Wet van 29 januari 2010, houdende wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009, vastgesteld bij de wet van 29 januari 2009,Stb. 99, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 september 2009,Stb. 466;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de in artikel 1 bedoelde begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 29 januari 2010

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

C. M. P. S. Eurlings

Uitgegeven de vijfentwintigste februari 2010

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin

Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Departementale suppletore begrotingsstaat (Najaarsnota) behorende bij de Wet van 29 januari 2010,Stb. 71

Begroting 2009

Infrastructuurfonds

Bedragen in EUR 1 000

  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) eerste suppletore begroting

Mutaties (+ of –) tweede suppletore begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

 

7 753 572

7 753 572

 

– 80 183

– 80 183

 

– 309 692

– 108 920

           

11

Hoofdwatersystemen

720 949

813 582

33 065

115 874

84 322

6 852

471 344

174 099

400

12

Hoofdwegennet

4 139 934

2 680 965

78 246

199 633

– 538 810

– 3 499

– 1 565 940

733 771

5 246

13

Spoorwegen

2 195 375

2 741 843

179 448

1 626 086

136 001

– 36 651

– 1 501 622

– 958 398

– 123 749

14

Regionale, lokale infrastructuur

131 247

288 355

 

208 452

86 668

 

43 914

– 184 364

 

15

Hoofdvaarwegennet

764 508

746 958

32 413

194 138

– 30 875

15 596

12 789

123 674

– 19 867

16

Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

532 103

288 105

 

332 132

– 277

 

– 316 596

– 37 854

798

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

140 025

140 010

 

148 767

149 642

812

– 40 246

– 121 997

 

18

Overige uitgaven en ontvangsten

51 552

53 754

35 142

14 568

33 146

248 489

– 23 662

– 38 623

 

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

7 395 258

  

– 311 782

  

28 252


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 222 A

Naar boven