Besluit van 10 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2014, nr. 2014-0000181250;

Gelet op artikel XXXVII van de Verzamelwet SZW 2015;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

 • 1. De artikelen van de Verzamelwet SZW 2015 treden, met uitzondering van de artikelen II, onderdelen A, onder 2 en 3, B, C en E, IVA, V, VI, onderdelen A, onder 1, B, C, Cb tot en met S en U, VIA, onderdeel A, VIC, IXA, onderdeel B, X, onderdeel A, XI, onderdelen A, C, onder 1, Ca, onder 1 en 2, D, G, J, Ja, L, M, N, O, Q, R, S, T, U en V, XIV, onderdeel B, XV, onderdeel Ea, XVI, onderdeel Aa, XVII, onderdelen 00A, 0A, Aa, Ab, Da, Db, Dc en Ea, XVIII, onderdeel A, XIX, onderdeel A, XXI, XXIV, onderdelen Ab, E0a en E00a, XXXI, onderdeel 0A, XXXIII, onderdelen 000Aa, 00A, C, E en Ea, XXXVA en XXXVI, onderdelen A, Aa, B, Ea en F, in werking met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat:

  • a. artikel IX, onderdeel H0a, terugwerkt tot en met 18 oktober 2014;

  • b. de artikelen XI, onderdelen F en K, XIV, onderdeel A, en XXX, onderdeel F, onder 1 terugwerken tot en met 1 januari 2013;

  • c. artikel XXX, onderdeel C, terugwerkt tot en met 1 januari 2014;

  • d. de artikelen XIV, onderdeel D, XVII, onderdelen A, onder 2, en E, XX, onderdeel B, en XXII, onder 2, terugwerken tot en met 1 januari 2014.

 • 2. Artikel II, onderdeel E, treedt in werking met ingang van 2 januari 2015 en werkt terug tot en met 1 oktober 2013.

 • 3. Artikel II, onderdelen A, onder 2 en 3, en B, treedt in werking met ingang van 1 april 2015.

 • 4. Artikel V treedt in werking met ingang van 1 juni 2015.

 • 5. De artikelen II, onderdeel C, VI, onderdelen B, C, Cb tot en met S en U, VIA, onderdeel A, VIC, XI, onderdelen A, C, onder 1, Ca, onder 1 en 2, D, G, J, L, R en S, XIV, onderdeel B, XV, onderdeel Ea, XVI, onderdeel Aa, XVIII, onderdeel A, XIX, onderdeel A, XXI, XXIV, onderdeel E00a, XXXVA en XXXVI, onderdelen A en B, treden in werking met ingang van 1 juli 2015.

 • 6. De artikelen XI, onderdelen Ja, N, O, Q en U, XVII, onderdelen 00A, 0A, Aa, Ab, Da, onder 2, Db, Dc, Ea, en XXXIII, onderdelen 00A, C, E en Ea, treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 7. Artikel XI, onderdelen T en V, treedt in werking met ingang van 1 april 2016.

 • 8. Artikel X, onderdeel A, treedt in werking met ingang van 1 juli 2016.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de achttiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel XXXVII van de Verzamelwet SZW 2015 voorziet in de mogelijkheid dat de artikelen van die wet in werking treden op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld en tevens dat die artikelen of onderdelen daarvan kunnen terugwerken tot en met in dat besluit te bepalen tijdstippen. In het onderhavige besluit wordt van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. De afwijkende data van inwerkingtreding en het verlenen van terugwerkende kracht aan bepaalde artikelen en artikelonderdelen zijn nader toegelicht in de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2013/14, 33 988, nr. 3) en de verschillende nota’s van wijziging (Kamerstukken II 2013/14, 33 988, nr. 6 en Kamerstukken II 2014/15, 33 988, nr. 11, 14, 18 en 21) bij de Verzamelwet SZW 2015.

Bij het voorgaande wordt opgemerkt dat de wijzigingen in de Verzamelwet SZW 2015, die zien op artikelen die eveneens worden gewijzigd door de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten, de Wet hervorming kindregelingen, de Invoeringswet Participatiewet of de Wet werk en zekerheid, bij gelijktijdige inwerkingtreding volgen op de wijzigingen in laatstgenoemde wetten, aangezien deze wetten eerder zijn vastgesteld dan de Verzamelwet SZW 2015 (zie ook Aanwijzing voor de regelgeving 173a).

Voorts wordt voor de volledigheid vermeld dat het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen IVA, VI, onderdeel A, onder 1, IXA, onderdeel B, XI, onderdeel M, XVII, onderdeel Da, onder 1, XXIV, onderdelen Ab en E0a, XXXI, onderdeel 0A, XXXIII, onderdeel 000Aa, en XXXVI, onderdelen Aa, Ea en F, niet wordt geregeld in dit besluit.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Naar boven