Besluit van 12 december 2011 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en van de Verzamelwet SZW 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 december 2011, nr. WBJA/W/2011/22185;

Gelet op artikel XIX van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en artikel XXX van de Verzamelwet SZW 2012;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 januari 2012 treden in de hieronder aangegeven volgorde in werking:

  • a. de artikelen III, onderdeel D, V, onderdelen C, E, G en J en VI, onderdelen B, met uitzondering van de wijziging in artikel 2:37, tweede lid, onderdeel b, D en H, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving;

  • b. de artikelen van de Verzamelwet SZW 2012, met uitzondering van artikel II, onderdelen 0A en E en artikel III, onderdeel 0A, met dien verstande dat:

    • 1°. artikel XIII, onderdeel 0A, terugwerkt tot en met 1 januari 2006;

    • 2°. artikel III, onderdeel A, en artikel XXI, onderdeel A, onder 1, terugwerken tot en met 1 januari 2011;

    • 3°. artikel XXI, onderdeel A, onder 2, terugwerkt tot en met 1 juni 2011; en

    • 4°. artikel XXVI, onderdeel H, artikel 98, terugwerkt tot en met 1 juli 2011.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 12 december 2011

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de twintigste december 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van enkele artikelen van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en de Verzamelwet SZW 2012.

De artikelen van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving die de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering en hoofdstuk 3 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wet Wajong) wijzigen en niet reeds in werking zijn getreden, zullen per 1 januari 2012 in werking treden.

Er is sprake van samenloop tussen de artikelen III, onderdeel D, V, onderdeel G, en VI onderdeel H, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving en de artikelen XI, onderdeel B, XVII, onderdeel B, en XX, onderdeel J, van de Verzamelwet SZW 2012. Vanwege die samenloop wordt in dit inwerkingtredingsbesluit geregeld dat de genoemde artikelen uit de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving in werking treden voorafgaand aan de artikelen van de Verzamelwet SZW 2012.

De in artikel VI, onderdeel B, van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving opgenomen wijziging van artikel 2:37, tweede lid, onderdeel b, van de Wet Wajong zal niet in werking treden. Artikel VI, onderdeel B, zal daarom op een later moment door een wijziging van de Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving komen te vervallen.

Er is ook samenloop tussen artikel VIII, onderdeel A, van de Verzamelwet SZW 2012 en de Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat; Stb. 2011, 9). Het inwerkingtredingsbesluit van de Wet sociale verzekeringen continentaal plat is al in Staatsblad 2011, 121 opgenomen en daarmee treedt die wet in werking op 1 januari 2012, voorafgaand aan de Verzamelwet SZW 2012.

De artikelen van de Verzamelwet SZW 2012 treden, op enkele onderdelen na, in werking op 1 januari 2012 waarbij een aantal onderdelen terugwerkende kracht heeft. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel (Kamerstukken II 2011/12, 33 015, nr. 3) wordt dit voor de onderdelen genoemd in 2°, 3° en 4° toegelicht. De terugwerkende kracht van artikel XIII, onderdeel 0A wordt als volgt toegelicht.

Personen met wachtgeld op grond van een regeling vóór inwerkingtreding van de Werkloosheidswet (WW) zijn wel verzekerd voor de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, maar niet voor de WW. Op grond van deze verzekering wordt premie geheven over het wachtgeld. De premieheffing die al bestond onder toepassing van de Coördinatiewet sociale verzekering, is na inwerkingtreding van de Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) voortgezet. Daarbij is niet duidelijk geregeld dat het wachtgeld wordt aangemerkt als loon waarover de premie wordt geheven. Met deze bepaling wordt de onduidelijkheid met ingang van inwerkingtreding van de Wfsv weggenomen.

De artikelen van de Verzamelwet SZW 2012 die zijn uitgezonderd van inwerkingtreding op 1 januari 2012 hebben betrekking op het wetsvoorstel voor de Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen. De inwerkingtreding van die artikelen zal met de inwerkingtreding van die wet geregeld worden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

Naar boven