Wet van 12 juli 2012 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ter uitvoering van het Begrotingsakkoord 2013

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de overheidsfinanciën structureel te verbeteren, het vertrouwen van de financiële markten te verstevigen en de Nederlandse economie toekomstbestendig te maken, dat in verband daarmee in de zorg op korte termijn het eigen risico wordt verhoogd en maatregelen worden genomen om de eigen bijdrage voor behandeling in de geestelijke gezondheidszorg te verzachten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Zorgverzekeringswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Na artikel 11 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 11a

 • 1. Een verzekerde heeft recht op een door het CAK te verstrekken, van de draagkracht afhankelijke tegemoetkoming voor een kalenderjaar in de kosten voor zorg zoals psychiaters of klinisch psychologen die plegen te bieden, die op grond van artikel 11, derde lid, in dat jaar voor zijn rekening zijn gekomen.

 • 2. De tegemoetkoming is gelijk aan het bedrag dat op grond van artikel 11, derde lid, voor zorg als bedoeld in het eerste lid, voor rekening van de verzekerde is gekomen.

 • 3. Het CAK neemt het burgerservicenummer van de personen, bedoeld in het eerste lid, en van hun partners, met het oog op de uitvoering van dit artikel in zijn administratie op.

 • 4. De zorgverzekeraars verstrekken aan het CAK de persoonsgegevens van de personen, bedoeld in het eerste lid, waaronder het burgerservicenummer, de geboortedatum, het rekeningnummer, de woonplaats en gegevens betreffende de gezondheid als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens, die noodzakelijk zijn ter uitvoering van dit artikel.

 • 5. Het CAK verstrekt voor de uitvoering van dit artikel aan de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen het burgerservicenummer van de personen, bedoeld in het eerste lid, en van hun partner.

 • 6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot:

  • a. het tijdstip van vaststelling en verstrekking van de tegemoetkoming;

  • b. het inkomen waarboven geen recht bestaat op de tegemoetkoming, en

  • c. het in aanmerking te nemen inkomen en de in aanmerking te nemen partner, waarbij kan worden afgeweken van hoofdstuk 1 van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.

 • 7. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over de verstrekking van persoonsgegevens, bedoeld in het vierde lid, en de verwerking van persoonsgegevens door het CAK.

 • 8. Onze Minister kan aan zorgverzekeraars voor het verstrekken van de persoonsgegevens, bedoeld in het vierde lid, een vergoeding verstrekken waarvan de hoogte bij ministeriële regeling wordt bepaald.

B

Artikel 19, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Iedere verzekerde van achttien jaar of ouder heeft een verplicht eigen risico van € 350 per kalenderjaar.

C

Artikel 39, derde lid, onderdeel f, komt te luiden:

 • f. tegemoetkomingen als bedoeld in artikel 11a en uitkeringen als bedoeld in artikel 118a;.

D

In artikel 118a, eerste lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «ingevolge artikel 19 betaalt.» vervangen door: ingevolge artikel 19 betaalt, en met een bedrag van € 54.

ARTIKEL II

Indien de wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (Stb. 2011, 561) in werking is getreden of in werking treedt, wordt in artikel 89, derde lid, van de Zorgverzekeringswet zoals dat luidt na de inwerkingtreding van die wet, de zinsnede «van de uitkeringen, bedoeld in artikel 118a, eerste lid,» vervangen door: van de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 11a en van de uitkeringen, bedoeld in artikel 118a, eerste lid,.

ARTIKEL III

Indien de wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK (Stb. 2011, 561) in werking is getreden of in werking treedt, wordt in artikel 49 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten zoals dat luidt na de inwerkingtreding van die wet, onder vervanging van de letteraanduiding van de onderdelen d en e door e en f, een nieuw onderdeel d ingevoegd, luidende:

 • d. de vaststelling van het recht op en de verstrekking van de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 11a van de Zorgverzekeringswet;.

ARTIKEL IV

 • 1. Artikel 11a van de Zorgverzekeringswet blijft buiten toepassing voor de voor rekening van een verzekerde gekomen kosten voor zorg waarvan de bijbehorende diagnose behandeling combinatie voor 1 januari 2013 is geopend.

 • 2. Artikel 19, tweede lid, van de Zorgverzekeringswet blijft buiten toepassing voor het jaar 2013.

ARTIKEL V

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 12 juli 2012

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E. I. Schippers

Uitgegeven de dertigste augustus 2012

De Minister van Veiligheid en Justitie, I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 288

Naar boven