ARTIKEL IIa

Aan artikel XIII van de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173) wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 7. In het geval van een overgang van een executoriale titel op grond van het eerste lid, is artikel 431a van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering niet van toepassing.

ARTIKEL IIb

Artikel 2.1.12 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 2. De vorderingen en verplichtingen in verband met de uitvoering van de Ziekenfondswet die na verwerking van de tot en met 31 december 2016 gedane uitgaven en binnengekomen ontvangsten resteren, komen ten bate onderscheidenlijk ten laste van het Zorgverzekeringsfonds.

 • 3. De baten en lasten in verband met de uitvoering van de Ziekenfondswet na 31 december 2016 komen ten goede onderscheidenlijk ten laste van het Zorgverzekeringsfonds.

ARTIKEL III

1. Indien de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173) eerder in werking is getreden of treedt dan artikel I, onderdeel B, van deze wet, vervalt artikel I, onderdeel B, van deze wet.

2. Indien de wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK (Stb. 2016, 173) later in werking treedt dan artikel I, onderdeel B, van deze wet, komt artikel I, onderdeel J, onder 3, van die wet als volgt te luiden:

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

ARTIKEL IV

 • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2. De artikelen I, onderdeel Ao, IIa en IIb werken terug tot en met 1 januari 2017.

ARTIKEL V

Deze wet wordt aangehaald als: Verzamelwet Zvw 2016.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 22 maart 2017

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de tiende april 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 575

Naar boven