Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2015, 500AMvB

Besluit van 2 december 2015 tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en het Besluit OM-afdoening in verband met onder meer de jaarlijkse indexering van de tarieven

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, gedaan mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 november 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 700101;

Gelet op artikel 2, vijfde lid van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en de artikelen 257b en 257ba van het Wetboek van Strafvordering;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, advies van 18 november 2015, nr. W03.15.0388/II;

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Veiligheid en Justitie, uitgebracht mede namens Onze Minister van Infrastructuur en Milieu, van 30 november 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 707630;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

De bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, komt te luiden:

     

Afdeling A. Verkeer te land

     

Categorie-indeling B:

     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

     

5 – Voetgangers;

     

6 – Overige weggebruikers;

     

7 – Gezagvoerders/schippers;

     

8 – Een ieder.

       
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

       
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen

     

Feit

Overtreden artikel

Tarief in euro per feit en categorie

1

2

3

4

5

6

7

8

     

Nummers K 006 – K 171: Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994); Reglement Rijbewijzen (RR)

                 

K

025

 

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het kentekenbewijs niet behoorlijk leesbaar is

36 lid 3 sub d WVW 1994

45

45

45

         
     

het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan

40 lid 1 WVW 1994

               

K

030

a

– een motorrijtuig

 

130

130

90

       

130

K

030

b

– de aanhangwagen

 

130

130

90

       

130

K

035

 

het ongeldig verklaarde kentekenbewijs niet binnen de bepaalde termijn inleveren bij de Dienst Wegverkeer

52c lid 3 WVW 1994

             

230

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig van 3.500 kg of minder

                 

K

045

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

130

           

130

K

045

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

130

           

130

     

voor een kentekenplichtig motorrijtuig of aanhangwagen van meer dan 3.500 kg

                 

K

046

a

– is geen keuringsbewijs afgegeven

72 lid 1 WVW 1994

400

           

400

K

046

b

– heeft het keuringsbewijs zijn geldigheid verloren

72 lid 2 sub b WVW 1994

400

           

400

     

als bestuurder van een motorrijtuig rijden terwijl het rijbewijs

                 

K

060

a

– niet voldoet aan de gestelde eisen

107 lid 2 sub a WVW 1994

45

45

30

         

K

060

e

– zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur, waarbij de geldigheidsduur één jaar of minder is verstreken

107 lid 2 sub b WVW 1994

90

90

60

         

K

060

c

– niet behoorlijk leesbaar is

107 lid 2 sub c WVW 1994

90

90

60

         

K

060

h

als bestuurder van een bromfiets rijden, terwijl het rijbewijs ongeldig is verklaard voor een of meer categorieën, niet zijnde de categorie AM, en aan betrokkene geen nieuw rijbewijs voor de categorie AM is afgegeven

107 lid 2 sub b WVW 1994

   

60

         

K

065

c

als 17-jarige bestuurder in het bezit van een rijbewijs B een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B besturen terwijl naast de bestuurder geen in de begeleiderspas vermelde begeleider zit

110 WVW 1994 jo. 173k lid 1 onder d RR

140

             

K

065

d

als 17-jarige bestuurder in het bezit van een rijbewijs B een motorrijtuig van de rijbewijscategorie B besturen terwijl naast de bestuurder een in de begeleiderspas vermelde begeleider zit, ten aanzien van wie de bestuurder weet dat deze onder zodanige invloed verkeert van een de rijvaardigheid verminderende stof zoals alcohol of een andere stof in de zin van artikel 8 lid 1 WVW 1994, dat de begeleider niet meer tot behoorlijk begeleiden in staat moet worden geacht

110 WVW 1994 jo. 173 k lid 1 onder d RR

140

             

K

090

aa

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, tweewielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 1 RR

             

90

     

rijonderricht geven voor rijbewijs B terwijl het lesmotorrijtuig niet is voorzien van

                 

K

090

a

– een dubbele bediening c.q. een onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub a RR

             

280

K

090

b

– een binnen en een buitenspiegel ten behoeve van de rij-instructeur

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

280

K

090

c

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 8 sub b RR

             

90

     

rijonderricht geven in het kader van de opleiding voor het praktijkexamen voor de rijbewijscategorie AM, drie- of vierwielige bromfiets, terwijl deze niet is voorzien van

                 

K

090

bb

– een dubbele bediening c.q. onderbreker

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

280

K

090

cc

– een binnen- en buitenspiegel ten behoeve van de rijinstructeur

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

280

K

090

dd

– een op de voorgeschreven wijze aangebrachte aanduiding

110b lid 1 sub a WVW 1994 jo. 7a lid 2 RR

             

90

K

145

a

als bestuurder handelen in strijd met één of meer aan een ontheffing verbonden voorschrift(en), niet betrekking hebbend op de begeleiding of vakbekwaamheid

150 lid 2 WVW 1994

140

140

95

55

       
     

als bestuurder van een motorrijtuig niet op eerste vordering behoorlijk ter inzage afgeven

                 

K

150

a

– het kentekenbewijs

160 lid 1 sub a WVW 1994

45

45

45

         

K

150

c

– het rijbewijs

160 lid 1 sub b WVW 1994

90

90

90

         

K

150

cd

– rijbewijs, niet zijnde rijbewijs AM

artikel VIII Wet van 28 juni 2006, wijziging WVW 1994 ivm invoer bromfietsrijbewijs (Stb. 2006, 322) (feit geldt tot 1 oktober 2016, daarna vervalt deze feitcode)

90

90

90

         

K

150

e

– de ontheffing

160 lid 1 sub d WVW 1994

45

             

K

150

f

– het ingevolge de richtlijn vakbekwaamheid bestuurders vereiste getuigschrift

160 lid 1sub c WVW 1994

60

             

K

150

cf

– het certificaat van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel VII, eerste lid, van de Wet van 3 december 2014 tot wijziging van de WVW 1994 in verband met de invoering van de rijbewijsplicht voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met beperkte snelheid (feit geldt tot 1 juli 2016, daarna vervalt deze feitcode)

artikel VII lid 1 Wet van 3 december 2014, wijziging WVW 1994 ivm invoer T-rijbewijs (Stb 2015, 10)

90

             

K

150

g

– een gehandicaptenparkeerkaart of een kaart ten behoeve van gehandicaptenvervoer

160 lid 1 sub e WVW 1994

   

95

55

       

K

155

a

niet meewerken aan het onderzoek van de psychomotorische functies en de oog- en spraakfuncties en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen (feitcode treedt tegelijkertijd in werking met de in Staatsblad 2014 nr. 353 opgenomen wijziging van artikel 160 WVW 1994)

160 lid 5 sub a WVW 1994

230

230

160

90

     

230

K

155

b

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen (feitcode treedt tegelijkertijd in werking met de in Staatsblad 2014 nr. 353 opgenomen wijziging van artikel 160 WVW 1994)

160 lid 5 sub b WVW 1994

230

230

160

90

     

230

K

155

c

niet meewerken aan het onderzoek van speeksel en/of de aanwijzingen die in dat kader worden gegeven niet opvolgen (feitcode treedt tegelijkertijd in werking met de in Staatsblad 2014 nr. 353 opgenomen wijziging van artikel 160 WVW 1994)

160 lid 5 sub c WVW 1994

230

230

160

90

     

230

K

155

 

niet meewerken aan het voorlopig onderzoek van uitgeademde lucht (feitcode vervalt met de inwerkingtreding van de in Staatsblad 2014 nr. 353 opgenomen wijziging van artikel 160 WVW 1994)

160 lid 5 WVW 1994

230

230

160

90

     

230

     

als bestuurder van een motorrijtuig of degene die aanstalten maakt een motorrijtuig te gaan besturen die op grond van artikel 132c, eerste lid, onderdeel d, de feitelijke beschikking heeft gekregen over een rijbewijs waarop de bij ministeriële regeling vastgestelde codering voor het rijden met een alcoholslot is vermeld, niet op eerste vordering

                 

K

161

a

– het alcoholslot, dan wel de daarvan deel uitmakende ademalcoholtester tonen

160 lid 6 WVW 1994

230

             

K

161

b

– een blaastest op het in het motorrijtuig aanwezige alcoholslot uitvoeren

160 lid 6 WVW 1994

230

             
                         
     

Nummers S 005 – S 026, VA 004 – VV 101: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

                 
     

Categorie-indeling C: (maximum snelheid)

                 
     

1 – motorvoertuigen (uitgezonderd categorie 2: vrachtauto’s, autobussen en motorvoertuigen met aanhangwagen);

                 
     

2 – vrachtauto’s, autobussen, als bedrijfsauto aangemerkte kampeerauto’s met een toegestane maximum massa van meer dan 3.500 kg en motorvoertuigen met aanhangwagen;

                 
     

3 – bromfietsen, brommobielen, snorfietsen en gehandicaptenvoertuigen met motor;

                 
     

4 – land- of bosbouwtrekkers en motorvoertuigen met beperkte snelheid.

                 
                         
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

                 
     

VIII. Maximum snelheid

                 
     

a. Algemeen

                 
     

als bestuurder niet in staat zijn, zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is

19 RVV 1990

               

S

005

a

– bij snelheden tot en met 80 km/h

 

280

280

190

         
                         
     

Snelheidsoverschrijdingen

                 
     

Noot

                 
     

1. indien een feitcode van toepassing is waarbij de snelheidsoverschrijding per kilometer is aangegeven en er wordt een waarde achter de komma gemeten, dan moet deze te allen tijde naar beneden worden afgerond op een hele kilometer.

                 
                         
     

2. * = recidiveregeling snelheid (zie Richtlijn voor strafvordering tarieven en feitomschrijvingen enz.); bij staandehouding wordt bij overschrijding vanaf 50 km/h of 30 km/h (cat. 3) het rijbewijs ingevorderd en dient het proces-verbaal met het proces-verbaal van invordering te worden ingezonden naar het openbaar ministerie.

                 
                         
     

3. indien bij een feitcode bij het tarief «OBM» staat vermeld dan betreft dit de eis ter zitting voor de eerste overtreding. Naast deze boete dient een OBM ov conform de recidiveregeling snelheidsovertredingen te worden geëist.

                 
                         
     

b. Binnen de bebouwde kom

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

20 sub a RVV 1990 (cat 1/2), 20 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

               

VA

004

 

– met 4 km/h

 

27

45

27

27

       

VA

005

 

– met 5 km/h

 

33

53

33

33

       

VA

006

 

– met 6 km/h

 

39

61

39

39

       

VA

007

 

– met 7 km/h

 

47

73

47

47

       

VA

008

 

– met 8 km/h

 

53

82

53

53

       

VA

009

 

– met 9 km/h

 

61

93

61

61

       

VA

010

 

– met 10 km/h

 

70

104

70

70

       

VA

011

 

– met 11 km/h

 

93

129

93

93

       

VA

012

 

– met 12 km/h

 

102

142

102

102

       

VA

013

 

– met 13 km/h

 

112

154

112

112

       

VA

014

 

– met 14 km/h

 

120

165

120

120

       

VA

015

 

– met 15 km/h

 

129

180

129

129

       

VA

016

 

– met 16 km/h

 

140

190

140

140

       

VA

017

 

– met 17 km/h

 

149

204

149

149

       

VA

018

 

– met 18 km/h

 

161

217

161

161

       

VA

019

 

– met 19 km/h

 

171

234

171

171

       

VA

020

 

– met 20 km/h

 

186

250

186

186

       

VA

021

 

– met 21 km/h

 

198

262

198

198

       

VA

022

 

– met 22 km/h

 

209

275

209

209

       

VA

023

 

– met 23 km/h

 

223

294

223

223

       

VA

024

 

– met 24 km/h

 

234

311

234

234

       

VA

025

 

– met 25 km/h

 

249

327

249

249

       

VA

026

 

– met 26 km/h

 

263

346

263

263

       

VA

027

 

– met 27 km/h

 

279

365

279

279

       

VA

028

 

– met 28 km/h

 

296

383

296

296

       

VA

029

 

– met 29 km/h

 

309

401

309

309

       

VA

030

 

– met 30 km/h

 

325

   

325

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VB

004

 

– met 4 km/h

 

27

45

27

27

       

VB

005

 

– met 5 km/h

 

33

53

33

33

       

VB

006

 

– met 6 km/h

 

39

61

39

39

       

VB

007

 

– met 7 km/h

 

47

73

47

47

       

VB

008

 

– met 8 km/h

 

53

82

53

53

       

VB

009

 

– met 9 km/h

 

61

93

61

61

       

VB

010

 

– met 10 km/h

 

70

104

70

70

       

VB

011

 

– met 11 km/h

 

93

129

93

93

       

VB

012

 

– met 12 km/h

 

102

142

102

102

       

VB

013

 

– met 13 km/h

 

112

154

112

112

       

VB

014

 

– met 14 km/h

 

120

165

120

120

       

VB

015

 

– met 15 km/h

 

129

180

129

129

       

VB

016

 

– met 16 km/h

 

140

190

140

140

       

VB

017

 

– met 17 km/h

 

149

204

149

149

       

VB

018

 

– met 18 km/h

 

161

217

161

161

       

VB

019

 

– met 19 km/h

 

171

234

171

171

       

VB

020

 

– met 20 km/h

 

186

250

186

186

       

VB

021

 

– met 21 km/h

 

198

262

198

198

       

VB

022

 

– met 22 km/h

 

209

275

209

209

       

VB

023

 

– met 23 km/h

 

223

294

223

223

       

VB

024

 

– met 24 km/h

 

234

311

234

234

       

VB

025

 

– met 25 km/h

 

249

327

249

249

       

VB

026

 

– met 26 km/h

 

263

346

263

263

       

VB

027

 

– met 27 km/h

 

279

365

279

279

       

VB

028

 

– met 28 km/h

 

296

383

296

296

       

VB

029

 

– met 29 km/h

 

309

401

309

309

       

VB

030

 

– met 30 km/h

 

325

   

325

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom (verkeersbord A1 [30 km/h])

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VS

004

 

– met 4 km/h

 

45

99

45

45

       

VS

005

 

– met 5 km/h

 

53

112

53

53

       

VS

006

 

– met 6 km/h

 

61

125

61

61

       

VS

007

 

– met 7 km/h

 

73

140

73

73

       

VS

008

 

– met 8 km/h

 

82

154

82

82

       

VS

009

 

– met 9 km/h

 

93

168

93

93

       

VS

010

 

– met 10 km/h

 

104

182

104

104

       

VS

011

 

– met 11 km/h

 

129

211

129

129

       

VS

012

 

– met 12 km/h

 

142

224

142

142

       

VS

013

 

– met 13 km/h

 

154

239

154

154

       

VS

014

 

– met 14 km/h

 

165

254

165

165

       

VS

015

 

– met 15 km/h

 

180

276

180

180

       

VS

016

 

– met 16 km/h

 

190

296

190

190

       

VS

017

 

– met 17 km/h

 

204

315

204

204

       

VS

018

 

– met 18 km/h

 

217

335

217

217

       

VS

019

 

– met 19 km/h

 

234

357

234

234

       

VS

020

 

– met 20 km/h

 

250

374

250

250

       

VS

021

 

– met 21 km/h

 

262

397

262

262

       

VS

022

 

– met 22 km/h

 

275

408

275

275

       

VS

023

 

– met 23 km/h

 

294

 

294

294

       

VS

024

 

– met 24 km/h

 

311

 

311

311

       

VS

025

 

– met 25 km/h

 

327

 

327

327

       

VS

026

 

– met 26 km/h

 

346

 

346

346

       

VS

027

 

– met 27 km/h

 

365

 

365

365

       

VS

028

 

– met 28 km/h

 

383

 

383

383

       

VS

029

 

– met 29 km/h

 

401

 

401

401

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen een erf

45 RVV 1990

               

VV

004

 

– met 4 km/h

 

45

99

45

45

       

VV

005

 

– met 5 km/h

 

53

112

53

53

       

VV

006

 

– met 6 km/h

 

61

125

61

61

       

VV

007

 

– met 7 km/h

 

73

140

73

73

       

VV

008

 

– met 8 km/h

 

82

154

82

82

       

VV

009

 

– met 9 km/h

 

93

168

93

93

       

VV

010

 

– met 10 km/h

 

104

182

104

104

       

VV

011

 

– met 11 km/h

 

129

211

129

129

       

VV

012

 

– met 12 km/h

 

142

224

142

142

       

VV

013

 

– met 13 km/h

 

154

239

154

154

       

VV

014

 

– met 14 km/h

 

165

254

165

165

       

VV

015

 

– met 15 km/h

 

180

276

180

180

       

VV

016

 

– met 16 km/h

 

190

296

190

190

       

VV

017

 

– met 17 km/h

 

204

315

204

204

       

VV

018

 

– met 18km/h

 

217

335

217

217

       

VV

019

 

– met 19 km/h

 

234

357

234

234

       

VV

020

 

– met 20 km/h

 

250

374

250

250

       

VV

021

 

– met 21 km/h

 

262

397

262

262

       

VV

022

 

– met 22 km/h

 

275

408

275

275

       

VV

023

 

– met 23 km/h

 

294

 

294

294

       

VV

024

 

– met 24 km/h

 

311

 

311

311

       

VV

025

 

– met 25 km/h

 

327

 

327

327

       

VV

026

 

– met 26 km/h

 

346

 

346

346

       

VV

027

 

– met 27 km/h

 

365

 

365

365

       

VV

028

 

– met 28 km/h

 

383

 

383

383

       

VV

029

 

– met 29 km/h

 

401

 

401

401

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

               

VC

004

 

– met 4 km/h

 

27

45

27

27

       

VC

005

 

– met 5 km/h

 

33

53

33

33

       

VC

006

 

– met 6 km/h

 

39

61

39

39

       

VC

007

 

– met 7 km/h

 

47

73

47

47

       

VC

008

 

– met 8 km/h

 

53

82

53

53

       

VC

009

 

– met 9 km/h

 

61

93

61

61

       

VC

010

 

– met 10 km/h

 

70

104

70

70

       

VC

011

 

– met 11 km/h

 

93

129

93

93

       

VC

012

 

– met 12 km/h

 

102

142

102

102

       

VC

013

 

– met 13 km/h

 

112

154

112

112

       

VC

014

 

– met 14 km/h

 

120

165

120

120

       

VC

015

 

– met 15 km/h

 

129

180

129

129

       

VC

016

 

– met 16 km/h

 

140

190

140

140

       

VC

017

 

– met 17 km/h

 

149

204

149

149

       

VC

018

 

– met 18 km/h

 

161

217

161

161

       

VC

019

 

– met 19 km/h

 

171

234

171

171

       

VC

020

 

– met 20 km/h

 

186

250

186

186

       

VC

021

 

– met 21 km/h

 

198

262

198

198

       

VC

022

 

– met 22 km/h

 

209

275

209

209

       

VC

023

 

– met 23 km/h

 

223

294

223

223

       

VC

024

 

– met 24 km/h

 

234

311

234

234

       

VC

025

 

– met 25 km/h

 

249

327

249

249

       

VC

026

 

– met 26 km/h

 

263

346

263

263

       

VC

027

 

– met 27 km/h

 

279

365

279

279

       

VC

028

 

– met 28 km/h

 

296

383

296

296

       

VC

029

 

– met 29 km/h

 

309

401

309

309

       

VC

030

 

– met 30 km/h

 

325

   

325

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VD

004

 

– met 4 km/h

 

45

99

45

45

       

VD

005

 

– met 5 km/h

 

53

112

53

53

       

VD

006

 

– met 6 km/h

 

61

125

61

61

       

VD

007

 

– met 7 km/h

 

73

140

73

73

       

VD

008

 

– met 8 km/h

 

82

154

82

82

       

VD

009

 

– met 9 km/h

 

93

168

93

93

       

VD

010

 

– met 10 km/h

 

104

182

104

104

       

VD

011

 

– met 11 km/h

 

129

211

129

129

       

VD

012

 

– met 12 km/h

 

142

224

142

142

       

VD

013

 

– met 13 km/h

 

154

239

154

154

       

VD

014

 

– met 14 km/h

 

165

254

165

165

       

VD

015

 

– met 15 km/h

 

180

276

180

180

       

VD

016

 

– met 16 km/h

 

190

296

190

190

       

VD

017

 

– met 17 km/h

 

204

315

204

204

       

VD

018

 

– met 18 km/h

 

217

335

217

217

       

VD

019

 

– met 19 km/h

 

234

357

234

234

       

VD

020

 

– met 20 km/h

 

250

374

250

250

       

VD

021

 

– met 21 km/h

 

262

397

262

262

       

VD

022

 

– met 22 km/h

 

275

408

275

275

       

VD

023

 

– met 23 km/h

 

294

 

294

294

       

VD

024

 

– met 24 km/h

 

311

 

311

311

       

VD

025

 

– met 25 km/h

 

327

 

327

327

       

VD

026

 

– met 26 km/h

 

346

 

346

346

       

VD

027

 

– met 27 km/h

 

365

 

365

365

       

VD

028

 

– met 28 km/h

 

383

 

383

383

       

VD

029

 

– met 29 km/h

 

401

 

401

401

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990

               

VE

004

 

– met 4 km/h

 

45

99

45

45

       

VE

005

 

– met 5 km/h

 

53

112

53

53

       

VE

006

 

– met 6 km/h

 

61

125

61

61

       

VE

007

 

– met 7 km/h

 

73

140

73

73

       

VE

008

 

– met 8 km/h

 

82

154

82

82

       

VE

009

 

– met 9 km/h

 

93

168

93

93

       

VE

010

 

– met 10 km/h

 

104

182

104

104

       

VE

011

 

– met 11 km/h

 

129

217

129

129

       

VE

012

 

– met 12 km/h

 

142

224

142

142

       

VE

013

 

– met 13 km/h

 

154

239

154

154

       

VE

014

 

– met 14 km/h

 

165

254

165

165

       

VE

015

 

– met 15 km/h

 

180

276

180

180

       

VE

016

 

– met 16 km/h

 

190

296

190

190

       

VE

017

 

– met 17 km/h

 

204

315

204

204

       

VE

018

 

– met 18 km/h

 

217

335

217

217

       

VE

019

 

– met 19 km/h

 

234

357

234

234

       

VE

020

 

– met 20 km/h

 

250

374

250

250

       

VE

021

 

– met 21 km/h

 

262

397

262

262

       

VE

022

 

– met 22 km/h

 

275

408

275

275

       

VE

023

 

– met 23 km/h

 

294

 

294

294

       

VE

024

 

– met 24 km/h

 

311

 

311

311

       

VE

025

 

– met 25 km/h

 

327

 

327

327

       

VE

026

 

– met 26 km/h

 

346

 

346

346

       

VE

027

 

– met 27 km/h

 

365

 

365

365

       

VE

028

 

– met 28 km/h

 

383

 

383

383

       

VE

029

 

– met 29 km/h

 

401

 

401

401

       
                         
     

c. (Auto)wegen buiten de bebouwde kom

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2), 21 sub b en c RVV 1990 (cat 3), 22 sub d en e RVV 1990 (cat 3), 22 sub c RVV 1990 (cat 4)

               

VF

004

 

– met 4 km/h

 

24

36

24

24

       

VF

005

 

– met 5 km/h

 

31

44

31

31

       

VF

006

 

– met 6 km/h

 

36

52

36

36

       

VF

007

 

– met 7 km/h

 

41

61

41

41

       

VF

008

 

– met 8 km/h

 

49

71

49

49

       

VF

009

 

– met 9 km/h

 

55

77

55

55

       

VF

010

 

– met 10 km/h

 

66

88

66

66

       

VF

011

 

– met 11 km/h

 

88

110

88

88

       

VF

012

 

– met 12 km/h

 

97

118

97

97

       

VF

013

 

– met 13 km/h

 

107

129

107

107

       

VF

014

 

– met 14 km/h

 

114

143

114

114

       

VF

015

 

– met 15 km/h

 

125

153

125

125

       

VF

016

 

– met 16 km/h

 

134

168

134

134

       

VF

017

 

– met 17 km/h

 

143

182

143

143

       

VF

018

 

– met 18 km/h

 

152

192

152

152

       

VF

019

 

– met 19 km/h

 

165

205

165

165

       

VF

020

 

– met 20 km/h

 

178

217

178

178

       

VF

021

 

– met 21 km/h

 

186

234

186

186

       

VF

022

 

– met 22 km/h

 

198

249

198

198

       

VF

023

 

– met 23 km/h

 

209

258

209

209

       

VF

024

 

– met 24 km/h

 

223

275

223

223

       

VF

025

 

– met 25 km/h

 

234

292

234

234

       

VF

026

 

– met 26 km/h

 

249

308

249

249

       

VF

027

 

– met 27 km/h

 

261

325

261

261

       

VF

028

 

– met 28 km/h

 

275

340

275

275

       

VF

029

 

– met 29 km/h

 

292

360

292

292

       

VF

030

 

– met 30 km/h

 

309

374

 

309

       
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VG

004

 

– met 4 km/h

 

24

36

24

         

VG

005

 

– met 5 km/h

 

31

44

31

         

VG

006

 

– met 6 km/h

 

36

52

36

         

VG

007

 

– met 7 km/h

 

41

61

41

         

VG

008

 

– met 8 km/h

 

49

71

49

         

VG

009

 

– met 9 km/h

 

55

77

55

         

VG

010

 

– met 10 km/h

 

66

88

66

         

VG

011

 

– met 11 km/h

 

88

110

88

         

VG

012

 

– met 12 km/h

 

97

118

97

         

VG

013

 

– met 13 km/h

 

107

129

107

         

VG

014

 

– met 14 km/h

 

114

143

114

         

VG

015

 

– met 15 km/h

 

125

153

125

         

VG

016

 

– met 16 km/h

 

134

168

134

         

VG

017

 

– met 17 km/h

 

143

182

143

         

VG

018

 

– met 18 km/h

 

152

192

152

         

VG

019

 

– met 19 km/h

 

165

205

165

         

VG

020

 

– met 20 km/h

 

178

217

178

         

VG

021

 

– met 21 km/h

 

186

234

186

         

VG

022

 

– met 22 km/h

 

198

249

198

         

VG

023

 

– met 23 km/h

 

209

258

209

         

VG

024

 

– met 24 km/h

 

223

275

223

         

VG

025

 

– met 25 km/h

 

234

292

234

         

VG

026

 

– met 26 km/h

 

249

308

249

         

VG

027

 

– met 27 km/h

 

261

325

261

         

VG

028

 

– met 28 km/h

 

275

340

275

         

VG

029

 

– met 29 km/h

 

292

360

292

         

VG

030

 

– met 30 km/h

 

309

374

           
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

               

VH

004

 

– met 4 km/h

 

24

36

24

         

VH

005

 

– met 5 km/h

 

31

44

31

         

VH

006

 

– met 6 km/h

 

36

52

36

         

VH

007

 

– met 7 km/h

 

41

61

41

         

VH

008

 

– met 8 km/h

 

49

71

49

         

VH

009

 

– met 9 km/h

 

55

77

55

         

VH

010

 

– met 10 km/h

 

66

88

66

         

VH

011

 

– met 11 km/h

 

88

110

88

         

VH

012

 

– met 12 km/h

 

97

118

97

         

VH

013

 

– met 13 km/h

 

107

129

107

         

VH

014

 

– met 14 km/h

 

114

143

114

         

VH

015

 

– met 15 km/h

 

125

153

125

         

VH

016

 

– met 16 km/h

 

134

168

134

         

VH

017

 

– met 17 km/h

 

143

182

143

         

VH

018

 

– met 18 km/h

 

152

192

152

         

VH

019

 

– met 19 km/h

 

165

205

165

         

VH

020

 

– met 20 km/h

 

178

217

178

         

VH

021

 

– met 21 km/h

 

186

234

186

         

VH

022

 

– met 22 km/h

 

198

249

198

         

VH

023

 

– met 23 km/h

 

209

258

209

         

VH

024

 

– met 24 km/h

 

223

275

223

         

VH

025

 

– met 25 km/h

 

234

292

234

         

VH

026

 

– met 26 km/h

 

249

308

249

         

VH

027

 

– met 27 km/h

 

261

325

261

         

VH

028

 

– met 28 km/h

 

275

340

275

         

VH

029

 

– met 29 km/h

 

292

360

292

         

VH

030

 

– met 30 km/h

 

309

374

           
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VI

004

 

– met 4 km/h

 

36

53

36

         

VI

005

 

– met 5 km/h

 

44

66

44

         

VI

006

 

– met 6 km/h

 

52

75

52

         

VI

007

 

– met 7 km/h

 

61

91

61

         

VI

008

 

– met 8 km/h

 

71

102

71

         

VI

009

 

– met 9 km/h

 

77

117

77

         

VI

010

 

– met 10 km/h

 

88

129

88

         

VI

011

 

– met 11 km/h

 

110

159

110

         

VI

012

 

– met 12 km/h

 

118

176

118

         

VI

013

 

– met 13 km/h

 

129

185

129

         

VI

014

 

– met 14 km/h

 

143

205

143

         

VI

015

 

– met 15 km/h

 

153

217

153

         

VI

016

 

– met 16 km/h

 

168

232

168

         

VI

017

 

– met 17 km/h

 

182

250

182

         

VI

018

 

– met 18 km/h

 

192

268

192

         

VI

019

 

– met 19 km/h

 

205

286

205

         

VI

020

 

– met 20 km/h

 

217

302

217

         

VI

021

 

– met 21 km/h

 

234

321

234

         

VI

022

 

– met 22 km/h

 

249

339

249

         

VI

023

 

– met 23 km/h

 

258

359

258

         

VI

024

 

– met 24 km/h

 

275

378

275

         

VI

025

 

– met 25 km/h

 

292

397

292

         

VI

026

 

– met 26 km/h

 

308

408

308

         

VI

027

 

– met 27 km/h

 

325

 

325

         

VI

028

 

– met 28 km/h

 

340

 

340

         

VI

029

 

– met 29 km/h

 

360

 

360

         

VI

030

 

– met 30 km/h

 

374

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op (auto)wegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VK

004

 

– met 4 km/h

 

36

53

36

         

VK

005

 

– met 5 km/h

 

44

66

44

         

VK

006

 

– met 6 km/h

 

52

75

52

         

VK

007

 

– met 7 km/h

 

61

91

61

         

VK

008

 

– met 8 km/h

 

71

102

71

         

VK

009

 

– met 9 km/h

 

77

117

77

         

VK

010

 

– met 10 km/h

 

88

129

88

         

VK

011

 

– met 11 km/h

 

110

159

110

         

VK

012

 

– met 12 km/h

 

118

176

118

         

VK

013

 

– met 13 km/h

 

129

185

129

         

VK

014

 

– met 14 km/h

 

143

205

143

         

VK

015

 

– met 15 km/h

 

153

217

153

         

VK

016

 

– met 16 km/h

 

168

232

168

         

VK

017

 

– met 17 km/h

 

182

250

182

         

VK

018

 

– met 18 km/h

 

192

268

192

         

VK

019

 

– met 19 km/h

 

205

286

205

         

VK

020

 

– met 20 km/h

 

217

302

217

         

VK

021

 

– met 21 km/h

 

234

321

234

         

VK

022

 

– met 22 km/h

 

249

339

249

         

VK

023

 

– met 23 km/h

 

258

359

258

         

VK

024

 

– met 24 km/h

 

275

378

275

         

VK

025

 

– met 25 km/h

 

292

397

292

         

VK

026

 

– met 26 km/h

 

308

408

308

         

VK

027

 

– met 27 km/h

 

325

 

325

         

VK

028

 

– met 28 km/h

 

340

 

340

         

VK

029

 

– met 29 km/h

 

360

 

360

         

VK

030

 

– met 30 km/h

 

374

             
                         
     

d. Autosnelwegen

                 
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

21 sub a RVV 1990 (cat 1), 22 sub a, b, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VL

001

 

– met 1 km/h

 

11

             

VL

002

 

– met 2 km/h

 

15

             

VL

003

 

– met 3 km/h

 

19

             

VL

004

 

– met 4 km/h

 

24

31

           

VL

005

 

– met 5 km/h

 

30

38

           

VL

006

 

– met 6 km/h

 

36

48

           

VL

007

 

– met 7 km/h

 

41

57

           

VL

008

 

– met 8 km/h

 

48

66

           

VL

009

 

– met 9 km/h

 

54

73

           

VL

010

 

– met 10 km/h

 

61

83

           

VL

011

 

– met 11 km/h

 

83

107

           

VL

012

 

– met 12 km/h

 

91

118

           

VL

013

 

– met 13 km/h

 

97

127

           

VL

014

 

– met 14 km/h

 

104

136

           

VL

015

 

– met 15 km/h

 

115

147

           

VL

016

 

– met 16 km/h

 

124

159

           

VL

017

 

– met 17 km/h

 

134

171

           

VL

018

 

– met 18 km/h

 

143

186

           

VL

019

 

– met 19 km/h

 

154

198

           

VL

020

 

– met 20 km/h

 

165

209

           

VL

021

 

– met 21 km/h

 

177

223

           

VL

022

 

– met 22 km/h

 

186

234

           

VL

023

 

– met 23 km/h

 

198

249

           

VL

024

 

– met 24 km/h

 

209

262

           

VL

025

 

– met 25 km/h

 

217

275

           

VL

026

 

– met 26 km/h

 

228

294

           

VL

027

 

– met 27 km/h

 

239

311

           

VL

028

 

– met 28 km/h

 

250

325

           

VL

029

 

– met 29 km/h

 

262

340

           

VL

030

 

– met 30 km/h

 

276

360

           

VL

031

a

– met 31 km/h

 

284

             

VL

032

a

– met 32 km/h

 

296

             

VL

033

a

– met 33 km/h

 

314

             

VL

034

a

– met 34 km/h

 

330

             

VL

035

a

– met 35 km/h

 

339

             

VL

036

a

– met 36 km/h

 

357

             

VL

037

a

– met 37 km/h

 

374

             

VL

038

a

– met 38 km/h

 

385

             

VL

039

a

– met 39 km/h

 

408

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A1 RVV 1990

               

VM

004

 

– met 4 km/h

 

24

31

           

VM

005

 

– met 5 km/h

 

30

38

           

VM

006

 

– met 6 km/h

 

36

48

           

VM

007

 

– met 7 km/h

 

41

57

           

VM

008

 

– met 8 km/h

 

48

66

           

VM

009

 

– met 9 km/h

 

54

73

           

VM

010

 

– met 10 km/h

 

61

83

           

VM

011

 

– met 11 km/h

 

83

107

           

VM

012

 

– met 12 km/h

 

91

118

           

VM

013

 

– met 13 km/h

 

97

127

           

VM

014

 

– met 14 km/h

 

104

136

           

VM

015

 

– met 15 km/h

 

115

147

           

VM

016

 

– met 16 km/h

 

124

159

           

VM

017

 

– met 17 km/h

 

134

171

           

VM

018

 

– met 18 km/h

 

143

186

           

VM

019

 

– met 19 km/h

 

154

198

           

VM

020

 

– met 20 km/h

 

165

209

           

VM

021

 

– met 21 km/h

 

177

223

           

VM

022

 

– met 22 km/h

 

186

234

           

VM

023

 

– met 23 km/h

 

198

249

           

VM

024

 

– met 24 km/h

 

209

262

           

VM

025

 

– met 25 km/h

 

217

275

           

VM

026

 

– met 26 km/h

 

228

294

           

VM

027

 

– met 27 km/h

 

239

311

           

VM

028

 

– met 28 km/h

 

250

325

           

VM

029

 

– met 29 km/h

 

262

340

           

VM

030

 

– met 30 km/h

 

276

360

           

VM

031

a

– met 31 km/h

 

284

             

VM

032

a

– met 32 km/h

 

296

             

VM

033

a

– met 33 km/h

 

314

             

VM

034

a

– met 34 km/h

 

330

             

VM

035

a

– met 35 km/h

 

339

             

VM

036

a

– met 36 km/h

 

357

             

VM

037

a

– met 37 km/h

 

374

             

VM

038

a

– met 38 km/h

 

385

             

VM

039

a

– met 39 km/h

 

408

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom

62 jo. bord A3 RVV 1990

               

VN

004

 

– met 4 km/h

 

24

31

           

VN

005

 

– met 5 km/h

 

30

38

           

VN

006

 

– met 6 km/h

 

36

48

           

VN

007

 

– met 7 km/h

 

41

57

           

VN

008

 

– met 8 km/h

 

48

66

           

VN

009

 

– met 9 km/h

 

54

73

           

VN

010

 

– met 10 km/h

 

61

83

           

VN

011

 

– met 11 km/h

 

83

107

           

VN

012

 

– met 12 km/h

 

91

118

           

VN

013

 

– met 13 km/h

 

97

127

           

VN

014

 

– met 14 km/h

 

104

136

           

VN

015

 

– met 15 km/h

 

115

147

           

VN

016

 

– met 16 km/h

 

124

159

           

VN

017

 

– met 17 km/h

 

134

171

           

VN

018

 

– met 18 km/h

 

143

186

           

VN

019

 

– met 19 km/h

 

154

198

           

VN

020

 

– met 20 km/h

 

165

209

           

VN

021

 

– met 21 km/h

 

177

223

           

VN

022

 

– met 22 km/h

 

186

234

           

VN

023

 

– met 23 km/h

 

198

249

           

VN

024

 

– met 24 km/h

 

209

262

           

VN

025

 

– met 25 km/h

 

217

275

           

VN

026

 

– met 26 km/h

 

228

294

           

VN

027

 

– met 27 km/h

 

239

311

           

VN

028

 

– met 28 km/h

 

250

325

           

VN

029

 

– met 29 km/h

 

262

340

           

VN

030

 

– met 30 km/h

 

276

360

           

VN

031

a

– met 31 km/h

 

284

             

VN

032

a

– met 32 km/h

 

296

             

VN

033

a

– met 33 km/h

 

314

             

VN

034

a

– met 34 km/h

 

330

             

VN

035

a

– met 35 km/h

 

339

             

VN

036

a

– met 36 km/h

 

357

             

VN

037

a

– met 37 km/h

 

374

             

VN

038

a

– met 38 km/h

 

385

             

VN

039

a

– met 39 km/h

 

408

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A1 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VO

004

 

– met 4 km/h

 

31

49

           

VO

005

 

– met 5 km/h

 

38

60

           

VO

006

 

– met 6 km/h

 

48

72

           

VO

007

 

– met 7 km/h

 

57

83

           

VO

008

 

– met 8 km/h

 

66

97

           

VO

009

 

– met 9 km/h

 

73

110

           

VO

010

 

– met 10 km/h

 

83

123

           

VO

011

 

– met 11 km/h

 

107

152

           

VO

012

 

– met 12 km/h

 

118

165

           

VO

013

 

– met 13 km/h

 

127

182

           

VO

014

 

– met 14 km/h

 

136

194

           

VO

015

 

– met 15 km/h

 

147

209

           

VO

016

 

– met 16 km/h

 

159

224

           

VO

017

 

– met 17 km/h

 

171

240

           

VO

018

 

– met 18 km/h

 

186

254

           

VO

019

 

– met 19 km/h

 

198

275

           

VO

020

 

– met 20 km/h

 

209

289

           

VO

021

 

– met 21 km/h

 

223

301

           

VO

022

 

– met 22 km/h

 

234

325

           

VO

023

 

– met 23 km/h

 

249

340

           

VO

024

 

– met 24 km/h

 

262

360

           

VO

025

 

– met 25 km/h

 

275

379

           

VO

026

 

– met 26 km/h

 

294

397

           

VO

027

 

– met 27 km/h

 

311

             

VO

028

 

– met 28 km/h

 

325

             

VO

029

 

– met 29 km/h

 

340

             

VO

030

 

– met 30 km/h

 

360

             
     

overschrijding van de maximumsnelheid op autosnelwegen buiten de bebouwde kom bij wegwerkzaamheden

62 jo. bord A3 RVV 1990, 22 sub a, f en g RVV 1990 (cat 2)

               

VP

004

 

– met 4 km/h

 

31

49

           

VP

005

 

– met 5 km/h

 

38

60

           

VP

006

 

– met 6 km/h

 

48

72

           

VP

007

 

– met 7 km/h

 

57

83

           

VP

008

 

– met 8 km/h

 

66

97

           

VP

009

 

– met 9 km/h

 

73

110

           

VP

010

 

– met 10 km/h

 

83

123

           

VP

011

 

– met 11 km/h

 

107

152

           

VP

012

 

– met 12 km/h

 

118

165

           

VP

013

 

– met 13 km/h

 

127

182

           

VP

014

 

– met 14 km/h

 

136

194

           

VP

015

 

– met 15 km/h

 

147

209

           

VP

016

 

– met 16 km/h

 

159

224

           

VP

017

 

– met 17 km/h

 

171

240

           

VP

018

 

– met 18 km/h

 

186

254

           

VP

019

 

– met 19 km/h

 

198

275

           

VP

020

 

– met 20 km/h

 

209

289

           

VP

021

 

– met 21 km/h

 

223

301

           

VP

022

 

– met 22 km/h

 

234

325

           

VP

023

 

– met 23 km/h

 

249

340

           

VP

024

 

– met 24 km/h

 

262

360

           

VP

025

 

– met 25 km/h

 

275

379

           

VP

026

 

– met 26 km/h

 

294

397

           

VP

027

 

– met 27 km/h

 

311

             

VP

028

 

– met 28 km/h

 

325

             

VP

029

 

– met 29 km/h

 

340

             

VP

030

 

– met 30 km/h

 

360

             
                         
     

Maatregel na ernstige verstoring olie-aanvoer

                 
     

overschrijding van de door de Minister van Infrastructuur en Milieu vastgestelde maximumsnelheid op autosnelwegen bij ernstige verstoring van de olieaanvoer

86b jo. 86a RVV 1990

               

VR

004

 

– met 4 km/h

 

27

             

VR

005

 

– met 5 km/h

 

33

             

VR

006

 

– met 6 km/h

 

39

             

VR

007

 

– met 7 km/h

 

47

             

VR

008

 

– met 8 km/h

 

53

             

VR

009

 

– met 9 km/h

 

61

             

VR

010

 

– met 10 km/h

 

70

             

VR

011

 

– met 11 km/h

 

93

             

VR

012

 

– met 12 km/h

 

102

             

VR

013

 

– met 13 km/h

 

112

             

VR

014

 

– met 14 km/h

 

120

             

VR

015

 

– met 15 km/h

 

129

             

VR

016

 

– met 16 km/h

 

140

             

VR

017

 

– met 17 km/h

 

149

             

VR

018

 

– met 18 km/h

 

161

             

VR

019

 

– met 19 km/h

 

171

             

VR

020

 

– met 20 km/h

 

186

             

VR

021

 

– met 21 km/h

 

198

             

VR

022

 

– met 22 km/h

 

209

             

VR

023

 

– met 23 km/h

 

223

             

VR

024

 

– met 24 km/h

 

234

             

VR

025

 

– met 25 km/h

 

249

             

VR

026

 

– met 26 km/h

 

263

             

VR

027

 

– met 27 km/h

 

279

             

VR

028

 

– met 28 km/h

 

296

             

VR

029

 

– met 29 km/h

 

309

             

VR

030

 

– met 30 km/h

 

325

             
                         
     

Nummers R 302 – R 631: Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

                 
     

Categorie-indeling B:

                 
     

1 – Bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen, en bestuurders van brommobielen voor zover het de bepalingen van het RVV 1990 betreft;

                 
     

2 – Bestuurders van motorvoertuigen op twee wielen;

                 
     

3 – Bromfietsers en snorfietsers;

                 
     

4 – Fietsers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen met of zonder motor;

                 
     

5 – Voetgangers;

                 
     

6 – Overige weggebruikers;

                 
     

7 – Schippers;

                 
     

8 – Een ieder.

                 
                         
     

NB 1 De categorieën 1 tot en met 4 gelden in voorkomend geval mede voor bestuurders van één van de op die categorieën betrekking hebbende voertuigen, indien daarmee een aanhangwagen wordt voortbewogen

                 
     

NB 2 Op basis van artikel 2a RVV 1990 zijn, tenzij anders bepaald, voor brommobielen en bestuurders en passagiers van brommobielen de regels betreffende motorvoertuigen van toepassing. Voor de feitcodes waar dit op van toepassing is moet in geval van een overtreding met een brommobiel of door een bestuurder van een brommobiel gepleegde overtreding in plaats van motorvoertuig brommobiel worden gelezen

                 
                         
     

Hoofdstuk 2. Verkeersregels

                 
     

I. Plaats op de weg

                 

R

301

 

als bestuurder van een motorvoertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

140

140

           

R

303

a

als bestuurder van een voertuig niet zoveel mogelijk rechts houden op een andere weg dan autoweg of autosnelweg

3 lid 1 RVV 1990

230

230

160

90

 

90

   

R

305

 

als voetganger niet het voetpad of trottoir gebruiken

4 lid 1 RVV 1990

       

40

     

R

306

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad of trottoir niet het fietspad of het fiets/bromfietspad gebruiken

4 lid 2 RVV 1990

       

40

     

R

307

 

als voetganger bij gebreke van een voetpad, een trottoir en een fietspad of fiets/bromfietspad niet de berm of de uiterste zijde van de rijbaan gebruiken

4 lid 3 RVV 1990

       

40

     

R

308

 

als (snor)fietser niet het verplichte fietspad of fiets/bromfietspad gebruiken

5 lid 1 RVV 1990

   

95

55

       

R

309

 

als (snor) fietser bij gebreke van een verplicht fietspad of fiets/bromfietspad niet de rijbaan gebruiken

5 lid 2 RVV 1990

   

95

55

       

R

310

 

als bromfietser niet het fiets/bromfietspad gebruiken

6 lid 1 RVV 1990

   

95

         

R

311

 

als bromfietser niet de rijbaan gebruiken bij ontbreken van een fiets/bromfietspad (bord G 12a)

6 lid 2 RVV 1990

   

95

         

R

311

a

als bestuurder van een bromfiets op meer dan twee wielen of een bromfiets met aanhangwagen, die met inbegrip van de lading breder is dan 0,75 m, niet de rijbaan gebruiken

6 lid 3 RVV 1990

   

95

         

R

312

b

als snorfietser met ingeschakelde verbrandingsmotor het onverplichte fietspad gebruiken

5 lid 3 RVV 1990

   

95

         

R

313

 

als ruiter niet het ruiterpad gebruiken

8 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

314

 

als ruiter bij gebreke van een ruiterpad niet de berm of de rijbaan gebruiken

8 lid 2 RVV 1990

         

55

   

R

324

 

als persoon die zich verplaatst met behulp van een voorwerp, niet zijnde een voertuig, niet het fietspad, het fiets/bromfietspad, het trottoir of het voetpad gebruiken

4 lid 4 RVV 1990

         

35

   
     

als bestuurder van een motorvoertuig niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

               

R

315

a

– rijdend

 

140

140

         

140

R

315

b

– stilstaand

 

90

90

         

90

R

316

 

als bestuurder van een bespannen wagen niet de rijbaan gebruiken

10 lid 1 RVV 1990

         

55

   

R

317

 

als bestuurder van een onbespannen wagen ni