Wet van 28 januari 2013 tot vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), Nederlands Forensisch Instituut (NFI), de Dienst Justis en het Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013 wordt vastgesteld.

Artikel 3

  • 1. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 21 van de Comptabiliteitswet 2001 jo. de artikelen 23 en 91 van de Wet op de rechterlijke organisatie is Onze Minister van Veiligheid en Justitie niet verantwoordelijk voor de doelmatigheid van de bedrijfsvoering van de rechterlijke organisatie.

  • 2. Onze Minister van Veiligheid en Justitie heeft op grond van de artikelen 93 en 105 tot en met 107 van de Wet op de rechterlijke organisatie een toezichthoudende verantwoordelijkheid ten aanzien van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 4

De vaststelling van de in de artikelen 1 en 2 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2013

Beatrix

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de vijfde februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

Departementale begrotingsstaat (VI) behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 28

Begroting 2013

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1.000

Artikel

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12.326.224

12.011.124

1.362.084

         
 

Totaal beleidsartikelen

11.812.442

11.497.342

1.361.216

         

31

Nationale Politie

5.535.250

5.220.150

500

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.522.621

1.522.621

309.755

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

768.902

768.902

1.046.498

34

Sanctietoepassing

2.242.335

2.242.335

1.663

35

Jeugd

804.892

804.892

2.800

36

Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid

205.242

205.242

0

37

Vreemdelingen

733.200

733.200

0

         
 

Totaal niet-beleidsartikelen

513.782

513.782

868

         

91

Apparaat kerndepartement

436.911

436.911

868

92

Nominaal en onvoorzien

73.814

73.814

0

93

Geheim

3.057

3.057

0

Begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten behorende bij de Wet van 28 januari 2013, Stb. 28

Begroting 2013

Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI)

x € 1.000

Naam

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

2.176.572

2.176.572

0

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

91.152

91.152

0

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

72.401

72.401

0

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

28.714

28.714

0

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

40.144

40.144

0

Immigratie en Naturalisatiedienst

340.004

340.004

0

Naam baten-lastendienst 

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

60.758

40.000

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB)

41.008

33.429

Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

9.028

4.487

Justitiële Uitvoeringsdienst, Toetsing, Integriteit, Screening (Dienst Justis)

2.556

1.884

Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT (GDI)

6.660

1.200

Immigratie en Naturalisatiedienst

34.585

10.200


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 400 VI

Naar boven