Wet van 26 januari 2012, houdende de vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst Dienst Uitvoering Onderwijs en het Nationaal Archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de in artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 26 januari 2012

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, J. M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Uitgegeven de tiende februari 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2012

Departementale begrotingsstaat (VIII) behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 46

Begroting 2012

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bedragen x € 1 000

 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

33 694 015

1 197 555

         
 

Beleidsartikelen

 

33 483 180

1 196 988

01

Primair onderwijs

9 634 780

9 635 996

1 661

03

Voortgezet onderwijs

6 902 783

6 933 900

1 361

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

3 514 780

3 468 898

0

06

Hoger beroepsonderwijs

2 455 998

2 501 470

974

07

Wetenschappelijk onderwijs

3 909 380

3 894 034

16

08

Internationaal beleid

7 960

16 890

99

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

426 396

426 396

0

11

Studiefinanciering

3 746 891

3 746 891

755 386

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

129 624

129 624

13 847

13

Lesgelden

6 837

6 837

225 549

14

Cultuur

2 782 771

895 631

494

15

Media

916 532

915 954

197 500

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

829 971

894 029

101

25

Emancipatie

14 554

16 630

0

         
 

Niet-beleidsartikelen

 

210 835

567

91

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

92

Apparaat Kerndepartement

143 920

143 920

567

93

Inspecties

60 948

60 948

0

94

Adviesraden

5 967

5 967

0

Vaststelling van de Begrotingsstaat inzake de baten-lastendienst behorende bij de Wet van 26 januari 2012, Stb. 46

Begroting 2012

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bedragen x € 1 000

Naam baten-lastendienst

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

229 534

229 534

0

Nationaal Archief (NA)

27 533

27 533

0

Totaal

257 067

257 067

0

Naam baten-lastendienst

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

8 857

0

Nationaal Archief (NA)

3 041

2 500

Totaal

11 898

2 500


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 000 VIII

Naar boven