Wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo, Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is om een aantal taken van het Zorginstituut Nederland over te laten gaan naar het CAK;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel aa door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

bb. het CAK:

het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

B

Artikel 9a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste en tweede lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CAK.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 4. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de verzekeringsplichtige, bedoeld in het eerste lid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze paragraaf.

 • 5. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het vierde lid.

C

Artikel 9b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

2. In het vierde lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CAK.

3. In het vijfde lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

D

Artikel 9c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

2. In het derde lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

E

Artikel 9d wordt als volgt gewijzigd:

1. In dat artikel wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door: het CAK.

2. In het tweede lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CAK.

3. In het vijfde lid, wordt «dat instituut» telkens vervangen door: het CAK.

4. In het zevende lid wordt «het vierde lid van dat artikel» vervangen door: het derde lid van dat artikel.

F

In artikel 18c, eerste lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

G

Artikel 18d wordt als volgt gewijzigd:

1. In dat artikel wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door: het CAK.

2. In het eerste lid wordt «dat instituut» vervangen door: het CAK.

H

In artikel 18e wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

I

Artikel 18f wordt als volgt gewijzigd:

1. In dat artikel wordt «Het Zorginstituut» telkens vervangen door: Het CAK.

2. In dat artikel worden «het Zorginstituut» en «dat instituut» telkens vervangen door: het CAK.

J

Artikel 18g wordt als volgt gewijzigd:

1. «Het Zorginstituut» wordt telkens vervangen door «Het CAK» en «het Zorginstituut» wordt telkens vervangen door: het CAK.

2. Onder vernummering van het derde lid en het vierde lid tot het vijfde lid en het zesde lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 3. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de in de artikelen 18c, eerste lid, en 18e bedoelde personen, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze afdeling en artikel 34a.

 • 4. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het derde lid.

3. In het zesde lid (nieuw) wordt «dat college» vervangen door: het CAK.

K

Artikel 34a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CAK.

2. Het vierde lid vervalt.

L

Aan artikel 35 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het CAK verwerkt uit de administratie, bedoeld in het eerste lid, het burgerservicenummer van een verzekerde en de zorgverzekeraar waarbij die verzekerde verzekerd is, ten behoeve van de uitvoering van de in paragraaf 2.4 en paragraaf 3.3 aan hem opgedragen taken.

M

In artikel 37, vierde lid, wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK en het Zorginstituut.

N

Het opschrift van hoofdstuk 6 komt te luiden:

Hoofdstuk 6 Zorginstituut en overige taken en bevoegdheden van het CAK

O

Het opschrift van paragraaf 6.2 komt te luiden:

Paragraaf 6.2. Taken en bevoegdheden van het Zorginstituut, voor zover niet elders geregeld en overige taken en bevoegdheden van het CAK

P

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

1. In dat artikel wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door «het CAK» en wordt «Het Zorginstituut» telkens vervangen door: Het CAK.

2. In het tweede lid wordt «in het eerste, twaalfde en dertiende lid» vervangen door: in het eerste, veertiende en vijftiende lid.

3. In het vierde lid wordt «uit het eerste, twaalfde en dertiende lid» vervangen door: uit het eerste, veertiende en vijftiende lid.

4. In het vijfde lid, wordt «dat instituut» vervangen door: het CAK.

5. Onder vernummering van het zevende tot en met dertiende lid tot negende tot en met vijftiende lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 7. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de personen, bedoeld in eerste, veertiende en vijftiende lid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel.

 • 8. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het zevende lid.

6. In het twaalfde lid (nieuw) wordt «in het negende lid» vervangen door: in het elfde lid.

7. In het dertiende lid (nieuw) wordt «in het negende lid» vervangen door: in het elfde lid.

Q

Artikel 70 wordt als volgt gewijzigd:

1. «Het Zorginstituut» wordt telkens vervangen door het «Het CAK» en «het Zorginstituut» wordt telkens vervangen door: het CAK.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 13. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de gemoedsbezwaarde, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel.

 • 14. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het dertiende lid.

R

In artikel 88, eerste lid, wordt «het college van burgemeester en wethouders,» vervangen door: het college van burgemeester en wethouders, het CAK,.

S

In artikel 89, tweede lid wordt «het Zorginstituut dan wel van de zorgautoriteit» vervangen door: het Zorginstituut, het CAK dan wel van de zorgautoriteit.

T

In artikel 91, eerste lid wordt «Het Zorginstituut en de zorgautoriteit» vervangen door: Het CAK, het Zorginstituut en de zorgautoriteit.

U

In artikel 92, eerste lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het Zorginstituut of het CAK.

V

Artikel 93 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «en het Zorginstituut» vervangen door: , het CAK en het Zorginstituut.

2. In het derde lid wordt «, het Zorginstituut,» vervangen door: , het CAK, het Zorginstituut,.

W

Artikel 122a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CAK.

2. In het vijfde lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

3. In het zevende lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door «Het CAK» en wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

4. In het negende lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

5. Het tiende lid en het elfde lid vervallen.

6. Het twaalfde lid wordt vernummerd tot tiende lid.

7. In het tiende lid (nieuw) wordt de zinsnede «het Zorginstituut of door dat instituut aangewezen» vervangen door: het CAK of door het CAK aangewezen.

ARTIKEL II

De Wet langdurige zorg wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6.1.2 komt te luiden:

Artikel 6.1.2

Het CAK is belast met:

 • a. de vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 3.2.5;

 • b. de vaststelling en inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 • c. het namens een WLZ-uitvoerder of het Zorginstituut, verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de WLZ-uitvoerders of het Zorginstituut, uit hoofde van de uitvoering van deze wet verschuldigd zijn;

 • d. de taken met betrekking tot de maatregelen gericht op verzekering van onverzekerden, bedoeld in paragraaf 2.4 van de Zorgverzekeringswet;

 • e. de heffing en inning van de bestuursrechtelijke premie, bedoeld in artikel 18d of artikel 18e van de Zorgverzekeringswet;

 • f. de verstrekking van de bijdrage, bedoeld in artikel 34a van de Zorgverzekeringswet;

 • g. de taken, bedoeld in artikel 69 van de Zorgverzekeringswet;

 • h. de taken met betrekking tot de gemoedsbezwaarden, bedoeld in artikel 70 van de Zorgverzekeringswet, en

 • i. de verstrekking van de bijdragen, bedoeld in artikel 122a van de Zorgverzekeringswet.

B

In artikel 6.2.1, vierde lid, wordt de zinsnede «hebben betrekking op de beheerskosten van het CAK» vervangen door: hebben betrekking op de beheerskosten van het CAK en de bijdragen, bedoeld in artikel 122a van de Zorgverzekeringswet.

C

In artikel 6.2.2, eerste lid, wordt de zinsnede «in het volgende kalenderjaar te maken beheerskosten» vervangen door: in het volgende kalenderjaar te maken beheerskosten alsmede voor de kosten van de bijdragen, bedoeld in artikel 122a van de Zorgverzekeringswet.

ARTIKEL III

De Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2.2.5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door «het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg,» en wordt «Dat instituut» vervangen door: Het CAK.

2. In het vierde lid wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 8. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de persoon, bedoeld in het eerste lid, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel.

 • 9. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het achtste lid.

B

Artikel 3.1.4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, wordt «het Zorginstituut» vervangen door «het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg,» en wordt «Dat instituut» vervangen door: Het CAK.

2. In het tweede lid wordt «Het Zorginstituut» vervangen door: Het CAK.

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 3. Het CAK is bevoegd tot het verwerken van persoonsgegevens van de persoon, bedoeld in artikel 3.1.2, waaronder persoonsgegevens betreffende de gezondheid, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van dit artikel.

 • 4. Het CAK is de verantwoordelijke, bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet bescherming persoonsgegevens, voor de verwerking, bedoeld in het derde lid.

ARTIKEL IV

In artikel 5, tweede lid, van de Wet op de zorgtoeslag, wordt «het Zorginstituut Nederland, bedoeld in de Zorgverzekeringswet» vervangen door «het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg» en wordt «dat instituut» vervangen door: het CAK.

ARTIKEL V

In artikel 17, eerste lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel k door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • l. het CAK.

ARTIKEL VI

De Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 90, tweede lid, onderdeel h, wordt «het College zorgverzekeringen» vervangen door: het Zorginstituut.

B

In artikel 123 en in artikel 124 wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

ARTIKEL VII

De Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 34, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. ten behoeve van de uitvoering van de bij de Zorgverzekeringswet aan het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg opgedragen taken.

B

Artikel 54, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

2. In onderdeel o, wordt «bedoeld in artikel 48 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten» vervangen door: genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

ARTIKEL VIII

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 45, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

B

In artikel 48, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

ARTIKEL IX

De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 45, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

B

In artikel 48, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

ARTIKEL X

De Participatiewet wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 64, eerste lid, onderdeel d, wordt «het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

B

In artikel 67, eerste lid, onderdeel d, wordt het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet» vervangen door: het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

ARTIKEL XI

De Algemene wet bestuursrecht wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 2 van bijlage 2 komt de zinsnede met betrekking tot de Zorgverzekeringswet te luiden:

Zorgverzekeringswet: voor zover het betreft een beschikking op grond van artikel 34a of een besluit van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport of van het Zorginstituut Nederland met uitzondering van een beschikking jegens een persoon die behoort tot het personeel van het Zorginstituut Nederland.

2. In artikel 4 van bijlage 2 wordt in de alfabetische rangschikking ingevoegd:

Wet langdurige zorg: artikel 11.4.1 en artikel 11.4.2.

3. In artikel 9 van bijlage 2 wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet langdurige zorg «met uitzondering van een besluit van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport» vervangen door: met uitzondering van een Besluit van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een beschikking op grond van artikel 11.4.1 of 11.4.2.

ARTIKEL XII

 • 1. Het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, stelt een persoon, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet als ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet bij het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet in dienst is, en in verband met die inwerkingtreding naar het CAK overgaat, aan als ambtenaar in de zin van artikel 1 van de Ambtenarenwet.

 • 2. Op een persoon als bedoeld in het eerste lid is artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen van overeenkomstige toepassing. De bevoegdheden die zijn neergelegd in de in dat artikel bedoelde rechtspositieregels, met uitzondering van de aan Ons dan wel de aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toegekende bevoegdheden tot het stellen van regels, worden uitgeoefend door het CAK.

  Voor zover in die regels is bepaald dat bevoegdheden worden uitgeoefend met medebetrokkenheid van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, worden deze bevoegdheden uitgeoefend met medebetrokkenheid van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

ARTIKEL XIII

 • 1. Een beschikking die het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69, artikel 70 of artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, van artikel 2.2.5 of artikel 3.1.4 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, heeft genomen, geldt als een beschikking van het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg.

 • 2. Een verzoek gericht aan het Zorginstituut Nederland, om een beschikking te nemen op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69, artikel 70 of artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, artikel 2.2.5 of artikel 3.1.4 van de Invoeringswet- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, wordt beschouwd als te zijn gericht tot het CAK.

 • 3. Bij het Zorginstituut Nederland aanhangige bezwaarschriften ingesteld tegen een door dat instituut op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69, artikel 70 of artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, artikel 2.2.5 of artikel 3.1.4 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet genomen beschikking, gaan in de staat waarin zij zich bevinden, over naar het CAK.

 • 4. Een beslissing die het Zorginstituut Nederland op bezwaar tegen een beschikking op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69, artikel 70 of artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, artikel 2.2.5 of artikel 3.1.4 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, heeft genomen, geldt als een beslissing van het CAK.

 • 5. In een beroep ingesteld tegen een door het Zorginstituut Nederland op grond van artikel 9b, artikel 9c, artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69, artikel 70 of artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, artikel 2.2.5 of artikel 3.1.4 van de Invoeringswet- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, genomen beschikking, treedt het CAK in de plaats van dat instituut zonder dat daarvoor betekening nodig is met aanwijzing van een gemachtigde.

 • 6. Het vijfde lid is van overeenkomstige toepassing op een ingesteld hoger beroep.

ARTIKEL XIV

 • 1. Archiefbescheiden van het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, betreffende zaken met betrekking tot toepassing van de artikelen 9a tot en met 9d, de artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69, artikel 70 of artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, artikel 2.2.5 of artikel 3.1.4 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog niet zijn afgedaan, worden overgedragen aan het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

 • 2. In zaken met betrekking tot toepassing van de artikelen 9a tot en met 9d, de artikelen 18d tot en met 18g, artikel 34a, artikel 69, artikel 70 of artikel 122a van de Zorgverzekeringswet, artikel 2.2.5 of artikel 3.1.4 van de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet, waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan de Nationale ombudsman is verzocht een onderzoek te doen dan wel de Nationale ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar een gedraging die kan worden toegerekend aan het Zorginstituut Nederland, genoemd in artikel 58, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet, treedt het CAK, genoemd in artikel 6.1.1, eerste lid, van de Wet langdurige zorg, op dat tijdstip als bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale ombudsman in de plaats van het Zorginstituut.

ARTIKEL XIVa

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2013 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met de verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (33 683) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel Bb, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet dan wordt deze wet als volgt gewijzigd:

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

In artikel 18aa wordt de zinsnede «of door tussenkomst van het Zorginstituut» vervangen door: of door tussenkomst van het CAK.

ARTIKEL XIVb

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2013 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met de verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (33 683) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel D, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel G komt te luiden:

G

In artikel 18d wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door: het CAK.

ARTIKEL XIVc

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2013 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met de verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (33 683) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel E, van die wet eerder in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt deze wet als volgt gewijzigd:

Artikel I, onderdeel H komt te luiden:

H

In artikel 18e, eerste lid, wordt «het Zorginstituut» vervangen door: het CAK.

ARTIKEL XIVd

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2013 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met de verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (33 683) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel Bb, van die wet later in werking treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel Bb wordt de zinsnede «door tussenkomst van het Zorginstituut» vervangen door: door tussenkomst van het CAK.

ARTIKEL XIVe

Indien het bij koninklijke boodschap van 28 juni 2013 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met de verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (33 683) tot wet is of wordt verheven en artikel I, onderdeel D, van die wet later in werking is getreden of treedt dan deze wet, wordt die wet als volgt gewijzigd:

In artikel I, onderdeel D, wordt «het Zorginstituut» telkens vervangen door: het CAK.

ARTIKEL XV

 • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 2. De voordracht voor het koninklijk besluit bedoeld in het eerste lid wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal is overgelegd. Indien de Tweede Kamer der Staten-Generaal besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan en kan niet eerder dan zes weken na het besluit van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een nieuw ontwerp aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal worden overgelegd.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 8 april 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de dertiende mei 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 203

Naar boven