Besluit van 11 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2015, het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Stb. 2014, 129)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 4 december 2014, FM/ 2014/1831 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel XXI van de Wijzigingswet financiële markten 2015, artikel X van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 en artikel III van de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Stb. 2014, 129);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wijzigingswet financiële markten 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van:

  • a. de artikelen I, onderdelen T, subonderdeel 1, U tot en met Uc, W tot en met BB, FFa, II, subonderdelen 1 en 3, VV, WW, KKK, subonderdelen 1, voor wat betreft de invoeging van «3:17b, eerste tot en met derde en vijfde lid» en «3:17c, eerste en derde lid», en 2, en LLL, subonderdelen 1, voor wat betreft de invoeging van «3:17b, eerste tot en met derde en vijfde lid» en «3:17c, eerste en derde lid», en 2, en XVIIA, die in werking treden met ingang van 1 april 2015;

  • b. artikel I, onderdeel HHH, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2017;

  • c. de artikelen I, onderdelen C, PP, QQa, KKK, subonderdeel 1a, en LLL, subonderdeel 1a, en XVII.

Artikel 2

Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van:

  • a. artikel IV, onderdeel C, dat in werking treedt met ingang van 1 april 2015;

  • b. artikelen I, onderdeel B, II, onderdelen J en L, en III, onderdeel B, subonderdelen 1, voor wat betreft de invoeging van de artikelnummers 1:113 tot en met 1:128, tweede en derde lid, met bijbehorende boetecategorienummers, 6, voor wat betreft het vervallen van «23e» met daarbij behorende boetecategorie, en 8, die, indien het bij koninklijke boodschap van 17 juni 2014 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht houdende regels met betrekking tot het beloningsbeleid van financiële ondernemingen (Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen) (Kamerstukken 33 964) tot wet wordt verheven, in werking treden op het tijdstip waarop die wet in werking treedt;

  • c. de artikelen III, onderdeel B, subonderdeel 9, en VI, onderdelen B en C.

Artikel 3

De Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Stb. 2014, 129) treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de negentiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2015, de Wet van 1 maart 2014 tot wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen in verband met de toepassing van artikel 1, onderdeel b, van het Verdrag van 29 juli 1960 inzake wettelijke aansprakelijkheid op het gebied van kernenergie (Stb. 2014, 129) en het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015.

Artikel 1

Artikel 1 regelt de inwerkingtreding van de Wijzigingswet financiële markten 2015. Die wet treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking.

De inwerkingtreding van onderdeel HHH van artikel I van de Wijzigingswet financiële markten 2015 wordt uitgesteld tot 1 januari 2017.

Artikel XVIIA en artikel I, onderdelen T, subonderdeel 1, U tot en met Uc, W tot en met BB, FFa, II, subonderdelen 1 en 3, VV, WW, KKK, subonderdelen 1, voor wat betreft de invoeging van «3:17b, eerste tot en met derde en vijfde lid» en «3:17c, eerste en derde lid», en 2, en LLL, subonderdelen 1, voor wat betreft de invoeging van «3:17b, eerste tot en met derde en vijfde lid» en «3:17c, eerste en derde lid», en 2, zullen op 1 april 2015 in werking treden. Deze onderdelen hebben betrekking twee nauw samenhangende onderwerpen: de invoering van eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid voor een nieuwe doelgroep en op de invoering van de eed of belofte voor een nieuwe doelgroep. Het betreft respectievelijk personen werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bank of verzekeraar met zetel in Nederland, die een leidinggevende functie vervullen direct onder het echelon van de beleidsbepalers en verantwoordelijk zijn voor natuurlijke personen wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden en natuurlijke personen die in Nederland werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een financiële onderneming en wier werkzaamheden het risicoprofiel van de onderneming wezenlijk kunnen beïnvloeden of die zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten. Omdat deze nieuwe regels aanzienlijke inspanningen vergen van de betrokken ondernemingen, is ervoor gekozen hen enige tijd te geven om aan de nieuwe vereisten te kunnen voldoen.

Zoals aangekondigd tijdens de parlementaire behandeling van de Wijzigingswet financiële markten 2015, wordt de inwerkingtreding van artikel I, onderdeel C, en artikel XVII voorlopig uitgesteld in afwachting van een nadere analyse van de precieze reikwijdte van de bij de rechtbank Amsterdam te concentreren civiele zaken op het gebied van het bank- en effectenrecht.1

De inwerkingtreding van artikel I, onderdelen PP, QQa, KKK, subonderdeel 1a, en LLL, subonderdeel 1a, van de Wijzigingswet financiële markten 2015 wordt eveneens uitgesteld. Deze onderdelen voorzien in de door de Commissie de Wit voorgestane invoering van een actieve informatieplicht voor banken over het toepasselijke depositogarantiestelsel. Bij de uitwerking van deze actieve informatieplicht wordt aangesloten bij hetgeen richtlijn 2014/49/EU van het Europees parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake de depositogarantiestelsels (PbEU 2014, L 173) op dit punt voorschrijft. Daarmee wordt vooruitgelopen op de verdere implementatie van deze richtlijn, die medio 2015 zijn beslag krijgt. Vanuit praktisch oogpunt wordt er daarom voor gekozen deze onderdelen niet eerder, maar gelijktijdig met de overige wijzigingen die voortvloeien uit de implementatie van deze richtlijn in werking te laten treden. Door de inwerkingtreding uit te stellen, krijgen banken bovendien langer de tijd zich voor te bereiden op de implicaties van de omschakeling naar een actieve informatieplicht

Artikel 2

Artikel 2 regelt de inwerkingtreding van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015. Het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking, met uitzondering van artikel III, onderdeel B, subonderdeel 9, en artikel VI, onderdelen B en C.

De in artikel IV, onderdeel C, van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 voorziene aanpassing van het Besluit financiële markten BES, die een versoepeling inhoudt van de door kredietaanbieders in Caribisch Nederland toe te passen kredietwaardigheidstoets, treedt om praktische redenen niet in werking met ingang van 1 januari 2015, maar met ingang van 1 april 2015. Per die datum zal ook de jaarlijkse indexering van de in het rekenmodel voor de kredietwaardigheidstoets gehanteerde normbedragen plaatsvinden. Door de bedoelde aanpassingen gelijktijdig in te voeren wordt bereikt dat de kredietaanbieders niet kort na elkaar met verschillende wijzigingen in het rekenmodel worden geconfronteerd.

Voor een toelichting op de latere inwerkingtreding van artikel III, onderdeel B, subonderdeel 9, artikel VI, onderdelen B en C, van het Wijzigingsbesluit financiële markten 2015 wordt verwezen naar de toelichting bij artikel 1 van dit inwerkingtredingsbesluit aangaande de latere inwerkingtreding van artikel I, onderdelen PP, QQa, KKK, subonderdeel 1a, en LLL, subonderdeel 1a, van de Wijzigingswet financiële markten 2015.

Artikel 3

Artikel 3 regelt de inwerkingtreding van een wijziging van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen (Wako) per 1 januari 2015. Vanaf die datum zal het mogelijk zijn om specifieke kerninstallaties van het Verdrag van Parijs (betreffende de aansprakelijkheid van kerninstallaties) uit te sluiten gelet op de beperkte risico’s die zij vormen. Gedacht kan hierbij worden aan kerninstallaties die in staat van ontmanteling verkeren. Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2015 de zogenaamde staatsgarantie vastgesteld op € 1,5 miljard voor een kerninstallatie waarvoor op basis van artikel 5, tweede lid, Wako een lager aansprakelijkheidsbedrag is vastgesteld.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Kamerstukken II, 2014/15, 33 918, nr. 14, p. 23.

Naar boven