Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2011, 75Wet

Wet van 28 januari 2011, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (slotwet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij, in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009,Stb. 99, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 januari 2010,Stb. 71;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 28 januari 2011

Beatrix

De Minister van Infrastructuur en Milieu,

M. H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de tweeëntwintigste februari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (slotwet)

Departementale suppletore begrotingsstaat (slotwet) behorende bij de Wet van 28 januari 2011,Stb. 75

Begroting 2009

Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 753 572

7 753 572

 

– 80 183

– 80 183

 

–309 692

– 108 920

           

11

Hoofdwatersystemen

720 949

813 582

33 065

115 874

84 322

6 852

471 344

174 099

400

12

Hoofdwegennet

4 139 934

2 680 965

78 246

199 633

– 538 810

– 3 499

– 1 565 940

733 771

5 246

13

Spoorwegen

2 195 375

2 741 843

179 448

1 626 086

136 001

– 36 651

– 1 501 622

– 958 398

– 123 749

14

Regionale, lokale infrastructuur

131 247

288 355

0

208 452

86 668

0

43 914

– 184 364

0

15

Hoofdvaarwegennet

764 508

746 958

32 413

194 138

– 30 875

15 596

12 789

123 674

– 19 867

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

532 103

288 105

0

332 132

– 277

0

– 316 596

– 37 854

798

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

140 025

140 010

0

148 767

149 642

812

– 40 246

– 121 997

0

18

Overige uitgaven en ontvangsten

51 552

53 754

35 142

14 568

33 146

248 489

– 23 662

– 38 623

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

7 395 258

  

– 311 782

  

28 252

  

(4)=(1) +(2)+(3)

(5)

(6)=(5)–(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1

Slotwetmutaties (+ of –) (+ = tekortschietend geraamd bedrag)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 363 697

7 564 469

 

7 352 211

7 724 467

 

– 11 486

159 998

           

11

Hoofdwatersystemen

1 308 167

1 072 003

40 317

1 197 989

986 690

28 184

– 110 178

– 85 313

– 12 133

12

Hoofdwegennet

2 773 627

2 875 926

79 993

1 879 765

2 908 606

123 019

– 893 862

32 680

43 026

13

Spoorwegen

2 319 839

1 919 446

19 048

771 360

2 077 325

184 255

– 1 548 479

157 879

165 207

14

Regionale, lokale infrastructuur

383 613

190 659

0

193 199

182 976

0

– 190 414

– 7 683

0

15

Hoofdvaarwegennet

971 435

839 757

28 142

874 005

792 534

12 627

– 97 430

– 47 223

– 15 515

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

547 639

249 974

798

212 487

237 144

330

– 335 152

– 12 830

– 468

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

248 546

167 655

812

68 515

121 519

14 714

– 180 031

– 46 136

13 902

18

Overige uitgaven en ontvangsten

42 458

48 277

283 631

43 564

45 417

283 865

1 106

– 2 860

234

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

7 111 728

  

7 077 473

  

– 34 255

1 De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond.


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 360 A