Wet van 23 december 2010 tot wijziging van enkele wetten als gevolg van de uitbreiding van de sociale verzekeringsplicht voor personen die werkzaam zijn op het Nederlands deel van het continentaal plat (Wet sociale verzekeringen continentaal plat)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om personen die werkzaam zijn op het Nederlandse deel van het continentaal plat verplicht te verzekeren voor de sociale verzekeringen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

De Algemene Kinderbijslagwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

d. continentaal plat:

de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.

B

In artikel 6, eerste lid, onderdeel b, wordt na «Nederland» ingevoegd: of op het continentaal plat.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE NABESTAANDENWET

De Algemene nabestaandenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel m door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

n. continentaal plat:

de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.

B

In artikel 13, eerste lid, onderdeel b, wordt na «Nederland» ingevoegd: of op het continentaal plat.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE OUDERDOMSWET

De Algemene Ouderdomswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

g. continentaal plat:

de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.

B

In artikel 6, eerste lid, onderdeel b, wordt na «Nederland» ingevoegd: of op het continentaal plat.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE WET BIJZONDERE ZIEKTEKOSTEN

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

m. continentaal plat:

de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.

B

In artikel 5, eerste lid, onderdeel b, wordt na «Nederland» ingevoegd: of op het continentaal plat.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE WERKLOOSHEIDSWET

De Werkloosheidswet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1 wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel l door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

m. continentaal plat:

de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.

B

In artikel 3, tweede lid, eerste zin, wordt na de zinsnede «buiten Nederland» ingevoegd: en het continentaal plat.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET

De Ziektewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, eerste lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel i door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

j. continentaal plat:

de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.

B

In artikel 3, tweede lid, eerste zin, wordt na de zinsnede «buiten Nederland» ingevoegd: en het continentaal plat.

ARTIKEL VII

[vervallen]

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN DE WET MINIMUMLOON EN MINIMUMVAKANTIEBIJSLAG

In artikel 4, tweede lid, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag vervalt de zin: Wie als werknemer als bedoeld in de Wet arbeid mijnbouw Noordzee zijn dienstbetrekking vervult, wordt in elk geval als werknemer beschouwd.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN HET WETBOEK VAN BURGERLIJKE RECHTSVORDERING

Na de zestiende titel van het derde boek van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering wordt een nieuwe titel toegevoegd die luidt:

TITEL 17. VAN RECHTSPLEGING IN ZAKEN BETREFFENDE EEN ARBEIDSOVEREENKOMST OP GROND WAARVAN DE WERKNEMER ARBEID VERRICHT OP HET CONTINENTAAL PLAT

Artikel 1019w
  • 1. De kantonrechter van de rechtbank te Alkmaar is mede bevoegd kennis te nemen van zaken betreffende een arbeidsovereenkomst, op grond waarvan de werknemer arbeid verricht op het continentaal plat.

  • 2. De grossen als bedoeld in artikel 430, eerste lid, betreffende zaken als bedoeld in het eerste lid van dit artikel kunnen mede op het continentaal plat worden ten uitvoer gelegd.

  • 3. Geschillen die in verband met de executie betreffende zaken als bedoeld in het eerste lid van dit artikel rijzen, kunnen mede worden gebracht voor de rechtbank te Alkmaar.

  • 4. Het verlof vereist voor het leggen van conservatoir beslag op zaken die zich op het continentaal plat bevinden kan mede worden verzocht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank te Alkmaar.

  • 5. Onder continentaal plat als bedoeld in deze titel wordt verstaan: de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland.

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN DE WET KINDEROPVANG EN KWALITEITSEISEN PEUTERSPEELZALEN

De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, eerste lid, wordt na de begripsomschrijving «beroepskracht in opleiding» een nieuwe begripsomschrijving ingevoegd, luidende:

continentaal plat:

de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, bedoeld in artikel 1 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone, voor zover deze grenst aan de territoriale zee van Nederland;.

B

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt de zinsnede «in Nederland arbeid verricht» vervangen door: in Nederland of op het continentaal plat arbeid verricht.

2. In het vierde lid, onderdeel a, wordt na de zinsnede «in Nederland» ingevoegd: of op het continentaal plat.

C

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel f, wordt de zinsnede «en in Nederland» vervangen door: en in Nederland of op het continentaal plat.

2. In het tweede lid wordt de zinsnede «en in Nederland» vervangen door: en in Nederland of op het continentaal plat.

D

In artikel 29, eerste lid, onderdeel e, wordt de zinsnede «en in Nederland» vervangen door: en in Nederland of op het continentaal plat.

ARTIKEL XI. INTREKKING VAN DE WET ARBEID MIJNBOUW NOORDZEE

De Wet arbeid mijnbouw Noordzee wordt ingetrokken.

ARTIKEL XII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te ’s-Gravenhage, 23 december 2010

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

H. G. J. Kamp

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. I. Schippers

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten

Uitgegeven de dertiende januari 2011

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I. W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 32 383

Naar boven