Wet van 7 november 2011 tot wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en enkele andere wetten, in verband met de instelling van het zelfstandig bestuursorgaan CAK

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is met het oog op het waarborgen van een goede dienstverlening aan cliënten een zelfstandig bestuursorgaan CAK in te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • n. het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid.

B

Na artikel 47 wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK VII. HET CAK

Artikel 48
 • 1. Er is een CAK, dat rechtspersoonlijkheid bezit.

 • 2. Het CAK is gevestigd in een door Onze Minister te bepalen plaats.

 • 3. Het CAK bestaat uit ten hoogste drie leden, onder wie de voorzitter.

 • 4. Het CAK wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter.

 • 5. Benoeming vindt plaats op grond van de deskundigheid die nodig is voor de uitoefening van de taken van het CAK alsmede op grond van maatschappelijke kennis en ervaring.

 • 6. De leden worden benoemd voor ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan twee maal en telkens voor ten hoogste vier jaar plaatsvinden.

 • 7. In afwijking van artikel 15 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen worden de personeelsleden van de in het eerste lid bedoelde rechtspersoon in dienst genomen op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bepalingen van titel 10 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn op deze overeenkomst van toepassing

Artikel 49

Het CAK is belast met:

 • a. de vaststelling en de inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 6, vierde lid;

 • b. de vaststelling en inning van de eigen bijdragen, bedoeld in artikel 16 van de Wet maatschappelijke ondersteuning alsmede de vaststelling en verstrekking van bedragen als bedoeld in artikel 90, tweede lid, onderdeel g, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

 • c. de vaststelling van het recht op en de verstrekking van de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten;

 • d. de vaststelling van het recht op en de verstrekking van de uitkeringen, bedoeld in artikel 118a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet;

 • e. het namens zorgverzekeraars of het College zorgverzekeringen verrichten van betalingen aan zorgaanbieders, welke de zorgverzekeraars, of het College zorgverzekeringen, uit hoofde van de uitvoering van deze wet verschuldigd zijn.

Artikel 50
 • 1. Het CAK stelt een bestuursreglement vast.

 • 2. Vergaderingen van het CAK zijn niet openbaar, behoudens voor zover in het bestuursreglement anders is bepaald.

Artikel 51
 • 1. Het CAK zendt Onze Minister jaarlijks voor 1 november een werkprogramma en een begroting.

 • 2. Het werkprogramma bevat een beschrijving van de activiteiten die het CAK voornemens is in het volgende kalenderjaar te verrichten. Het werkprogramma behoeft de goedkeuring van Onze Minister.

 • 3. Onverminderd artikel 27 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bevat de begroting een meerjarenraming van de beheerskosten voor de vier kalenderjaren, volgend op het begrotingsjaar.

 • 4. De in de artikelen 26 en 34 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen bedoelde begroting en jaarrekening hebben betrekking op de beheerskosten van het CAK en op de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

 • 5. Onverminderd artikel 35, vierde lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen doet de accountant tevens verslag van zijn bevindingen over de vraag of het beheer en de organisatie van het CAK voldoen aan eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en controleerbaarheid.

Artikel 51a
 • 1. Onze Minister stelt jaarlijks voor 1 december het budget vast voor de door het CAK ter uitvoering van zijn in artikel 49 genoemde taken in het volgende kalenderjaar te maken beheerskosten alsmede voor de kosten van de tegemoetkomingen, bedoeld in artikel 2 van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

 • 2. Het door Onze Minister vastgestelde budget wordt gedekt uit ’s Rijks kas.

 • 3. Indien het budget niet is vastgesteld voor 1 januari van het kalenderjaar waarop de begroting betrekking heeft, is het CAK bevoegd, teneinde zijn activiteiten gaande te houden, te beschikken over ten hoogste een derde gedeelte van het in het budget opgenomen bedrag voor beheerskosten dat laatstelijk voor hem voor een geheel jaar is vastgesteld.

 • 4. Het CAK gaat met betrekking tot de met de uitvoering van zijn taken gepaard gaande beheerskosten geen verplichtingen aan en doet geen uitgaven die leiden tot overschrijding van het in het budget opgenomen bedrag voor de beheerskosten.

 • 5. Onze Minister kan besluiten het in het budget opgenomen bedrag voor de beheerskosten te wijzigen.

Artikel 51b

In afwijking van artikel 29 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen behoeven wijzigingen in de bedragen die in de goedgekeurde begroting zijn opgenomen voor de beheerskosten geen goedkeuring van Onze Minister, mits:

 • a. de totale omvang van het in die begroting opgenomen bedrag voor beheerskosten geen wijziging ondergaat, en

 • b. de wijziging per groep van kostensoorten en baten, gerekend over het desbetreffende begrotingsjaar, een bedrag van vijf procent van het in artikel 51a, eerste lid, bedoelde budget, voor zover dat betrekking heeft op beheerskosten, niet te boven gaat.

Artikel 51c

Na de goedkeuring, bedoeld in artikel 51, tweede lid, alsmede de goedkeuring, bedoeld in de artikelen 29, eerste lid, en 34, tweede lid, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, stelt het CAK het werkprogramma, de begroting, het jaarverslag en de jaarrekening algemeen verkrijgbaar.

Artikel 51d

Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over:

 • a. de inhoud en inrichting van het werkprogramma, bedoeld in artikel 51, eerste lid;

 • b. de inhoud en inrichting van de begroting, bedoeld in artikel 26 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • c. de inhoud en inrichting van het jaarverslag en de jaarrekening, bedoeld in de artikelen 18 en 34 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • d. de accountantscontrole van de jaarrekening;

 • e. de omvang van de door het CAK te vormen egalisatiereserve, bedoeld in artikel 33 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen;

 • f. de wijze waarop en de voorwaarden waaronder het budget, bedoeld in artikel 51a, wordt vastgesteld;

 • g. de gegevens die worden verstrekt ten behoeve van de vaststelling van het budget.

C

In artikel 54, eerste lid, wordt na «een indicatieorgaan als bedoeld in artikel 9a, eerste lid,» ingevoegd: het CAK,.

D

In artikel 55 worden, onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot het vijfde tot en met zevende lid, twee leden toegevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister is bevoegd zorgverzekeraars en zorgaanbieders, ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens het eerste lid, een aanwijzing te geven betreffende de verstrekking van gegevens die het CAK voor de uitvoering van zijn taak, bedoeld in artikel 49, aanhef en onderdeel a, nodig heeft.

 • 4. Indien een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder niet binnen vier weken aan een aanwijzing als bedoeld in het derde lid voldoet, is Onze Minister bevoegd een last onder dwangsom op te leggen.

ARTIKEL II

De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel b, komt te luiden als volgt:

b. het CAK:

het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

B

In artikel 3 vervalt het derde tot en met zesde lid.

C

De artikelen 7, 8 en 9 vervallen.

ARTIKEL III

De Wet maatschappelijke ondersteuning wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. het CAK:

het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

B

In artikel 16 wordt «door een door Onze Minister aan te wijzen rechtspersoon» vervangen door: door het CAK.

C

Artikel 17 vervalt.

D

Artikel 23, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. het CAK de persoonsgegevens die voor het CAK noodzakelijk zijn voor de uitvoering van artikel 16.

ARTIKEL IV

De Wet marktordening gezondheidszorg wordt gewijzigd als volgt:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel q door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

r. het CAK:

het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

B

Artikel 16 wordt gewijzigd als volgt:

1. In onderdeel d wordt na «door de AWBZ-verzekeraars» ingevoegd: , het CAK.

2. In onderdeel f vervalt: , bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Zorgverzekeringswet,

C

In artikel 17 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel j door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • k. Onze Minister, voor zo ver het betreft het toezicht op het CAK.

D

In artikel 24, eerste lid, wordt na «door de zorgverzekeraars» ingevoegd: en het CAK.

E

In artikel 25, tweede lid, wordt na «De zorgverzekeraars» ingevoegd: en het CAK.

F

In artikel 26, eerste en tweede lid, wordt na «bij zorgverzekeraars» telkens ingevoegd: of het CAK.

G

Artikel 27, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. de controle door zorgverzekeraars, en voor zover betrekking hebbend op de uitvoering van hetgeen is bepaald bij of krachtens artikel 118a van de Zorgverzekeringswet, door het CAK;.

H

In artikel 28, eerste lid, wordt na «door de AWBZ-verzekeraars» ingevoegd: , het CAK.

I

In artikel 29, tweede lid, wordt na «De AWBZ-verzekeraars» ingevoegd: en het CAK.

J

Artikel 30 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het eerste lid, wordt na «AWBZ-verzekeraars» ingevoegd: , het CAK.

2. In het tweede lid wordt na «bij de AWBZ-verzekeraars» ingevoegd: of het CAK.

K

Artikel 31, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. de controle door de AWBZ-verzekeraars en, voor zover betrekking hebbend op de uitvoering van de in artikel 49 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten bedoelde taken, door het CAK.

L

Artikel 78 komt te luiden:

Artikel 78

 • 1. De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder d, een aanwijzing geven aan een AWBZ-verzekeraar, het CAK of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, die niet voldoet aan het bepaalde bij of krachtens die wet.

 • 2. De zorgautoriteit kan uit hoofde van haar taak, bedoeld in artikel 16, onder f, een aanwijzing geven aan het CAK indien het CAK niet voldoet aan hetgeen bij of krachtens artikel 118a van de Zorgverzekeringswet en artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning is geregeld.

M

In artikel 80, eerste lid, wordt «Indien een zorgverzekeraar of een verzekeraar als bedoeld in artikel 77, dan wel een AWBZ-verzekeraar» vervangen door: Indien een zorgverzekeraar, een verzekeraar als bedoeld in artikel 77, het CAK dan wel een AWBZ-verzekeraar.

N

In artikel 83, eerste lid, wordt «89, eerste, tweede en vijfde lid» vervangen door: 89, eerste, tweede en zevende lid.

O

Artikel 84 komt te luiden:

Artikel 84

De zorgautoriteit kan een AWBZ-verzekeraar, het CAK of een rechtspersoon als bedoeld in artikel 40 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten een last onder dwangsom opleggen ter zake van overtreding van de voorschriften, gesteld bij of krachtens die wet.

ARTIKEL V

De Zorgverzekeringswet wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel w, komt te luiden:

w. het CAK:

het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;

B

In artikel 39, derde lid, onderdeel f, vervalt: en de met de uitvoering van dat artikel gepaard gaande beheerskosten van het CAK.

C

In artikel 88, eerste lid, wordt na «het college van burgemeester en wethouders,» ingevoegd: het CAK,.

D

In artikel 89 worden, onder vernummering van het derde tot en met vijfde lid tot vijfde tot en met zevende lid, twee leden ingevoegd, luidende:

 • 3. Onze Minister is bevoegd zorgverzekeraars en zorgaanbieders, ter handhaving van het bepaalde bij of krachtens het eerste lid, een aanwijzing te geven betreffende de verstrekking van gegevens die het CAK voor de vaststelling van het recht op en de verstrekking van de uitkeringen, bedoeld in artikel 118a, eerste lid, nodig heeft.

 • 4. Indien een zorgverzekeraar of een zorgaanbieder niet binnen vier weken aan een aanwijzing als bedoeld in het derde lid voldoet, is Onze Minister bevoegd een last onder dwangsom op te leggen.

E

Artikel 118a, vijfde lid, vervalt.

ARTIKEL VA

Artikel 90 van de Wet financiering sociale verzekeringen wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel g, komt te luiden:

 • g. bijdragen waarmee het CAK gemeenten compenseert voor in het kader van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten ingevoerde kortingen op eigen bijdragen of andere eigen betalingen als bedoeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning;.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Bij algemene maatregel van bestuur worden de bijdragen, bedoeld in het tweede lid, onderdeel g, nader aangeduid en worden regels gesteld over de wijze van betaalbaarstelling van deze bijdragen.

ARTIKEL VI

In artikel 2, eerste lid, van de Ambtenarenwet wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van de tekst bij het laatste gedachtestreepje door een puntkomma, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • de voorzitter en de leden van het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

ARTIKEL VII

In afwijking van artikel 21 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, stelt de Minister geen beleidsregels vast voor zover het College zorgverzekeringen hiertoe bevoegd is op grond van artikel 41, tweede lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

ARTIKEL VIII

 • 1. Aanvragen gedaan bij en besluiten genomen door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK met betrekking tot de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de Zorgverzekeringswet, de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten en de Wet maatschappelijke ondersteuning, voor zover de uitvoering van die wetten, op de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK was opgedragen, gelden na de inwerkingtreding van deze wet als aanvragen gedaan bij en besluiten genomen door het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

 • 2. In wettelijke procedures en rechtsgedingen, waarbij de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK is betrokken, treedt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten in de plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK, voor zover het de uitvoering van de in artikel 49 van die wet genoemde taken betreft.

 • 3. In zaken waarin voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet aan de Nationale Ombudsman is verzocht een onderzoek te doen dan wel de Nationale Ombudsman een onderzoek heeft ingesteld naar een gedraging die kan worden toegerekend aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK, treedt met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze wet het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, als bestuursorgaan in de zin van de Wet Nationale Ombudsman in de plaats van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK, voor zover het de uitvoering van de in artikel 49 van die wet genoemde taken betreft.

 • 4. De archiefbescheiden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAK die betrekking hebben op de uitvoering van activiteiten die na de inwerkingtreding van deze wet worden uitgevoerd door het CAK, genoemd in artikel 48, eerste lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten worden aan laatstgenoemd bestuursorgaan overgedragen, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

ARTIKEL IX

In afwijking van artikel 18 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen stelt het CAK het jaarverslag over 2011 op vóór 1 juli 2012 en stelt het CAK het jaarverslag over 2012 op vóór 1 juli 2013.

ARTIKEL X

 • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

 • 2. Artikel VA werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 7 november 2011

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tweede december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 543

Naar boven