Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2013, 351Wet

Wet van 11 september 2013, houdende wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (slotwet)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en van de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie, alle voor het jaar 2012 en vastgesteld bij de wet van begrotingswet van 26 januari 2012, Stb. 46, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 2013, Stb. 35;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de baten- lastendiensten Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2012 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement (artikelnummer 92) aangehouden.

De begrotingreserve is bestemd als budgettaire voorziening voor de garantstelling door de Staat voor ontstane restschuld bij onderwijsinstellingen die in gebreke blijven om gesloten leningen aan de schuldeiser terug te betalen.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 11 september 2013

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de vierentwintigste september 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (slotwet)

Departementale suppletoire begrotingsstaat slotwet behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 351

Begroting 2012

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII)

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

33.694.015

1.197.555

 

332.405

– 49.506

 

197.444

58.703

                     
 

Beleidsartikelen

 

33.483.180

1.196.988

 

– 70.527

– 49.506

 

587.746

58.703

01

Primair onderwijs

9.634.780

9.635.996

1.661

48.389

48.389

0

93.592

87.495

37.000

03

Voortgezet onderwijs

6.902.783

6.933.900

1.361

131.423

131.423

0

79.556

75.556

2.300

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.514.780

3.468.898

0

– 32.124

– 13.031

2.000

86.312

29.453

11.747

06

Hoger beroepsonderwijs

2.455.998

2.501.470

974

– 37.060

– 23.517

239

99.009

64.586

3.911

07

Wetenschappelijk onderwijs

3.909.380

3.894.034

16

– 98.131

– 21.373

0

161.559

110.836

0

08

Internationaal beleid

7.960

16.890

99

– 817

0

0

211

211

0

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

426.396

426.396

0

– 111.521

– 111.521

0

– 36.215

– 36.215

4.100

11

Studiefinanciering

3.746.891

3.746.891

755.386

– 79.501

– 79.501

– 37.981

156.174

156.174

– 20.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

129.624

129.624

13.847

– 5.062

– 5.062

– 7.454

– 4.828

– 4.828

0

13

Lesgelden

6.837

6.837

225.549

58

58

– 10.912

68

68

0

14

Cultuur

2.782.771

895.631

494

– 1.763

– 1.763

4.592

37.787

37.787

1.645

15

Media

916.532

915.954

197.500

10

10

10

32.497

32.497

18.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

829.971

894.029

101

9.902

6.627

0

48.398

34.552

0

25

Emancipatie

14.554

16.630

0

– 3.183

– 1.266

0

4.254

– 426

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

210.835

567

 

402.932

0

 

– 390.302

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

391.601

391.601

0

– 391.601

– 391.601

0

92

Apparaat Kerndepartement

143.920

143.920

567

7.562

7.562

0

442

442

0

93

Inspecties

60.948

60.948

0

2.979

2.979

0

765

765

0

94

Adviesraden

5.967

5.967

0

790

790

0

92

92

0

   

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Artikel

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd)

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

34.223.864

1.206.752

 

34.169.160

1.244.747

 

– 54.704

37.995

                     
 

Beleidsartikelen

 

34.000.399

1.206.185

 

33.945.875

1.241.709

 

– 54.524

35.524

01

Primair onderwijs

9.776.761

9.771.880

38.661

9.752.070

9.746.672

52.385

– 24.691

– 25.208

13.724

03

Voortgezet onderwijs

7.113.762

7.140.879

3.661

7.296.426

7.131.701

4.322

182.664

– 9.178

661

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.568.968

3.485.320

13.747

3.824.455

3.501.845

14.920

255.487

16.525

1.173

06

Hoger beroepsonderwijs

2.517.947

2.542.539

5.124

2.630.999

2.543.058

8.646

113.052

519

3.522

07

Wetenschappelijk onderwijs

3.972.808

3.983.497

16

4.028.132

3.984.999

114

55.324

1.502

98

08

Internationaal beleid

7.354

17.101

99

7.312

16.215

41

– 42

– 886

– 58

09

Arbeidsmarkt en personeelsbeleid

278.660

278.660

4.100

328.100

257.651

7.335

49.440

– 21.009

3.235

11

Studiefinanciering

3.823.564

3.823.564

697.405

3.807.055

3.807.055

694.980

– 16.509

– 16.509

– 2.425

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

119.734

119.734

6.393

107.389

107.389

4.644

– 12.345

– 12.345

– 1.749

13

Lesgelden

6.963

6.963

214.637

5.670

5.670

221.726

– 1.293

– 1.293

7.089

14

Cultuur

2.818.795

931.655

6.731

2.945.919

943.170

17.072

127.124

11.515

10.341

15

Media

949.039

948.461

215.510

886.809

951.461

215.510

– 62.230

3.000

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

888.271

935.208

101

904.499

934.143

0

16.228

– 1.065

– 101

25

Emancipatie

15.625

14.938

0

17.847

14.846

14

2.222

– 92

14

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

223.465

567

 

223.285

3.038

 

– 180

2.471

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

Apparaat Kerndepartement

151.924

151.924

567

154.565

154.565

2.800

2.641

2.641

2.233

93

Inspecties

64.692

64.692

0

62.123

62.123

238

– 2.569

– 2.569

238

94

Adviesraden

6.849

6.849

0

6.597

6.597

0

– 252

– 252

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (slotwet)

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten slotwet behorende bij de Wet van 11 september 2013, Stb. 351

Begroting 2012

Baten-lastendiensten DUO en NA

Bedragen x € 1.000

   

(1)

(2)

(3)

(4) = (1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletoire begroting

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of –)

(+ = tekortschietend t.o.v. geraamd bedrag)

1.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

           
 

Totale baten

229.534

0

0

229.534

282.526

52.992

 

Totale lasten

229.534

0

0

229.534

280.269

50.735

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

2.257

2.257

               
 

Totale kapitaalontvangsten

0

0

0

0

0

0

 

Totale kapitaaluitgaven

8.857

0

0

8.857

6.484

– 2.373

               

2.

Nationaal Archief (NA)

           
 

Totale baten

27.533

0

0

27.533

25.278

– 2.255

 

Totale lasten

27.533

0

0

27.533

25.160

– 2.373

 

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

118

118

               
 

Totale kapitaalontvangsten

2.500

0

0

2.500

7.947

5.447

Totale kapitaaluitgaven

3.041

0

0

3.041

514

– 2.527


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 605 VIII