Wet van 29 januari 2009, houdende vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat in artikel 1 van de Comptabiliteitswet 2001 wordt bepaald welke begrotingen tot die van het Rijk behoren en dat overigens de inrichting van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds moet geschieden met inachtneming van de bepalingen van de Wet op het Infrastructuurfonds (Stb. 1993, 319);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het jaar waarop de vaststelling van de begroting betrekking heeft. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te

’s-Gravenhage, 29 januari 2009

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de tiende maart 2009

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009

Begrotingsstaat behorende bij de Wet van 29 januari 2009, Stb. 99

Begroting 2009

Infrastructuurfonds Onderdeel verplichtingen, uitgaven en ontvangsten

(x € 1 000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 753 572

7 753 572

 

 

 

 

 

11

Hoofdwatersystemen

720 949

813 582

33 065

12

Hoofdwegennet

4 139 934

2 680 965

78 246

13

Spoorwegen

2 195 375

2 741 843

179 448

14

Regionaal, lokale infrastructuur

131 247

288 355

 

15

Hoofdvaarwegennet

764 508

746 958

32 413

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

532 103

288 105

 

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

140 025

140 010

 

18

Overige uitgaven en ontvangsten

51 552

53 754

35 142

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

 

7 395 258

Mij bekend,

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 31 700 A

Naar boven