Wet van 28 januari 2013, houdende de wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012, vastgesteld bij de wet van 26 januari 2012, Stb. 46, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 september 2012, Stb. 475;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

In afwijking van artikel 5, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 wordt voor het jaar 2012 een meerjarige begrotingsreserve ten laste van het niet-beleidsartikel Apparaat Kerndepartement (artikelnummer 92) aangehouden.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de achtste februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletoire begrotingsstaat behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 35

Begroting 2012

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bedragen x € 1.000

   

(1)

   

(2)

   

(3)

   
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

33.694.015

1.197.555

 

332.405

– 49.506

 

197.444

58.703

                     
 

Beleidsartikelen

 

33.483.180

1.196.988

 

– 70.527

– 49.506

 

587.746

58.703

1

Primair onderwijs

9.634.780

9.635.996

1.661

48.389

48.389

0

93.592

87.495

37.000

3

Voortgezet onderwijs

6.902.783

6.933.900

1.361

131.423

131.423

0

79.556

75.556

2.300

4

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3.514.780

3.468.898

0

– 32.124

– 13.031

2.000

86.312

29.453

11.747

6

Hoger beroepsonderwijs

2.455.998

2.501.470

974

– 37.060

– 23.517

239

99.009

64.586

3.911

7

Wetenschappelijk onderwijs

3.909.380

3.894.034

16

– 98.131

– 21.373

0

161.559

110.836

0

8

Internationaal beleid

7.960

16.890

99

– 817

0

0

211

211

0

9

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

426.396

426.396

0

– 111.521

– 111.521

0

– 36.215

– 36.215

4.100

11

Studiefinanciering

3.746.891

3.746.891

755.386

– 79.501

– 79.501

– 37.981

156.174

156.174

– 20.000

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

129.624

129.624

13.847

– 5.062

– 5.062

– 7.454

– 4.828

– 4.828

0

13

Lesgelden

6.837

6.837

225.549

58

58

– 10.912

68

68

0

14

Cultuur

2.782.771

895.631

494

– 1.763

– 1.763

4.592

37.787

37.787

1.645

15

Media

916.532

915.954

197.500

10

10

10

32.497

32.497

18.000

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

829.971

894.029

101

9.902

6.627

0

48.398

34.552

0

25

Emancipatie

14.554

16.630

0

– 3.183

– 1.266

0

4.254

– 426

0

                     
 

Niet-beleidsartikelen

 

210.835

567

 

402.932

0

 

– 390.302

0

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

391.601

391.601

0

– 391.601

– 391.601

0

92

Apparaat kerndepartement

143.920

143.920

567

7.562

7.562

0

442

442

0

93

Inspecties

60.948

60.948

0

2.979

2.979

0

765

765

0

94

Adviesraden

5.967

5.967

0

790

790

0

92

92

0


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 480 VIII

Naar boven